KSKE 3 CoE 102/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/102/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7605202246 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7605202246.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Pohotovosť, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnej P. F., nar. XX.X.XXXX, bytom U., F. Č.. XXX, pre vymoženie sumy 253,93 eur s prísl., v konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Ing. Karolom Mihalom, so sídlom v Košiciach, Moyzesova ul. č. 34 pod č. EX 485/05, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves, č.k. 8Er 47/2005-16 zo dňa 16.2.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení a vo výroku o povinnosti oprávneného zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 32,84 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zamietnutí návrhu oprávneného na zmenu exekútora.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom a súdnemu exekútorovi n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju. Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol. Oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 32,84 eur.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že exekučným titulom v exekučnom konaní je notárska zápisnica spísaná na notárskom úrade JUDr. Jarmily Kováčovej, pod číslom N XXXX/XXXX, NZ XXXXX/XXXX zo dňa 23.10.2004. Notárska zápisnica bola spísaná s P.. S. O., konajúcim v mene povinného na základe plnej moci spísanej v úverovej zmluve, ktorá je prílohou tejto notárskej zápisnice. Táto notárska zápisnica bola spísaná s P.. S. O., konajúcim v mene povinného na základe plnej moci spísanej v úverovej zmluve, ktorá je prílohou tejto notárskej zápisnice. V bode 1. notárskej zápisnice sa konštatuje, že oprávnený uzavrel dňa 24.2.2004 s povinným Zmluvu o úvere č. XXXXXXX, na základe ktorej mu poskytol úver vo výške 9.000,- Sk. Podľa bodu 2. Notárskej zápisnice povinný splnomocnil P.. S. O. na spísanie tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t.j., aby v jeho mene uznal záväzok z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným titulom pre exekúciu. Ďalší bod obsahuje vyhlásenie P.. S. O., že uznáva v mene povinného záväzok voči oprávnenému v celkovej výške 11.019,- Sk, z ktorej sumy úver a poplatok predstavujú 7.650,- Sk a táto suma sa bude úročiť s 0,25% úrokom denne od 11.8.2004 do zaplatenia. Celý dlh pozostáva z istiny nesplateného úveru, poplatku za úver, trov právneho zastúpenia a trov za spísanie notárskej zápisnice. Uvedený záväzok bol v tomto bode uznaný v plnom rozsahu čo do základu a čo do uvedenej výšky. Povinná osoba sa ďalej v bode 4. zápisnice zaviazala celý uvedený dlh vrátane úrokov z omeškania splniť do 2. novembra 2004 a v bode 5. prostredníctvom splnomocneného zástupcu prehlásila, že v prípade neuhradenia dlhu súhlasí s

exekúciou a tým, aby predmetná notárska zápisnica bola použitá ako exekučný titul. Prílohou uvedenej notárskej zápisnice je Zmluva o úvere č. XXXXXXX zo dňa 24.2.2004. Z pripojenej zmluvy o úvere súd prvého stupňa zistil, že povinnej bol oprávneným poskytnutý úver vo výške 000,- Sk správne 5.000,- Sk. Povinný sa zmluvne zaviazal splatiť úver v desaťmesačných splátkach po 1.800,- Sk (správne v dvadsiatich dvojtýždňových splátkach po 450,- Sk) . Poplatok za poskytnutie pôžičky činní 8.000,- Sk (správne 4.000,- Sk) . V zmluve o úvere nie je uvedený účel poskytnutia finančných prostriedkov a nie je v nej uvedená ročná percentuálna miera nákladov. Uvedená zmluva obsahuje aj splnomocnenie, ktorým povinná splnomocnila P.. S. O. na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, aby v jej mene uznala záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre exekúciu na celý majetok do výšky vzniknutej pohľadávky. Súd prvého stupňa z citujúc z ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku dospel k záveru, že notárska zápisnica môže byť exekučným titulom, len ak sú jej účastníkmi obe strany, t.j. oprávnený a povinný a v predmetnej veci bola notárska zápisnica spísaná len s povinným zastúpeným splnomocneným zástupcom. Notárska zápisnica neobsahuje záväzok, ale len prehlásenie povinného, preto nie je spôsobilým exekučným titulom. Ďalším dôvodom, pre ktorý súd prvého stupňa neuznal predmetnú notársku zápisnicu za spôsobilý exekučný titul je neprijateľná zmluvná podmienka uvedená v zmluve o úvere uzavretej medzi oprávneným a povinnou, podľa ktorej povinná splnomocnila advokáta P.. S. O. na spísanie notárskej zápisnice za účelom uznania dlhu tak, aby sa táto notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre exekúciu. Dlžníčka vzhľadom na vopred predtlačenú zmluvu (tlačivo používané pri uzatváraní množstva takýchto zmlúv, kde ako veriteľ vystupuje oprávnený) nemohla ovplyvniť, koho splnomocní na spísanie notárskej zápisnice a uznanie dlhu a už vôbec nemohla ovplyvniť skutočnosť, že by sa zastúpiť vôbec nedala. Advokáta jednoznačne na túto činnosť zabezpečil oprávnený, ktorý mu zrejme poskytoval aj odmenu za jeho úkony, a preto súd vyhliadol rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného v zmysle ust. § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zastupovať iného nemôže ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného. O tom, že záujmy zástupcu P.. O.Í. sú v rozpore so záujmami zastúpenej svedčí aj skutočnosť, že tento advokát zastupoval žalobcu a poskytoval mu právne služby o čom svedčí viacero exekučných konaní vedených na tunajšom súde, kde oprávneného POHOTOVOSŤ s.r.o. Bratislava zastupuje advokát P.. S. O..

Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zároveň exekúciu zastavil v zmysle § 57 ods. 1 písm. g/ zákona č. 233/1995 Z. z. Vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi nemožno na daný vzťah podľa právneho názoru súdu prvého stupňa aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, ale jedná sa o Občianskoprávny vzťah. Z tohoto dôvodu aj úroky z omeškania účastníkmi dohodnuté v úverovej zmluve v článku 6 všeobecných podmienok poskytnutia úveru, a to vo výške 0,25% denne z dlžnej sumy odo dňa kedy sa stane splatný celý dlh až do dňa jeho uhradenia sú v rozpore so zákonom, a to s ust. § 517 ods. 2 Obč. zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR č. 97/1995 Z.z.

Súd prvého stupňa žiadosť oprávneného na zmenu exekútora zamietol napriek tomu, že oprávnený v zmysle § 44 ods. 8, 9 Exekučného poriadku môže kedykoľvek v priebehu konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný okresný súd návrh na zmenu exekútora, a to z dôvodu vyhlásenia exekúcie za neprípustnú a jej zastavenia. Výrok o trovách pôvodného exekútora odôvodnil súd prvého stupňa ust. § 200 ods. 2 a § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, zaviazal k úhrade trov exekúcie oprávneného z dôvodu, že k zastaveniu exekúcie došlo jeho zavinením a priznal súdnemu exekútorovi len trovy exekúcie, ktoré boli účelne vynaložené v súlade s ust. § 14, § 15 a § 22 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z..

Proti uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený, ktorý navrhol, aby odvolací súd uznesenie v celom rozsahu zrušil.

V odvolaní namietal, že súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Ustanovenie § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje súdu povinnosť preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul.

Poveriť exekútora môže súd iba v prípade, keď nezistí žiaden rozpor v žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom. V opačnom prípade žiadosť o udelenie poverenia zamietne. Keďže súd prvého stupňa vydal súdnemu exekútorovi poverenie na

vykonanie exekúcie, oprávnený akcentoval na to, že notárska zápisnica už bola predmetom skúmania zo strany súdu a ak v tomto konaní uznal exekučný titul súd za súladný so zákonom, udelil poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený tiež nesúhlasil so závermi súdu prvého stupňa o nesúlade udeleného plnomocenstva na spísanie zápisnice so zákonom. Oprávnený uvádza, že sa jedná o hmotnoprávne zastúpenie povinného v zmysle ustanovení § 22 a § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka (OZ) , ktoré bolo udelené advokátovi P.. S. O.. Ustanovenie § 24 OZ umožňuje zástupcovi, aby sa dal zastúpiť ďalším zástupcom v prípade, ak to dovoľuje právny predpis alebo je to účastníkmi dohodnuté. Poukázal tiež na to, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere udelené plnomocenstvo odvolať, čo neurobil. Udelením plnomocenstva sa povinný ako dlžník nevzdal svojich práv na uznanie záväzku, iba rozšíril možnosť uznania záväzku za jeho osobu aj na splnomocniteľa, pričom platné predpisy mu nebránili, aby sám uznal záväzok zo zmluvy o úvere. Ďalej oprávnený poukázal na skutočnosť, že po vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavení nastane situácia, kedy si oprávnený nebude môcť zabezpečiť exekučný titul pre premlčanie pohľadávky oprávneného. K rozhodnutiu o trovách exekúcie namietol, že niektoré úkony exekútora boli priznané duplicitne.

Odvolací súd prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Odvolacie námietky oprávneného spočívajú v tom, že exekučný súd preskúmal exekučný titul pri posudzovaní žiadosti o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, preto ho nemôže posudzovať opätovne a oprávnený nesúhlasí s právnym názorom súdu prvého stupňa, že je exekučný titul vyhotovený v rozpore so zákonom.

Exekučný súd je oprávnený preskúmať súlad exekučného titulu so zákonom v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania, nielen pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie. Preskúmavanie exekučného titulu nie je upravené iba v ust. § 44 ods. 2 Exekučného poriadku. Aj z ust. § 57 ods. 1 vyplýva viacero dôvodov, pre ktoré exekučný súd už začaté exekučné konanie zastaví, pričom viaceré z nich závisia priamo od preskúmania exekučného titulu. Exekučný súd je oprávnený a povinný skúmať zákonnosť titulu v ktoromkoľvek štádiu už začatého exekučného konania a nielen v súvislosti s vydaním poverenia na vykonanie exekúciu, pričom tak exekučný súd môže urobiť na návrh účastníka konania alebo aj bez návrhu (uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011 č.k. IV. ÚS 55/2011- 19, uznesenie Ústavného súdu SR z 9.9.2010 č.k. II.ÚS 358/2010-13) .

