KSKE 3 Cob 111/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 111/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 111/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/111/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109213501 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109213501.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci obchodnej spoločnosti C. O., spol. s r.o., so sídlom W. 7, W., IČO: XX XXX XXX, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. U., vo vložke č. XXXX/ V, v konaní o zrušenie obchodnej spoločnosti, o odvolaní konateľa obchodnej spoločnosti C. O. s.r.o. O. C. proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 9Cbr/51/2009-57 zo dňa 3.4.2012 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil obchodnej spoločnosti C. O., spol. sr.o., so sídlom W. 7, XXX XX W., IČO: XX XXX XXX poriadkovú pokutu vo výške 100,00 eur, ktorú je povinný zaplatiť na účet Okresného súdu Košice I do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tým, že uznesením Okresného súdu Košice I č.k. 9CbR/51/2009-8 zo dňa 7.6.2009 začal konanie o zrušenie obchodnej spoločnosti C. O., spol. s r.o. so sídlom W. 7, W., IČO: XX XXX XXX z dôvodu, že spoločnosť neuložila do zbierky listín individuálne účtovné závierky za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, nemá sídlo a nemá navýšené základné imanie na zákonom určenú sumu. Konštatoval prvostupňový súd, že výzvami zo dňa 7.7.2009 a zo dňa 2.12.2009 vyzval spoločnosť, aby odstránila dôvody pre svoje zrušenie a zároveň súdu oznámila, či bol dôvod pre zrušenie spoločnosti odstránený, alebo aby uviedla dôvody, pre ktoré nebolo odstránenie možné a aby dokladovala súdu svoje majetkové pomery. Konateľ spoločnosti O. C. na informatívnom výsluchu dňa 13.4.2010 uviedol, že nesúhlasí so zrušením spoločnosti a požiadal o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov spočívajúcich v absencii sídla a navýšení základného imania o dva mesiace. Výzvou zo dňa 27.8.2010 súd vyzval spoločnosť na oznámenie majetkových pomerov, nakoľko z výpisu z obchodného registra spoločnosti zistil, že k odstráneniu nedostatkov ani v predĺženej lehote nedošlo. Písomným podaním doručeným súdu dňa 1.3.2011 konateľ spoločnosti oznámil, že odstránil všetky nedostatky vedúce k zrušeniu spoločnosti. Súd po preverení informácie na úseku obchodného registra zistil, že nedostatky odstránené neboli. Z uvedeného dôvodu súd vyzval konateľa spoločnosti na preukázanie majetkových pomerov spoločnosti v lehote 20 dní výzvou zo dňa 14.1.2011 a poučil ho, že v prípade nedodržania lehoty môže byť uložená poriadková pokuta. Konateľ spoločnosti O. C. výzvu prevzal 24.3.2011, na ktorú nereagoval. Prvostupňový súd citujúc ust. § 128 Občianskeho súdneho poriadku a § 53 ods. 1, 2 O.s.p. uviedol, a to s poukazom na vyššie uvedené, že je zrejmé, že obchodná spoločnosť napriek opakovanému vyzývaniu súdu nesplnila uloženú povinnosť ani napriek poučeniu o tom, že súd môže uložiť poriadkovú pokutu. Keďže ide o vyjadrenie, ktoré má zásadný význam pre rozhodnutie vo veci samej, dopúšťa sa tak opakovane hrubého sťaženia postupu v konaní, pričom svoju nečinnosť žiadnym spôsobom neospravedlnila. Je povinnosťou súdu v súlade s ustanoveniami O.s.p. využiť všetky opatrenia, aby súdne konanie bolo plynulé. Preto súd v súlade s citovaným ustanovením zákona využil jedno z poriadkových opatrení a uložil poriadkovú pokutu.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie konateľ obchodnej spoločnosti. Vychádzajúc z obsahu podaného odvolania, žiadal napadnuté uznesenie zrušiť, keďže zastával názor, že v rámci svojich možností splnil uložené povinnosti v zmysle zákona. Zdôraznil, že na základe výzvy súdu dňa 16.11.2009 osobne v podateľni Okresného súdu Košice I podal doklady a sprievodný list dokladujúce majetkové pomery spoločnosti. Dňa 23.2.2011 podal osobne na podateľni odpoveď na výzvu, na základe ktorej ho súd vyzval na predloženie dokladov z rokov 2001, 2002, 2003. Ďalej uviedol, že pri informatívnom výsluchu predložil potvrdenie podateľni okresného súdu z 30.12.2009 sp.zn. 33ExRe/1187/2009, kde požiadal obchodný register o navýšenie základného imania spoločnosti v zmysle zákona. Zápornú odpoveď od obchodného registra obdržal 17.9.2010. Dňa 10.6.2010 podal v podateľni Okresného súdu Košice I sp.zn. 2Re/993/2010 kompletný návrh na zmenu zapísaných údajov spoločnosti C. O. s.r.o., kde žiadal o vylúčenie spoločníkov na základe ich nezáujmu o dianie v spoločnosti v dĺžke viac ako 10 rokov, na navýšenie základného imania podľa zákona, na prechod obchodných podielov spoločníkov na konateľa spoločnosti. Na uvedené podanie doposiaľ neobdržal písomné uznesenie tak, ako to aj uviedol v liste z 25.2.2011. Pretože dlho neobdržal žiadnu informáciu o stave tejto veci, pokúšal sa osobne kontaktovať v budove súdu, ale bolo mu oznámené súdnou strážou pri vchode, že prístup je iba na písomné predvolanie, preto sa pokúsil kontaktovať s pracovníkom telefonicky dňa 9.2.2011 a bolo mu oznámené, že je práceneschopný, a preto sa opätovne pokúsil dňa 16.2.2011, kedy zastihol kolegyňu pracovníka, s ktorou sa dohodol, že zanechá odkaz a v prípade, ak to bude pokladať za nutné, tak ho bude kontaktovať po návrate z práceneschopnosti.

