KSKE 3 Co 73/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611219296 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611219296.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci C.X. Y. Q., C.. XX.XX.XXXX, S. A. I., P.. B. XXX/XX, proti odporcovi: POHOTOVOSŤ, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave, ul. Pribinova 25, za účasti vedľajšieho účastníka na strane navrhovateľa Združenie na ochranu spotrebiteľa HOOS, Prešov, Važecká 16, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 21. decembra 2011 č.k. 2C/195/2011 -14 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že návrh na vydanie predbežného opatrenia z a m i e t a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nariadil predbežné opatrenie a uložil zamestnávateľovi navrhovateľa - Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Mzdové oddelenie, Kasárenské námestie 11, Košice, IČO: 36 718 556, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: O., A. Č.. XXXX/V povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy navrhovateľa na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorá je súčasťou Zmluvy o úvere č. XXXXXXX zo dňa 31.08.2008, č. XXXXXXX zo dňa 30.09.2008 uzavretej medzi navrhovateľom a odporcom, a to až do právoplatného skončenia konania o neplatnosť Zmluvy o úvere č. XXXXXXX, Č.. XXXXXXX. Zároveň uložil navrhovateľovi do 30 dní od právoplatnosti uznesenia o nariadení predbežného opatrenia podať žalobu o neplatnosť Zmluvy o úvere č. XXXXXXX H. Q. XX.XX.XXXX, Č.. XXXXXXX zo dňa 30.09.2008 uzavretej medzi navrhovateľom a odporcom, a odporcovi uložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vo výške 33,00 eur od troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že navrhovateľ svoj návrh na vydanie predbežného opatrenia odôvodnil tým, že odporca predložil zamestnávateľovi navrhovateľa dohodu o zrážkach zo mzdy, na základe ktorej tento začal vykonávať zrážky. Navrhovateľ poukazuje na to, že dohoda o zrážkach je súčasťou formulárovej Zmluvy o úvere č. XXXXXXX H. Q. XX.XX.XXXX X. Č.. XXXXXXX H. Q. XX.X.XXXX, ktorú považuje za absolútne neplatnú s poukazom na čl. 6 ods. 1 Smernice 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a neplatnosť Zmluvy o úvere bude žalovať osobitným podaním, z dôvodu, že zmluva o úvere obsahuje neprijateľné podmienky čo sa týka plnenia, je úžerná nakoľko odplata, ktorú odporca požaduje je neprimeraná vo vzťahu k odplatám požadovaným bankami. Uviedol, že odporca začal vykonávať zrážky zo mzdy a až následne sa navrhovateľ dozvedel, že v Zmluve o úvere bola zakomponovaná aj Dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorá však neodzrkadľuje jeho vôľu, pretože bola včlenená do štandardných zmluvných podmienok, ktoré nemohol ovplyvniť. Poukázal na to, že Dohoda je v rozpore s jeho slobodnou vôľou a ako zmluvná podmienka je v rozpore s § 53 ods. 1 OZ, keďže ide o zmluvnú podmienku, ktorá spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Súd prvého stupňa mal za to, že navrhovateľ nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy osvedčil tým, že sa voči nemu začali

