KSKE 3 Co 91/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 91/2012

KS v Košiciach, dátum 17.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 91/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/91/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109201491 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109201491.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: S. J. Q. O., D. Č.. X, O., G.: XX XXX XXX, proti žalovanému: C. A., A.. X. X. XXXX, W. O., F. O. Č.. XX, zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Kerecmana, spoločnosť s ručením obmedzeným, Rázusova č. 1, Košice, IČO: 36 588 725, v konaní o vypratanie nehnuteľnosti, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I, č. k. 18C/23/2009-268 zo dňa 1. decembra 2011, takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť vypratať X. W. v objekte súpisné číslo XX A. J. F. O. Č.. XX Q. O., pozostávajúci z 2 izieb, kuchyne a príslušenstva, nachádzajúci sa na pozemku parcely č. XXXX, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti na D. Č.. XX, F. E. O.Š. G., F. E. O. - X., katastrálne územie X. P., na Katastrálnom úrade v O., X. O. O. G., do 1 mesiaca po zabezpečení primeraného náhradného bytu žalobcom. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Navrhol zmeniť rozsudok a žalobu zamietnuť a zaviazať žalobcu na náhradu trov prvostupňového, aj trov odvolacieho konania.

Písomným podaním doručeným odvolaciemu súdu dňa 12. júla 2012 žalovaný zobral podané odvolanie späť a navrhol odvolacie konanie zastaviť.

Späťvzatie odvolania odôvodnil tým, že dcéra mu zabezpečila možnosť bývania (prenájom bytu od tretej osoby v blízkosti jej bydliska) a s ohľadom na to, že celý spor s poukazom na vek žalovaného a súvisiace okolnosti pôsobil na neho stresujúco, rozhodol sa dobrovoľne zo sporného bytu odsťahovať. Byt žalobcovi riadne odovzdal, o čom predložil zápis o odovzdaní bytu zo XX. U. XXXX.

O trovách odvolacieho konania navrhol rozhodnúť tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Poukázal na dôvody hodné osobitného zreteľa podľa § 150 Občianskeho súdneho poriadku spočívajúce v jeho veku, v zdravotnom stave a v ekonomickej situácii. Zároveň žiada vrátiť zaplatený krátený súdny poplatok za odvolanie.

Žalobca prípisom doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 18. júla 2012 oznámil, že žalovaný sa z predmetného služobného bytu dobrovoľne dňa XX. U. XXXX odsťahoval a žalobcovi priestory vypratal a taktiež pripojil ako prílohu Protokol o odovzdaní bytu zo dňa XX. U. XXXX.

Podľa ustanovenia § 207 ods. 2, 3 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví. Vzhľadom na nepochybný procesný úkon žalovaného o späťvzatí odvolania, odvolací súd v súlade s ustanovením § 207 ods. 3 O.s.p. odvolacie konanie zastavil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd v súlade s ustanovením § 214 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Úlohou súdu prvého stupňa bude v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 11 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch (č. 71/1992 Zb. v znení účinnom v rozhodnom období) rozhodnúť o vrátení súdneho poplatku žalovanému za podané odvolanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.