KSKE 3 CoE 87/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/87/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7605201573 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7605201573.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, právne zastúpenej JUDr. Martinom Máčajom, advokátom advokátskej kancelárie Advocate, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému Y. G., W.. XX.XX.XXXX, F. U. K. XXX, o vymoženie 322,08 eur (9 703,00 Sk) s príslušenstvom, vedenej súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Zahradnícka 60, pod sp. zn. EX/319/2005, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 14. februára 2011, č.k. 5Er/38/2005-20 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením zo 14. februára 2011, č.k. 5Er/38/2005-20 (ďalej len uznesenie ) exekúciu vyhlásil za neprípustnú a exekúciu zastavil.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že na základe návrhu oprávneného a poverenia Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 28. februára 2005, č.k. 4Er 558/2006-10, súdny exekútor začal exekúciu proti povinnému pre vymoženie istiny 9 703,00 Sk s úrokom z omeškania vo výške 0,25% denne zo sumy 12 360,00 Sk od 25.4.2004 do 16.6.2004 vo výške 1 607,00 Sk, 0,25% denného úroku z omeškania zo sumy 10 581,00 Sk od 17.6.2004 do 15.7.2004 vo výške 767,00 Sk, 0,25% denného úroku z omeškania zo sumy 9 703,00 Sk od 16.7.2004 do zaplatenia, poplatku za upomienky 90,00Sk, trov notára 2 510,00 Sk, trov právneho zastúpenia 958,00 Sk, trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní 1 608,00 Sk a trov exekúcie. Exekučným titulom je notárska zápisnica spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou pod č.k. W. XXXX/XXXX, Y. XXXXX/XXXX A. XX. I. XXXX. Súd prvého stupňa zistil, že notárska zápisnica bola spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom konajúcim v mene povinného na základe plnej moci spísanej v úverovej zmluve, ktorá tvorí prílohu notárskej zápisnice. V predmetnej notárskej zápisnici bolo konštatované, že oprávnený uzavrel XX. Y. XXXX s povinným Zmluvu o úvere č. XXXXXXX, a povinný v nej splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie uvedenej notárskej zápisnice ako exekučného titulu, teda aby v jeho mene uznal záväzok tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným titulom pre exekúciu. Ďalší bod zápisnice obsahuje vyhlásenie Mgr. Tomáša Kušníra, že uznáva v mene povinného záväzok voči oprávnenému v celkovej výške 15 635,00 Sk, z ktorej sumy úver a poplatok predstavujú 9 703,00 Sk a táto suma sa bude úročiť 0,25% úrokom z omeškania denne od 16.7.2004 do zaplatenia, pričom celý dlh pozostáva z istiny nesplateného úveru, poplatku za úver, trov právneho zastúpenia a trov za spísanie notárskej zápisnice. Uvedený záväzok bol v tomto bode uznaný v plnom rozsahu čo do základu, aj čo do uvedenej výšky. V ďalšom bode zápisnice sa povinná osoba zaviazala celý dlh, vrátane úrokov z omeškania, splniť do 25.10.2004 a prostredníctvom splnomocneného zástupcu prehlásila, že v prípade neuhradenia dlhu

súhlasí s exekúciou a tým, aby bola predmetná notárska zápisnica použitá ako exekučný titul. Prílohou notárskej zápisnice bola Zmluva o úvere č. XXXXXXX A. XX. Y. XXXX, z ktorej súd prvého stupňa zistil, že povinnému bol poskytnutý úver vo výške 8 000,00 Sk, ktorý sa povinný zaviazal splatiť v 12tich dvojtýždňových splátkach po 1 030,00 Sk, teda celkovo sa zaviazal splatiť 12 360,00 Sk. Poplatok za poskytnutie úveru teda predstavuje sumu 4 360,00 Sk. Zmluvu uzatvoril povinný ako fyzická osoba - občan, nie je v nej uvedený účel poskytnutia finančných prostriedkov a taktiež ani údaj o RPMN. Zmluva obsahuje splnomocnenie pre Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu.

