KSKE 3 Cob 11/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 11/2012

KS v Košiciach, dátum 08.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 11/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210229601 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210229601.1

Uznesenie G. súd v G. v právnej veci navrhovateľky L.. V. N., S. XXX proti odporcovi J.-N. s.r.o. G., so sídlom O. cesta 6, G., IČO: XX XXX XXX, v konaní o zrušenie obchodnej spoločnosti J.-N. s.r.o. G., so sídlom O. cesta 6, G., L.: XX XXX XXX, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 33Cbr/51/2010-35 zo dňa 1.12.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I, ako súd prvého stupňa uznesením zo dňa 1.12.2011 zrušil s likvidáciou obchodnú spoločnosť J.-N. s.r.o. G., so sídlom O. cesta 6, G., IČO: XX XXX XXX zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vo vložke č. XXXXX/V, menoval za likvidátora spoločnosti L.. V. N., S. XXX a účastníkom nepriznal náhradu trov konania.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že navrhovateľka sa domáhala zrušenia spoločnosti z dôvodu, že sa za posledné 2 roky nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti, spoločnosť nevytvárala ani nedopĺňala rezervný fond a nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe. Súd prvého stupňa citoval ustanovenia § 68 ods. 6, 7, 8 a § 71 ods.1, 2 Obchodného zákonníka o zrušení spoločnosti a uviedol, že pokiaľ ide o zrušenie spoločnosti, zaslanie výzvy na odstránenie nedostatkov je na mieste iba vtedy, ak vzhľadom na okolnosti prípadu možno predpokladať, že nedostatok bude odstránený a pokiaľ ide o obchodný majetok spoločnosti, vlastným šetrením zistil, že Colné riaditeľstvo SR neeviduje voči spoločnosti žiadne záväzky, že spoločnosť nie je vlastníkom nehnuteľnosti, že Daňový úrad Košice eviduje u odporcu daňový nedoplatok v celkovej výške 70 414,15 eur, že na Úrade priemyselného vlastníctva SR je spoločnosť zapísaná v registri ochranných známok ako majiteľ kombinovanej ochrannej známky, číslo zápisu OZ. XXXXXX, dátum zápisu 14.12.2004 a predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy je 9.7.2013 a že spoločnosť je držiteľom nákladného vozidla C., EČ: G. Q. a vlastníkom nákladného prívesu G. A Z. D., EČ:G. Súd prvého stupňa uviedol, že vzhľadom k tomu, že zistil, že spoločnosť má majetok - nákladný príves a zaregistrovanú ochrannú známku, v súlade s § 71 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka vymenoval za likvidátora spoločnosti L.. V. N., ktorá je v obchodnom registri zapísaná ako konateľka spoločnosti. O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm.a/ O.s.p.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala navrhovateľka v zákonnej lehote odvolanie z dôvodu, že k rozhodnutiu súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Citovala ustanovenie § 68 ods. 8 Obchodného zákonníka a uviedla, že spoločnosť skutočne nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.

Ako je zrejmé, spoločnosť bola iba držiteľom nákladného vozidla C., EČ: KE XXXFA, pretože vozidlo bolo majetkom leasingovej spoločnosti a bolo zo strany spoločnosti vrátené leasingovej spoločnosti, pokiaľ ide o nákladný príves, tento spoločnosť zakúpila 14.2.2007 v hodnote 18 460,00 Sk, bol využívaný k podnikateľskej činnosti a v súčasnosti je značne opotrebovaný a nemá takú hodnotu, ktorá by postačovala na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora a predpokladaný dátum platnosti ochrannej známky je do 9.7.2013. Navrhla napadnuté uznesenie zmeniť a spoločnosť zrušiť bez likvidácie.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. prejednal odvolanie navrhovateľky podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Navrhovateľka v podanom odvolaní nespochybnila, že sú splnené podmienky na zrušenie spoločnosti, namietala iba to, že nie sú splnené podmienky na nariadenie likvidácie z dôvodu, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, nakoľko nákladný príves zakúpený v roku 2007 za cenu 18 460,00 Sk, je v súčasnosti značne opotrebovaný a nemá hodnotu, ktorá by postačovala na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora a pokiaľ ide o ochrannú známku, jej platnosť uplynie 9.7.2013.

Podľa § 68 ods. 8 Obchodného zákonníka Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či má spoločnosť obchodný majetok. Ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušení spoločnosti a nariadi jej likvidáciu .

Podľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 6 písm. f) , súd má za to, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, ibaže ten, kto osvedčí právny záujem, preukáže pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti opak. Na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súd vykoná výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra .

Súd prvého stupňa v napadnutom uznesení nespochybnil, že spoločnosť odporcu nesplnila povinnosť uložiť do registra účtovných závierok individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, uvedenú v ustanovení podľa § 68 ods. 6 písm.f/ Obchodného zákonníka. Nesplnenie uvedenej povinnosti podľa znenia § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka znamená, že zákonná domnienka, že spoločnosť nemá obchodný majetok, je vyvrátiteľnou právnou domnienkou. Súd prvého stupňa však zistil, že spoločnosť je vlastníkom nákladného prívesu. O tomto navrhovateľka v odvolaní tvrdí, že je opotrebovaný a nemá hodnotu, ktorá by postačovala na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora a pokiaľ ide o ochrannú známku, jej platnosť uplynie 9.7.2013. Na svoje tvrdenie o súčasnej hodnote nákladného prívesu však nepripojila žiaden dôkaz a pokiaľ ide o odmenu za výkon funkcie likvidátora, táto podľa § 4 ods.1 zák.č. 526/2004 Z.z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora je vo výške 33,19 eur, ak dôjde k skončeniu likvidácie pred zistením výšky likvidačného majetku alebo ak likvidačný majetok celkom alebo sčasti nepostačuje na úhradu odmeny.

V odvolacom konaní nebolo vyvrátené zistenie súdu prvého stupňa, že odporca má majetok a že tento postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, a preto na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 219 O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne.

V odvolacom konaní bola navrhovateľka neúspešná, a preto podľa § 224 ods.1 O.s.p. jej nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania. A keďže odporcovi trovy odvolacieho konania nevznikli, odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.