KSKE 3 CoZm 2/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 CoZm 2/2012

KS v Košiciach, dátum 28.05.2012, sp.zn. KSKE 3 CoZm 2/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoZm/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107202647 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107202647.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu JUDr. Gabriely Varhalíkovej a Mgr. Jolany Fuchsovej v právnej veci žalobcu: S. a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO : 36 854 XXX proti žalovanému : 1/ Q.. spol s.r.o., C. XXX, C. IČO : XX XXX XXX, 2/ T. L., nar. XX.X.XXXX, T., V. XX, zást. R.. R. Y., advokát, L. 8, T. v konaní o zaplatenie 13.333,23 eur s prísl., o odvolaní žalovaného v 2/ rade proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. XXCbZm/XX/XXXX-XXX zo dňa 9. júna 2011 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Košice I, č.k. XXZm/X/XXXX zo dňa 4. júla 2007 ponechal v platnosti a účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že dňa 4. júla 2007 vydal súd prvého stupňa zmenkový platobný rozkaz, ktorým uložil odporcom v 1. a 2. rade, aby do 3 dní odo dňa doručenia tohto zmenkového platobného rozkazu zaplatili žalobcovi spoločne a nerozdielne zmenkovú sumu 13.333,23 eur /401.677,00 Sk/ so 6 % ročným úrokom od 21.11.2006 do zaplatenia, zmenkovú odmenu 11,25 eur /338,92 Sk/ a trovy konania 802,62 eur /24.180,00 Sk/, alebo aby v tej istej lehote podali odôvodnené námietky na tomto súde, v ktorých uvedú všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu namietajú.

Proti zmenkovému platobnému rozkazu podal včas námietky žalovaný v 2. rade, ktoré odôvodnil tým, dňa 4.1.2006 odpredal svoj obchodný podiel v spoločnosti Q. Z. s.r.o. nadobúdateľovi M. M.. Od toho dátumu nevystupoval v tejto spoločnosti ani ako vlastník, ani ako konateľ a nemal právo vystupovať v mene spoločnosti, ani nakladať s jej účtami, preto ústne požiadal pracovníka pobočky S. - K.. T., aby mu bola vrátená blankozmenka, na ktorej vystupuje ako avalista. Blankozmenka mu napriek jeho žiadosti vrátená nebola a žalobca poskytol novému konateľovi a vlastníkovi spoločnosti prístup na účet a možnosť čerpania úverových prostriedkov bez zabezpečovacích prostriedkov, napr. výmeny blankozmenky na nového nadobúdateľa. Blankozmenku mu žalobca odmietol vydať pokiaľ banka pripraví novú blankozmenku, v ktorej bude ako avalista uvedený pán M., ktorý bol od toho času jediným oprávneným vystupovať v mene spoločnosti Q. Z. s.r.o. Keď sa po istom čase bol informovať v banke, kedy mu bude blankozmenka vrátená, bolo mu oznámené, že nadobúdateľ spoločnosti pán M. ešte v deň prevodu účtu navštívil opäť pobočku S. v T., pričom mu bolo bankou umožnené vybrať finančné prostriedky z kontokorentného úveru bez toho, aby podpísal blankozmenku. Pán M. ako nový

zástupca spoločnosti použil všetky finančné prostriedky na vlastné účely. Z toho vyplýva, že S. získala blankozmenku v rozpore s dobrými mravmi.

Žalobca poukázal nato, že napriek predaju obchodného podielu zo strany p. L. ku zmene na strane účastníkov úverového vzťahu nedošlo, zmluvnými stranami aj naďalej zostávajú žalobca na jednej strane a spoločnosť Q. Z. s.r.o. na druhej strane. Zmenka bola vystavená a vyplnená v súlade s Dohodou o vyplňovacom zmenkovom práve č. XXXX/XX/XXXX, spĺňa všetky zákonom predpísané náležitosti, pričom zmenou v osobe konateľa vystaviteľa zmenky nedošlo k zmene osoby avalistu, preto si žalobca uplatnil pohľadávku zo záväzku zabezpečeného predmetnou zmenkou tak voči žalovanému v l. rade ako aj voči žalovanému v 2. rade.