vykonávať zrážky zo mzdy na základe neplatnej Dohody, je daná existencia protiprávneho stavu, ktorým je navrhovateľ mimoriadne negatívne dotknutý.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 74 ods. 1, 2, § 75 ods. 1, 9, § 76 ods. 2 O.s.p. a uviedol, že v danom prípade navrhovateľ osvedčil tvrdené právo, ktorého ochrany sa domáha a preukázal existenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom rozhodnutí súdu, bez rozhodnutia ktorého by došlo k nezvratnému stavu v právnej pozícii a neodôvodnenému zásahu do práv navrhovateľa. Z navrhovateľom predloženej Dohody o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uzavretej s odporcom v súvislosti so Zmluvou o úvere č. XXXXXXX zistil, že navrhovateľovi bol poskytnutý úver vo výške 20.000,00 Sk, zvýšený o príslušný poplatok vo výške 12.940,00 Sk, spolu sa zaviazala uhradiť čiastku 32.940,00 Sk a mesačná zrážka zo mzdy bola stanovená vo výške 4.900,00 Sk. Na základe druhej Dohody o zrážkach zo mzdy vzťahujúcej sa k Zmluve o úvere č. XXXXXX, sa navrhovateľ zaviazal splatiť odporcovi celkovú čiastku vo výške 428,19 eur v mesačných zrážkach zo mzdy vo výške 3.990,00 Sk. Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu súd prvého stupňa uložil zamestnávateľovi navrhovateľa, aby sa zdržal vykonávania zrážok zo mzdy navrhovateľa pre odporcu na základe dohôd o zrážkach zo mzdy zo dňa 30.09.2008 a 31.10.2008, aby nebolo ohrozené právo navrhovateľa, čím vyhovel návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a zaviazal odporcu k úhrade súdneho poplatku z nariadeného predbežného opatrenia vo výške 33,00 eur na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie odporca a navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamieta.

