KSKE 3 CoE 231/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 CoE 231/2011

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 3 CoE 231/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/231/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806202833 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806202833.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598, zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom, Trnavská cesta č. 70, Bratislava, proti povinnému: X. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom v P., Z. 951, pre vymoženie 358,49 eur s prisl., v konaní vedenom pred súdnym exekútorom Mgr. Ing. Radoslavom Kešeľakom, so sídlom Exekútorského úradu v Spišskej Novej Vsi, Mlynská 2, pod sp. zn. Ex/719/06R, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. 12Er/289/2006-19 zo dňa 24. júna 2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

N e p r i z n á v a účastníkom a súdnemu exekútorovi náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 24. júna 2011, č.k. 12Er/289/2006-19 exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekúciu zastavil a oprávneného zaviazal zaplatiť exekútorovi Mgr. Ing. Radoslavovi Kešeľákovi trovy exekúcie vo výške 45,37 eur do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia uviedol, že poverený súdny exekútor podaním zo dňa 7.2.2011 podal podnet na zastavenie exekúcie vedenej na návrh oprávneného proti povinnému v rozsahu pohľadávky 358,49 eur, úrokov z omeškania vo výške 0,25% denne zo sumy 358,49 eur od 27.8.2005 do zaplatenia, trov spísania notárskej zápisnice a právneho zastúpenia na podklade exekučného titulu - Notárskej zápisnice spísanej na Notárskom úrade JUDr. Ondreja Ďuriača, Generála Svobodu 1069/4, Partizánske, sp. zn. N 5995, NZ 54107/2005, NCRLs 53425/2005 zo dňa 13.11.2005. Podnet na zastavenie exekúcie odôvodnil nesúladom exekučného titulu s dobrými mravmi. Súd prvého stupňa preskúmal súlad exekučného titulu zo zákonom a dobrými mravmi s poukazom na úpravu spotrebiteľských zmlúv. Citoval § 103, § 251 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, § 41 ods. 1, 2 Exekučného poriadku a poukázal na to, že v rámci konania o žiadosti o zmenu súdneho exekútora z exekučného titulu zistil, že na spísanie predmetnej notárskej zápisnice bol povinným v Zmluve o úvere č. 7270759/2005 zo dňa 25.11.204 splnomocnený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, ktorý bol zároveň splnomocnený aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom na súdny výkon rozhodnutia, prípadne exekúciu. Povinný v splnomocnení zároveň udelil súhlas, aby bol splnomocnený advokát zastúpený advokátskym koncipientom prípadne iným zamestnancom advokáta v zmysle zákona o advokácii. Súd prvého stupňa s poukázaním na § 2 písm. a/ a b/ zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch zmluvu o úvere posúdil ako spotrebiteľskú, nakoľko v danom prípade sa jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Z výpisu z obchodného registra oprávneného vyplýva, že predmetom činnosti oprávneného je okrem iného poskytovanie úverov z vlastných zdrojov. Povinný je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela zmluvu na formulári predloženom oprávneným. Na

právny vzťah medzi oprávneným a povinným z predmetnej zmluvy o úvere je podľa názoru súdu prvého stupňa potrebné aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch v spojení s § 497 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanovením § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. Ďalej citoval § 22 ods. 2, § 53 ods. 1, 3, 4, § 54 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, § 1 ods. 1, 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a dôvodil, že napriek uvedeným skutočnostiam v notárskej zápisnici splnomocnený zástupca uznal právny záväzok povinného vo výške 479,75 eur (14 453,00 Sk) , z čoho úver a poplatok vo výše 358,49 eur (10 800,00 Sk) , pričom táto suma sa bude úročiť úrokom z omeškania vo výške 0,25% denne od 27.8.2005 do zaplatenia. Súd mal za to, že na výšku úrokov z omeškania je nevyhnutné použiť úpravu obsiahnutú v OZ v súlade s ust. § 154 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. Dospel k záveru, že splnomocnený zástupca povinného v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Občianskom zákonníku a zákone o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinného sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a navyše zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, čím konal v rozpore s dobrými mravmi ako to vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka a preto právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom, urobený Mgr. Tomášom Kušnírom, ako splnomocnencom povinného , je neplatný v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, nakoľko odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Exekúciu zastavil v zmysle § 57 ods. 1písm. g/, § 58 ods. 1 Exekučného poriadku z dôvodu, že exekučný titul je nevykonateľný. Vzhľadom na zastavenie exekúcie, návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol

