KSKE 3 Co 99/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 99/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 99/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/99/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611217579 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611217579.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, Bratislava, IČO: 35 831 154, zastúpeného JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Karadžičova 8, P.O. BOX 205, proti žalovanej C. F., S.. XX.XX.XXXX, M. A., H. XXX, v konaní o zaplatenie sumy 139,69 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 7C/12/2012-39 zo dňa 15.02.2012 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi rovy konania vo výške 16,50 eur na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. Jána Šoltésa do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 139,69 eur so 14,75 % úrokom z omeškania ročne z dlžnej sumy od 01.12.2007 do 27.05.2010 a s 9 % úrokom z omeškania ročne z dlžnej sumy od 28.05.2010 až do zaplatenia. Povolil žalovanej zaplatiť žalobcovi istinu v mesačných splátkach po 20,- eur, ktoré bude povinná platiť vždy do 20. dňa v mesiaci na účet žalobcu vopred s tým, že omeškanie s plnením čo i len jednej splátky má za následok zročnosť celého dlhu. Náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Výrok o trovách konania odôvodnil tým, že po zistení, že žalovaná je posudzovaná s manželom a maloletými deťmi ako rodina v hmotnej núdzi a po priznaní oslobodenia od súdnych poplatkov mal za preukázané, že sú u nej dané dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré ju súd k povinnosti platiť náhradu súdneho poplatku z návrhu a trovy právneho zastúpenia nezaviazal. Preto pre rozhodnutie o trovách konania aplikoval ust. § 150 ods. 1 O.s.p..

Proti rozsudku čo do výroku o trovách konania podal včas odvolanie žalobca. Navrhol rozsudok v napadnutom výroku zmeniť tak, aby odvolací súd zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 74,12 eur v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

V dôvodoch odvolania poukázal na to, že súd prvého stupňa v posudzovanej právnej veci neprihliadal na všetky okolnosti, ktoré vyšli v konaní najavo. Súd prvého stupňa zrejme prehliadol, že žalobca vyvinul maximálnu snahu, ktorú od neho je možné spravodlivo požadovať, aby sa so žalovanou dohodol na uhradení dlžnej pohľadávky tak, aby to nebolo na ujmu žalovanej. V snahe o urovnanie sporu mimosúdnou cestou žalobca vyzval žalovanú na zaplatenie pohľadávky telefonicky, ako aj formou listov, SMS správ a osobnou návštevou ním poverenej osoby. Žalobca sa so žalovanou písomne dohodol na postupnom splatení pohľadávky a umožnil žalovanej splatiť pohľadávku, ktorú si uplatnil v tomto

súdnom konaní formou pravidelných mesačných splátok vo výške 20,- eur mesačne pod následkom straty výhody splátok v prípade omeškania so zaplatením čo i len jednej dojednanej mesačnej splátky. Žalovaná, ktorá svoj záväzok voči žalobcovi písomne uznala čo do dôvodu i výšky, žalobcom poskytnuté platobné výhody nevyužila, na účet žalobcu poukázala po podpise dohody len jednu dohodnutú splátku dňa 27.05.2010, ďalšie zmluvne dohodnuté splátky už nezaplatila, čím sa dostala do omeškania a celý záväzok sa v súlade s ust. čl. III Dohody o splatení záväzku stal naraz splatným. Žalobcovi tak za účelom vymoženia peňažnej pohľadávky voči žalovanej neostávalo nič iné, len si uplatniť právo na zaplatenie pohľadávky zákonným spôsobom v súdnom konaní. Na základe vyššie uvedených skutočností je vo vzťahu k žalobcovi, ktorý sa preukázateľne snažil so žalovanou dohodnúť na mimosúdnom splatení pohľadávky, ako aj vzhľadom na správanie sa žalovanej, ktorá sama dala príčinu na podanie žalovaného návrhu voči nej porušením žalobcom poskytnutých platobných výhod, nespravodlivé, aby mu súd náhradu trov konania nepriznal, minimálne čo do náhrady trov konania za zaplatený súdny poplatok. Práve tým, že žalobca pred podaním žaloby umožnil žalovanej platobné výhody, ktoré žalovaná nevyužila, nie je podľa odvolateľa splnená podmienka dôvodov hodných osobitného zreteľa pre úplné nepriznanie náhrady trov konania.

