KSKE 3 CoE 135/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/135/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606204396 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606204396.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Pohotovosť s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému J. E., V.. XX.XX.XXXX, P. I. XXX, pre vymoženie sumy 215,10 eur (6.480,-Sk) s príslušenstvom, v konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Ing. Karolom Mihalom, so sídlom v Košiciach, Moyzesova 34, pod č. EX/400/05, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 4Er/221/2006-29 zo dňa 11.02.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení a vo výroku o povinnosti oprávneného zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 35,33 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zamietnutí návrhu oprávneného na zmenu exekútora.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom a súdnemu exekútorovi n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu vedenú u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala pod sp.zn. EX/400/2005 zastavil. Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol. Oprávneného zaviazal uhradiť exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 35,33 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodil tým, že exekučným titulom v exekučnom konaní je notárska zápisnica spísaná na Notárskom úrade JUDr. Jarmily Kováčovej pod č. N 4031/2004, Nz 77915/2004 zo dňa 23.10.2004. Táto notárska zápisnica bola spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom konajúcim v mene povinnej osoby na základe plnej moci spísanej v úverovej zmluve, ktorá je prílohou notárskej zápisnice. V bode 1. notárskej zápisnice sa konštatuje, že oprávnený uzavrel dňa 15. januára 2004 s povinným zmluvu o úvere, na základe ktorej mu poskytol úver vo výške 6.000,- Sk. Podľa bodu 2. notárskej zápisnice povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, aby v jeho mene uznal záväzok z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným titulom pre exekúciu. Ďalší bod obsahuje vyhlásenie Mgr. Tomáša Kušníra, že uznáva v mene povinného záväzok voči oprávnenému v celkovej výške 10.452,- Sk, z ktorej úver a poplatok predstavujú sumu 7.020,- Sk, ktorá sa bude úročiť úrokom z omeškania vo výške 0,25 % denne od 11.08.2004 do zaplatenia. Celý dlh pozostáva z istiny nesplateného úveru, poplatku z úveru, trov právneho zastúpenia a trov za spísanie notárskej zápisnice. Uvedený dlh bol v tomto bode uznaný v plnom rozsahu čo do základu aj čo do uvedenej výšky. Povinná osoba sa v bode 4. zápisnice zaviazala celý uvedený dlh vrátane úrokov z omeškania splatiť do 02. novembra 2004 a v bode 5. prostredníctvom splnomocneného zástupcu

prehlásila, že v prípade neuhradenia dlhu súhlasí s exekúciou s tým, aby predmetná notárska zápisnica bola použitá ako exekučný titul. Prílohou uvedenej notárskej zápisnice je Zmluva o úvere č. 7280081 zo dňa 15. januára 2004. Z pripojenej zmluvy o úvere bolo zistené, že povinnému bol oprávneným poskytnutý úver vo výške 6.000,- Sk, ktorý sa zaviazal splatiť v 20-ich dvojtýždňových splátkach po 540,- Sk, počnúc od 29. januára 2004. Celkove sa zaviazal splatiť úver spolu s príslušným poplatkom vo výške 4.800,- Sk, spolu 10.800,- Sk. Zmluvu uzatvoril povinný ako fyzická osoba a nie je v zmluve o úvere uvedený účel poskytnutia finančných prostriedkov. Zmluva obsahu aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu a aby v jeho mene uznal jeho záväzok z úveru tak, aby sa stala notárska zápisnica vykonateľným titulom pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že notárska zápisnica môže byť exekučným titulom, len ak sú jej účastníkmi obe strany, t.j. oprávnený aj povinný a v predmetnej veci bola spísaná len s povinným zastúpeným splnomocneným zástupcom. Notárska zápisnica neobsahuje záväzok, ale len prehlásenie povinného a z uvedeného dôvodu nie je notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom. Ďalším dôvodom, pre ktorý nie je možné uznať notársku zápisnicu za spôsobilý exekučný titul, je neprijateľná zmluvná podmienka uvedená v zmluve o úvere. Dlžník vzhľadom na vopred predtlačenú zmluvu (tlačivo používané pri uzatváraní množstva takých zmlúv, kde ako veriteľ vystupuje oprávnený) , nemohol ovplyvniť, koho splnomocní na spísanie notárskej zápisnice a uznanie dlhu a už vôbec nemohol ovplyvniť skutočnosť, že by sa takto zastúpiť vôbec nedal. Advokáta na túto činnosť zabezpečil oprávnený, ktorý mu zrejme aj poskytoval odmenu za jeho úkony, preto súd prvého stupňa skonštatoval rozpor medzi záujmom zástupcu a zastúpeného v zmysle ust. § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zastupovať iného nemôže ten, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami zastúpeného. Zároveň v tejto súvislosti poukázal súd prvého stupňa na to, že v niektorých exekučných konaniach vedených na Okresnom súde Spišská Nová Ves Mgr. Tomáš Kušnír zastupuje oprávneného. Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zároveň exekúciu zastavil v zmysle § 57 ods. 1 písm. g/ zákona č. 233/1995 Z.z.. Súd prvého stupňa v dôvodoch rozhodnutia tiež konštatoval, že úver, ktorý bol poskytnutý povinnému na základe vyššie uvedenej zmluvy o úvere je spotrebiteľským úverom, na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, pretože povinnému bol poskytnutý úver vo výške 200,- eur a právny vzťah založený medzi účastníkmi konania je vzťahom občianskoprávnym, pričom úroky z omeškania účastníkmi dohodnuté v úverovej zmluve sú v rozpore so zákonom, a to s ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/95 Z.z.. Pokiaľ sa povinný zaviazal zaplatiť odplatu za poskytnutý úver vo výške 4.800,- Sk, považoval túto za neprimerane vysokú, ktorá spôsobila značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zároveň exekúciu zastavil v zmysle § 57 ods. 1 písm. g/ zákona č. 233/1995 Z.z. v platnom znení. Súd prvého stupňa žiadosť oprávneného na zmenu exekútora zamietol napriek tomu, že oprávnený v zmysle § 44 ods. 8, 9 Exekučného poriadku môže kedykoľvek v priebehu konania aj bez uvedenia dôvodu podať na príslušný okresný súd návrh na zmenu exekútora, a to z dôvodu vyhlásenia exekúcie za neprípustnú a jej zastavenia. Výrok o trovách pôvodného exekútora odôvodnil súd prvého stupňa ust. § 200 ods. 2 a § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, zaviazal k úhrade trov exekúcie oprávneného z dôvodu, že k zastaveniu exekúcie došlo jeho zavinením a priznal súdnemu exekútorovi len trovy exekúcie, ktoré boli účelne vynaložené v súlade s ust. § 14, § 15 a § 22 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z..