O trovách exekúcie súd prvého stupňa rozhodol podľa § 196, § 199, § 200 ods. 1 Exekučného poriadku v nadväznosti na § 27a, § 14 ods. 1 až 3, § 15 ods. 1, § 22 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 vyhlášky č. 288/1995 Z.z.. Súdny exekútor si uplatnil nárok na náhradu trov exekúcie pozostávajúcu z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/, ods. 2 vyhlášky za 2 hodiny exekučnej činnosti za úkony prevzatie, štúdium a zápis návrhu v trvaní 60 min., návrh na zastavenie exekúcie v trvaní 60 min., t.j. 2x 6,64 eur, spolu 13,28 eur, z paušálnej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. b/, § 14 ods. 3, § 15 vyhlášky za úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 3,32 eur, príkaz z účtu v banke- zisťovanie účtov v bankách 3,32 eur, exekučný príkaz z účtu v banke - zisťovanie účtov v bankách 3,32 eur, príkaz zrážkami zo mzdy 3,32 eur, exekučný príkaz zrážkami z iných príjmov 3,32 eur, zisťovanie majetku - DI, OR PZ 3,32 eur, zisťovanie platiteľa mzdy - Sociálna poisťovňa 9,96 eur, náhrady hotových výdavkov za poštovné vo výške 13,50 eur, celkovo si teda uplatnil 69,24 eur z titulu náhrady trov exekúcie. Súd prvého stupňa priznal súdnemu exekútorovi paušálnu odmenu za úkony získanie poverenia na vykonanie exekúcie , 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 3,32 eur, zisťovanie zamestnávateľa cez sociálnu poisťovňu 3x 3,32 eur, príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy 3,32 eur, exekučný príkaz zrážkami zo mzdy 3,32 eur, zisťovanie majetku cez OR PZ ODI Rožňava 3,32 eur, spolu 26,56 eur + DPH 20% vo výške 5,31 eur, poštovné 13,50 eur, celkovo teda priznal exekútorovi náhradu trov vo výške 45,37 eur. Na náhradu trov exekúcie pritom zaviazal oprávneného podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, nakoľko tento podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí právnymi vadami, v dôsledku čoho v exekúcii nie je možné pokračovať.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa v celom rozsahu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť v celom rozsahu. Oprávnený mal za to, že súd prvého stupňa v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, nakoľko notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi a súd v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný a následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený zároveň namietal aplikáciu ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka a pokiaľ ide o udelené plnomocentvo poukázal na skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere udelené plnomocenstvo odvolať, avšak tak neurobil. Mal za to, že predmetná exekúcia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi. Oprávnený zároveň nesúhlasí s výrokom, ktorým súd zaviazal oprávneného na náhradu trov exekúcie.

Súdna exekútorka sa vyjadrila k odvolaniu oprávneného. S odvolaním oprávneného nesúhlasila v plnom rozsahu a žiadala uznesenie súdu prvého stupňa potvrdiť ako vecne správne.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia pokiaľ súd vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil, na doplnenie jeho odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 52 Občianskeho zákonníka v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy /ďalej len OZ/ spotrebiteľskými zmluvami sú kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné odplatné zmluvy upravené v ôsmej časti tohto zákona a zmluva podľa § 55, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

V ust. § 1 ods. 2 zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľskom úvere sú negatívnym výpočtom uvedené prípady, kedy sa tento zákon na zmluvy nevzťahuje.

