KSKE 3 CoE 196/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/196/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7506205112 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7506205112.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, proti povinnému Ľ. W., B.. XX.XX.XXXX, X. G. XXX, o vymoženie 116,61 eur s príslušenstvom a trov exekúcie, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Karolom Mihalom so sídlom Exekútorského úradu v Košiciach, Hraničná 2, pod sp.zn. EX/488/06, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie č.k. 12Er/1305/2006-52 zo dňa 28. júna 2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením exekúciu vyhlásil za neprípustnú a túto zastavil. Vyslovil, že o trovách exekúcie rozhodne osobitným uznesením.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že exekučným titulom v exekučnom konaní je notárska zápisnica spísaná JUDr. Ondrejom Ďuriačom (pod č. N 5863/2005, NZ 52586/2005 zo dňa 06. novembra 2005. Povinný dňa 01. marca 2010 doručil súdnemu exekútorovi námietky proti exekúcii, v ktorých uviedol, že nároky oprávneného už uhradil v roku 2005, a to dňa 19.10.2005 sumu úveru vo výške 13.620,- Sk (452,10 eur) a 19.10.2005 sumu úrokov z omeškania vo výške 2.163,- Sk (71,80 eur) . Súd prvého stupňa opätovne preskúmal exekučný spis a z obsahu spisu zistil, že v predmetnej notárskej zápisnici N 5863/2005, NZ 52586/2005 zo dňa 06. novembra 2005 sa osvedčuje vyhlásenie Mgr. Tomáša Kušníra, advokáta splnomocneného povinným o uznaní záväzku a súhlase s exekúciou podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Taktiež súd prvého stupňa zistil, že na základe zmluvy o úvere č. 9290009 zo dňa 10.06.2005 oprávnený poskytol povinnému úver vo výške 10.000,- Sk (331,94 eur) , ktorý sa zaviazal povinný vrátiť zvýšený o poplatok vo výške 3.620,- Sk (120,16 eur) . Súčasťou predtlače zmluvy o úvere bolo aj plnomocenstvo, podpisom ktorého povinný splnomocnil tam uvedeného advokáta Mgr. Tomáša Kušníra, okrem iného aj na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v mene uznal záväzok z tejto zmluvy o úvere a uznal jeho záväzok uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice tak, aby sa notárska zápisnica stala exekučným titulom. Mgr. Tomáš Kušnír, ako takto splnomocnený zástupca povinného v notárskej zápisnici, ktorá je exekučným titulom, uznal dlh povinného voči oprávnenému vo výške úver 17.253,- Sk (572,69 eur) spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,25 % denne od 20.08.2005 do zaplatenia. Citujúc ust. § 22 ods. 1, 2, § 23, § 37 ods. 1 a § 39 Občianskeho zákonníka a ust. § 57 ods. 1 písm. g) a § 58 ods. 1 Exekučného poriadku dospel súd prvého stupňa k záveru, že udelenie splnomocnenia, ako forma dohody o zastupovaní, teda dvojstranný právny úkon musí byť založený na báze dobrovoľnosti. Advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom prípustné prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje. Advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy zastupovaného, nie ísť proti nemu. Preto ak Mgr. Tomáš Kušnír ako advokát, bol advokátom povinného a mal hájiť jeho záujmy, konal v rozpore so zákonom a povinnosťami advokáta, keď uznaním dlhu, spísaním notárskej zápisnice konal jednoznačne v rozpore so záujmami povinného, ako svojho klienta a tiež bez splnomocnenia nad jeho rámec určil povinnému aj lehotu na jeho splnenie, čím konal bez splnomocnenia a v rozpore so záujmami povinného. Naviac