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený. K tvrdeniam súdu o aplikácii smernice Rady 93/13EHS z 05. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách oprávnený uviedol, že smernice vydávané v rámci t.z. európskeho práva majú len nepriamu záväznosť, čo znamená, že pre jednotlivé členské štáty sú záväzné len pokiaľ ich konkrétny členský štát v stanovenej dobe neimplementuje do svojho právneho systému. Keďže v tomto prípade bola smernica Rady 93/13EHS implementovaná do právneho systému platného na území SR ešte v rámci tzv. prístupového obdobia, slovenský súd ju nemôže používať ako prameň práva, ale musí na riešenie sporu aplikovať príslušný právny predpis, v ktorom je táto smernica obsiahnutá. Pokiaľ ide o tvrdenie súdu o tom, že uzavretá zmluva medzi oprávneným a povinným je zmluvou o spotrebiteľskom úvere, oprávnený v odvolaní poukázal na to, že poskytuje úvery klientom ako dlžníkom na základe zmlúv uzatváraných v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka. Tento druh zmluvy má charakter spotrebiteľskej zmluvy (v zmysle § 23a ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení platnom a účinnom v čase uzavretia zmluvy o úvere) , avšak uvedenú zmluvu nie je možné považovať za zmluvu o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Citujúc § 2 písm. b/ zákona o spotrebiteľských úveroch,

účinného k 15.01.2004 akcentoval na to, že vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti oprávneného nie je možné, aby oprávnený poskytoval úvery na základe zákona o spotrebiteľských úveroch, nakoľko činnosť oprávneného nepatrí do pôsobnosti tohto zákona. Záverom oprávnený poukázal na to, že v tomto prípade súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, udelil poverenie súdnemu exekútorovi na vykonanie exekúcie, teda rozhodcovský rozsudok bol predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Oprávnený sa nestotožnil ani s priznanými trovami súdneho exekútora a s výrokom, ktorým konajúci súd zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora a na tomto návrhu naďalej trvá. Z týchto dôvodov navrhol zrušiť uznesenie v celom rozsahu a vec vrátiť prvostupňovému súdu na ďalšie konanie.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného proti výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a jej zastavenie nie je dôvodné.

Odvolacie námietky oprávneného spočívajú v tom, že uzavretá zmluva nie je zmluvou spotrebiteľskou, že exekučný súd preskúmal exekučný titul pri posudzovaní žiadosti o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, preto ho nemôže posudzovať opätovne. Oprávnený navyše nesúhlasí s právnym názorom súdu prvého stupňa, že je exekučný titul vyhotovený v rozpore so zákonom.

Odvolacia námietka oprávneného, že zmluva o úvere, z ktorej vyplýva vymáhaná pohľadávka, nie je spotrebiteľskou zmluvou nie je dôvodná. Pre posúdenie charakteru uzavretej zmluvy sú podstatné aj všeobecné ustanovenia občianskeho práva, ktoré definujú spotrebiteľskú zmluvu ako každú zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom (§ 52 ods. 1 OZ) . V tomto ustanovení je uvedená definícia dodávateľa, ako osoby, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 52 ods. 3 OZ) a definícia spotrebiteľa, ktorý je osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 52 ods. 4 OZ) . Táto námietka je však bez právneho významu vo vzťahu k riešeniu zásadnej otázky, či predložená notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom, pretože práve nespôsobilosť exekučného titulu je dôvodom pre vyhlásenie exekúcie za neprípustnú a jej zastavenie.

.

