KSKE 3 CoE 43/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806204421 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806204421.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Dopravného podniku Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave, Olejkárska 1, IČO: 00 492 736, zastúpeného JUDr. Mariánom Chovancom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave, P.O. Box 259, proti povinnému S. A., A.. XX.XX.XXXX, W. Q. Š., H. Č.. XXX, o vymoženie sumy 6,87 eur s príslušenstvom, v konaní vedenom súdnym exekútorom Mgr. Jánom Janecom, so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Račianska 109/C, pod sp.zn. EX/2990/06, o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 1. februára 2010 č.k. 12Er/390/2006-22 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

V uvedenej exekučnej veci súdny exekútor požiadal súd o zastavenie exekúcie z dôvodu, že oprávnený napriek výzve súdneho exekútora nezložil preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov v lehote určenej exekútorom.

Okresný súd Rožňava (ďalej len súd prvého stupňa ) napadnutým uznesením návrh súdneho exekútora na zastavenie exekúcie zamietol.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa právne poukázal na ustanovenie § 31 prvá veta zákona č. 233/1995 Z.z. (ďalej len Exekučný poriadok ) , § 24 ods. 1, 2, 3, § 27a vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov a uviedol, že s ohľadom na počet exekučných konaní, v ktorých exekútor požiadal o zloženie preddavku, nepovažoval žiadosť súdneho exekútora o preddavky na trovy exekúcie ako účelnú, keďže sa predpokladá neúmerné finančné zaťaženie oprávneného, a preto návrh súdneho exekútora na zastavenie exekúcie z dôvodu nezaplatenia preddavku na trovy exekúcie oprávneným zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal súdny exekútor odvolanie, z obsahu ktorého vyplýva návrh, aby exekučný súd v zmysle § 31 ods. 1 a § 57 ods. 2 Exekučného poriadku zastavil alebo v zmysle § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku vyhlásil exekúciu za neprípustnú, nakoľko je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať. Zároveň žiadal o priznanie trov exekúcie v zmysle vyčíslenia trov v podnete na zastavenie exekúcie a žiadal na ich úhradu zaviazať oprávneného.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) zistil, že odvolanie podal súdny exekútor v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) proti výroku o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie.

Odvolací súd ďalej posudzoval, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Objektívnou podmienkou začatia odvolacieho konania je, že odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie prípustné.

Napadnuté uznesenie vydal vyšší súdny úradník, odvolaciemu súdu ho predložil sudca prvého stupňa s tým, že mu nemieni celkom vyhovieť podľa § 374 ods. 4 O.s.p..

Podľa ust. § 201 veta prvá O.s.p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje.

Podľa ust. § 202 ods. 2 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa osobitného zákona (zák. č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku) , ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa ustanovenia § 31 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ak oprávnený nezloží preddavok na odmenu exekútora a na náhradu jeho hotových výdavkov v lehote určenej exekútorom, súd môže na návrh exekútora exekúciu zastaviť. Preddavok na odmenu exekútora sa neskladá v prípade poverenia na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal vyšší súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202) , rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca.

Citované ustanovenie § 31 ods. 1 Exekučného poriadku výslovne neustanovuje možnosť podania odvolania proti rozhodnutiu súdu o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie, a preto (argumentum a contrario) v nadväznosti na ustanovenie § 202 ods. 2 O.s.p proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie odvolanie nie je prípustné.

Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 374 ods. 4 poslednej vety O.s.p. je zrejmé, že v tomto prípade podaním odvolania proti rozhodnutiu, ktorým vyšší súdny úradník rozhodol o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie sa uznesenie zrušilo, keďže proti tomuto uzneseniu zákon odvolanie nepripúšťa a vo veci mal opätovne rozhodnúť sudca. Sudca však vo veci opätovne nerozhodol, ale predložil vec odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní. Tento postup súdu prvého stupňa je nesprávny a uznesenie na rozhodnutie odvolaciemu súdu bolo predložené nedôvodne.

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté o vrátení veci súdu prvého stupňa. Po vrátení veci bude povinnosťou sudcu rozhodnúť o návrhu na zastavenie exekúcie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.