Na zdôvodnenie svojho odvolania uviedol, že predbežné opatrenie nemá bezprostredný súvis s konaním o veci samej, nakoľko v konaní o veci samej sa mieni domáhať určenia neplatnosti zmlúv o úvere, a v prípade, že by aj boli zmluvy o úvere neplatné, neznamená to samo o sebe, že neplatnými sú aj Dohody o zrážkach zo mzdy, keďže tieto môžu napr. zabezpečovať pohľadávky odporcu voči navrhovateľovi vzniknuté plnením na základe neplatného právneho úkonu. Poukázal zároveň na absenciu naliehavosti, aktuálnosti a tiež absenciu nebezpečenstva bezprostrednej ujmy. Navrhovateľ v podanom návrhu uvádza existenciu potvrdenia o vykonaní zrážky zo mzdy zo dňa 24.06.2009 a tiež, že sa voči nemu začali vykonávať zrážky zo mzdy, avšak v odôvodnení napadnutého uznesenia sa uvádza iba existencia žiadosti odporcu zamestnávateľovi navrhovateľa o zrážky zo mzdy. Odporca popiera, že by došlo k vykonaniu čo i len jedinej zrážky z odporcovej mzdy a navrhovateľ v tomto smere nepreukázal a ani neosvedčil iné. Odporca má preto za to, že roky starý skutkový stav (žiadosť o zrážky zo mzdy z roku 2009) nie je a ani nemôže byť dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia o značnú dobu neskôr (v roku 2012) . Odporca ďalej namieta tvrdenia navrhovateľa o tom, že o existencii Dohôd o zrážkach zo mzdy nemal vedomosť, že nepredstavujú jeho vôľu a že boli včlenené do úverových zmlúv. Odporca uvádza, že Dohody o zrážkach netvoria súčasť zmlúv o úvere, ale predstavujú samostatný dokument zachytený na osobitnom liste papiera. V odvolaní zároveň poukazuje aj na tvrdenia navrhovateľa ohľadom neprijateľných podmienok v zmluve o úvere, a tieto tvrdenia považuje za neurčité, nepravdivé, všeobecné a nepreskúmateľné. Tvrdenia navrhovateľa ohľadom úžernej zmluvy o úvere nepovažuje za irelevantné, nakoľko obe zmluvy o úvere nie sú zmluvami o spotrebiteľskom úvere, boli poskytnuté na základe vyhlásenia navrhovateľa na účely výkonu povolania. Pokiaľ ide o cenu plnenia, odporca uvádza, že podľa ustanovenia § 53 ods. 1 OZ účinného ku dňu uzavretia oboch zmlúv o úvere, táto nemôže byť neprijateľnou podmienkou. Odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov mohla byť podľa odporcu predmetom uplatnenia moderačného práva súdu v zmysle § 53 ods. 6 OZ, avšak nemohla byť dôvodom neplatnosti zmluvy. Poukázal na skutočnosť, že peňažné nároky zo zmlúv o úvere voči navrhovateľovi boli judikované rozsudkami Stáleho rozhodcovského súdu č. SR 18082/09 zo dňa 09.11.2009 a č. SR 18081/09 zo dňa 09.11.2009 a tieto predstavujú res iudicata pre akúkoľvek žalobu o neplatnosť zmlúv a preto, ak je žiadané predbežné opatrenie pre budúce konanie o neplatnosť úverových zmlúv, ktorému bráni prekážka res iudicata, nie je daný žiaden dôvod na to, aby bolo predbežné opatrenie pre vopred neúspešný súdny spor nariadené. Záverom uviedol´, že nesúhlasí s názorom súdu prvého stupňa, ktorý nariadil predbežné opatrenie z dôvodu nebezpečenstva vytvorenia nezvratného stavu bez poskytnutia predbežnej ochrany, nakoľko má za to, že ak by aj zrážky zo mzdy hypoteticky boli vykonávané na základe neplatného právneho úkonu, došlo by na strane odporcu k bezdôvodnému obohateniu, ktoré by bol povinný navrhovateľovi vydať a preto nie je možné hovoriť o nezvratnom stave.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, aby odvolací súd nevyhovel odvolaniu odporcu a uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne a zákonné potvrdil. Poukázal na nemorálnosť dohody o zrážkach zo mzdy, ktorou sú zabezpečené záväzky plynúce zo spotrebiteľskej úverovej zmluvy, na to, že odporca si zrážky zo mzdy u zamestnávateľa navrhovateľa uplatnil a tieto boli aj vykonávané, nakoľko podľa OZ má zamestnávateľ povinnosť začať výkon zrážok zo mzdy okamžite po tom, ako mu je dohoda predložená. Ďalej poukazuje na skutočnosť, že dohoda o zrážkach zo mzdy bola vopred predformulovaná a navrhovateľ jej obsah nemohol ovplyvniť. Pokiaľ ide o neprijateľnosť zmluvných podmienok, uvádza, že je irelevantné tvrdenie odporcu o tom, že neoznačil v návrhu neprijateľné podmienky, pretože už samotnú dohodu o zrážkach zo mzdy považuje za neprijateľnú zmluvnú podmienku, keďže bola predložená na podpis spotrebiteľovi v čase nižšej bdelosti, pri vzniku zmluvy. Navrhovateľ poukazuje na úžernú povahu odplaty požadovanej odporcom za poskytnutie úveru, uvádza, že odporca využil svoju nadvládu a jeho obchodný zástupca zakrížikoval navrhovateľovi účel úveru na zamestnanie. Ďalej poukazuje na vyjadrenie odporcu týkajúce sa res iudicata a uvádza, že res iudicata v danom prípade neexistuje, pretože rozhodcovský rozsudok má pôvod v hrubo nemorálnej rozhodcovskej doložke, ktorá je od počiatku neplatná a konajúci súd naň nemusí a ako ničotná akt ani nesmie prihliadať. Trvá na tom, že v predmetnej veci je daný protiprávny stav, ktorému je potrebné poskytnúť dočasnú ochranu, nakoľko výkonom zrážok zo mzdy by boli priamo porušované jeho spotrebiteľské práva.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal odporca v zákonnej lehote § 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie mu predchádzajúce, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Po preskúmaní uznesenia dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie odporcu je dôvodné.

Podľa ust. § 102 ods. 1 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne vydá predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Z pozitívnoprávnej úpravy ustanovenia § 74 a nasl. O.s.p. vyplývajú tieto základné predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia:

- naliehavosť vydania predbežného opatrenia,

- dôvodnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana,

- odôvodnenie nebezpečenstva - bezprostredne hroziacej ujmy,

- preukázanie nároku, ktorého sa žalobca mieni domáhať návrhom vo veci samej,

- určitosť, zrozumiteľnosť a vykonateľnosť navrhovaného predbežného opatrenia.

Podľa prvej a druhej vety ust. § 75 ods. 2 O.s.p., návrh má okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 O.s.p. obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich vydanie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy.