Citujúc ust. § 175 ods. 1, 3 O.s.p. súd uviedol, že žalovaný v 2. rade podal včas námietky, preto súd na ich prejednanie nariadil pojednávanie.

Prvostupňový súd vykonal dokazovanie a zistil, že dňa 19.12.2003 uzatvoril žalobca so žalovaným v l. rade Zmluvu o bežnom účte a dňa 20.9.2005 žalobca uzatvoril so žalovaným v 1. rade Zmluvu o kontokorentnom úvere s pravidelnými splátkami č. XXXX/XX/XXXX, na základe ktorej žalobca sa zaviazal poskytnúť žalovanému v l. rade peňažné prostriedky formou kontokorentného úveru do výšky úverového limitu 11.119,96 eur /335.000,00 Sk/. Poskytnutý úver mohol byť čerpaný do 20.8.2006. Dňa 20.9.2005 žalovaný v 1. rade vystavil blankozmenku č. XXX/XXXX/XX., ktorou zabezpečil všetky nároky žalobcu vyplývajúce zo záväzkového vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere a žalovaný v 2. rade podpísal blankozmenku ako avalista. Na zmenke je uvedená doložka bez protestu . Toho istého dňa 20.9.2005 uzatvoril žalobca so žalovanými v 1. a 2. rade Dohodu o vyplňovacom zmenkovom práve č. XXXX/XX/XXXX k blankozmenke č. XXX/XXXX/XX, podľa ktorej za účelom zabezpečenia všetkých nárokov banky zo záväzkového vzťahu vzniknutého medzi bankou a vystaviteľom na základe Zmluvy o kontokorentnom úvere s pravidelnými splátkami č. XXXX/XX/ XXXX uzavretej medzi bankou a vystaviteľom dňa 20.9.2005 alebo v priamej súvislosti so zmluvou vystaviteľ vystavil blankozmenku. V dohode o vyplňovacom zmenkovom práve bolo dohodnuté, že vystaviteľ a avalista udeľujú banke právo doplniť blankozmenku v chýbajúcich údajoch a to výšku zmenkovej sumy, údaj splatnosti v súlade s uvedenými podmienkami. Vzhľadom k tomu, že žalovaní úver nesplácali, veriteľ pristúpil na základe Dohody o vyplňovacom práve k vyplneniu blankozmenky a doplnil blankozmenku o dátum splatnosti 20.11.2006 na zmenkovú sumu 13.333,23 eur / 401.677,00 Sk/, ktorá suma je vyčíslená vrátane príslušenstva ku dňu splatnosti zmenky.

Žalovaný v 2. rade nespochybnil v podaných námietkach podpísanie uvedenej zmenky a jej náležitosti, ako ani skutočnosti, že suma uvedená na zmenke, ktorej zaplatenie je predmetom tohto konania bola uhradená. Tvrdil, že zmenka bola ním ako konateľom a ručiteľom vystavená na zaistenie splátok kontokorentného úveru a pri odchode zo spoločnosti na základe Zmluvy o prechode obchodného podielu požiadal o jej vydanie z dôvodu zániku záväzku zaplatením sumy, ktorú zmenka zabezpečovala a banka mu vydanie zmenky prisľúbila a potvrdila.

Prvostupňový súd vykonal dokazovanie vypočutím svedkov - K.. H. T. a C. T. a zistil, že svedok K.. T. uznal, že žalovaný v 2. rade sa domáhal vydania zmenky a aj prisľúbil, že zmenku vráti, ak nový majiteľ podpíše zmenku. Požiadavku na vrátenie zmenky zaslal do F. na prípravu dokumentácie na zabezpečenie úveru. Bez toho, aby bola vystavená nová zmenka a podpísaná novým majiteľom zmenku nemohol vrátiť. Komunikácia s centrálou v F. bola, avšak z akého dôvodu nedošlo k vystaveniu novej zmenky uviesť nevedel. Tvrdil, že nový majiteľ ako aj žalovaný v 2. rade boli si vedomí toho, že záväzok je zabezpečený zmenkou.

Vykonaným dokazovaním ohľadom dôvodnosti námietok / tzv. koncentračná zásada/ proti zmenkovému platobnému rozkazu súd dospel k záveru, že námietky žalovaného v l. rade nie sú dôvodné.

