KSKE 3 Co 97/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 97/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 97/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/97/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7509200923 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7509200923.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: AA - centrum, s.r.o., so sídlom v Poprade, Levočská 6, IČO: 31 729 851, proti odporcovi: B.. M. I., Q., A. A. Z. K., C. X, zastúpenému advokátom JUDr. Vladimírom Bajtošom, so sídlom v Košiciach, Alžbetina 1, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave, Štefanovičova 4, v konaní o náhradu škody 1.177.933,- eur s príslušenstvom, o uložení povinnosti navrhovateľovi podľa § 141a O.s.p., o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie č.k. 9C/19/2009-241 zo dňa 24.01.2012 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie navrhovateľa proti výroku o jeho povinnosti zložiť na účet Okresného súdu Košice - okolie preddavok na trovy konania vo výške 58.896,65 eur.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil navrhovateľovi povinnosť zložiť na účet Okresného súdu Košice -okolie číslo účtu XXXXXXXXXX/XXXX Z. Z. Š. O. preddavok na trovy konania vo výške 58.896,65 eur v lehote 30 dní od doručenia tohto uznesenia. Vyzval odporcu v 1. rade (správne odporcu) B.. M. I., advokáta, zapísaného v zozname advokátov SAK pod č. XXX, C. X, K., aby zložil na účet Okresného súdu Košice - okolie číslo účtu XXXXXXXXXX/XXXX vedený v Š. O. preddavok na trovy konania vo výške 58.896,65 eur v lehote 30 dní od doručenia uznesenia.

Uznesenie súdu prvého stupňa obsahuje nesprávne poučenie, že proti nemu je odvolanie prípustné.

Proti tomuto uzneseniu čo do výroku o povinnosti navrhovateľa zložiť na účet Okresného súdu Košice - okolie preddavok na trovy konania podal v 15 dňovej lehote odvolanie navrhovateľ a navrhol zmeniť uznesenie a návrh na zloženie preddavku na trovy konania navrhovateľom zamietnuť.

Krajský súd ako súd odvolací pred prejednávaním odvolania navrhovateľa skúmal, či sú splnené podmienky prípustnosti odvolacieho konania.

V ust. § 202 ods. 3 písm. q) O.s.p. je upravená neprípustnosť odvolania proti uzneseniu, ktorým sa rozhodlo o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a O.s.p..

Pretože odvolanie navrhovateľa smeruje proti uzneseniu o povinnosti zložiť preddavok na trovy konania podľa § 141a O.s.p., proti ktorému uzneseniu odvolanie nie je prípustné, odvolací súd v súlade s ust. § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p. odvolanie navrhovateľa odmietol bez vecného preskúmania rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.