KSKE 3 CoE 13/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7906200482 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7906200482.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného P. S. H. R. P., P. X, P., O.: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Jánom Kleinom, advokátom so sídlom v Košiciach, Pražská ul. č.4, proti povinnému Ľ. S., F.. XX.XX.XXXX, T. W. Q. XXX, o vymoženie 16,59 eur, v konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Ing. Bohumilom Husťákom, so sídlom exekútorského úradu v Košiciach, Žriedlova ul. č. 3, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Trebišov č.k. 16Er 51/06-12 zo dňa 4.7.2011 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením č.k. 16Er 51/06-12 zo dňa 4.7.2011 exekúciu zastavil a oprávnenému uložil povinnosť nahradiť trovy exekúcie súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Bohumilovi Husťákovi v sume 52,19 eur v lehote do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že súdny exekútor dal návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. f/ O.s.p., teda z dôvodu, že po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané, s ktorým názorom sa však súd prvého stupňa nestotožnil, pretože právo priznané rozhodnutím nezaniklo, iba ho nie je možné vykonať. V danom prípade právo uplatnené v zákonom určenom čase uplatnené bolo, avšak nebolo vykonané v zákonom určenej lehote, preto sa rozhodnutie, ktoré právo priznalo stalo neúčinným a zaniklo právo domáhať sa núteného výkonu rozhodnutia, nezaniklo však právo samotné. Súd prvého stupňa preto exekúciu zastavil podľa ust. § 57 ods. 1 písm. b/ Exekučného poriadku.

O trovách exekúcie súd prvého stupňa rozhodol podľa § 196 a 203 ods. 1 Exekučného poriadku a mal za to, že k zastaveniu exekúcie došlo zavinením oprávneného. Zavinenie oprávneného vzhliadol v opomenutí náležitej opatrnosti a starostlivosti o svoje práva, keď návrh na vykonanie exekúcie proti povinnému podal oprávnený súdnemu exekútorovi až dňa XX.XX.XXXX, teda iba 12 mesiacov pred uplynutím prekluzívnej lehoty na vydanie rozhodnutia, hoci tak mohol urobiť už dňa XX.XX.XXXX. Keďže návrh na vykonanie exekúcie podal oprávnený až po uplynutí 24 mesiacov od vykonateľnosti exekučného titulu, svojou nečinnosťou skrátil časový priestor pre súdneho exekútora na vymáhanie predmetnej pohľadávky z celkovej 3 ročnej prekluzívnej lehoty o 24 mesiacov, pričom zastavenie exekúcie oprávnený mohol predvídať, pretože vyplýva priamo zo zákona.

Súd prvého stupňa nepriznal trovy exekúcie v uplatnenej výške súdnym exekútorom. Priznal súdnemu exekútorovi trovy exekúcie pozostávajúce zo 4 úkonov spolu 35 minút - 6,64 eur (spracovanie lustrácie na obchodný register a živnostenský register - 10 min., spracovanie žiadosti o poskytnutie súčinnosti povinnému - 10 min., spracovanie žiadosti na odblokovanie majetku - 15 min., 6 paušálnych úkonov á

19,92 eur (získanie poverenia, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, doručenie príkazu na začatie exekúcie, doručenie exekučného príkazu, každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného cez Sociálnu poisťovňu, každé zisťovanie účtu povinného cez daňový úrad) , náhradu hotových výdavkov (poštovné 19,67 eur, telekomunikačné poplatky - 0,65 eur = 20,32 eur a 20% DPH z odmeny exekútora, t.j. zo sumy 26,56 eur - 5,31 eur, spolu v sume 52,19 eur.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený. V odvolaní uviedol, že napáda uznesenie súdu prvého stupňa proti výroku okresného súdu o povinnosti oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 52,19 eur a vo veci uvedenia právneho dôvodu na zastavenie exekučného konania súdom prvého stupňa.