Zmenka je cenný papier, listina spísaná v presne stanovenej forme, z ktorej vyplýva na jednej strane bezpodmienečný písomný záväzok dlžníka zaplatiť sumu uvedenú na zmenke a na druhej strane nepochybne právo majiteľa zmenky požadovať v stanovenom termíne túto úhradu. Splniť túto povinnosť sa zaväzuje osoba, ktorá na listine písomne svoju povinnosť vyznačila a potvrdila svojím podpisom.

Z ustanovení § 30, 32 Zákona č.191/1950 Zb. vyplýva, že rozsah záväzku ručiteľa je vymedzený rozsahom záväzku osoby, za ktorú sa ručiteľ zaručuje. Základným predpokladom vzniku ručiteľského záväzku je, aby zmenkový ručiteľ, za ktorého sa poskytuje ručenie, zmenku podpísal. Bez platného podpisu zmenkového dlžníka nemôže vzniknúť platne záväzok zmenkového ručiteľa. Zabezpečovacia zmenka slúži na zabezpečenie spravidla iného kauzálneho právneho vzťahu. Obsah tohto zabezpečenia je daný dohodou účastníkov. V tomto prípade bol obsah zabezpečenia dohodnutý dohodou medzi žalovaným v 1. rade, ktorého v tom čase bol konateľom a majiteľom žalovaným v 2. rade. Zmenka počas svojej existencie nemenila svoj účel a teda aj obsah zabezpečenia. Zmenil sa iba konateľ a vlastník žalovaného v 1. rade.

K tvrdeniu žalovaného v 2. rade, že keď je kontokorentný úver opakujúci, neznamená to, že musí ručiť za úver pre obchodnú spoločnosť, pokiaľ ho táto vo vzťahu k majiteľovi zmenky bude využívať po nekonečne dlhú dobu, súd prvého stupňa poznamenal, že pred predajom obchodného podielu mal v banke, kde bol úver poskytnutý písomne požiadať o zmenu v dokumentácii týkajúcej sa zabezpečenia tak, aby prestal byť zmenkovým ručiteľom. Vzhľadom k tomu, že podnik odpredal bez toho, aby došlo k zmene zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa zmenkového ručenia, neošetril svoj ručiteľský záväzok vo vzťahu k následnému kupujúcemu p. M., konal na vlastné riziko. Žalovaný v 2. rade v súvislosti s predajom podniku ešte pred predajom podniku nezabezpečil, aby novú zmenku ako avalista podpísal nový spoločník, resp. nový majiteľ žalovaného v 1. rade a bez zabezpečenia tejto skutočnosti firmu odpredal a v banke zrušil dispozíciu k účtom, pričom dispozíciu k účtom umožnil novému majiteľovi firmy a tým súhlasil, že s účtom môže disponovať nový majiteľ.

Prvostupňový súd nesúhlasil s názorom žalovaného v 2. rade, že žalobca predmetnú blankozmenku získal ľsťou a v rozpore s dobrými mravmi, a zneužíva jeho postavenie ručiteľa ako nátlak na jeho osobu, pričom neoprávnene sleduje vlastný prospech. V danom prípade je potrebné vychádza z konkrétnych skutočností a daného právneho stavu. Zmenka je druh cenného papiera vyznačuje sa abstraktnosťou , nespornosťou, formálnou a procesnou prísnosťou, a ako samostatný záväzok je upravená zákonom č.191/1950 Zb. lex specialis. Zákon zmenkový a šekový je prísne záväzný a formálny a upravuje vydanie zmenky v § 50, v zmysle ktorého každá osoba zmenečne zaviazaná, proti ktorej sa vykoná postih, môže sa domáhať, aby jej pri zaplatení postihovej sumy bola vydaná zmenka s protestom a potvrdený účet. Zákonné podmienky na vydanie zmenky splnené neboli, a preto nie je možné považovať nevydanie zmenky za správanie žalobcu ako nátlakové a zneužívajúce postavenie ručiteľa. Zmenkové ručenie je zabezpečovacím vzťahom a jeho úlohou je posilniť zaisťovaný záväzok, a preto súd prvého stupňa považoval ako nedôvodné tvrdenie žalovaného, že žalobca prostredníctvom tohto inštitút neoprávnene sleduje vlastný prospech. Žalovaný mohol a mal predvídať pri odpredávaní spoločnosti novému majiteľovi možnosť čerpania kontokorentného úveru novým majiteľom, preto si mal zabezpečiť pred odpredajom spoločnosti zmenu zmluvnej dokumentácie týkajúcu sa či už kontokorentného úveru a zmenky. Ak toto opomenul potom zodpovedá vzhľadom na existenciu zmenky ako avalista za nesplatený úver.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd prvého stupňa ponechal v platnosti zmenkový platobný rozkaz vydaný Okresným súdom Košice I sp.zn. XXZm/X/XXXX zo dňa 4.7.2007.