Súd prvého stupňa zmluvu o úvere posúdil podľa § 2 písm. a/, § 3 ods. 1, 2, § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch ako zmluvu spotrebiteľskú, v ktorej však absentuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, preto podľa § 4 ods. 2 písm. g/ zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že úver je bezúročný a bez poplatkov, a teda povinný mal uhradiť oprávnenému len skutočne poskytnutý úver, t.j. úver vo výške 8 000,00 Sk. Súd prvého stupňa vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy uviedol, že na daný vzťah nie je možné aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, a teda aj úroky z omeškania dohodnuté v zmluve o úver vo výške 0,25% denne z dlžnej sumy považoval za dohodnuté v rozpore so zákonom a to ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády č. 97/1995 Z.z.. Poukazuje na Smernicu Rady ES č. 93/13/EHS a to na jej prílohu, ako aj na ust. § 41 ods. 2 písm. c/ zákona č. 233/1995 Z.z. v zmysle ktorého, jednou z požiadaviek na to, aby bolo možné vykonať exekúciu na základe notárskej zápisnice je, že táto obsahuje právny záväzok. Mal preto za to, že exekučným titulom nemôže byť notárska zápisnica, ktorej účastníkom bola jedna strana, v danom prípade povinná, zastúpená splnomocneným zástupcom. Notárska zápisnica neobsahuje záväzok, ale len prehlásenie povinného, a preto nie je spôsobilým exekučným titulom. Vzhľadom na uvedenú neplatnosť notárskej zápisnice, vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. O trovách exekúcie súd prvého stupňa nerozhodoval, nakoľko pôvodne poverený súdny exekútor JUDr. Ing. Karol Mihal uviedol, že si trovy exekúcie neuplatňuje.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal včas odvolanie oprávnený, ktorý navrhol napadnuté uznesenie zrušiť. Nestotožňuje sa s názorom súdu prvého stupňa, ktorý zmluvu uzavretú medzi oprávneným a povinným posúdil ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere, namietal tvrdenia súdu o neprimerane vysokých úrokoch z omeškania. Poukázal na skutočnosť, že oprávnený poskytuje svojim klientom ako dlžníkom úvery na základe zmlúv o úvere uzatváraných v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré majú charakter spotrebiteľskej zmluvy (v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa) , avšak tieto nemožno považovať za zmluvy o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Vzhľadom na túto skutočnosť preto oprávnený v predmetnej zmluve nemusel ako podstatnú náležitosť uviesť údaj o RPMN. Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti oprávneného nie je možné, aby oprávnený poskytoval úvery na základe zákona o spotrebiteľských úveroch, nakoľko činnosť oprávneného nepatrí do pôsobnosti tohto zákona. Pokiaľ ide o tvrdenie súdu prvého stupňa o neprimerane vysokých úrokoch z omeškania, oprávnený uvádza, že úrok z omeškania má sankčný charakter a dlžníkovi sa účtuje len v prípade, že poruší zmluvné podmienky, čiže ak nesplní povinnosť dohodnutú v zmluve. Podľa názoru oprávneného, dohodnutá výška úrokov 0,25% denne nie je neprimeraná a nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, vzhľadom na skutočnosť, že oprávnený poskytuje úvery z vlastných zdrojov, nevyžaduje zabezpečenie pri poskytnutí úveru, ako aj s ohľadom na obchodné riziko oprávneného. Zároveň uviedol, že ani zo zákona, ani z iných právnych predpisov nie je možné odvodiť pre obchodné záväzkové vzťahy obmedzenie výšky úrokovej sadzby, ktorú si môžu zmluvné strany dohodnúť. Oprávnený poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, v ktorom tento vyslovil názor, že moderačné právo súdu nie je ustanovením na riešenie zlého sociálneho postavenia účastníkov konania, ale má zabezpečovať ochranu účastníka pred tým, kto porušuje zásady poctivého obchodného styku. Zároveň poukázal na to, že oprávnený znáša vysoké obchodné riziko a výška dohodnutých úrokov je primeraná tomuto riziku.

