KSKE 3 CoE 207/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/207/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111215875 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111215875.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: I.-M., J.. J. r.Z.., J. J.C. J., E. X, IČO: XX XX XX XX, zastúpeného E.. S. E., I., J. J. R. Humennom, E. X, proti povinnému: D.. D. R., J. X, P., správca konkurznej podstaty úpadcu C. I. U., J. J. R. Humennom, G. X, pre vymoženie sumy 13.327,06 Eur a trov exekúcie, v konaní vedenom súdnym exekútorom D.. D. T., L. Ú., J. J. R. Michalovciach, P.. F.Á. X, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice I, zo dňa 16. augusta 2011, č.k. 16Er/2681/2011-10 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie.

O d m i e t a odvolanie proti výroku, ktorým bolo vyslovené, že o trovách exekúcie sa rozhodne osobitným uznesením.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I (ďalej iba súd prvého stupňa) napadnutým uznesením vyslovil exekúciu za neprípustnú, exekúciu zastavil a vyslovil, že o trovách exekúcie rozhodne samostatným uznesením.

Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil tým, že na základe návrhu oprávneného bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie dňa 14.06.2011. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 06.07.2004 sp. zn. 6K/36/04 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka C. I. U., O.: XX 000 035. Súd prvého stupňa skonštatoval, že podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona č.328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, účinného v čase začatia konkurzného konania, vyhlásenie konkurzu má tie účinky, že pre pohľadávku proti úpadcovi nemožno nariadiť výkon rozhodnutia, viesť výkon rozhodnutia ani vykonávať exekúciu na majetok patriaci do podstaty, ani nadobudnúť na ňom právo na oddelené uspokojenie. Ak sa v konaní o výkon rozhodnutia alebo v exekučnom konaní speňažil dlžníkov majetok a výťažok nebol vydaný oprávnenému, stáva sa súčasťou podstaty. Súd prvého stupňa skonštatoval, že návrh oprávneného na vykonanie exekúcie bol exekútorovi doručený dňa 30.05.2011, na majetok povinného bol vyhlásený konkurz uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 06.07.2004, preto pohľadávku nie je možné uspokojovať exekúciou na majetok patriaci do podstaty. Preto vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju podľa § 37 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku.

Proti uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p., pretože rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odvolanie odôvodňuje tým, že v exekučnom konaní nie je predmetom pohľadávka proti úpadcovi, pretože po vyhlásení konkurzu nemôže byť súdne konanie vedené proti úpadcovi ani úpadcom. V týchto konaniach vystupuje správca, ktorý bol rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 14.02.2011 v konaní pod sp. zn. 14Cbi/3/2009 zaviazaný zaplatiť dlžnú sumu 13.327,06 Eur. Preto sa exekúcia musí viesť voči správcovi a voči jeho majetku. Právnym dôvodom vzniku vymáhanej pohľadávky je skutočnosť, že pri

speňažovaní podstaty správcom predajom mimo dražby zložil oprávnený na účet správcu zálohu kúpnej ceny vo výške 50%. Oprávnený nebol úspešný v tomto ponukovom konaní, a preto bol správca povinný oprávnenému vrátiť zloženú zálohu. Správca si túto povinnosť nesplnil, preto oprávnený proti správcovi podal žalobu. Pohľadávka vymáhaná v tomto exekučnom konaní teda nie je pohľadávkou voči úpadcovi, ale voči správcovi, ktorá vznikla z titulu bezdôvodného obohatenia. Zaplatený preddavok nemôže byť zahrnutý ani do podstaty, pretože sa nenachádza medzi aktívami uvedenými v § 6 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní. Preto navrhuje, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa vo všetkých jeho výrokoch zrušil.

Napadnuté uznesenie vydal vyšší súdny úradník, preto bolo odvolanie predložené zákonnej sudkyni podľa § 374 ods. 4 O.s.p., ktorá oznámila, že odvolaniu nemieni vyhovieť, preto vec bola predložená na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že rozhodnutie o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení je vecne správne.