V dôvodoch odvolania akcentoval na to, že oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie z dôvodu, že povinný nesplnil povinnosť uloženú exekučným titulom ešte v rámci objektívnej lehoty určenej na vykonanie rozhodnutia a teda exekučný návrh bol podaný dôvodne. Súd prvého stupňa mal exekúciu zastaviť ex offo z dôvodu preklúzie. Vo veci úhrad trov exekučného konania mal odvolateľ za to, že tvrdenie súdu, že zavinil zastavenie exekúcie z dôvodu podania návrhu iba 12 mesiacov pred uplynutím prekluzívnej lehoty neobstojí. Súd prvého stupňa mal správne zaviazať povinného k náhrade trov súdnemu exekútorovi z dôvodu, že k zastaveniu exekúcie došlo ex lege v zmysle § 88 ods. 1 Zákona o súdnych priestupkoch.

Súdny exekútor vo vyjadrení sa k odvolaniu oprávneného navrhol uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie potvrdiť, keďže oprávnený nedbal na požiadavku náležitej opatrnosti a predvídavosti tým, že súdny exekútor začal konať až po podaní návrhu zo strany oprávneného, to znamená po uplynutí viac ako 2 rokov a 1 mesiaca od vykonateľnosti exekučného titulu sa možnosť vymoženia predmetnej pohľadávky znížila.

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vydal vyšší súdny úradník súdu prvého stupňa, odvolaciemu súdu ho predložil sudca súdu prvého stupňa s tým, že odvolaniu oprávneného nemieni vyhovieť podľa § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, preto odvolanie prejednal odvolací súd.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa, teda vo výroku o trovách exekúcie a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je dôvodné.

Odvolací súd po preskúmaní uznesenia v jeho napadnutom rozsahu dospel k záveru, že odvolacie dôvody oprávneného sú opodstatnené.

Vzhľadom na odvolacie námietky odvolací súd uvádza nasledovné:

Ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie (§ 203 ods. 1 Exekučného poriadku) .

V ustanoveniach § 196 a § 197 ods. 1 Exekučného poriadku je zakotvená zásada, že trovy exekúcie uhrádza zásadne povinný. Z tejto zásady pozná Exekučný poriadok dve výnimky, obidve v prípade zastavenia exekúcie:

- prvá je situácia, keď bola exekúcia zastavená zavinením oprávneného (predpokladom uloženia povinnosti náhrady trov exekúcie oprávnenému podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku je uváženie súdu o miere jeho procesného zavinenia na zastavení exekúcie a

- druhou je situácia, ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie (ods. 2 § 203) .

Vyššie uvedené prípady predstavujú taxatívny výpočet situácií v § 203 Exekučného poriadku, keď hradí trovy exekúcie oprávnený.

Pod zavinením oprávneného v zmysle § 203 ods. 1 Exekučného poriadku treba rozumieť také porušenie procesných predpisov zo strany oprávneného, ktoré má za následok buď neodôvodnený vznik trov exekúcie, alebo také jeho konanie, ktoré by spôsobilo zastavenie exekúcie. Oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie rok pred uplynutím prekluzívnej lehoty. Odvolací súd má za to, že ide o dostatočný časový priestor pred uplynutím prekluzívnej lehoty, teda podstatne tým neznížil možnosť vymoženia pohľadávky súdnym exekútorom a preto nie je možné hovoriť o zavinení oprávneného na zastavení exekúcie. Súd prvého stupňa teda právne pochybil, ak na náhradu trov exekúcie v danom prípade zaviazal oprávneného.

Odvolací súd svoje rozhodnutie opiera o názor vyslovený Najvyšším súdom SR, ktorý uzavrel, že pokiaľ oprávnený podal návrh na vykonanie exekúcie včas, neprichádza do úvahy jeho procesné zavinenie na zastavení exekúcie z dôvodu straty účinnosti exekučného titulu v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty, určenej na jeho vykonanie. Oprávnený totiž postup súdu vo vykonávacom konaní, resp. postup súdneho exekútora v exekučnom konaní, ako i dĺžku trvania tohto postupu nemohol ovplyvniť (Uznesenie NS SR č.k. 6M Cdo 4/2010, 2M Cdo 10/2009) .

Odvolací súd vzhľadom na vyššie uvedené dôvody podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. v napadnutej časti uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude opätovne rozhodnúť o tom, koho zaviaže na náhradu trov exekúcie, pričom sa bude riadiť závermi, ku ktorým dospel odvolací súd v tomto uznesení.

Pokiaľ oprávnený odvolaním napáda právny dôvod zastavenia exekúcie odvolací súd poukazuje na ust. § 202 ods. 4 O.s.p., že odvolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.