KSKE 3 CoE 144/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/144/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810204979 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810204979.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného EOS KSI Slovensko, a.s., IČO: 35 724 803, Údernícka 5, Bratislava, zastúpeného Tomášom Kušnírom, s.r.o., IČO: 36 613 843, Údernícka 5, Bratislava, proti povinnému N. V.R., Y.. XX.XX.XXXX, E. Z., K. XXX, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, pod č. EX/10701/2010, o vymoženie pohľadávky 2.126,60 eur s príslušenstvom, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 4Er/417/2010-26 zo dňa 25. januára 2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že oprávnený sa domáhal vykonania exekúcie za účelom vymoženia peňažnej pohľadávky od povinného vo výške 2.126,60 eur s príslušenstvom na základe vykonateľného rozsudku Rozhodcovského súdu zriadeného pri Slovenskej hospodárskej komore s.r.o. vydaného rozhodcom JUDr. Radkou Dobríkovou č. EP 60128/10 zo dňa 26. marca 2010. Súd vydal v konaní poverenie na vykonanie exekúcie dňa 23 júna 2010 pre súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Krutého. Povinný podal na súd dňa 29.12.2010 návrh na zastavenie exekúcie, ktorý návrh odôvodnil tým, že v posudzovanom prípade sú dôvody, ktoré odôvodňujú zastavenie exekúcie z dôvodu jeho nemajetnosti. Poukázal na postup súdu v inom exekučnom konaní č.k. 12Er/462/2007-13 zo dňa 09. júna 2010, v ktorom práve pre nemajetnosť povinného súd exekúciu zastavil. Záverom povinný dodal, že vzhľadom na nezmenený stav, zlú finančnú situáciu nie je schopný uspokojiť pohľadávku oprávneného. Je poberateľom dávky v hmotnej núdzi vo výške 62,50 eur a nemá majetok postihnuteľný exekučným konaním. Oprávnený k návrhu povinného na zastavenie predmetnej exekúcie (dňa 24.01.2011) uviedol, že so zastavením exekúcie nesúhlasí, nakoľko možno očakávať, že povinný v budúcnosti nadobudne určitý majetok, zamestná sa, alebo bude poberať niektorú formu dôchodku alebo sociálnych dávok. Aj súdny exekútor navrhol súdu návrh povinného na zastavenie predmetnej exekúcie zamietnuť, lebo je možné predpokladať, keďže povinný je fyzickou osobou, že i napriek jeho zlej momentálnej finančnej situácii ako to tvrdí v jeho návrhu, môže dôjsť k nadobudnutiu majetku z jeho strany a bude schopný na plnenie svojich záväzkov. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že samotné konštatovanie povinného, že je nemajetným a jeho zlá finančná situácia pretrváva (poukazujúc na rozhodnutie Okresného súdu Rožňava v inej exekučnej veci, v ktorej nemajetnosť bola aj zistená, avšak toto rozhodnutie učinil súd takmer pred pol rokom a na základe dostatočne súdnym exekútorom preukázanej majetkovej situácie povinného v priebehu troch rokov trvajúcej exekúcie, od momentu, ktorého sa majetkové postavenie povinného a jeho celková sociálna situácia mohla zmeniť, pričom práve tieto okolnosti bude súdny exekútor povinný v rámci tohto exekučného konania preveriť) , nie je dôvodom, ktorý zákonodarca v ust. § 57 Exekučného poriadku ako dôvod na zastavenie exekúcie predvída. Nemajetnosť povinného musí konštatovať v prvom rade súdny exekútor, tento však nemajetnosť povinného nepotvrdil. Súd prvého stupňa z hľadiska ust. § 57 Exekučného poriadku považoval dôvody prezentované povinným v jeho

návrhu za účelové, ktoré sa nedajú subsumovať ani pod jeden zo zákonných dôvodov na zastavenie exekúcie, keďže zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 písm. h/ z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie predpokladá, že nemajetnosť povinného musí konštatovať v prvom rade súdny exekútor, preto návrh povinného na zastavenie exekúcie zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie povinný. Navrhol zmeniť uznesenie súdu prvého stupňa tak, že exekučné konanie sa zastaví. V odvolaní namietal, že jeho finančná situácia sa ani s odstupom času nezlepšila, ale sa zhoršila. Je naďalej bez príjmu, nemá ani dôchodok ani sociálne dávky takmer 4 mesiace, teda nemá prostriedky na zabezpečenie svojich nevyhnutných životných potrieb.

Krajský súd ako súd odvolací (podľa § 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal povinný v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie, ako aj konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., a to bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie povinného nie je dôvodné.

Povinný sa domáhal zastavenia exekúcie z dôvodu svojej nemajetnosti, ktorý dôvod zastavenia exekúcie je možné subsumovať pod ust. § 57 ods. 1 písm. h/ O.s.p., teda ide o zastavenie exekúcie z dôvodu, že majetok dlžníka (povinného) nestačí ani na úhradu trov exekúcie.

Zastavenie exekúcie je jedným zo spôsobov skončenia exekučného konania. Zastaviť exekúciu možno iba z dôvodov výslovne uvedených v zákone. Súd skúma existenciu dôvodov na zastavenie exekúcie a rozhoduje o zastavení exekúcie na návrh, alebo aj bez návrhu. V danom prípade rozhodoval súd o zastavení exekúcie na návrh povinného. Konanie o zastavenie exekúcie je relatívne samostatným sporom medzi oprávneným a povinným, vedený v rámci exekučného konania, predmetom ktorého je zistenie, či sú dôvody, pre ktoré nemožno v exekúcii pokračovať.

Správne súd prvého stupňa v dôvodoch svojho rozhodnutia konštatuje, že nemajetnosť povinného musí konštatovať v prvom rade súdny exekútor. Súdny exekútor doposiaľ nedal podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu nemajetnosti povinného. Navyše právna úprava výslovne nerieši situáciu, kedy má oprávnený záujem, aby exekúcia napriek nemajetnosti povinného nebola zastavená. Ustanovenie § 36 ods. 1 Exekučného poriadku však zakotvuje dispozičnú zásadu v exekučnom konaní, ktorá spočíva na oprávnenom. Podstatou uvedenej zásady je, že exekučné konanie sa môže až na výnimku (ktorá sa však v danej veci nedotýka) , začať len na návrh oprávneného a oprávnenému prináleží určiť, ktorý exekútor exekúciu vykoná. Z uvedeného preto vyplýva, že je na vôli oprávneného rozhodnúť, či exekúcia bude pokračovať , alebo bude konanie zastavené pre nedostatok majetku povinného. Exekučný súd nesmie exekúciu zastaviť ani pre nedostatok majetku povinného, ak oprávnený je v takomto prípade ochotný zložiť dostatočný preddavok na trovy exekúcie.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Súd prvého stupňa však môže exekúciu zastaviť v súlade s ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku aj bez návrhu, a to celkom alebo sčasti podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g/ O.s.p. za predpokladu, že by ju vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.