KSKE 3 Co 90/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 90/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 90/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/90/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211231789 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211231789.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Stavebné bytové družstvo III Košice, so sídlom v Košiciach, Furčianska 60, IČO: 00 222 089, proti žalovanému X. Š., O.. XX.XX.XXXX, V. X. M.C., P. X, zastúpenému JUDr. Jurajom Sopkom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, v konaní o zaplatenie 787,36 eur s príslušenstvom, o návrhu žalovaného na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 1Ro/21805/97 o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 21. februára 2012 č.k. 18C/147/2011-26 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením z 21.02.2012 zamietol návrh na obnovu konania vedeného na Okresnom súde Košice pod sp.zn. 1Ro/21805/97 a vyslovil, že žalovaný nemá právo na náhradu trov konania a žalobcovi sa právo na náhradu trov konania nepriznáva.

Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný sa domáha obnovy konania vedeného na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 1Ro/21805/97. V uvedenom konaní mu bolo platobným rozkazom zo dňa 12.11.1998 č.k. 1Ro/21805/97-4 uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 23.720,- Sk (787,36 eur) s úrokom z omeškania vo výške 17 % ročne od 06.11.1997 do zaplatenia a nahradiť žalobcovi trovy konania 948,- Sk. Podľa vyjadrenia žalovaného mu platobný rozkaz nikdy nebol doručený, preto nemôže byť právoplatný. Napriek tomu sa však na základe platobného rozkazu ako exekučného titulu vedie proti nemu exekučné konanie pred súdnym exekútorom JUDr. Štefanom Barilikom pod sp.zn. EX/594/03, v ktorom sa žalovaný o existencii platobného rozkazu mal aj dozvedieť. K samotnému nároku žalobcu na zaplatenie žalovanej sumy uviedol, že dlžná suma bola uplatnená na základe neplatnej nájomnej zmluvy, na ktorej je uvedené jeho meno a jeho údajný podpis, pričom žalovaný túto zmluvu nikdy nepodpísal. Súd prvého stupňa zo spisu sp.zn. 1Ro/21805/97 zistil, že platobný rozkaz z 12.11.1998 č.k. 1Ro/21805/97-4 bol žalovanému doručený do vlastných rúk dňa 26.05.2000 a žalobcovi 27.07.2001, platobný rozkaz nadobudol právoplatnosť 13.08.2001. Súd prvého stupňa skonštatoval, že žalovaný svoj návrh na obnovu konania oprel o skutočnosť, že mu rozhodnutie súdu nebolo doručené, a teda nie je doposiaľ právoplatné. Takáto skutočnosť nemôže byť dôvodom obnovy konania, pretože obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom proti právoplatným súdnym rozhodnutiam. Z obsahu spisu 1Ro/21805/97 vyplýva, že napadnutý platobný rozkaz bol žalovanému riadne doručený do vlastných rúk a stal sa právoplatným, čo vyplýva z údajov na poštovej doručenke. Súd prvého stupňa sa ďalej zaoberal podmienkami prípustnosti obnovy konania podľa § 228 ods. 1 O.s.p.. Skonštatoval, že žalovaný neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by bez svojej viny nemohol použiť v pôvodnom konaní a nenavrhol žiadne dôkazy, ktoré nebolo možné v pôvodnom konaní vykonať. Ani v prípade, ak by sa preukázalo, že platobný rozkaz žalovanému doručený nebol, nemohli by byť námietky uvedené žalovaným spôsobilým dôvodom obnovy konania, a to už len z toho dôvodu, že obnova konania je prípustná len proti právoplatným rozhodnutiam súdu. Ak žalovaný preukáže, že mu platobný rozkaz doručený nebol, môže svoju obranu uplatniť v odpore proti platobnému rozkazu, pretože v

takomto prípade by mu neuplynula lehota na podanie odporu. Žalovaný neoznačil ani nepredložil žiadne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorého by vyplývalo, že napadnutým rozhodnutím súdu, alebo konaním, ktoré mu predchádzalo boli porušené základné ľudské práva alebo slobody žalovaného, čo je možné použiť ako dôvod obnovy konania. Keďže podmienky obnovy konania splnené neboli, súd prvého stupňa návrh ako nedôvodný zamietol. Navyše skonštatoval, že žalovaný ochranu oprávnených záujmov uplatňuje aj v rámci námietok v exekučnom konaní. Návrh na obnovu konania nemôže nahrádzať procesný inštitút námietok proti exekúcii. Bez právneho významu sú aj tvrdenia žalovaného, že do rozhodnutia o jeho námietkach v exekučnom konaní je jeho právne postavenie neisté. O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O.s.p..