Odvolací súd prejednal odvolanie konateľa obchodnej spoločnosti v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, keďže odvolanie smeruje proti uzneseniu.

Súd prvého stupňa uložil obchodnej spoločnosti C. O., spol. s r. o. poriadkovú pokutu za to, že neodstránila dôvody pre svoje zrušenie a zároveň, že nedokladovala súdu svoje majetkové pomery, a to napriek opakovanej výzve zo strany súdu zo dňa 14.1.2011.

Odvolací súd sa nestotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že v danom prípade boli splnené podmienky na uloženie poriadkovej pokuty.

Z obsahu spisu ako aj z jednotlivých podaní konateľa spoločnosti, ktorými reagoval na výzvu súdu vyplýva, že tento nesúhlasí so zrušením obchodnej spoločnosti, v dôsledku čoho vykonával úkony smerujúce k odstráneniu nedostatkov smerujúcich k zrušeniu obchodnej spoločnosti, o čom príslušný súd naposledy informoval podaním zo dňa 1.3.2011 (čl. 43) . Úkony konateľa spoločnosti smerujúce k odstráneniu nedostatkov vyplývajú aj z potvrdenia zo dňa 10.3.2011 (čl. 50) , z ktorého vyplýva, že uvedená spoločnosť má v zbierke listín už uložené účtovné závierky za rok 2003, 2005, 2006, 2007 a 2008.

Pokiaľ prvostupňový súd konštatoval, že nedostatky smerujúce k zrušeniu obchodnej spoločnosti odstránené neboli, je potrebné uviesť, že z obsahu spisu vyplýva, že konateľ spoločnosti podal návrh na zápis zmien zapísaných údajov do obchodného registra ešte dňa 10.6.2010 č. k. 2Re/993/2010, ktorý ako to vyplýva z obsahu spisu (čl.41, čl. 47) bol odmietnutý pre jeho nedostatky. Avšak aj napriek tomu, že jedným z nedostatkov bola aj absencia sídla spoločnosti, toto odmietnutie návrhu zo strany registrového súdu bolo doručované na adresu spoločnosti (nie konateľa) a vrátilo sa ako nedoručené - adresát neznámy, z dôvodu ktorého nemohli byť podané ani námietky proti odmietnutiu návrhu na zápis zmien zapísaných údajov do obchodného registra.

Za takejto situácie, vychádzajúc z korešpondencie konateľa spoločnosti voči súdu nachádzajúcej sa v spise, nemožno konštatovať, že spoločnosť si neplnila povinnosti uložené súdom a že na výzvy zo strany súdu nereagovala (naposledy po výzve súdu zo dňa 14.1.2011 podanie konateľa spoločnosti doručené súdu dňa 1.3.2011 čl. 43) , v dôsledku čoho by prichádzala do úvahy sankcia zo strany súdu formou uloženia poriadkovej pokuty.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd má za to, že nie sú splnené podmienky na uloženie poriadkovej pokuty podľa § 53 O.s.p., a preto podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.