O náhrade trov námietkového konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný v 2. rade a navrhol napadnutý rozsudok zmeniť, zmenkový platobný rozkaz zrušiť a žalobcu zaviazať na náhradu trov konania.

Svoje odvolanie odôvodnil tým, že rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho názoru a pre nedostatok odôvodnenia je nepreskúmateľné. V odôvodnení rozsudku súd hodnotí iba ustanovenie § 30 zákona č. 191/1950 Zb. bez toho, aby zároveň výsledky vykonaného dokazovania hodnotil aj cez ustanovenie § 17 cit. zákona.

Z výsledkov vykonaného dokazovania je nepochybne preukázané, že v čase prevodu obchodného podielu v spoločnosti, kontokorentný úver, ktorý žalovaný v 2. rade ako konateľ spoločnosti bral, bol splatený a teda blankozmenka nezabezpečovala žiadnu existujúcu pohľadávku žalobcu. O vydanie zmenky žiadal žalovaný v 2. rade práve z dôvodu, že zmenka už nezabezpečovala žiadny záväzok obchodnej spoločnosti, z ktorej odchádzal a vydanie zmenky bolo prisľúbené.

Ustanovenie § 17 cit. zák. dáva možnosť tomu, kto je žalovaný zo zmenky, aby robil námietky proti majiteľovi zmenky, pokiaľ tento pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka.

Žalovaný v 2. rade ako pôvodný výstavca zmenky a ručiteľ konal v prospech spoločnosti, v ktorej bol jediný spoločník a konateľ, pričom si splnil svoju povinnosť z kontokorentného úveru, ktorý zmenka zabezpečovala. Na zmenke nebola uvedená zmenečná suma, ale išlo o blankozmenku s vyplňovacím právom pre jej majiteľa.

Pokiaľ zanikne záväzok, k splneniu alebo zaisteniu ktorého bol založený zmenkový záväzok, niet právneho dôvodu, aby malo byť medzi stranami tohto príčinného záväzkového vzťahu plnené ešte zo zmenky.

Podľa § 39 zmenečník má právo žiadať, aby mu bola vydaná zmenka opatrená potvrdením o zaplatení. Také isté právo musí mať aj zmenový ručiteľ, tým skôr pri jeho odchode zo spoločnosti a neexistencii dlhu.

Abstraktnosť zmenkového záväzku nemôže byť neprimerane akcentovaná bez toho, aby neboli súčasne brané do úvahy ich jednotlivé formy a ich hranice. Bezpečnosť zmenkových obchodov je potrebné garantovať nie len zmenkovým veriteľom, ale aj zmenkovým dlžníkom a ich ručiteľom. Neuplatniteľnosť mimozmenkových námietok zmenkovými dlžníkmi a ručiteľmi nemožno absolutizovať.

Na tieto skutočnosti poukázal žalovaný v 2. rade vo svojom vyjadrení zo dňa 18.4.2011, ktoré dáva do pozornosti aj odvolaciemu súdu a ktoré je potrebné považovať za dôvody odvolania.

Práve súd prvého stupňa zmenku absolutizuje, o čom svedčí jeho právny názor vyslovený na str. 6 odôvodnenia, kde nesplnenie povinnosti žalobcu vydať zmenku súd prvého stupňa hodnotí na ťarchu žalovaného v 2. rade, keďže neboli splnené zákonné podmienky na vydanie zmenky, pričom aké sú zákonné podmienky na vydanie zmenky súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku neuvádza.

