KSKE 3 CoE 204/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 CoE 204/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 3 CoE 204/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/204/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809200295 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809200295.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, so sídlom Košice, Kuzmányho 8, IČO: 00 735 868, proti povinnému N. O., H.. X.X.XXXX, H. C. Q., Q. C. Č.. XX, pre vymoženie sumy 66,39 eur s prísl., vedenej súdnym exekútorom JUDr. Petrom Cirbesom, Exekútorský úrad so sídlom v Košiciach, Ďumbierska 2, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 18.7.2011 č.k.12Er/26/2009-11 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o povinnosti oprávneného zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie 39,83 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom a súdnemu exekútorovi n e p r i z n á- v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením z 18.7.2011 vyhlásil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil, oprávneného zaviazal zaplatiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sume 39,83 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia a v prevyšujúcej časti návrh exekútora na priznanie trov exekúcie zamietol.

Výrok o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení odôvodnil súd prvého stupňa tým, že povinný zomrel a dedičské konanie po ňom bolo zastavené pre zistenie majetku nepatrnej hodnoty, ktorý pokryl náklady spojené s pohrebom. Skonštatoval, že povinný stratil spôsobilosť byť účastníkom konania. Dedičské konanie po povinnom bolo zastavené pre nedostatok majetku. Exekučné konanie je neprípustné pre nespôsobilosť povinného a preto súd rozhodol o jeho zastavení. Výrok o trovách exekúcie odôvodnil ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie a v takomto prípade ich znáša oprávnený. Výšku trov konania určil podľa § 14 ods. 1 vyhl. č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený a to iba proti výroku o povinnosti oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie v sme 39,83 eur. Uviedol, že exekúcia nebola zastavená z dôvodu podľa § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku, ani pre zavinenie oprávneného, preto tu nie sú splnené podmienky na uhradenie trov oprávneným. Exekučný poriadok ani iný právny predpis nevylučuje skončenie exekúcie takým spôsobom, že exekútor si v konečnom dôsledku svoje trovy znáša sám. To vyplýva aj z rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 432/2008. Zároveň tvrdí, že exekútor si mohol exekučné trovy uplatniť v dedičskom konaní. Preto oprávnený navrhuje, aby odvolací súd súdnemu exekútorovi náhradu trov exekučného konania nepriznal.

Súdny exekútor navrhol odvolanie zamietnuť ako nedôvodné s poukázaním na to, že exekútorovi patrí za výkon jeho činnosti odmena.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, teda vo výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného dôvodné nie je.

Súd prvého stupňa exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju z dôvodu, že povinný stratil spôsobilosť byť účastníkom konania. Zároveň vyslovil, že k zastaveniu exekúcie došlo podľa § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku, pretože tu je iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.

Odvolací súd konštatuje, že rozhodnutie o zastavení exekúcie, aj keď nebolo predmetom odvolacieho prieskumu, je vecne správne. Odôvodnenie súdneho rozhodnutia pri tom záväzné nie je, preto je potrebné prihliadnuť na to, že dôvodom pre zastavenie exekúcie bola aj tá skutočnosť, že povinný nezanechal žiaden majetok a dedičské konanie po ňom bolo pre nedostatok majetku zastavené. V prípade smrti povinného je v zásade možné v exekúcii pokračovať proti jeho dedičom. Iba v prípade, ak je dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť, tu je dôvod na zastavenie exekúcie.

Súd prvého stupňa teda správne rozhodol, ak o povinnosti nahradiť trovy exekúcie rozhodoval podľa ust. § 203 ods. 2 Exekučného poriadku. V konkrétnom prejednávanom prípade totiž pre zastavenie exekúcie nestačí iba smrť povinného, ktorá spôsobuje zánik jeho spôsobilosti byť účastníkom konania. K tomuto nedostatku procesnej podmienky ako kumulatívna podmienka musí existovať rozhodnutie o zastavení dedičského konania z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok. Pri splnení týchto dvoch podmienok je potrebné skonštatovať, že povinný ako poručiteľ bol nemajetný, preto skutočným dôvodom pre zastavenie exekúcie bol dôvod uvedený v ust. § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku.

Súd prvého stupňa preto správne rozhodol o povinnosti oprávneného nahradiť trovy exekúcie podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku a odvolací súd napadnuté rozhodnutie vo výroku o trovách exekúcie potvrdil ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.