KSKE 3 CoZm 5/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 CoZm 5/2012

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 3 CoZm 5/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoZm/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108210825 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108210825.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu P. M. a.s., F. X/A W., IČO: XX XXX XXX zastúpeného P.. L. M., advokátkou, P. S. X/A, W. proti žalovanému 1/ L. spol. sr.o. P. M., O. XXX, P. M., IČO: XX XXX XXX, 2/ E. L., nar. X.X.XXXX, M. XXX/X, F., 3/ O. L., nar. XX.X.XXXX, M. XXX/X, F., zast. U.. Y. W., advokát, M. XXX/XX, O. I., o zaplatenie 29 738,11 eur s prísl., o odvolaní žalovaného 3/ proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. XXCbZm/X/XXXX-XX zo dňa 24.2.2010 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 24.2.2010 uložil žalovaným 1/ až 3/ zaplatiť súdny poplatok vo výške 1 784,00 eur s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných žalovaných.

Podaním zo dňa 21.6.2010, ktoré bolo dané pošte na prepravu dňa 22.6.2010 a súdu doručené dňa 26.8.2010 žalovaný 3/ podal odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. prejednal odvolanie proti napadnutému uzneseniu súdu prvého stupňa, vrátane konania ktoré mu predchádzalo, a to podľa § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania a zistil, že odvolanie bolo podané oneskorene.

Z obsahu spisu vyplýva, že napadnuté uznesenie bolo žalovanému 3/ doručované poštou na adresu M. F., a to dňa 22.3.2010, kedy žalovaný 3/ nebol zastihnutý na uvedenej adrese a poštový doručovateľ mu nechal upovedomenie o doručení zásielky dňa 23.3.2010. Keďže ani v tento deň nebol na uvedenej adrese zastihnutý, bolo mu v uvedený deň nechané oznámenie, že zásielka bola uložená na pošte. Žalovaný 3/ si zásielku v odbernej lehote nevyzdvihol a súdu prvého stupňa bola vrátená ako nedoručená dňa 18.3.2010. Podľa § 48 ods.2 O.s.p. sa uvedený deň považuje za deň doručenia zásielky.

Napriek uvedenému doručovaniu zásielky, súd prvého stupňa doručoval napadnuté uznesenie žalovanému 3/ aj cestou OO PZ v O. I. na rovnakú adresu a na doručenke o prevzatí predmetného uznesenia je uvedené označenie zásielky XXCbZm X/XXXX-XX - uznesenie 114, uznesenie 52 a Potvrdzujem svojim vlastnoručným podpisom, že som vyššie označenú zásielku dnes prevzal a je uvedený dátum 3.6.2010 a podpis žalovaného 3/. Na odvolaní je ako dátum jeho vyhotovenia uvedený

deň 21.6.2010 a odvolanie bolo súdu doručené v obálke, na ktorej je pečiatka pošty a dátum 22.6.2010. Odvolanie bolo súdu prvého stupňa doručené dňa 25.6.2010.

Z uvedeného mal odvolací súd za preukázané, že žalovanému bolo napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa doručené dňa 18.3.2010 a opakovane dňa 3.6.2010 a odvolanie proti nemu podal dňa 22.6.2010, t.j. v deň, kedy odvolanie bolo dané pošte na doručenie.

Podľa § 204 ods.1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Podľa § 218 ods.1 písm.a/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Do behu lehoty na podanie odvolania sa nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty /§ 57 ods.1 O.s.p./. Lehota je zachovaná, ak je posledný deň lehoty urobený úkon na súde alebo podanie je odovzdané orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť / § 57 ods.3 O.s.p./.

Ako je uvedené vyššie, žalovaný 3/ napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa prevzal dňa 18.3.2010, preto 15 dňová lehota na podanie odvolania začala plynúť dňa 19.3.2010 a skončila dňa 6.4.2010, keďže posledný deň lehoty pripadol na 2.4.2010, čo bol deň pracovného pokoja a prvým pracovným dňom bol 6.4.2010. Ak by sa posudzovalo plynutie lehoty na odvolanie podľa doručenia uznesenia cestou orgánov OO PZ O., tak odvolacia lehota začala plynúť dňa 4.6.2010 a uplynula dňa 21.6.2010, keďže posledný deň lehoty pripadol na sobotu, ako deň pracovného voľna. Odvolanie žalovaný 3/ vyhotovil dňa 21.6.2010 /čo však nie je podstatné pre posúdenie uplatnenia lehoty na podanie odvolania/ a pošte bolo dané na prepravu dňa 22.6.2010, t.j. po uplynutí zákonnej 15- dňovej lehoty na podanie odvolania, či už posudzovanej podľa doručovania poštou alebo cestou orgánov OO PZ O. I..

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 218 O.s.p. odvolanie žalovaného 3/ odmietol ako oneskorene podané.

V odvolacom konaní bol žalovaný 3/ neúspešný, preto podľa § 224 ods.1 a § 142 ods.1 O.s.p. mu vznikla povinnosť nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania. Keďže žalobcovi trovy odvolacieho konania nevznikli a žalovanému nevzniklo právo na ich náhradu, odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.