Rozhodnutie súdu je nezákonné a v rozpore s výsledkami vykonaného dokazovania.

K odvolaniu žalovaného v 2. rade sa vyjadril žalobca, ktorý tvrdí, že k zmene resp. zániku zmenkového ručenia žalovaného v 2. rade by mohlo dôjsť, ak by pred prevodom svojho obchodného podielu v spoločnosti Q., s. r. o. žalovaný v 2. rade na pobočke, na ktorej bol úver poskytnutý, písomne požiadal o výpoveď predmetnej Zmluvy o kontokorentnom úvere a zastavenie čerpania úveru alebo o zmenu v dokumentácii týkajúcej sa zabezpečenia tak, aby žalovaný v 2. rade prestal byť zmenkovým ručiteľom. Následne by príslušný klientský pracovník požiadal oddelenie schvaľovania úveru v rámci štruktúry žalobcu o schválenie tejto požiadavky.

Ak by žalovaný v 2. rade požiadal o zmenu v dokumentácii týkajúcej sa zabezpečenia, žalobca by zvážil túto požiadavku, pričom by v prípade kladného vyjadrenia vystavil novú zmenku, na ktorej by žalovaný v 2. rade nebol avalistom a pôvodnú zmenku by znehodnotil. Zároveň by dodatkom k úverovej zmluve a dodatkom k Dohode o vyplňovacom zmenkovom práve zmenil časť týkajúcu sa zabezpečenia.

Ak by žalovaný v 2. rade ako konateľ žalovaného v 1. rade písomne vypovedal Zmluvu o kontokorentnom úvere, žalobca by postupoval v súlade s ustanoveniami Zmluvy o kontokorentnom úvere, po uplynutí výpovednej doby a uhradení zostatku úveru by došlo k zániku úverového vzťahu a tým aj k zániku zmenkového ručenia.

Aj keď bol úverový účet v čase prevodu obchodného podielu vyrovnaný, nedošlo k výpovedi úverovej zmluvy, čerpanie úveru nebolo zastavené a k zániku zmenkového ručenia nedošlo, nakoľko úverový vzťah zabezpečený zmenkou ďalej trval. Keďže sa jednalo o kontokorentný úver, ktorého podstatou je priebežné čerpanie a splácanie úverového limitu, vyrovnanie limitu bez ďalšieho neznamená ani zánik úverového vzťahu, ani zánik zmenkového ručenia.

Ak žalovaný v 2. rade dopustil, aby k prevodu jeho obchodného podielu v spoločnosti došlo ešte pred zmenou zmluvnej dokumentácie, a nijakým spôsobom si situáciu týkajúcu sa zmenkového ručenia neošetril, konal tak na vlastné riziko a žalobca nenesie za takéto konanie, resp. nekonanie zodpovednosť, ani nemá dôvod, prečo nevymáhať dlžnú čiastku od všetkých účastníkov úverového vzťahu.

Preto žalobca navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v 2. rade podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné:

Žalovaný v 2. rade podpísal blankozmenku ako avalista ktorá slúžila na zabezpečenie nárokov banky zo záväzkového vzťahu, ktorý vznikol medzi bankou a vystaviteľom zo zmluvy o kontokorentnom úvere.

Zánik ručenia žalovaného (avalistu) z tejto zmenky mohol nastať jedine výpoveďou zmluvy o kontokorentnom úvere a zmeny týkajúcej sa zabezpečenia tak, aby žalovaný prestal byť zmenkovým ručiteľom.

Totiž samotné splatenie úveru samo o sebe ešte neznamená zánik záväzkového vzťahu, pretože nešlo o jednorázový úver, ale o kontokorentný.

Ani samotný prevod obchodného podielu neznamená zánik ručiteľského vzťahu zo zmenky.

Za takejto situácie žalobca ani nemohol vydať zmenku, pretože pre to neboli splnené zákonné podmienky.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O. s. p., § 142 ods. 1 O. s. p., neúspešný odvolateľ (žalovaný v 2. rade) na náhradu trov odvolacieho konania nemá právo a ostatným účastníkom žiadne preukázateľné trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.