KSKE 3 Co 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 6/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811208309 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811208309.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s., IČO: XX XXX XXX, so sídlom v Bratislave, Karadžičova 17, zastúpeného Mgr. Miroslavom Vilímom, advokátom so sídlom v Bratislave, Michalská 9, proti odporcovi X. Š., nar. XX.X.XXXX, bytom B. W. Č.. XXX, Y., v konaní o zaplatenie 215,22 eur s prísl., o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 23. novembra 2011, č.k. 16Ro 210/2011-18 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením z 23. novembra 2011 odmietol odpor podaný odporcom proti platobnému rozkazu Okresného súdu Rožňava, č.k. 16Ro 210/2011-14 zo dňa 28.10.2011.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že po vydaní platobného rozkazu, ktorý bol odporcovi doručený dňa 7.11.2011, podal odporca v zákonnej lehote odpor. V ňom uviedol, že proti platobnému rozkazu podáva odpor, ku ktorému sa vyjadrí na súdnom pojednávaní. Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 172 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého sa odpor proti platobnému rozkazu musí odôvodniť a s poukazom na ust. § 174 ods. 3 písm. b/ O.s.p. odpor odmietol, pretože odporca dôvody odporu neuviedol.

Proti uzneseniu podal odporca podanie označené ako odpor voči uzneseniu zo dňa 23.11.2011, ktoré bolo podľa obsahu posúdené ako odvolanie proti napadnutému uzneseniu.

Odporca uvádza, že je poberateľom invalidného dôchodku. V čase, keď prestal platiť bol práceneschopný po mozgovej porážke a chcel si uplatniť nárok vyplývajúci zo zmluvy, na čo mu bolo povedané, že bol krátko poistený a preto nemá na nič nárok. Bol poistený na kritické choroby, pod ktoré patrí aj mozgová príhoda, aj na trvalú invaliditu. Keďže je nevzdelaný človek, prestal platiť za niečo, čo nemá význam. Do priznania invalidného dôchodku nemal žiaden iný príjem a manželka bola na materskej dovolenke bez nároku na príjem. Všetky lekárske správy a dokumenty môže na požiadanie súdu predložiť.

Navrhovateľ sa k odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je vecne správne.

Súd prvého stupňa vo veci rozhodol platobným rozkazom, ktorý sa vydáva v tzv. skrátenom konaní. Skrátené konanie je postupom súdu, v ktorom sa poskytuje ochrana právam a oprávneným záujmom účastníkov konania prostredníctvom platobného rozkazu ako osobitnej formy rozhodnutia. V skrátenom konaní sa rozhoduje bez pojednávania a bez dokazovania vo vlastnom zmysle slova. Súd bez vypočutia odporcu vychádzajúc iba z tvrdení a dôkazov predložených navrhovateľom rozhodne platobným rozkazom.

Odporcovi prislúcha osobitný prostriedok súdnej ochrany proti platobnému rozkazu, pričom zákon ponecháva na výlučnej vôle odporcu, či tento procesný prostriedok využije alebo nie. Týmto procesným prostriedkom obrany proti platobnému rozkazu je odpor. V prípade, ak sa odporca rozhodne podať odpor, musí ho odôvodniť, o čom je aj poučený, priamo v platobnom rozkaze.

Chýbajúce odôvodnenie platobného rozkazu nie je možné doplniť dodatočne, dôvody odporu musia byť uvedené v lehote na podanie odporu, teda do 15 dní od doručenia platobného rozkazu odporcovi. Na ďalšie námietky a dôvody uvedené po uplynutí tejto lehoty nemôže súd prihliadať.

Jedine včas podaný odpor s odôvodnením má za následok zrušenie platobného rozkazu. Naopak, pokiaľ odpor neobsahuje žiadne odôvodnenie, je povinnosťou prvostupňového súdu takýto odpor odmietnuť podľa § 174 ods. 3 písm. b/ O.s.p..

Odvolací súd konštatuje, že odporcovi bolo dané riadne poučenie o povinnosti odôvodniť odpor, ako aj o tom, že ak nepodá včas odpor s odôvodnením, nadobudne platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Odporca v odpore uviedol iba to, že sa k platobnému rozkazu vyjadrí na súdnom pojednávaní. Súd prvého stupňa správne rozhodol, ak takéto dôvody nepovažoval za riadne odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu a odpor odmietol.

Preto odvolací súd potvrdil uznesenie prvostupňového súdu ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p. Odvolateľ nebol v odvolacom konaní úspešný a navrhovateľovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.