Povinný sa k odvolaniu oprávneného nevyjadril.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , po zistení, že odvolanie podal oprávnený v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) preskúmal uznesenie, ako aj konanie mu predchádzajúce podľa § 212 ods.

1, 3 O.s.p., a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je v konečnom dôsledku dôvodné.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Obsahom notárskej zápisnice sú teda náležitosti, ktoré musí mať každý exekučný titul, aby spĺňal predpoklady materiálnej vykonateľnosti, t.j. označenie účastníkov, právny záväzok, predmet a čas plnenia (lehotu na plnenie) . Okrem týchto náležitostí sa vyžaduje navyše aj uvedenie právneho dôvodu, teda označenie právneho úkonu alebo inej právnej skutočnosti, na základe ktorej záväzok vznikol. Obsahom notárskej zápisnice je osvedčenie notára, že dlžník dal súhlas s vykonateľnosťou určitého záväzku. Preto odvolací súd zastáva názor, že nie je z dikcie ust. § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku nutné, aby účastníkom pri spísaní notárskej zápisnice bol aj oprávnený (veriteľ) . Postačí, ak notár osvedčí samotné vyhlásenie povinného. Len vtedy, ak by súčasne obsahom notárskej zápisnice bolo aj spísanie právneho úkonu, súvisiaceho so súhlasom dlžníka s vykonateľnosťou určitého záväzku, je nutné, aby notárska zápisnica obsahovala dohodu oboch strán záväzkového právneho vzťahu. Odvolací súd zároveň poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn 3Cdo 7/2007, v zmysle ktorého zákon požiadavku, že účastníkom notárskej zápisnice musí byť aj oprávnený veriteľ, neustanovuje, a ani výkladom túto požiadavku nemožno doplniť do ustanovenia § 41 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku .

Z obsahu notárskej zápisnice č. W. XXXX/XXXX, W. XXXXX/XXXX A. XX. I. XXXX vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát. Za takejto situácie je potrebné pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu sa vyporiadať s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve. Pri právnom úkone sa môže dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom uvedie rozsah splnomocnencovho oprávnenia (§ 31 ods. 1 OZ) .

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve) podľa § 23 OZ medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide tu teda o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá i zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov. V predmetnom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určil práve oprávnený, a v ktorom ho splnomocnil na spísanie (predmetnej) notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu jednoznačne preukázaný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom oprávneného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a samotná táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Odvolací súd sa síce stotožňuje s právnym názorom súdu prvého stupňa, že zmluva o úvere uzavretá medzi oprávneným a povinným je zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a teda musí obsahovať náležitosti v zmysle § 4 zákona č. 258/2001 Z.z., ako aj s právnym záverom súdu prvého stupňa, že vzhľadom na

spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi nemožno na daný vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, ale jedná sa o občianskoprávny vzťah a na predmetnú zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 258/2001 Z.z. platného v čase uzavretia zmluvy, avšak vzhľadom na skutočnosť, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi exekučného konania, ako vzťahu spotrebiteľského, nadbytočné.

Odvolaním oprávnený napadol tiež výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi. Odvolací súd má za to, že aj v tejto časti je odvolanie oprávneného nedôvodné, lebo exekučný súd správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného, ktorý exekúciu zavinil (§ 203 Exekučného poriadku) tým, že predložil exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu. Trovy exekúcie boli priznané v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnou v čase začatia exekučného konania.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a zastavení exekúcie, ako aj vo výroku o trovách exekúcie, potvrdil ako vecne správne.

Ustanovenie § 44 ods. 8 Exekučného poriadku proti rozhodnutiu o zmene súdneho exekútora nepripúšťa odvolanie (§ 202 ods. 2 OSP) . Odvolanie nie je výslovne prípustné ani proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora. Preto bolo odvolanie proti tomuto výroku odmietnuté podľa § 218 ods. 1 písm. c/ OSP.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Oprávnený v odvolacom konaní úspešný nebol a povinnému, ani súčasnému súdnemu exekútorovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.