KSKE 3 CoKR 21/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoKR/21/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109228921 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109228921.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členiek senátu Mgr. Jolany Fuchsovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobkyne: C.. W. E., M. 8, U. proti žalovanej: L.. C. P., správkyňa podstaty úpadcu W. P., s.r.o. U., P. XX, U., C.: XX XXX XXX, so sídlom kancelárie správcu: B. XX, M., zast.: L.. E. U., P.. - R. s.r.o., L. XX, M., v konaní o určenie popretej pohľadávky, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 30Cbi/61/2009-76 zo dňa 14.9.2011, jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa určil, že pohľadávky žalobkyne evidované v konkurznom konaní XK/XX/XXXX Okresného súdu Košice I, vedené pod poradovaným č. XXX/X v prihláške č.l pozostávajúca z istiny v sume 1.787,77 eur, a pod poradovým č. XXX/X v prihláške č.2 pozostávajúca z istiny v sume 86,14 eur, sa považujú za zistené a súčasne žalobkyni nepriznal náhradu trov konania.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobkyňa si v konkurznom konaní prihláškou č.l uplatnila pohľadávku pozostávajúcu z nároku nezaplatenej mzdy v sume 1.787,77 eur za mesiac august 2008 v sume 538,27 eur, november 2008 v sume 276,33 eur december 2008 v sume 944,06 eur, január 2009 v sume 17,94 eur, február 2009 v sume 11,17 eur, celkom 1.798,49 eur upresnené v žalobe na sumu 1.787,77 eur. Prihláškou č.2 si uplatnil pohľadávku pozostávajúcu z nároku nezaplatenej náhrady stravného podľa § 152 ZP, nedoplatok na stravnom 08/2008 14 ks, 11/2008 5 ks, 12/2008 8 ks, 1/2009 14 ks, 2/2009 18 ks stravných lístkov, spolu 59 ks x 1,46 eur t.j. 55% z hodnoty stravného lístka v sume 2,65 eur, t.j. celkom 86,14 eur. Správkyňa podstaty poprela prihlásenú pohľadávku v celom rozsahu z dôvodu, nemožnosti porovnania s účtovnou a inou dokumentáciou úpadcu a zoznamom záväzkov úpadcu.

Súd vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi, a to prihláška pohľadávky z 17.8.2009 poradové č. l a 2, pracovná zmluva z 1.8.2000, platové podmienky z 20.2.2008, potvrdenie o výške príjmu zamestnanca z 2.6.2009, výplatné pásky za 8/2008, 11, 12/2008, 1, 2/2009, mzdový list za rok 2008, vyjadrenie správcu z 21.1.2009, a zistil, že uznesením zo dňa 25.6.2009, sp. zn. XK/XX/XXXX súd prvého stupňa vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: W. P., s.r.o. U., P. XX, U., IČO: XX XXX XXX správcu podstaty ustanovil žalovanú. Z Obchodného vestníka vyplýva, že toto uznesenie tam bolo uverejnené dňa 1.7.2009. Žalobkyňa ako veriteľ prihláškou č. 1 a 2 riadne a včas prihlásila svoju pohľadávku voči úpadcovi - spoločnosti, vo výške 1.798,49 eur, vo výške 86,14 eur.

Z konkurzného spisu XK/XX/XXXX vyplýva, že žalovaná dňa 5.10. 2009 ako správkyňa podstaty úpadcu v rámci lehoty na popieranie pohľadávok poprela prihlásené pohľadávky v celom rozsahu, z dôvodu, nemožnosti porovnania s účtovnou a inou dokumentáciou úpadcu a zoznamom záväzkov úpadcu.

