KSKE 3 CoE 240/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/240/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511210874 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511210874.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: PRO CIVITAS s.r.o., IČO: 45 869 464, so sídlom v Bratislave, Hattalova 12/C, proti povinnej: A. Š., W.. XX.XX.XXXX, F. V. Č.. XXX, o vymoženie 588,27 eur s príslušenstvom, v konaní vedenom u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Dulinu, so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, ul. Ľudovíta Štúra č. 12, pod sp. zn. EX/2527/2011, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 27. októbra 2011, č. k. 17Er/2753/2011-14 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice - okolie (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo dňa 27. októbra 2011 č.k. 17Er/2527/2011-14 (ďalej len uznesenie ) žiadosť súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Dulinu, so sídlom Ľudovíta Štúra č. 12, Michalovce o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sp. zn. EX 2527/11 zamietol.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom podaným dňa 04.07.2011 domáhal u súdneho exekútora JUDr. Rudolfa Dulinu vykonania exekúcie na vymoženie svojej pohľadávky voči povinnému na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného pri Rozhodcovskej, arbitrážnej a mediačnej, a.s., so sídlom Trnavská cesta 7, Bratislava, č. ISA0410039 zo dňa 17.05.2011. Oprávnený svoju hmotnoprávnu a procesnoprávnu legitimáciu založil na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 15.12.2010 uzavretej medzi postupcom Poštová banka, a.s. a postupníkom Bossnut Investments Limited, ktorý následne Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa 24.02.2011 postúpil pohľadávku voči povinnému na oprávneného. Dňa 01.08.2011 doručil súdny exekútor súdu prvého stupňa žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Súd prvého stupňa citoval ust. § 41 ods. 2 písm. d/, § 44 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) , § 45 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, § 2 písm. a/ a b/ a § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a čl. 2 písm. a/, čl. 3 ods. 1 a 3, čl. 6 ods. 1 Smernice Rady 93/13/EHS a ods. 1 písm. q/ Prílohy tejto smernice a uviedol, že právny predchodca oprávneného a povinný uzavreli dňa 13.03.2007 Zmluvu o úvere č. XXXXXXXXXX, na základe ktorej právny predchodca oprávneného poskytol povinnému úver vo výške 1659,70 eur, ktorý sa povinný zaviazal splácať v pravidelných mesačných splátkach. Súd prvého stupňa posúdil uvedenú zmluvu ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch. Ďalej preskúmal obchodné podmienky spoločnosti Poštová banka, a.s. a zistil, že tieto obsahujú podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, a to v časti týkajúcej sa rozhodcovskej doložky. Táto sa nachádzala v bode 9.2 obchodných podmienok.

V zmysle tejto doložky sa banka a klient dohodli na v prípade nedosiahnutia dohody pri riešení akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú zo zmluvy o úvere a obchodných podmienok, klient prijíma návrh banky na riešenie vzájomných sporov vzniknutých na základe alebo súvisiacich so zmluvou a obchodnými podmienkami vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy o úvere alebo obchodných podmienok, v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným pri spoločnosti Rozhodcovská arbitrážna a mediačná, a.s.. Strany sporového konania sa rozhodnutiu rozhodcovského súdu podriadia s tým, že toto rozhodnutie bude pre nich konečné a záväzné. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava.