povinný si nemohol dobrovoľne vybrať právneho zástupcu, pretože tento bol už určený v predtlači zmluvy o úvere, a teda bol vybraný oprávneným, ktorý zjavne úzko spolupracuje s týmto advokátom. Súd preto považuje takého plnomocenstvo za uzavreté bez slobodnej vôle povinného a pre konflikt záujmov sa priečiace sa dobrým mravom a v dôsledku týchto vád za absolútne neplatné. Dospel preto k záveru, že exekučný titul - notárska zápisnica spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom nemôže byť podkladom exekúcie, vedenej proti povinnému. Keďže súd prvého stupňa dospel k záveru, že sú tu dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná, v súlade s ust. § 41 ods. 2 písm. c) ju vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju podľa ust. § 57 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku. Vzhľadom na to, že súd rozhodol o zastavení exekúcie, dospel súd prvého stupňa k záveru, že nie je potrebné o námietkach povinného rozhodovať.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie oprávnený. V odvolaní namietal, že súd prvého stupňa posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Súd v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný a následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený rovnako namietal tvrdenia súdu prvého stupňa o vadnosti udeleného plnomocenstvá na spísanie notárskej zápisnice. Oprávnený s uvedeným tvrdením súdu nesúhlasí, nakoľko v danom prípade ide o hmotnoprávne zastúpenie povinného v zmysle ust. § 22 v nadväznosti na ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré bolo udelené advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi. V odvolaní tiež namietal, že zákon zo zásady, že ďalšie zastúpenie nie je možné, pripúšťa výnimku, ktorá umožňuje zástupcovi dať sa zastúpiť ďalším zástupcom, ak to dovoľuje právny predpis. Takýmto právnym predpisom je napr. ust. § 25 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. V súvislosti s plnomocenstvom oprávnený poukázal na dôležitú skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2005 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b Občianskeho zákonníka platnom v znení odvolať, pričom tak neurobil. Pokiaľ sa zákonodarca rozhodol zaviesť do právneho poriadku notársku zápisnicu, ako exekučný titul, nepochybne tým prejavil svoj záujem o posilnenie riešenia sporov medzi účastníkmi právnych vzťahov predovšetkým mimosúdnym spôsobom. Ak by mal exekučný súd vykonať takéto preskúmanie veci v rámci exekučného konania, muselo by to byť v zákone výslovne uvedené, pretože takéto preskúmanie ide nad rámec preskúmania formálnej a materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu. Oprávnený tiež poukázal na ust. § 392 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, teda, že v prípade nadobudnutia právoplatnosti tohto uznesenia oprávnený už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, lebo pohľadávka oprávneného už bude premlčaná. Preto navrhol, aby odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote (§ 240 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje so závermi súdu prvého stupňa o neplatnosti splnomocnenia, ktoré majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice, ako exekučného titulu.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Z obsahu notárskej zápisnice JUDr. Ondreja Ďuriača pod č. N 5863/2005, NZ 52586/2005 vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal advokát Mgr. Tomáš Kušnír. Pokiaľ oprávnený v odvolaní poukazuje na to, že zástupca sa môže dať zastúpiť ďalším zástupcom na základe substitučnej plnej moci, v danom prípade sa Mgr. Tomáš Kušnír nedal pri spísaní predmetnej notárskej zápisnice, ako exekučného titulu zastúpiť inou osobou a ani z dôvodov uznesenia súdu prvého stupňa nevyplýva, že by súd prvého stupňa v dôvodoch svojho rozhodnutia uvádzal, že by advokát Mgr. Tomáš Kušnír sa dal zastúpiť inou osobou.

Závery súdu prvého stupňa o neplatnosti spolnomocnenia majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Odvolací súd sa preto stotožňuje v plnom rozsahu s dôvodmi uznesenia súdu prvého stupňa, pre ktoré vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju.

K odvolacej námietke oprávneného, že pokiaľ exekučný súd preskúmal exekučný titul pri posudzovaní žiadosti o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, že ho nemôže posudzovať opätovne, odvolací súd poukazuje na to, že exekučný súd je oprávnený preskúmať súlad exekučného titulu so zákonom, v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania, nielen pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie. Preskúmavanie exekučného titulu nie je upravené iba v ust. § 44 ods. 2 Exekučného poriadku. Aj z ust. § 57 ods. 1 vyplýva viacero dôvodov, pre ktoré exekučný súd už začaté konanie zastaví, pričom viaceré z nich závisia priamo od preskúmania exekučného titulu. Exekučný súd je oprávnený a povinný skúmať zákonnosť titulu v ktoromkoľvek štádiu už začatého exekučného konania a nielen v súvislosti s vydaním poverenia na vykonanie exekúcie, pričom tak exekučný súd môže urobiť na návrh účastníka konania, alebo aj bez návrhu (uznesenie Ústavného súdu SR z 24. februára 2011, č.k. IV. ÚS 55/2011-19, uznesenie Ústavného súdu SR z 9. septembra 2010 č.k. II. ÚS 358/2010-13) .

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.