Podľa ust. § 76 ods. 1 písm. e/ a písm. f/ O.s.p., predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami, prípadne, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia má obsahovať zákonom požadované náležitosti, a to náležitosti podľa § 79 ods. 1 O.s.p., ktoré možno použiť len primerane, opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich vydanie predbežného opatrenia, odôvodnenie nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Tým je doplnený základný predpoklad na nariadenie predbežného opatrenia uvedený v § 74 O.s.p., v ktorom sa na nariadenie predbežného opatrenia požaduje len to, aby bolo potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by bol ohrozený výkon súdneho rozhodnutia, a taktiež, čoho sa navrhovateľ mieni domáhať návrhom vo veci samej, ak je návrh podávaný pred začatím konania.

Pre rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa. Z uvedeného procesného pravidla vyplývajú závažné dôsledky. Stavom v čase rozhodovania je skutkový a právny stav veci, v ktorej sa má rozhodovať o návrhu na predbežné opatrenie. Skutkový a právny stav veci sa posudzuje podľa náležitostí návrhu vyžadovaných v § 75 ods. 2 O.s.p.. Preto sa súd vyrovná len s tými okolnosťami, ktoré vyplývajú z návrhu a z použiteľného, spravidla hmotného práva.

Aby súd mohol vyhovieť návrhu na vydanie predbežného opatrenia, musí navrhovateľ osvedčiť aspoň základné skutočnosti umožňujúce prijať záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana, ako aj nebezpečenstvo hroziacej ujmy. Okrem toho, navrhované predbežné opatrenie by malo byť primerané zabezpečovanému nároku a musí byť prípustné. Predbežné rozhodnutie musí mať vzťah k právnemu vzťahu, ktorý je alebo bude predmetom konania vo veci samej. Jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov a podmienkou pre jeho vydanie je osvedčenie, že bez okamžitej úpravy právnych pomerov by bolo právo účastníka ohrozené. Z charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia.

Predbežné opatrenie však nie je možné vydať iba na základe tvrdení navrhovateľa bez osvedčenia aspoň základných skutočností umožňujúcich prijať záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť dočasná ochrana a bez osvedčenia nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Navrhovateľom navrhované predbežné opatrenie sleduje zaistenie budúceho výkonu rozhodnutia, preto okrem existencie nároku musí osvedčiť, že budúci výkon rozhodnutia by mohol byť ohrozený, pričom nebezpečenstvo zmarenia musí byť reálne a hroziť bezprostredne. Existencia dlhu ešte sama osebe nemôže byť dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia, naopak, dôvodom môžu byť len skutočnosti, ktoré opodstatňujú obavu, že by prípadný výkon rozhodnutia mohol byť zmarený.

Odvolací súd má za to, že v danom prípade navrhovateľ neosvedčil skutočnosť, že by bol daný predpoklad bezprostredne hroziacej ujmy, nakoľko už samotná skutočnosť, že zmluvu o úvere uzavrel s odporcom v roku 2008 a nariadenia predbežného opatrenia sa domáha návrhom podaným v roku 2012, nepotvrdzuje naliehavosť a bezprostrednosť hroziacej ujmy. Nepreukázal však ani to, že by bol výkon rozhodnutia ohrozený, ani to že by zmarenie tohto výkonu bolo reálne alebo, že by bezprostredne hrozilo vo vzťahu k predmetnému sporu.

Navyše navrhovateľ nepreukázal, že navrhované predbežné opatrenie má súvislosť s predpokladaným záverom vo veci samej. Ak sa navrhovateľ mieni domáhať vyslovenia neplatnosti zmluvy o úvere, jej následkom je povinnosť účastníkov zmluvy vrátiť vzájomné plnenia. To znamená, že zabezpečovacia dohoda o zrážkach zo mzdy nemusí byť uplatnená a jej platnosť sa musí skúmať osobitne. Dohoda o zrážkach zo mzdy nie je súčasťou zmluvy o úvere, ktorej neplatnosti sa navrhovateľ mieni domáhať.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, odvolací súd v súlade s ust. § 220 a § 221 ods. 3 O.s.p. rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil a návrh na nariadenie dpredbežného opatrenia zamietol, pretože neboli splnené podmienky pre jeho potvrdenie, a zákon neumožňuje jeho zrušenie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.