KSKE 3 CoE 155/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/155/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7807203119 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7807203119.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: J. P., I..J.. so sídlom v T., B. XX, IČO: XX XXX XXX, proti povinnému: D. A.Á., nar. XX.XX.XXXX, bytom v S., K.. J. B. X, pre vymoženie sumy 791,54 eur s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom D.. J. E. so sídlom Exekútorského úradu v H., P. XX, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 6. apríla 2011 č.k. 10Er/266/2007-32 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu zastavil, súdnemu exekútorovi JUDr. J. E. priznal trovy exekúcie vo výške 75,02 eur, v prevyšujúcej časti návrh súdneho exekútora zamietol a zaviazal oprávneného uhradiť priznané trovy exekúcie súdnemu exekútorovi do 10 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že oprávnený sa návrhom domáhal nariadenia exekúcie pre vymoženie peňažnej pohľadávky od povinného vo výške 791,54 eur s prísl., na základe vykonateľných platobných výmerov J.-O., W. W. H., I..J.. č. XXXX-XXXX-XXXXX/IS W. dňa X.X.XXXX, č. XXXX-XXXX-XXXXX/IS zo dňa XX.X.XXXX, č. XXXX-XXXX-XXXXX/IS zo dňa XX.X.XXXX. Súd prvého stupňa vydal poverenie na vykonanie exekúcie č. XXXX*XXXXXX zo dňa XX.X.XXXX súdnemu exekútorovi D.. J. E., P. XX, H., ktorý dňa 22.2.2011 podal na súde prvého stupňa podnet na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. h/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný poriadok) z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Oprávnený sa k podnetu súdneho exekútora nevyjadril, avšak súd prvého stupňa po skúsenostiach z viacerých obdobných exekučných konaní, kde oprávnený svoje vyjadrenie poskytol mal za to, že tento s návrhom exekútora súhlasí. Po oboznámení sa s úkonmi vykonanými súdnym exekútorom v jeho spise č. EX 2086/2007, súd prvého stupňa zistil, že súdny exekútor vykonal všetky potrebné úkony na zistenie majetku povinného v zmysle svojich zákonných možností, pričom ani osobným šetrením majetku v mieste bydliska povinného nezistil žiadny exekúciou postihnuteľný majetok, a vzhľadom na uvedené považoval za preukázané, že majetok povinného nepostačuje ani na úhradu trov exekúcie, a preto exekúciu v zmysle § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku zastavil. S poukázaním na ust. § 196, § 199, § 200 ods. 1, 2 Exekučného poriadku, § 14 ods. 1, 2, 3, § 15 ods. 1, § 22 ods. 1, § 25 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov priznal súdnemu exekútorovi odmenu podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu vo výške 13,28 eur ( výzva povinnému na poskytnutie súčinnosti v trvaní 15 min., správa o stave exekučného konania v trvaní 45 min., ďalšie úkony podľa obsahu spisu nezaradené pod § 15 vyhlášky v trvaní 20 min.) , paušálnu odmenu vo výške 43,16 eur (získanie poverenia na vykonanie exekúcie 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 3,32 eur, každé zisťovanie majetku povinného 3x 3,32 eur, každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného 7x 3,32 eur, každé zisťovanie bydliska povinného 3,32 eur) , DPH z odmeny vo výške 11,29 eur, náhradu hotových výdavkov za poštovné vo výške 7,29 eur, celkovo teda 75,02 eur. Na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného podľa § 203 ods. 2 prvá veta

Exekučného poriadku, podľa ktorého ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, znáša ich oprávnený.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený a to proti výroku o zastavení exekúcie ako aj proti výroku o trovách exekúcie. Navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu zrušil. Oprávnený sa nestotožňuje s názorom, že v predmetnom exekučnom konaní súdny exekútor dostatočne zistil majetkové pomery povinného. Poukázal, že povinný je osoba v produktívnom veku a existuje predpoklad, že by sa v budúcnosti mohol zamestnať, začať podnikať, prípadne nadobudnúť majetok iným spôsobom. Zisťovanie majetkových pomerov súdnym exekútorom bolo podľa názoru oprávneného vykonané s prihliadnutím na súčasnú situáciu, pričom opomenul fakt, že osoba v produktívnom veku má možnosť zabezpečiť uspokojenie pohľadávky oprávneného. Zdôraznil skutočnosť, že v prípade zastavenia exekúcie hrozí, že právo oprávneného na zaplatenie pohľadávky vymáhanej v tomto exekučnom konaní bude premlčané a dôjde tak k zmareniu úspešného vymáhania predmetnej pohľadávky. Oprávnený sa zároveň nestotožňuje ani s vyčíslením trov súdneho exekútora pokiaľ ide o časovú odmenu a má za to, že exekútorovi nepatrí odmena za úkon v trvaní 45 min. - správa o stave exekučného konania, nakoľko sa jedná o administratívny úkon, ktorý bezprostredne nesmeruje k uspokojeniu pohľadávky oprávneného.