Pokiaľ sa týka záverov súdu prvého stupňa k otázke platnosti exekučného titulu odvolací súd sa s nimi stotožňuje, okrem právneho záveru súdu prvého stupňa, podľa ktorého nie je notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť oprávneného aj povinného pri jej spísaní.

Podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod a predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Obsahom notárskej zápisnice sú teda náležitosti, ktoré musí mať každý exekučný titul, aby spĺňal predpoklady materiálnej vykonateľnosti, t.j. označenie účastníkov, právny záväzok, predmet a čas plnenia (lehotu na plnenie) . Okrem týchto náležitostí sa vyžaduje naviac aj uvedenie právneho dôvodu, teda označenie právneho úkonu alebo inej právnej skutočnosti, na základe ktorých záväzok vznikol. Obsahom notárskej zápisnice je osvedčenie notára, že dlžník dal súhlas s vykonateľnosťou určitého záväzku. Preto odvolací súd zastáva názor, že nie je z dikcie ust. § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku nutné, aby účastníkom pri spísaní notárskej zápisnice bol aj oprávnený (veriteľ) . Postačí, ak notár osvedčí samotné vyhlásenie povinného. Len vtedy, ak by súčasne obsahom notárskej zápisnice bolo aj spísanie právneho úkonu, súvisiaceho so súhlasom dlžníka s vykonateľnosťou určitého záväzku je nutné, aby notárska zápisnica obsahovala dohodu oboch strán záväzkového právneho vzťahu. Odvolací súd zároveň poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 3Co/7/2007 zákon požiadavku, že účastníkom notárskej zápisnice musí byť aj oprávnený veriteľ, neustanovuje a ani výkladom túto požiadavku nemožno doplniť do ustanovenia § 41 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku.

Pokiaľ súd prvého stupňa skonštatoval rozpor medzi záujmov zástupcu a zastúpeného v zmysle ust. § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka a poukázal na to, že v niektorých exekučných konaniach vedených Okresným súdom Spišská Nová Ves Mgr. Tomáš Kušnír zastupuje oprávneného, odvolací súd sa so závermi súdu prvého stupňa o neplatnosti splnomocnenia, ktoré majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa v plnom rozsahu stotožňuje a k týmto záverom dodáva nasledovné:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice zo dňa 23. októbra 2004 napísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, so sídlom v Bratislave, Gajova 13, pod sp. zn. N 4035/2004, Nz 77919/2004 vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, so sídlom v Bratislave, Za Kasárňou 1. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné sa vyporiadať s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Pri právnom úkone sa môže dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom uvedie rozsah splnomocnencovho oprávnenia (§ 31 ods. 1 OZ) .

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve) podľa § 23 OZ medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide tu teda o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá i zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov. V predmetnom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určila práve oprávnená, a v ktorom ho splnomocnila na spísanie (predmetnej) notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu jednoznačne preukázaný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a samotná táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie exekučného súdu vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, ako aj o zastavení exekúcie potvrdil ako vecne správne.

Po týchto záveroch sú už bezpredmetné ďalšie dôvody, na základe ktorých exekučný súd posudzoval vzťah medzi účastníkmi ako vzťah spotrebiteľský, pretože pokiaľ exekučný súd dospel k záveru, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi exekučného konania nadbytočné.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a zastavení exekúcie ako vecne správny potvrdil.

Dôvody odvolania oprávneného týkajúce sa výkladu ust. § 24 Obč. zákonníka, ktoré umožňuje zástupcovi, aby sa dal zastúpiť ďalším zástupcom sú irelevantné, pretože advokát Mgr. Tomáš Kušnír sa pri spísaní notárskej zápisnice nedal zastúpiť svojim koncipientom, teda táto časť odvolania bola nedopatrením zakomponovaná do predmetného odvolania.

Odvolaním oprávnený napadol tiež výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi. Odvolací súd má za to, že aj v tejto časti je odvolanie oprávneného nedôvodné, lebo exekučný súd správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného, ktorý exekúciu zavinil (§ 203 Exekučného poriadku) tým, že predložil exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu. Trovy exekúcie boli priznané v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnou v čase začatia exekučného konania. Odvolací súd preto potvrdil v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. aj výrok o trovách exekúcie.

Ustanovenie § 44 ods. 8 EP proti rozhodnutiu o zmene súdneho exekútora nepripúšťa odvolanie (§ 202 ods. 2 OSP) . Odvolanie nie je výslovne prípustné ani proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora. Preto bolo odvolanie proti tomuto výroku odmietnuté podľa § 218 ods. 1 písm. c/ OSP.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Oprávnený v odvolacom konaní úspešný nebol a povinnému ani súčasnému súdnemu exekútorovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.