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalovaný, a to z dôvodov uvedených v ust. § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p., teda že postupom súdu bola odňatá možnosť konať pred súdom a písm. h) , teda, že súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil a nedostatočne zistil skutkový stav. Odvolateľ má za to, že pokiaľ súd prvého stupňa objektívne nezistil, či podpis na poštovej doručenke aj na nájomnej zmluve je podpisom žalovaného, nemohol objektívne zistiť, či jeho tvrdenie o tom, že platobný rozkaz mu nikdy nebol doručený a nikdy nemal nájomný vzťah so žalobcom je pravdivé. V prípade, že súd neuveril tvrdeniu žalovaného, bolo jeho povinnosťou nariadiť znalecké dokazovanie na zistenie pravosti podpisov a až potom vo veci rozhodnúť. V prípade, ak súd takto postupovať nebude, takýmto konaním by boli porušené základné ľudské práva, a to možnosť konania pred súdom. Preto navrhuje, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a nariadil znalecké dokazovanie na pravdivosť tvrdenia žalovaného, teda či podpis na poštovej doručenke je jeho a ak sa bude robiť znalecké dokazovanie, znalec môže odpovedať aj na otázku, či podpis na nájomnej zmluve, ktorá je základom rozhodnutia vo veci samej je podpisom žalovaného.

Krajský súd ako súd odvolací vec prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaní, ktoré mu predchádzalo a zistil, že postupom súdu prvého stupňa došlo k odňatiu možnosti žalovaného konať pred súdom.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu v prejednávanej veci, ktorým sa účastníkovi konania znemožnila realizácia tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok priznáva za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov.

K takejto vade došlo aj v prejednávanej veci z dôvodu, že súd prvého stupňa o veci rozhodoval bez nariadenia pojednávania, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky.

Podľa § 232 ods. 1, 2 O.s.p. návrh na obnovu konania prejedná súd, ktorý o veci rozhodoval na prvom stupni. Pre konanie o obnove platia primerané ustanovenia o konaní na prvom stupni.

Podľa § 234 ods. 2 O.s.p. ak súd zamieta návrh na obnovu konania preto, že nie je prípustný, alebo preto, že ho podal niekto, kto naň nebol oprávnený, alebo preto, že je zrejme oneskorený, nemusí nariaďovať pojednávanie.

Z uvedeného ustanovenia výkladom a contrario vyplýva, že na prejednanie návrhu na obnovu konania súd v zásade vždy nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať iba v prípadoch taxatívne vymenovaných v citovanom ustanovení § 234 ods. 2 O.s.p.. Jedná sa pritom o dôvody, ak sa návrh zamieta pre nedostatok formálnych podmienok.

Návrhom na obnovu konania bol napadnutý platobný rozkaz Okresného súdu Košice II č.k. 1Ro/21805/97-4. Vychádzajúc z ust. § 228 ods. 2 O.s.p. platobný rozkaz je možné napadnúť návrhom na obnovu konania. Prípady neprípustnosti obnovy konania sú taxatívne uvedené v ust. § 229 O.s.p.. Návrh na obnovu konania podal účastník konania, ktorý je oprávnenou osobou a z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa nevyplýva, že návrh bol zamietnutý preto, že je zrejme oneskorený.

Odvolací súd preto konštatuje, že neboli naplnené dôvody uvedené v ust. § 234 ods. 2 O.s.p., ktoré sú výnimkou zo zásady, že o návrhu obnovu konania súd rozhoduje po nariadení pojednávania. Ak žalovaný opiera svoj návrh o dôvod uvedený v § 228 ods. 1 O.s.p., ale tvrdený dôvod nebol preukázaný, nejedná sa o neprípustnosť obnovy v zmysle § 234 ods. 2 O.s.p., preto bol súd povinný rozhodovať o návrhu na obnovu konania po jeho prejednaní na verejnom pojednávaní.

Ak súd prvého stupňa zamietol návrh na obnovu konania z dôvodu nedostatku zákonných podmienok na obnovu bez toho, že by vo veci nariadil pojednávanie a účastníkov naň predvolal, ide o vadu konania, znamenajúcu odňatie možnosti konať pred súdom, čo je dôvodom na zrušenie rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. (porovnaj aj nález Ústavného súdu SR č.k. I.ÚS 54/08-28) .

Z uvedených dôvodov odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa bude prejednať návrh na obnovu konania na pojednávaní, posúdiť dôvody obnovy z hľadiska jej prípustnosti podľa § 228 ods. 1 O.s.p. a vo veci rozhodnúť.

V novom rozhodnutí rozhodne súd prvého stupňa aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.