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z. zákon sa nevzťahuje na zmluvy

a) o poskytnutí úveru na účely nadobudnutia existujúcich alebo projektovaných nehnuteľností, dodatočné alebo ďalšie stavebné úpravy dokončených stavieb a ich údržbu,

b) o nájme, ktoré nezabezpečujú prevod vlastníckeho práva na nájomcu,

c) o poskytnutí úveru bez platby úroku alebo akéhokoľvek poplatku,

d) na základe ktorých sa neukladá žiadny úrok, ak spotrebiteľ súhlasí so splatením úveru jednou splátkou,

e) o poskytnutí úveru do hodnoty v Sk zodpovedajúcej 200 EUR a nad hodnotu v Sk zodpovedajúcu 20 000 EUR; ak je na rovnaký účel uzavretých viac zmlúv o spotrebiteľskom úvere medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom, súhrn všetkých zmlúv o spotrebiteľskom úvere sa považuje za jediný spotrebiteľský úver,

f) na ktorých základe sa vyžaduje, že spotrebiteľ úver splatí v lehote nepresahujúcej tri mesiace alebo maximálne štyrmi splátkami v lehote nepresahujúcej 12 mesiacov,

g) o sústavnom poskytovaní služieb, za ktoré spotrebiteľ platí počas ich poskytovania v splátkach.

Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 258/2001 Z.z. zákon sa nevzťahuje ani na úver formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutý bankou iným spôsobom ako na kreditnú kartu.

Podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 258/2001 Z.z. veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojho podnikania; v závislosti od formy poskytovaného spotrebiteľského úveru môže byť veriteľom aj predávajúci. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

S poukazom na uvedené zákonné ustanovenia sa odvolací súd stotožňuje s posúdením súdu prvého stupňa, že úver poskytnutý povinnému na základe úverovej zmluvy, je spotrebiteľským úverom podľa § 2 zákona č. 258/2001 Z.z.. Zároveň na doplnenie uvádza, že z predloženej zmluvy o úvere je zrejmé, že zmluva uzatvorená medzi oprávneným a povinným má povahu spotrebiteľskej zmluvy s poukazom na cit. znenie § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení platnom a účinnom v čase uzatvorenia zmluvy. Na strane druhej, povinnou je fyzická osoba a zo žiadneho z predložených dôkazov nevyplýva, že by jej bol poskytnutý úver na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, tak ako to predpokladá ustanovenie § 3 zákona č. 258/2001 Z.z.. Navyše, zohľadnením § 497 Obchodného zákonníka vo vzťahu k § 1 ods. 2 zákona č. 258/2001 Z.z. ako lex generalis a lex specialis a s poukazom na § 52 ods. 1 až 3 OZ, ktoré obligatórne ustanovuje použitie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách na vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, možno uzavrieť, že na právny vzťah medzi oprávneným a povinnou pri poskytnutí úveru je potrebné aplikovať zákon č. 258/2001 Z.z. a nie § 497 Obchodného zákonníka. Je potrebné poznamenať, že odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa vo veci posúdenia povahy zmluvy o úvere aj s ohľadom na predmet činnosti oprávneného ako dodávateľa na výpise z OR, ako aj s ohľadom k tomu, že súdu je z rozhodovacej činnosti známe, že oprávnený v obdobných prípadoch vystupuje opätovne.

Podľa § 53 ods. 4 písm. k/ Občianskeho zákonníka za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku. Podľa ods. 5 uvedeného ustanovenia, neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Sankcia - úrok z omeškania dohodnutý v zmluve o úvere vo výške 0,25% denne, predstavuje ročnú úrokovú sadzbu vo výške 91,25%, ktorú súd prvého stupňa považoval za dohodnutú v rozpore so zákonom a odvolací súd ju takto dohodnutú posúdil ako dojednanú v rozpore s dobrými mravmi. Odvolací súd sa s týmto posúdením stotožňuje a naviac uvádza, že takto dohodnutá sadzba je neprimerane vysoká sankcia, a teda podľa § 53 ods. 4 písm. k/, ods. 5 Občianskeho zákonníka sa jedná o neprijateľnú podmienku, ktorá je neplatná, a preto povinnej vznikla povinnosť zaplatiť iba zákonný úrok z omeškania.

