KSKE 3 CoE 143/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/143/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898955 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898955.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave, Dostojevského rad 4, proti povinnému X. A., Z.. XX.X.XXXX, B. F., H. XX, pre vymoženie istiny 358,32 eur s prísl., vedenej súdnym exekútorom JUDr. Štefanom Barilikom, Exekútorský úrad so sídlom v Košiciach, Kuzmányho 57, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 6.12.2010, č. k. 0Er 2547/01-20 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom a súdnemu exekútorovi n e p r i z n á- v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením zo 6.12.2010 exekúciu zastavil a zaviazal oprávneného súdnemu exekútorovi JUDr. Štefanovi Barilikovi nevyhnutné trovy exekúcie vo výške 109,98 eur, do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Výrok o zastavení exekúcie odôvodnil tým, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, čo bolo v exekučnom konaní preukázané. Výrok o trovách exekúcie odôvodnil ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený. Súdny exekútor vyčíslil trovy exekučného konania vo výške 133,58 eur. Súd prvého stupňa preskúmal predložené vyčíslenie trov exekučného konania a nepriznal súdnemu exekútorovi odmenu za vypracovanie žiadosti o poverenie, vypracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, vyhotovenie upovedomenia o spôsobe exekúcie a vyhotovenie exekučného príkazu, pretože tieto nepovažuje za účelne vynaložené, lebo ide o úkony duplicitne uplatnené, za ktoré exekútorovi patrí paušálna odmena vo výške 3,32 eur podľa § 14 ods. 1 písm. b/ vyhl. č. 288/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Trovy exekútora tak pozostávajú z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/ cit. vyhl. za 1 začatú hodinu v sume 6,64 eur a z odmeny za 6 úkonov podľa § 14 ods. 1 písm. b/ vyhl. po 3,32 eur spolu 19,92 eur. K tomu priznal DPH vo výške 5,15 eur a náhradu hotových výdavkov 78,27 eur.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený, a to iba proti výroku o trovách exekúcie. Poukázal na to, že podľa § 25 vyhl. č. 288/1995 Z.z. v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou a preto ich nie je možné hodnotiť ako samostatné úkony. Oprávnený považuje úkon prevzatie návrhu, spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie a vrátenie poverenia na vykonanie exekúcie za administratívny úkon súvisiaci s exekučnou činnosťou. Ďalej namieta priznanie náhrady cestovných výdavkov, pričom namieta jej nepreskúmateľnosť z dôvodu, že oprávnený nemal možnosť preskúmať, z akých ciest sú tieto náklady účtované. Poukazuje na to, že exekútor môže zistiť majetkové a finančné pomery povinného aj iným spôsobom, ako vykonaním cesty s poukazom na zásadu hospodárnosti v prípade, že je zrejmé, že ide

o povinného, ktorý objektívne nedisponuje s majetkom podliehajúcim exekúcii. Navrhol, aby odvolací súd zmenil výrok o odmene exekútora tak, že prehodnotí priznanie trov exekúcie vzhľadom na ním namietané dôvody.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti spolu s konaním ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Oprávnený namieta, že priznaná odmena za výkon exekučnej činnosti podľa § 14 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 288/1995 Z.z. nepatrí za úkony prevzatie návrhu, spracovanie návrhu na zastavenie exekúcie a vrátenie poverenia, pretože sa podľa jeho názoru jedná o úkony administratívne. Odvolací súd súhlasí s odvolacou námietkou oprávneného v tom, že odmena nepatrí za prevzatie návrhu, pretože táto činnosť súvisí s úkonom získanie poverenia na vykonanie exekúcie, ktorý sa odmeňuje paušálnou sumou. Exekútorovi však patrí odmena za spracovanie návrhu na stanovenie exekúcie a za vrátenie poverenia, to znamená, že priznaná odmena za 1 hod. exekučnej činnosti je v súlade s právnymi predpismi.

Ďalej oprávnený namieta účelnosť vzniknutých cestovných nákladov a náhrady za stratu času.

Z obsahu spisu a z vyúčtovania odmeny, ktorú predložil súdny exekútor vyplýva, že pracovné cesty, za ktoré si exekútor uplatnil náhradu cestovného boli vykonané. Podľa § 46 ods. 1 exekučného poriadku exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie. Voľba prostriedkov smerujúcich k dosiahnutiu tohto cieľa je pri tom ponechaná na vôli súdneho exekútora. Medzi trovy exekúcie patrí aj náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie.

Odvolací súd konštatuje, že uplatnené vyúčtovanie cestovných náhrad nie je v rozpore so zákonom č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách, preto rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorým boli tieto náhrady priznané je vecne správne.

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa o výroku o trovách exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Účastníkom konania trovy odvolacieho konania nevznikli a exekútor si trovy odvolacieho konania neuplatnil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.