KSKE 3 Cob 100/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 100/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 100/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/100/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211219650 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211219650.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: X.-L. I. F., s. r. o., X. Q. XXX, W., IČO: XX XXX XXX zastúpeného U.. N. T., advokátom, F. starej prachárni XX, W. proti odporcovi: X., s. r. o., S. 3, O., IČO: XX XXX XXX zastúpeného JUDr. F. F., advokátom, U. M. 9, P. nad W. o zaplatenie 1.631,13 eur s príslušenstvom o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č. k. XXRob/XX/XXXX- XX zo dňa 24.11.2011 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil, navrhovateľovi vrátil súdny poplatok vo výške 90,90 eur cestou Daňového úradu W. G. do 15 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti uzneseniu, a to v časti nepriznania náhrady trov konania žiadnemu z účastníkov konania, podal v zákonnej lehote odvolanie odporca. Žiadal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zmeniť a priznať odporcovi právo na náhradu trov konania zastávajúc názor, že svojim konaním nedal navrhovateľovi príčinu na podanie návrhu na začatie konania.

Odporca písomným podaním zo dňa 12.4.2012 doručeným prvostupňovému súdu dňa 13.4.2012 vzal svoje odvolanie proti uzneseniu v plnom rozsahu späť a žiadal odvolacie konanie zastaviť.

Podľa § 207 ods. 2, 3 Občianskeho súdneho poriadku, dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vzhľadom na skutočnosť, že odporca písomným podaním doručeným súdu dňa 13.4.2012 vzal odvolanie v plnom rozsahu späť, odvolací súd v súlade s vyššie citovaným zákonným ustanovením odvolacie konanie zastavil.

Podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, a konanie bolo zastavané.

Podľa § 224 ods. 1 O.s.p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platí i pre odvolacie konanie.

O náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 146 ods. 1. písm. c/ v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. tak, že vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá na ich náhradu právo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.