Súd prvého stupňa takto dohodnutú rozhodcovskú doložku posúdil ako neprijateľnú podmienku obsiahnutú v zmluve o úvere, nakoľko spotrebiteľ si ju osobitne nevyjednal a nemal na výber vzhľadom na jej splynutie s ostatnými štandardnými podmienkami, mohol len zmluvu ako celok odmietnuť alebo sa podrobiť všetkým obchodným podmienkam, teda aj rozhodcovskej doložke. Takto formulovaná rozhodcovská doložka spôsobuje značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa a preto ju súd prvého stupňa posúdil ako neplatnú v zmysle ust. § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Poukázal na to, že napriek formálnemu zneniu rozhodcovskej doložky reálne dochádza k narušeniu Smernicou (93/13/EHS) sledovanej rovnováhy medzi zmluvnými stranami a to v neprospech spotrebiteľa, ktorý sa podpisom zmluvy, obsahom ktorej bola aj takáto doložka, reálne vopred vzdal práva na účinnú procesnú obranu, čo je v podmienkach právneho štátu neprijateľným javom. Na základe uvedeného mal za to, že rozhodcovské konanie, ktorého výsledkom bol exekučný titul, sa uskutočnilo bez riadneho zmocnenia zo strany zmluvných strán, nakoľko rozhodcovská doložka obsiahnutá v Zmluve o úvere bola neprijateľnou podmienkou. Rozhodcovský rozsudok nebol spôsobilým exekučným titulom, preto súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na jeho podklade.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal, aby odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie tak, že súdnemu exekútorovi udelí poverenie na vykonanie exekúcie vo veci alebo alternatívne, aby napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Oprávnený poukázal na dôvodnú obavu, že vyšší súdny úradník (ďalej len VSÚ) nepreskúmal rozhodcovský rozsudok ako exekučný titul ako ani Zmluvu o úvere, ktorú mal k dispozícii, s náležitou pozornosťou a rozhodol v danej veci opierajúc sa o tvrdenia z dôkazov mu predložených, bez oboznámenia sa s nimi ako aj bez oboznámenia sa s návrhom na vykonanie exekúcie. Poukázal, že uvedená istina v návrhu či rozhodcovskom rozsudku ako exekučnom titule 2.217,75 eur nekorešponduje s istinou uvedenou niekoľkokrát v uznesení 588,27 eur. Obdobne vidí nesúlad medzi výškou poskytnutého úveru, kde sa v uznesení spomína suma 1.659,70 eur, pričom povinnému bol poskytnutý úver vo výške 3.319,39 eur. Ďalej poukázal na to, oprávnenému bolo v dňoch 15.11.2011 a 16.11.2011 spolu s napadnutým uznesením doručených 33 uznesení z Okresného súdu Košice - okolie od toho istého vyššieho súdneho úradníka, a preto má za to, že vzhľadom na krátke časové obdobie v ktorých súd obsadený VSÚ rozhodol a množstvo uznesení či početnosť chýb, značí o tom, že VSÚ dostatočne nepreskúmal žiadosť súdneho exekútora, návrh na vykonanie exekúcie, Zmluvu o úvere a rozhodcovský rozsudok, hoci tak mal v zmysle § 44 ods. 2 Exekučného poriadku urobiť. Záverom poukázal na nepreskúmateľnosť a zmätočnosť napadnutého uznesenia, v dôsledku čoho oprávnený nemal možnosť sa vyjadriť ku skutočnostiam, ktoré viedli súd prvého stupňa k zamietnutiu poverenia na vykonanie exekúcie.

Na súde prvého stupňa vo veci konala a rozhodovala vyššia súdna úradníčka. Odvolaním oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka zákonný sudca v zmysle ust. § 374 ods. 4 O.s.p. nemienil vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p.,

na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Oprávnený v podanom odvolaní namietal nepreskúmateľnosť napadnutého uznesenia s poukazom na nedôslednosť postupu súdu prvého stupňa pri preskúmavaní žiadosti o udelenie poverenia, návrhu na vykonanie exekúcie a exekučného titulu.

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého uznesenia, ako aj konania ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že odvolanie oprávneného je nedôvodné, nakoľko oprávneným namietané skutočnosti nemajú právnu relevanciu pre právne posúdenie veci samej, teda nesúvisia s obsahom právneho posúdenia veci súdom prvého stupňa, keďže súd prvého stupňa svoje rozhodnutie založil na dôvode zastavenia exekúcie spočívajúceho v neprípustnosti exekučného konania v dôsledku neprijateľnej rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluvných podmienkach oprávneného.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa správne vyhodnotil dojednanú rozhodcovskú doložku ako absolútne neplatnú a správne posúdil rozhodcovský rozsudok ako nespôsobilý exekučný titul, dôvodné bolo teda zamietnutie žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, preto odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Pokiaľ súd prvého stupňa zrejmou chybou v písaní v odôvodnení uznesenia uviedol, že povinnému boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1.659,70 eur, pritom povinnému bol poskytnutý úver vo výške 3.319,39 eur, toto pochybenie je možné opraviť opravným uznesením podľa § 164 O.s.p.. Opravným uznesením možno opraviť chyby v písaní a počítaní, či v inej nesprávnosti v ktorejkoľvek časti súdneho rozhodnutia. Ten istý procesný postup sa týka opravy dôvodov, ak súd prvého stupňa nesprávne uvádza, že súdny exekútor žiadal udeliť poverenie pre vymoženie istiny 588,27 eur s prísl. (správne 2.717,75 eur) .

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom preukázateľné trovy tohto konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.