KSKE 3 Co 65/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 65/2012

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 65/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/65/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811202828 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811202828.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Košiciach, Komenského 50, IČO: 36 570 460, proti žalovaným: v 1. rade F. R., O. B. Y., V. P. XXX/XX, v 2. rade A. R., O. B. P. XXX, v konaní o zaplatenie 719,25 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 21. júla 2011, č.k. 17Ro/72/2011-30 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvého stupňa ) napadnutým uznesením z 21. júla 2011, č.k. 17Ro/72/2011-30 odmietol odpor podaný žalovaným v 1. rade proti platobnému rozkazu Okresného súdu Rožňava z 05. mája 2011, č.k. 17Ro/72/2011-17.

Svoje rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tým, že žalovaný v 1. rade prevzal vyššie uvedený platobný rozkaz 06. júla 2011, čo vyplýva z doručenky. Proti platobnému rozkazu podal žalovaný v 1. rade odpor 20. júla 2011 osobne do podateľne súdu. Prvostupňový súd s poukázaním na to, že žalovaný v 1. rade v odpore uviedol iba jedinú vetu, a to, že podáva odpor proti platobnému rozkazu. Nakoľko žalovaný v 1. rade svoj odpor riadne neodôvodnil a neuviedol ani žiadne skutočnosti, ktoré by ho oprávňovali odpor podať, súd jeho odpor odmietol ako neodôvodnený. O týchto následkoch bol žalovaný v platobnom rozkaze poučený.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalovaný v 1. rade, v ktorom uvádza, že prikladá dôkaz o tom, že spoločnosť žalobcu odpočty a fakturácie nerobila podľa skutočnej spotreby ale pozvoľne. Vyplýva to aj z predpísaných záloh na rok 2011, kde pri konečnom vyúčtovaní zálohy sú preplatené viac ako 170 %. Zároveň upozorňuje, že spoločnosť nemala podpísanú zmluvu o odvode zrážkových vôd so žalovaným.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal žalovaný v 1. rade v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie mu predchádzajúce, bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Po preskúmaní uznesenia odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie žalovaného v 1. rade nie je dôvodné.

Podľa ustanovenia § 174 ods. 1 platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor s odôvodnením, má účinky právoplatného rozsudku.

Podľa ods. 3 písm. b/ citovaného zákonného ustanovenia, súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný bez odôvodnenia vo veci samej; o týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalovaný v 1. rade prevzal platobný rozkaz z 05. mája 2011, č.k. 17Ro/72/2011-17 do vlastných rúk 06. júla 2011. V platobnom rozkaze bol poučený, že má možnosť podať odpor proti platobnému rozkazu, ktorý však musí byť odôvodnený, t.j. v odpore je potrebné uviesť, či uznáva aspoň časť uplatneného nároku alebo ho považuje za neopodstatnený v celom rozsahu. Zároveň bol poučený, že súd odmietne odpor, ktorý bude podaný bez odôvodnenia.

Súd prvého stupňa správne rozhodol, ak odpor odmietol, pretože tento podal žalovaný v 1. rade bez odôvodnenia. Preto odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Žalovaný v 1. rade v odvolacom konaní úspešný nebol a žalobcovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.