Krajský súd ako súd odvolací po zistení, že žalobca podal odvolanie v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) preskúmal rozsudok v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a rozsudok v jeho napadnutej časti podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je čiastočne dôvodné.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 150 ods. 1 O.s.p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolností, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí ak účastník nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť. Ustanovenie § 150 ods. 1 O.s.p. teda predstavuje odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok (§ 142 O.s.p.) . Podľa neho súd výnimočne nemusí priznať náhradu trov konania celkom alebo sčasti, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa. Predpokladom použitia § 150 ods. 1 O.s.p. je teda existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa pre nepriznanie náhrady trov inak úspešnému účastníkovi a existencia výnimočnosti daného prípadu. Dôvody hodné osobitného zreteľa sa môžu týkať aj sociálnej situácie účastníkov. V takomto prípade je potrebné pri posudzovaní okolností hodných osobitného zreteľa prihliadať na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery oboch účastníkov, teda nielen toho, koho by postihovala povinnosť nahradiť trovy, ale aj toho, ktorého majetková sféra by bola použitím výnimočného ustanovenia dotknutá. Do úvahy treba brať tiež také okolnosti, ktoré viedli k súdnemu uplatneniu nároku a prihliadnuť i na postoj účastníkov v konaní.

Je nesporné, že sociálna situácia žalobkyne a jej rodiny je zlá. Je na materskej dovolenke s mladším dieťaťom a poberá materský príspevok aj s detskými prídavkami 230,- eur a manžel, ktorý je nezamestnaný a evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, poberá dávky v sume 160,- eur. Rodina má celkový príjem 390,- eur, majú vyživovaciu povinnosť k dvom maloletým deťom a bývajú v podnájme. Žalovaná vo svojej účastníckej výpovedi uviedla, že aj keď uznaný dlh sa zaviazala splácať v mesačných splátkach po 20,- eur, zaplatila iba jednu splátku, lebo neboli schopní ďalej mesačné splátky po 20,- eur splácať, keďže im to finančne nevychádzalo.

Ust. § 150 ods. 1 O.s.p. má slúžiť na odstránenie neprimeranej tvrdosti, teda inými slovami na dosiahnutie spravodlivosti pre účastníkov konania. Je nesporné, že žalovaná s rodinou sa nachádza v zlej sociálnej situácii, keďže manžel je už dlhšiu dobu nezamestnaný a žalovaná je na materskej dovolenke, pričom spolu s manželom majú vyživovaciu povinnosť k 2 a 7 ročnému dieťaťu. Aj keď nepriznaním náhrady trov konania by majetková sféra žalobcu nebola dotknutá, keďže žalobca je právnickou osobou, odvolací súd dospel k záveru, že sú splnené podmienky pre aplikáciu ust. § 150 ods. 1 O.s.p. iba sčasti, a to nepriznaním náhrady trov právneho zastúpenia úspešnému žalobcovi. Odvolací súd vzal do úvahy okolnosť, že tým, že žalovaná nedodržala dohodnutú výhodu 20,- eurových splátok

(dohoda o mimosúdnom splatení pohľadávky) , bol žalobca nútený sa domáhať uplatneného nároku na súde, teda splátkach, keď sociálne pomery žalovanej odôvodňujú aplikáciu ust. § 150 ods. 1 Os.p., bolo by nespravodlivé voči žalobcovi, aby mu súd nepriznal náhradu trov konania čo do zaplateného súdneho poplatku vo výške 16.50 eur.

Odvolací súd preto z týchto dôvodov v súlade s ust. § 220 O.s.p. zmenil rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že uložil žalovanej povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume zaplateného súdneho poplatku z návrhu vo výške 16,50 eur.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 150 ods. 1 O.s.p..

Odvolateľ navyše trovy odvolacieho konania ani neuplatnil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.