Pokiaľ ide o oprávneným tvrdenú námietku, týkajúcu sa spôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu, odvolací súd uvádza nasledovné:

Za podstatné pre splnenie podmienok na nariadenie výkonu exekúcie odvolací súd považuje, aby bol daný platný a spôsobilý exekučný titul, ktorým podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku je aj notárska zápisnica, avšak iba za podmienky, že táto spĺňa zákonné podmienky.

Európsky súdny dvor vo viacerých svojich rozsudkoch nastolil trend chrániť práva spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany extenzívnym spôsobom (napr. rozsudok zo dňa 4.10.2007, Rampin a Dodard, C - 429/05) . Súladom exekučného titulu so zákonom treba rozumieť nielen formálne náležitosti exekučného titulu, ale aj to, či je na jeho základe možné exekúciu vykonať, teda či tu nie sú také zákonné ustanovenia, ktoré by bránili vykonaniu exekúcie na jeho základe. Aj právna úprava Slovenskej republiky obsahuje zákonné ustanovenia, ktoré ukladajú exekučnému súdu skúmať aj materiálnu správnosť

exekučného titulu, teda či nárok priznaný exekučným titulom je v súlade s právom /§ 45 ods.2 zákona o rozhodcovskom konaní/.

Súd prvého stupňa preto postupoval správne, ak preskúmaval predmetný exekučný titulu a podmienky, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere.

V prejednávanej veci je exekúcia vedená na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom, advokátom, ktorého povinný v zmluve o úvere splnomocnil na jej spísanie ako exekučného titulu, teda aby v jeho mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu. Uvedené splnomocnenie povinná udelila Mgr. Tomášovi Kušnírovi, advokátovi, súčasne v predtlači zmluvy o úvere a odvolací súd súhlasí s posúdením súdu prvého stupňa, že ak povinný chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bol nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra a s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorej právnym dôsledkom podľa § 53 ods. 4 a § 39 Obč. zákonníka platného v čase uzavretia zmluvy, je jej absolútna neplatnosť pre rozpor so zákonom, a to od počiatku.

Podľa ustanovenia § 23 Občianskeho zákonníka /ďalej len OZ/ Zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia štátneho orgánu /zákonné zastúpenie/ alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Podľa ustanovenia § 22 ods.2 OZ Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 OZ Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy - dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom, ktorá je dvojstranným právnym úkonom splnomocniteľa a splnomocnenca.

Dohoda o plnomocenstve, z ktorej medzi splnomocnencom a splnomocniteľom vzniká právny vzťah, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bola povinná nútená súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho povinná splnomocnila na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Pritom naviac Mgr. Tomáš Kušnír v množstve konaní vedených oprávneným, vystupuje ako právny zástupca oprávneného. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinnej Mgr. Tomášom Kušnírom a povinnou, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Na základe vyššie uvedeného odvolací súd nemá za preukázané, že medzi Mgr. Tomášom Kušnírom, ako splnomocnencom a povinným, ako splnomocniteľom došlo k vzniku platnej dohody o plnomocenstve, na základe ktorej by bol Mgr. Tomáš Kušnír oprávnený uznať za povinného dlh vo forme notárskej zápisnice a súhlasiť s jej vykonateľnosťou, ako exekučným titulom.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, a teda na jej základe nemožno ani pokračovať v exekúcii.

Pokiaľ ide o trovy exekúcie, oprávnený v podanom odvolaní namietal, že súd prvého stupňa na náhradu trov exekúcie zaviazal oprávneného, avšak odvolací súd na tomto mieste plne poukazuje na dôvody, pre ktoré súd prvého stupňa v napadnutom uznesení na náhradu trov zaviazal oprávneného.

Odvolací súd vzhľadom na uvedené potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 Os.p. ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdnemu exekútorovi a povinnému preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.