KSKE 3 CoE 214/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 CoE 214/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 3 CoE 214/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/214/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 780620584 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:780620584.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Stavebné bytové družstvo Rožňava, so sídlom v Rožňave, Budovateľská 49, IČO: 31 686 966, zastúpeného JUDr. Erikou Simanovou, advokátkou, so sídlom v Rožňave Akademika Hronca 9, proti povinnému X.Á. Z., K.. XX.X.XXXX, O. B. Y., W. XX, pre vymoženie sumy 488,55 eur s prísl., vedenej súdnym exekútorom JUDr. Petrom Hodermarským, Exekútorsky úrad so sídlom v Rožňave, Akademika Hronca 3, o odvolaní povinného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 9.2.2011 č. k. 6Er/484/2006-123 a proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo 4.1.2011 č. k. 6Er/484/2006-85 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie povinného proti uzneseniu č. k. 6Er/484/2006-123.

V r a c i a vec v časti odvolania povinného proti uzneseniu č. k. 6Er/484/2006-85 súdu prvého stupňa ako bezdôvodného predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Predmetom exekučného konania je vymoženie peňažnej pohľadávky oprávneného v sume 488,55 eur. Súdny exekútor požiadal dňa 13.12.2010 súd prvého stupňa o udelenie súhlasu k dražbe nehnuteľnosti s nižšou cenou podľa § 145 ods. 1 Exekučného poriadku.

Okresný súd Rožňava (ďalej iba súd prvého stupňa) konajúci vyšším súdnym úradníkom uznesením zo 4.1.2011 č. k. 6Er/484/2006-85 udelil súhlas k dražbe s nižšou cenou nehnuteľnosti - bytu č. XX K. X. V., B. XX O. P. K. W. T., W. Č..XXXX, K. W. B. S.. Ú.. R. Y. G. K. J. Č..XXXX, V.. Č..XXX/XX - bytový dom a podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti XXX/XXXXX-H., ktoré sú vo vlastníctve povinného v podiele X/X, pričom najnižším podaním bude suma 19.520,- eura.

Súd prvého stupňa toto uznesenie odôvodnil tým, že dňa X.XX.XXXX R. X.XX Z.. sa mala v kancelárii súdneho exekútora vykonať dražba nehnuteľnosti, pričom najnižším podaním bola cena 24.400,- eura. Zo zápisnice o neúspešnej dražbe vyplýva, že dražby sa nikto nezúčastnil. Opakovaná dražba sa mala konať XX.XX.XXXX, na tejto sa tiež nikto nezúčastnil. Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 145 ods. 1 Exekučného poriadku podľa ktorého pri opakovanej dražbe so súhlasom súdu môže najnižšie podanie tvoriť nižšia cena ako je cena určená znaleckým posudkom, nie však nižšia ako polovica najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku. Vzhľadom na to, že o predmet dražby nebol prejavený záujem, udelil súd súhlas so znížením ceny nehnuteľnosti o X/X-H. z pôvodnej trhovej ceny.

Proti uzneseniu podal odvolanie povinný v ktorom uvádza, že exekučné konanie je zabezpečené zrážkou z dôchodku v Sociálnej poisťovni a tak dochádza k uspokojeniu exekučných konaní.

Uznesením z 9.2.2011 č. k. 6Er/484/2006-123 súd prvého stupňa, konajúci sudkyňou, udelil súhlas k dražbe s nižšou cenou nehnuteľnosti, ktorá je predmetom exekúcie, pričom najnižším podaním bude suma 19.520,- eur.

Súd prvého stupňa uviedol, že ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa, rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca. Súd prvého stupňa skonštatoval, že neúspešná dražba sa uskutočnila X.XX.XXXX U. XX.XX.XXXX za najnižšie podanie 24.400,- eur, pričom sa týchto dražieb nikto nezúčastnil. Trhová cena, predstavujúca najnižšie podanie bola stanovená znaleckým posudkom znalca Ing. Dionýza Doboša. Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 145 ods. 1 Exekučného poriadku z ktorého vyplýva, že ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, exekútor nepokračuje v konaní. V konaní môže pokračovať najskôr po uplynutí jedného mesiaca od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takomto prípade môže so súhlasom súdu tvoriť nižšia cena, ako je určená znaleckým posudkom, nie však nižšia ako polovica najnižšieho podania. Vzhľadom na to, že o predmet dražby nebol prejavený záujem, je zníženie o X/X-H. pôvodnej trhovej ceny v súlade so zákonom.