Dôvod zastavenia exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. g / Exekučného poriadku zahŕňa dôvody, ktoré môžu súvisieť s rôznymi úkonmi účastníkov exekučného konania alebo so skutočnosťami, ktoré bránia vykonaniu exekúcie, prípadne s tým, že exekúcia je vykonávaná nedovoleným spôsobom. V takomto prípade súd rozhodne o neprípustnosti exekúcie a exekúciu zároveň zastaví.

V prejednávanej veci je exekučným titulom rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo 14. februára 2011 č.k.14Cbi/3/2009-49, ktorým bolo uložené správcovi konkurznej podstaty úpadcu C. I. U., D.. D. R. zaplatiť žalobcovi sumu 13.327,06 Eur so 14% úrokom z omeškania od 15.08.2005 do zaplatenia a nahradiť trovy konania vo výške 1.854,90 Eur. Z dôvodov rozsudku vyplýva, že žalovaná suma bola zložená ako záloha na kúpu majetku úpadcu v rámci ponukového konania, pričom predchádzajúci správca konkurznej podstaty úpadcu túto sumu žalobcovi nevrátil, v dôsledku čoho došlo k vzniku bezdôvodného obohatenia na strane správcu.

Na konkurzné konanie úpadcu C. I. U. sa vzťahujú ustanovenia Zákona o konkurze a vyrovnaní (zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) .

Podľa § 8 ods. 2 Zákona o konkurze a vyrovnaní správca je povinný pri výkone funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za škodu vzniknutú porušením povinnosti, ktoré mu ukladá zákon alebo mu ich uloží súd. Správcova zodpovednosť podľa tohto ustanovenia nezaniká ani zbavením funkcie (§ 8 ods. 5 Zákona o konkurze a vyrovnaní) .

Dražobná zábezpeka v prípade dražby majetku úpadcu sa platí na bankový účet správcu (§ 27a ods. 13 Zákona o konkurze a vyrovnaní) . Povinnosťou správcu je bez zbytočného odkladu vrátiť dražobnú zábezpeku.

Po vyhlásení konkurzu je správca osobou, ktorá vykonáva všetky práva a povinnosti súvisiace s nakladaním s majetkom podstaty. Zodpovedá tiež za uspokojenie pohľadávok v priebehu konkurzného konania, pričom môže kedykoľvek uspokojiť pohľadávky uvedené v ust. § 31 Zákona o konkurze a vyrovnaní. Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu a sú v priebehu konkurzu splatné, sú pohľadávkami proti podstate (§ 31 ods. 3 písm. a/ Zákona o konkurze a vyrovnaní) .

Z postavenia správcu v rámci konkurzného konania vyplýva, že správca neručí svojím osobným majetkom za pohľadávky, ktoré vznikli v priebehu konkurzného konania. Preto, pokiaľ exekúcia je vedená na majetok D.. D. R. ako fyzickej osoby, takéto vedenie exekúcie je neprípustné, predovšetkým za

situácie, ak pohľadávka, ktorá bola priznaná exekučným titulom vznikla ešte v čase, keď D.. D. R. nebol správcom konkurznej podstaty úpadcu C. I. U..

Priznanú pohľadávku preto nie je možné vymáhať osobne proti správcovi, ale iba proti konkurznej podstate. Tu je však vylúčené vymáhanie podľa Exekučného poriadku.

Za takejto situácie odvolací súd konštatuje, že rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení je vecne správne, aj keď z iných dôvodov, ako je uvedené v odôvodnení uznesenia prvostupňového súdu. Preto bolo uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdené ako vecne správne.

Odvolanie proti výroku, ktorým bolo vyslovené, že o trovách exekúcie bude rozhodnuté osobitným uznesením považuje odvolací súd za neprípustné, pretože týmto rozhodnutím sa nezasiahlo do procesných práv oprávneného. Preto tento nie je subjektívne oprávnený podať proti takémuto výroku odvolanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.