KSKE 3 CoE 92/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/92/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899118 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899118.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného : E. H..Z..A.., so sídlom v Y., E. Č..XX, M.: XX 807 598, zastúpeného G.. D. D., advokátom so sídlom J. Y., E. Č..XX proti povinnému: G.P. Y., nar. X.X.XXXX, naposledy bytom H. P. J., U. XX, zastúpenému opatrovníčkou L. U., pracovníčkou Okresného súdu Spišská Nová Ves, pre vymoženie 89,62 eur (2.700,- Sk) s prísl., v konaní vedenom súdnym exekútorom G.. Z. U., so sídlom v Y., V. Č..XX, predtým u súdneho exekútora G.. M.. U. D., Exekútorský úrad U., D. XX, pod č. Ex 1343/04, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 14.3.2011 č. k. 3 Er/153/2004-28 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že exekučným titulom v exekučnom konaní je notárska zápisnica spísaná notárom JUDr. G. U. pod č. P. XXXX/XXXX, P. XXXXX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX. Z notárskej zápisnice súd prvého stupňa zistil, že spísania uvedenej notárskej zápisnice sa zúčastnil D.. Y. Ž., ako advokátsky koncipient, na základe substitučnej plnej moci, ktorá mu bola udelená dňa X.X.XXXX D.. X. U., advokátom v Bratislave, podľa § 12 ods. 2 zák. č.132/1990 Zb. o advokácii. Advokát svoje plnomocenstvo, ktoré udelil menovanému koncipientovi odvodzoval od svojho plnomocenstva, ktoré mu bolo udelené povinnou v úverovej zmluve, avšak plnomocenstvo na spísanie notárskej zápisnice udelil koncipientovi bez toho, aby bol mal na takýto úkon od povinného súhlas.

Súd prvého stupňa posudzoval platnosť notárskej zápisnice, ktorá je v prejednávanej veci exekučným titulom a dospel k záveru, že v súlade s ust. § 33a OZ mohol advokát sa nechať v danom prípade zastupovať inou osobou, len ak z jeho plnomocenstva mu toto oprávnenie vyplývalo, keďže jeho splnomocniteľom bola fyzická osoba. Keďže takéto oprávnenie, mu z plnomocenstva, ktoré mu udelil povinný nevyplývalo, došlo zo strany advokáta udelením plnomocenstva ďalšej osobe a to jeho koncipientovi, k porušeniu ust. § 33a ods. 1 OZ. Osoba, ktorá na základe advokátovho splnomocnenia konala za povinného bez plnomocenstva pri uzatváraní notárskej zápisnice, kde podľa ust. §33 ods. 2 OZ sa táto konajúca osoba stala zaviazanou z tejto notárskej zápisnice a nie povinná. Z tohto dôvodu osoba zaviazaná z notárskej zápisnice, ktorá je exekučným titulom, nie je totožná s osobou, ktorá je ako povinná uvedená v návrhu na exekúciu a teda pre toto exekučné konanie nemá spôsobilý exekučný titul. Súd prvého stupňa citujúc ust. § 12 ods. 1,2 a 4 zák. č.132/1990 Zb. platného v čase udelenia plnomocenstva a ust. §§ 33 ods. 2 a 33a ods. 1 OZ dospel k záveru, že právna úprava ustanovení §§ 31 - 33b OZ pojednávajúca o zastupovaní na základe plnomocenstva, bola do právneho poriadku SR zaradená