Exekučný súd je oprávnený preskúmať súlad exekučného titulu so zákonom v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania, nielen pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie. Preskúmavanie exekučného titulu nie je upravené iba v ust. § 44 ods. 2 Exekučného poriadku. Aj z ust. § 57 ods. 1 vyplýva viacero dôvodov, pre ktoré exekučný súd už začaté exekučné konanie zastaví, pričom viaceré z nich závisia priamo od preskúmania exekučného titulu. Exekučný súd je oprávnený a povinný skúmať zákonnosť titulu v ktoromkoľvek štádiu už začatého exekučného konania a nielen v súvislosti s vydaním poverenia na vykonanie exekúciu, pričom tak exekučný súd môže urobiť na návrh účastníka konania alebo aj bez návrhu (uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011 č.k. IV. ÚS 55/2011- 19, uznesenie Ústavného súdu SR z 9.9.2010 č.k. II.ÚS 358/2010-13) .

Pokiaľ sa týka záverov súdu prvého stupňa k otázke platnosti exekučného titulu odvolací súd sa s nimi stotožňuje, okrem právneho záveru súdu prvého stupňa, podľa ktorého nie je notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť oprávneného aj povinného pri jej spísaní.

Podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod a predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Obsahom notárskej zápisnice sú teda náležitosti, ktoré musí mať každý exekučný titul, aby spĺňal predpoklady materiálnej vykonateľnosti, t.j. označenie účastníkov, právny záväzok, predmet a čas plnenia (lehotu na plnenie) . Okrem týchto náležitostí sa vyžaduje naviac aj uvedenie právneho dôvodu,

teda označenie právneho úkonu alebo inej právnej skutočnosti, na základe ktorých záväzok vznikol. Obsahom notárskej zápisnice je osvedčenie notára, že dlžník dal súhlas s vykonateľnosťou určitého záväzku. Preto odvolací súd zastáva názor, že nie je z dikcie ust. § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku nutné, aby účastníkom pri spísaní notárskej zápisnice bol aj oprávnený (veriteľ) . Postačí, ak notár osvedčí samotné vyhlásenie povinného. Len vtedy, ak by súčasne obsahom notárskej zápisnice bolo aj spísanie právneho úkonu, súvisiaceho so súhlasom dlžníka s vykonateľnosťou určitého záväzku je nutné, aby notárska zápisnica obsahovala dohodu oboch strán záväzkového právneho vzťahu. Odvolací súd zároveň poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 3Co/7/2007 zákon požiadavku, že účastníkom notárskej zápisnice musí byť aj oprávnený veriteľ, neustanovuje a ani výkladom túto požiadavku nemožno doplniť do ustanovenia § 41 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku.

Pokiaľ súd prvého stupňa skonštatoval rozpor medzi záujmov zástupcu a zastúpeného v zmysle ust. § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka a poukázal na to, že v niektorých exekučných konaniach vedených Okresným súdom Spišská Nová Ves Mgr. Tomáš Kušnír zastupuje oprávneného, odvolací súd sa so závermi súdu prvého stupňa o neplatnosti splnomocnenia, ktoré majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa v plnom rozsahu stotožňuje a k týmto záverom dodáva následovne:

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice zo dňa 23. októbra 2004 napísanej notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou, so sídlom v Bratislave, Bajzova 13, pod sp. zn. N 4031/2004, Nz 77915/2004 vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, so sídlom v Bratislave, Za Kasárňou 1. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné sa vyporiadať s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Pri právnom úkone sa môže dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom uvedie rozsah splnomocnencovho oprávnenia (§ 31 ods. 1 OZ) .

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve) podľa § 23 OZ medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide tu teda o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá i zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov. V predmetnom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určila práve oprávnená, a v ktorom ho splnomocnila na spísanie (predmetnej) notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu jednoznačne preukázaný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a samotná táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie exekučného súdu vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, ako aj o zastavení exekúcie potvrdil ako vecne správne.

Po týchto záveroch sú už bezpredmetné ďalšie dôvody, na základe ktorých exekučný súd posudzoval vzťah medzi účastníkmi ako vzťah spotrebiteľský, pretože pokiaľ exekučný súd dospel k záveru, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi exekučného konania nadbytočné.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a zastavení exekúcie ako vecne správny potvrdil.

Odvolaním oprávnený napadol tiež výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi. Odvolací súd má za to, že aj v tejto časti je odvolanie oprávneného nedôvodné, lebo exekučný súd správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného, ktorý exekúciu zavinil (§ 203 Exekučného poriadku) tým, že predložil exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu. Trovy exekúcie boli priznané v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnou v čase začatia exekučného konania. Odvolací súd preto potvrdil v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. aj výrok o trovách exekúcie.

Ustanovenie § 44 ods. 8 EP proti rozhodnutiu o zmene súdneho exekútora nepripúšťa odvolanie (§ 202 ods. 2 OSP) . Odvolanie nie je výslovne prípustné ani proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora. Preto bolo odvolanie proti tomuto výroku odmietnuté podľa § 218 ods. 1 písm. c/ OSP.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Oprávnený v odvolacom konaní úspešný nebol a povinnému ani súčasnému súdnemu exekútorovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.