Proti uzneseniu podal odvolanie povinný, v ktorom namieta, že súd prvého stupňa nebral jeho námietky a vytýkané nedostatky na vedomie a posudzoval len vzniknutý stav. Súdny exekútor vykonáva uznesenia súdu. Nezáujem o dražbu bol spôsobený tým, že na jeho byt je zriadené záložné právo v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome. Žiada o zákaz predaja nehnuteľnosti.

Po podaní odvolania bola povinnému na jeho žiadosť ustanovená advokátka JUDr. Q. B.. V podaní z X.X.XXXX, ktorý bol doručený súdu prvého stupňa 12.5.2011, povinný prostredníctvom svojej právnej zástupkyne uvádza, že považuje rozhodnutie súdu o znížení dražobnej ceny nehnuteľnosti za nedôvodné. Poukazuje na skutočnosť, že nepadnutým rozhodnutím sa najnižšie podanie znížilo o 4.880,- eur. Napriek tomu, že išlo o zníženie, ktoré Exekučný poriadok umožňuje, povinný ho považuje za neprimerané. Takýmto znížením podľa neho dochádza k neprimeranému ukráteniu jeho práv, pričom si je istý, že predmetná nehnuteľnosť sa dá predať aj za vyššiu hodnotu. Podotýka, že je invalidným dôchodcom, v súčasnosti zadlženým a každé euro navyše predstavuje pre neho možnosť ďalšej dôstojnej existencie. Zároveň poukazuje na výšku vymáhanej pohľadávky oproti cene predmetu dražby. Navrhuje, aby napadnuté rozhodnutie bolo zrušené a sudca opätovne rozhodol.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací pred prejednaním odvolania skúmal, či sú splnené podmienky prípustnosti odvolania.

Medzi objektívne podmienky prípustnosti dovolania patrí existencia rozhodnutia súdu prvého stupňa, proti ktorému zákon nevylučuje odvolací prieskum.

Podľa § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

V exekučnom konaní platí zásada, upravená v ust. § 202 ods. 2 O.s.p., podľa ktorého odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona, ak tento osobitný zákon

neustanovuje inak. To znamená, že pre rozhodnutia vydané exekučným súdom v exekučnom konaní v zásade platí, že proti nim opravný prostriedok nie je prípustný. Odvolanie je prípustné iba proti tým rozhodnutiam v exekučnom konaní, proti ktorým Exekučný poriadok výslovne odvolanie pripúšťa.

Ust. § 145 ods. 1 Exekučného poriadku upravuje postup pri bezúspešnej dražbe kde je umožnené, aby najnižšie podanie bolo so súhlasom súdu stanovené nižšou cenou, ako je cena určená znaleckým posudkom. Toto ustanovenie neupravuje možnosť podať proti uzneseniu o súhlase k dražbe s nižšou cenou nehnuteľnosti opravný prostriedok, teda odvolanie.

Z uvedeného vyplýva, že proti uzneseniu o súhlase súdu s dražbou nehnuteľnosti s nižšou cenou odvolanie nie je prípustné.

Podľa § 218 ods. 1 písm. c/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému odvolanie nie je prípustné.

Uznesenie súdu prvého stupňa č. k. 6Er/484/2006-123 vydala sudkyňa. Keďže proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, odvolací súd odvolanie povinného proti tomuto uzneseniu odmietol.

Uznesenie č. k. 6Er/484/2006-85 vydal vyšší súdny úradník. Keďže proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie, následkom včas podaného odvolania podľa § 374 ods. 4 O.s.p. je skutočnosť, že sa rozhodnutie podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Z uvedeného vyplýva, že uznesenie zo 4.1.2011 č. k. 6Er/484/2006-85 bolo zo zákona zrušené podaním odvolania, a preto súd prvého stupňa predložil rozhodnutie o odvolaní proti tomuto uzneseniu odvolaciemu súdu bezdôvodne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.