Medzi žalobkyňou a žalovanou bol pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy z 1.8.2000 a jej dodatkov, na základe ktorého žalobkyňa vykonávala prácu pre úpadcu. Nakoľko žalobkyňa vykonávala práce aj za mesiace august, november, december 2008, január a február 2009 a úpadca jej nevyplatil zákonný nárok na mzdu za uvedené mesiace v zmysle ust.§ l18 ZP vznikol jej nárok na vyplatenie nezaplatenej mzdy v sume 1.787,77 eur, a to za mesiac august 2008 vo výške 538,27 eur, november 2008 v sume 276,33 eur, december 2008 v sume 944,06 eur, január 2009 v sume 17,94 eur a február 2009 v sume 11,17 eur. Žalobkyni taktiež vznikol nárok na zaplatenie náhrady stravného podľa § 152 ZP, nedoplatok na stravnom 08/2008 14 ks, 11/2008 5 ks, 12/2008 8 ks, 1/2009 14 ks, 2/2009 18 ks stravných lístkov, spolu 59 ks x 1,46 eur t.j. 55% z hodnoty stravného lístka v sume 2,65 eur, t.j. celkom 86,14 eur.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia (§ 28 ods. 1,5, § 32 ods. 3, 4, 6, 11, § 100 ods. 1, 2 písm. a/ zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií; § 118 ods. 1, § 152 ods. 1,2 z. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a § 9 ods. 3,4 zák. č. 659/2007 Z.z.) dospel súd k záveru, že pohľadávky žalobkyne uplatnené v prihláškach pohľadávok zo dňa 17.8. 2009 pod. č. XXX/ X, č. XXX/X, do konkurzného konania na majetok úpadcu W., s.r.o. U., P. XX, U., IČO: XX XXX XXX, na Okresnom súde Košice I, pod spisovou značkou XK/XX/XXXX vo výške 1.787,77 eur pod číslom XXX/ X, vo výške 86,14 eur pod č. XXX/X, ktoré vznikli na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy u úpadcu a nárokov z nej sa pokladajú za zistené.

Žalobkyňa je na základe prihlásených pohľadávok vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. XXX/X, č. XXX/X, aj napriek jej popretiu zo strany žalovanej, veriteľkou úpadcu v ňom prihlásených a žalovaných sumách, teda vo výške vo výške 1.787,77 eur pod číslom XXX/X, vo výške 86,14 eur pod č. XXX/X.

O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie žalovaná, pričom navrhla, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil, návrh zamietol a priznal žalovanej náhradu trov prvostupňového a odvolacieho konania.

Svoje odvolanie odôvodnila predovšetkým tvrdením, že v predmetnej veci neboli splnené podmienky na vydanie rozsudku, ktorým bolo žalobe vyhovené. Prvostupňový súd podľa žalovanej nedostatočne zistil skutkový a nesprávne posúdil právny stav veci. Žalobkyňa v predmetnom konaní na základe vykonaného dokazovania neuniesla dôkazné bremeno, ktoré malo spočívať v preukázaní oprávnenosti prihlásenia pohľadávok do konkurzu. Žalobkyňa sa sice prihlásila do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu W. P. s. r. o. U. v konkurze, P. XX, XXX XX U., IČO: XXXXXXXX, zápis vo vložke č. XXXXX/V, oddiel F. Obchodného registra Okresného súdu Košice I prihláškou doručenou konajúcemu súdu, ale právny zástupca žalovanej už vo vyjadrení k žalobe z 21. januára 2010 namietal irelevantnosť žaloby.

Správkyňa konkurznej podstaty pritom prihlásené pohľadávky v celom rozsahu poprela. Prihlásené pohľadávky totiž skutočne nebolo možné porovnať s účtovníctvom úpadcu, keďže zo strany štatutárneho orgánu úpadcu nebolo správkyni vôbec odovzdané napriek jej viacerým urgenciám. Pretože v predmetnej veci úplne absentuje možnosť porovnania prihlásených nárokov s akýmkoľvek účtovníctvom úpadcu, možno sa skutočne domnievať, že pohľadávka žalobcu sa nenachádza v účtovníctve spoločnosti W. P. s. r. o. U. v konkurze. V danej veci skutočne iba dokazovanie na súde vrátane výsluchov súčasného konateľa úpadcu mohlo ozrejmiť existenciu záväzku spoločnosti W. P. s. r. o. U. v konkurze voči žalobkyni, pričom súčasný konateľ úpadcu nebol vypočutý. Tieto skutočnosti mal súd zohľadniť tak, aby sa v danom konaní náležíte objasnil skutkový stav veci. Žalobkyňa nepreukázala právny nárok na vyplatenie mzdy za mesiace august 2008 až február 2009 ani to, že u úpadcu tieto

mesiace skutočne odpracovala. Rovnako nezdokladoval absenciu odovzdaných stravných lístkov za odpracované obdobie.

