KSKE 3 CoKR 2/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoKR/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109224442 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109224442.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu F., s.r.o., so sídlom Z. č.3, XXX XX H., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému G. a.s., so sídlom K. č.XXX, XXX XX S. K., IČO: XX XXX XXX zastúpenému JUDr. Ladislavom Kratochvílom, advokátom, so sídlom Rybníček č. 80, 609 01 Veselí nad Moravou o zaplatenie 57 780,50 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 32Cbi/1/2009-58 zo dňa 19.10.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Proti tomuto uzneseniu je dovolanie prípustné.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 19.10.2011 zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že žalobou, doručenou súdu dňa 2.10.2009 sa JUDr. Ján Pirč, správca konkurznej podstaty úpadcu K., spol. s r.o., ako žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 57 780,50 eur s prísl. a vzhľadom k tomu, že v priebehu konania žalobca postúpil pohľadávku, uznesením zo dňa 24.1.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.2.2011 po predchádzajúcom súhlase pôvodného žalobcu, súd pripustil vstup terajšieho žalobcu do konania namiesto pôvodného žalobcu.

Súd prvého stupňa citoval ust. § 5 ods. 1 písm.a/ zák.č. 71/1992 Zb. v znení zmien o súdnych poplatkoch / ďalej iba zákona/ a uviedol, že pôvodný žalobca bol pri podaní žaloby podľa § 4 ods. 2 písm.a/ zákona oslobodený od súdneho poplatku. Keďže sa jedná o oslobodenie od súdneho poplatku viažuce sa na osobu a nie o oslobodenie vecné viažuce sa na konanie, vstupom súčasného žalobcu do konania vznikla jeho poplatková povinnosť. Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa vyzval nového žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku, s poučením o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku a nový žalobca súdny poplatok v stanovenej lehote nezaplatil, a preto súd podľa § 109 ods.1 zákona, konanie zastavil. O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Žalovaný odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa nepodal.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, v ktorom citoval ustanovenie § 10 ods. 3 zák.č. 71/1992 Zb. a s odvolaním sa na uvedené ustanovenie navrhol uznesenie zrušiť.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie žalobcu podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Odvolací súd sa podľa § 219 ods. 2 O.s.p. v plnom rozsahu stotožňuje s právnym posúdením povinnosti nového žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za návrh ako aj s dôsledkami nezaplatenia súdneho poplatku v súdom určenej lehote, a na doplnenie a k odvolacím dôvodom žalobcu uvádza nasledovné:

Ako uviedol súd prvého stupňa pôvodným žalobcom v konaní bol správca konkurznej podstaty, ktorý je podľa zákona o súdnych poplatkoch osobne oslobodený od platenia súdnych poplatkov, čo súd prvého stupňa aj akceptoval. V priebehu konania uvedený žalobca postúpil na nového žalobcu pohľadávku, ktorá je predmetom tohto konania a bolo vecou tohto nového žalobcu, či vstúpi do konania namiesto pôvodného žalobcu alebo nevstúpi do konania. Predmetom postúpenia bola pohľadávka, a nie súdne konanie. Nový žalobca, ako postupník využil svoje právo vstúpiť do konania namiesto pôvodného žalobcu. Vstupom nového žalobcu do konania došlo k zmene zákonných podmienok na platenie súdneho poplatku, a to k zániku osobného oslobodenia žalobcu od súdnych poplatkov a keďže nový žalobca nespĺňa podmienky osobného oslobodenia od súdnych poplatkov a nejedná sa o konanie, ktoré je vecne oslobodené od súdnych poplatkov, došlo k vzniku povinnosti nového žalobcu zaplatiť súdny poplatok za návrh.

Žalobca nespochybnil, že súd prvého stupňa ho vyzval na zaplatenie súdneho poplatku výzvou zo dňa 17.8.2011 v lehote do 10 dní s poučením, že ak súdny poplatok nebude v stanovenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví a že túto výzvu prevzal dňa 12.9.2011 a v stanovenej lehote súdny poplatok nezaplatil.

Vzhľadom na uvedené má odvolací súd za to, že podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch boli splnené podmienky na zastavenie konania, a preto ak súd prvého stupňa konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku, rozhodol v súlade so zákonnou úpravou.

Žalobca v podanom odvolaní navrhol zrušiť uznesenie s odvolaním sa na § 10 ods. 3 zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého Prvostupňový súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania. Prvostupňový súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku aj vtedy, ak bolo konanie prerušené podľa osobitného predpisu 3f) a správca v ňom pokračuje namiesto poplatníka.

Žalobca v odvolaní netvrdil, že zaplatil súdny poplatok do konca lehoty na odvolanie, preto podmienka uvedená v § 10 ods. 3 prvá veta zákona, pre zrušenie uznesenia o zastavení nebola splnená. V danej veci konanie nebolo prerušené podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, preto nie je daná ani podmienka uvedená v § 10 ods. 3 druhá veta zákona na zrušenie uznesenia. Táto podmienka by bola daná v prípade, ak by žaloba bola podaná spoločnosťou, na majetok ktorej bol po začatí konania vyhlásený konkurz a pri začatí konania by nezaplatila súdny poplatok za návrh. V takom prípade by konanie bolo prerušené a pokračovalo by sa v ňom na návrh správcu, ktorý je osobne oslobodený od platenia súdneho poplatku. Uvedená zmena v osobe žalobcu by sa posudzovala ako zmena podmienok pre platenie súdneho poplatku a nový žalobca, ktorým by bol správca konkurznej podstaty, ako subjekt, na ktorý sa vzťahuje osobné oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, by súdny poplatok neplatil, ale súd by bez zaplatenia súdneho poplatku pokračoval v konaní.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd má za to, že na zrušenie uznesenia o zastavení konania nie sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 3 zákona o súdnych poplatkov

a keďže žalobca súdny poplatok nezaplatil ani v priebehu odvolacieho konania, odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne.

Toto rozhodnutie, v ktorom sa posudzuje zmena žalobcu v priebehu konania pre účely platenia súdneho poplatku, odvolací súd považuje za rozhodnutie zásadného významu, a preto podľa § 239 ods. 2 písm. a/ O.s.p. voči nemu pripustil dovolanie.

V odvolacom konaní bol žalobca neúspešný a žalovanému trovy odvolacieho konania nevznikli, preto odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Proti tomuto uzneseniu je dovolanie prípustné.