K odvolaniu oprávneného podal vyjadrenie súdny exekútor, ktorý sa s názorom oprávneného nestotožňuje a s poukazom na ustanovenie § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku má za to, že súd má rozhodnúť o zastavení exekúcie v prípade ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie bez ohľadu na názor oprávneného.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté uznesenie a konanie, ktoré mu predchádzalo (§ 212 ods. 1, 3 O.s.p.) , a to bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je dôvodné.

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa exekúciu zastavil a na náhradu trov exekučného konania zaviazal oprávneného. Odvolací súd je toho názoru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je predčasné a vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Podľa § 29 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku (ďalej iba EP ) , exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak osobitný predpis alebo zákon neustanovuje inak.

Podľa § 36 ods. 1 EP exekučné konanie sa začína na návrh.

Podľa § 46 ods. 1 EP exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

Ustanovenie § 36 ods. 1 Exekučného poriadku zakotvuje dispozičnú zásadu v exekučnom konaní, ktorej podstata spočíva v tom, že exekučné konanie sa môže, až na výnimku (ktorá sa však danej veci nedotýka) začať len na návrh oprávneného, ktorý tiež určí, ktorý exekútor exekúciu vykoná. Po podaní návrhu je exekútor, povinný riadne postupovať v exekučnom konaní, ktorého výsledkom má byť uspokojenie nároku oprávneného. Dispozičná zásada sa ďalej uplatňuje aj v tom, že oprávnený môže navrhnúť zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. c) EP.

Exekúciu je možné zastaviť iba z dôvodov taxatívne uvedených v zákone. Zákon terminologicky rozlišuje exekučné konanie a exekúciu. Exekučné konanie začína na návrh oprávneného (§ 36 EP) . Samotná exekúcia začína vydaním upovedomenia o začatí exekúcie, ktoré je exekútor povinný doručiť povinnému do vlastných rúk (§ 49 ods. 1 EP) . Až po doručení upovedomenia o začatí exekúcie a márnom uplynutí

lehoty na podanie námietok proti exekúcii, resp. po právoplatnom rozhodnutí súdu o námietkach je exekútor oprávnený realizovať exekúciu vydaním exekučného príkazu.

V prejednávanej veci odvolací súd z exekučného spisu zistil, že povinnému nebolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie, pretože zásielka s upovedomením bola vrátená súdnemu exekútorovi s poznámkou, že povinný je na adrese doručovania neznámy. Ani z ďalšieho priebehu konania nevyplýva, že by upovedomenie bolo doručené povinnému, prípadne opatrovníkovi (§ 49 ods. 4 EP) . Odvolací súd preto konštatuje, že samotná exekúcia doposiaľ nezačala, teda nie je možné ju zastaviť.

Úlohou exekútora bude pokúsiť sa doručiť upovedomenie o začatí exekúcie povinnému. Ak doručenie do vlastných nie je možné, pretože jeho pobyt nie je známy, môže exekútor požiadať súd o ustanovenie opatrovníka. Pre ustanovenie opatrovníka platí v exekučnom konaní ustanovenie § 29 O.s.p., súd teda v zásade ustanoví za opatrovníka osobu, pôsobiacu v rodinnom, pracovnom, kultúrnom, prípadne inom prostredí, ktoré je účastníkovi blízke. Ak sa po riadnom začatí exekúcie a dôkladnom šetrení pomerov povinného zistí, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, môže súd exekúciu zastaviť.

Odvolací súd však poukazuje na to, že ak oprávnený žiada v exekúcii pokračovať a to aj s ohľadom na riziko zvýšenia trov exekúcie spojených s ďalším vedením exekúcie, treba na túto skutočnosť prihliadať s ohľadom na dispozičnú zásadu ovládajúcu začatie exekučného konania.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.