Zároveň žalovaná namieta nevykonateľnosť petitu žaloby, ktorý je pri incidenčnom konaní nesprávne formulovaný.

K odvolaniu žalovanej sa vyjadrila žalobkyňa, ktorá má za to, že súd vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu, na základe ktorého dospel k správnym skutkovým zisteniam.

Tvrdenia žalovanej, že nebol dostatočne preukázaný skutkový stav, z dôvodu nemožnosti porovnania v účtovnej evidencii úpadcu považuje žalobkyňa za irelevantné, nakoľko správca je povinný pri popieraní pohľadávok postupovať s odbornou starostlivosťou. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcií alebo postaveniu konajúcej osoby po zohľadnení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú, alebo môžu mať vplyv na jeho konanie. Správca je povinný prihliadnuť aj na vyjadrenie iných osôb a vykonať vlastné šetrenie. Pri konaní s odbornou starostlivosťou je potrebné posúdiť to, či konajúca osoba využila všetky dostupné informácie. Preto žalobca má za to, že správkyňa nekonala s odbornou starostlivosťou, nakoľko nevyužila všetky dostupné informácie týkajúce sa existujúcej pohľadávky.

V predmetnej prihláške č.l. a č.2 boli predložené všetky doklady preukazujúce oprávnenosť pohľadávky a hlavne potvrdenie o výške príjmu zamestnanca zo dňa 2.6.2009, v ktorom sú uvedené údaje o výške mzdy a uplatniteľných nárokoch.

Žalobkyňa zároveň dáva do pozornosti súdu - potvrdenie F. poisťovne o stave účtu poistenca za rok 2008 (ktoré je prílohou odvolania) , ktorý je jednoznačne evidentným dôkazom o oprávnenosti jej pohľadávky. Z predmetného potvrdenia vyplýva, že platiteľom poistenia na nemocenské a dôchodkové poistenie je úpadca, ktorý odvádzal poistné z vymeriavacích základov. Podľa zákona o sociálnom poistení a súvisiacich právnych predpisov je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do príslušného poistenia, viesť evidenciu zamestnaných osôb , predkladať mesačné výkazy poisteného a odvádzať poistné na nemocenské, dôchodkové, zdravotné poistenia a do fondu zamestnanosti. Poistné sa odvádza z vymeriavacieho základu čo je priemerná mzda zamestnanca.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a dôkazy je evidentne preukázané, že úpadca takéto evidencie mal, na základe ktorých odvádzal predmetné poistné do uvedených fondov. Nakoľko správkyňa pohľadávky veriteľov: F. poisťovne, K. poisťovni a J. práce nepoprela a uznala ich existenciu a pravosť a tým uznala aj existenciu a pravosť pohľadávky žalobkyne, čo svedčí o tom, že mala možnosť ich porovnať s účtovnou evidenciou úpadcu.

Preto žalobkyňa navrhla, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu potvrdil ako vecne správny.

Odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa zásad uvedených v ust. § 212 O.s.p. aj s konaním, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že odvolanie žalovanej nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné:

Tvrdená absencia možnosti porovnávania prihlásených nárokov s účtovníctvom úpadcu nie je dôvodom pre zamietnutie žaloby.

Žalobkyňa preukázala existenciu pohľadávok voči úpadcovi tak, ako je to uvedené v napadnutom rozsudku. Treba dodať, že úpadca bol platiteľom poistného na nemocenské a dôchodkové poistenie, čo potvrdzuje oprávnenosť nárokov žalobkyne, pretože odvádzal poistné z vymeriavacích základov (priemernej mzdy zamestnanca) .

Výsluch konateľa ani odvolací súd nepovažuje vzhľadom na vyššie uvedené za potrebný.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O. s. p., § 142 ods. 1 O. s. p., neúspešný odvolateľ (žalovaná) na náhradu trov odvolacieho konania nemá právo a ostatným účastníkom žiadne preukázateľné trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.