Novelou č.509/1991 Zb., ktorá sa stala účinnou dňa 1.1.1992. Zákon č. 132/1990 Zb. sa stal účinným dňom 1. júlom 1990 a teda právna úprava §§ 31 - 33b OZ má prednosť pred úpravou § 12 zák. č.132/1990 Zb. v zmysle zásady lex posterior derogát legi priori . Teda ustanovenia §§ 33 a 33a OZ predstavujú nepriamu novelizáciu § 12 zák. č. 132/1990 Zb. a daný skutkový stav je potrebné hodnotiť podľa § 33a OZ. Súd prvého stupňa preto v súlade s ust. § 57 ods. 1 písm. g/ a § 58 ods. 1 Exekučného poriadku, exekúciu zastavil aj bez návrhu, lebo ju vyhlásil za neprípustnú, keďže je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať a za tento iný dôvod považoval súd prvého stupňa neplatnosť notárskej zápisnice. Pretože súd prvého stupňa na návrh oprávneného uznesením 3Er/153/2004-20 zo dňa 3.1.2011 vyhovel žiadosti oprávneného na zmenu exekútora, pôvodne vedenej u G.. M.. U. D. pod č. T. XXXX/XX a poveril exekútora JUDr. Z. U., o trovách exekúcie nerozhodoval, lebo pôvodný súdny exekútor uviedol, že si trovy exekúcie neuplatňuje.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie oprávnený, ktorý navrhol, aby odvolací súd uznesenie v celom rozsahu zrušil. V dôvodoch odvolania uviedol, že súd posudzoval vec o ktorej už právoplatne rozhodol. Ustanovenie § 44 ods. 2 Exekučného poriadku stanovuje súdu povinnosť preskúmať žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Poveriť exekútora môže súd iba v prípade, že nezistí žiaden rozpor v žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrhu, alebo exekučného titulu so zákonom. V opačnom prípade žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie zamietne. Keďže súd prvého stupňa vydal súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie, notárska zápisnica už bola predmetom skúmania zo strany súdu a pretože v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný so zákonom, udelil poverenie na vykonanie exekúcie. Oprávnený tiež namietal tvrdenie súdu prvého stupňa o vadnosti udeleného plnomocenstva na spísanie zápisnice. Oprávnený zdôraznil, že sa jedná o hmotnoprávne zastúpenie povinného v zmysle § 22 a 31 a násl. Občianskeho zákonníka, ktoré bolo udelené advokátovi D.. X.Š. U.. Ustanovenie § 24 Občianskeho zákonníka umožňuje zástupcovi, aby sa dal zastúpiť ďalším zástupcom v prípade, ak to dovoľuje právny predpis, alebo ak je to účastníkmi dohodnuté. Poukázal tiež na to, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere udelené plnomocenstvo odvolať v zmysle § 33b Občianskeho zákonníka, čo však neurobil. V dôvodoch odvolania namietal, že sa nemôže stotožniť s názorom súdu, že v čase uzatvorenia zmluvy dlh neexistoval a nebola známa ani jeho výška a preto v tom čase povinný nemohol realizovať svoje právo, dlh uznať a taktiež nemohol na takéto právo splnomocniť D.. X. U..

Opatrovníčka povinného sa k odvolaniu nevyjadrila.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného nie je dôvodné.

Odvolacie námietky oprávneného spočívajú v tom, že súd prvého stupňa ako exekučný súd preskúmal exekučný titul pri posudzovaní žiadosti o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, preto ho nemôže posudzovať opätovne. Oprávnený navyše nesúhlasí s právnym názorom súdu prvého stupňa, že je exekučný titul vyhotovený v rozpore so zákonom.

K prvej odvolacej námietke odvolací súd uvádza, že exekučný súd je oprávnený preskúmať súlad exekučného titulu so zákonom v ktoromkoľvek štádiu exekučného konania, nielen pred vydaním poverenia na vykonanie exekúcie. Preskúmavanie exekučného titulu nie je upravené iba v ust. § 44 ods. 2 Exekučného poriadku. Aj z ust. § 57 ods. 1 vyplýva viacero dôvodov, pre ktoré exekučný súd už začaté exekučné konanie zastaví, pričom viaceré z nich závisia priamo od preskúmania exekučného titulu. Exekučný súd je oprávnený a povinný skúmať zákonnosť titulu v ktoromkoľvek štádiu už začatého exekučného konania a nielen v súvislosti s vydaním poverenia na vykonanie exekúciu, pričom tak exekučný súd môže urobiť na návrh účastníka konania alebo aj bez návrhu (uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011 č. k. IV. ÚS 55/2011- 19, uznesenie Ústavného súdu SR z 9.9.2010 č. k. II. ÚS 358/2010-13.

Pokiaľ sa týka záverov súdu prvého stupňa vo vzťahu k platnosti exekučného titulu, odvolací súd sa v celom rozsahu s týmto právnym názorom stotožňuje. Odvolací súd navyše konštatuje, že splnomocnenie, ktoré povinný udelil v zmluve o úvere je koncipované široko a všeobecne. Povinný splnomocnil tretiu osobu, aby v jeho mene uznala záväzok, ktorého konkrétnu výšku nebolo možné ani predpokladať. Tým sa vzdala svojho práva uznať alebo neuznať prípadný záväzok, ktorý vznikne alebo nevznikne v budúcnosti. Aj navyše odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že vôľa povinného pri zvolení splnomocnenca bola zjavne obmedzená, pretože uzavretie splnomocnenia bolo súčasťou zmluvy o úvere, čím je možné spochybniť základný predpoklad pri udelení plnej moci.

Za takejto situácie odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Oprávnený v odvolacom konaní úspešný nebol a povinnému trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.