KSKE 3 Co 7/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 7/2012

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 7/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012899360 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012899360.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. Y., Y. J. U., U. XX, proti žalovanému G. Y., Y. J. U., D. X, zastúpenému ustanovenou zástupkyňou z radov advokátov G.. N. O., N., H. H. J. U., E. X, v konaní o zaplatenie sumy 7.966,54 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 20.10.2011 č.k. 12C/1116/1997-367 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) rozsudkom z 20.10.2011 zamietol návrh na začatie konania v časti o zaplatenie sumy 5.435,50 eur s úrokmi z omeškania vo výške 4 % za každý začatý mesiac omeškania z tejto sumy od 01.04.1996 do zaplatenia. Vec o zaplatenie sumy 871,34 eur s úrokmi z omeškania vo výške 4 % za každý začatý mesiac omeškania z tejto sumy od 01.04.1996 do zaplatenia vylúčil na samostatné konanie, v ktorom bude rozhodnuté tiež o trovách konania vo vzťahu medzi účastníkmi konania a vo vzťahu medzi účastníkmi konania a štátom.

Súd prvého stupňa výrok o zamietnutí žaloby odôvodnil tým, že uplatnený nárok na vrátenie pôžičky v rozsahu sumy 5.435,50 eur s príslušenstvom je premlčaný a žalovaný vzniesol v konaní námietku premlčania. Pokiaľ ide o návrh na zaplatenie sumy 871,34 eur s príslušenstvom, túto časť vylúčil na samostatné konanie podľa § 112 ods. 2 O.s.p..

Proti rozsudku podal odvolanie žalobca, čo do výroku o zamietnutí návrhu v časti zaplatenia sumy 5.465,50 eur s príslušenstvom. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok v napadnutej časti zrušil a vrátil vec prvostupňovému súdu na ďalšie konanie. Odvolateľ nesúhlasí s dôvodmi, pre ktoré prvostupňový súd jeho návrh zamietol, keď uznanie dlhu zo dňa 06.02.1995 a 03.02.1996 považoval za absolútne neplatné z dôvodu neurčitosti vymedzenia právneho dôvodu uznaného dlhu a žalovaný nárok z dôvodu neplatnosti týchto právnych úkonov za premlčaný. Odvolateľ uvádza, že medzi účastníkmi nie je sporné, že žalovaný dlhuje žalobcovi sumu 240.000,- Sk, ako to v uznaní záväzku prehlásil, keď tento dlh 03.02.1996 uznal. Keďže išlo o pôžičku, pri uznaní záväzku, je pre platnosť tohto úkonu dostatočné vymedzenie výšky dlžnej sumy, ktorá po čiastočnom plnení z jednotlivých pôžičiek bola pre žalobcu aj žalovaného nepochybná. Keďže súd prvého stupňa nesprávne posúdil otázku neplatnosti právneho úkonu, nesprávne posúdil aj otázku premlčania uplatneného nároku. Keďže uznanie záväzku zo dňa 03.02.1996 žalobca považuje za platné, tvrdí, že jeho návrh uplatnený žalobou zo dňa 28.07.1997 nie je premlčaný.

Žalovaný navrhol rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť ako vecne správny.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací pred prejednaním odvolania vo veci samej skúmal, či sú splnené podmienky prípustnosti odvolacieho konania.

Jednou z objektívnych podmienok prípustnosti odvolania je zachovanie predpísanej zákonnej lehoty na podanie odvolania.

Podľa § 204 ods. 1, 2 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí uvedenej lehoty preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahu nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do 3 mesiacov od doručenia.

Podľa § 57 ods. 1, 3 O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde, alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.

Z písomného vyhotovenia napadnutého rozsudku vyplýva, že účastníkom konania bolo dané riadne poučenie o práve podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Žalobca rozsudok prvostupňového súdu prevzal osobne 01.12.2011, čo vyplýva z údajov na doručenke, ktorá je pripojená v spise na č.l. 379.

Podľa § 45 ods. 2 O.s.p. údaje uvedené na potvrdení o doručení písomnosti (doručenka) sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak.

Lehota na podanie odvolania začala žalobcovi plynúť 02.12.2011 a posledný deň 15 dňovej lehoty na podanie odvolania pripadol na deň 16.12.2011 (piatok) .

Z odtlačky poštovej pečiatky na obálke, ktorou bolo súdu doručené odvolanie žalobcu vyplýva, že odvolanie bolo podané na pošte Košice 5 dňa 19.12.2011.

Posledný deň na podanie odvolania bol deň 16.12.2011, pokiaľ bolo odvolanie podané na pošte až 19.12.2011, bolo podané oneskorene.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd odvolanie žalobcu odmietol.

O trovách odvolacieho konania bude rozhodnuté v konečnom rozhodnutí vo veci samej, keďže súd prvého stupňa časť nároku vylúčil na samostatné konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.