KSKE 3 Cob 113/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 113/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 113/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/113/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109218331 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109218331.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: M. D., spol. s r.o., H. cesta XXX/XX, L. H. - V. XXX, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného spoločnosťou H. M. kancelária s.r.o., P. XX, H., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému K., s.r.o. M. XX, H., IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 16.307,56 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa 2.5.2012 takto

r o z h o d o l :

Uznesenie súdu prvého stupňa z r u š u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil žalobcovi poriadkovú pokutu vo výške 100,00 eur, ktorú je povinný zaplatiť na účet Okresného súdu Košice I, do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

Toto rozhodnutie odôvodnil tým, že v prejednávanej veci sa žalobca domáhal zaplatenia sumy 16.307,56 eur s príslušenstvom, keďže žalovaný nezaplatil za tovar, ktorý mu dodal dňa 13.3.2009, 16.3.2009, 18.3.2009 a 19.3.2009 na základe objednávky zo dňa 18.1.2008 a doobjednávky zo dňa 19.1.2009. Konštatoval súd, že žalobca cestou právneho zástupcu písomným podaním doručeným súdu dňa 12.10.2011 oznámil súdu, že dňa 1.7.2011 postúpil pohľadávku zmluvou o postúpení pohľadávky na spoločnosť G. s.r.o., so sídlom I. XX, H., IČO: XX XXX XXX. Vzhľadom na uvedené podanie prvostupňový súd výzvou zo dňa 24.1.2012 vyzval žalobcu, aby svoje podanie - oznámenie o postúpení pohľadávky upravil v lehote 15 dní tak, aby z neho bolo zrejmé, čoho sa domáha a zároveň aby predložil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení v zmysle ust. § 92 ods. 2, 3 O.s.p.. Keďže právny zástupca žalobcu, ktorý výzvu prevzal dňa 6.2.2012 na túto žiadnym spôsobom v súdom uloženej lehote nereagoval, prvostupňový súd opakovane vyzval žalobcu cestou právneho zástupcu spolu s poučením o možnosti uloženia poriadkovej pokuty. Uvedenú výzvu prevzal právny zástupca žalobcu dňa 22.3.2012. Prvostupňový súd ďalej poukázal na to, že písomným podaním doručeným súdu dňa 26.3.2012 žalobca zaslal súdu kópiu Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 20.2.2012, ktorou žalobca postúpil pohľadávku voči žalovanému vzniknutú na základe nezaplatených faktúr označených v prílohe na spoločnosť G. s.r.o. a taktiež zaslal oznámenie postupcu o postúpení pohľadávky adresované žalobcovi zo dňa 20.2.2012. Citujúc ust. § 92 ods. 2, 3 O.s.p., § 128 a § 53 ods. 1, 2 O.s.p. prvostupňový súd uviedol, že žalobca napriek tomu, že je zastúpený právnym zástupcom a napriek opakovanej výzve súdu sa nevyjadril, čoho sa predmetným oznámením domáha. Aj keď oznámením o postúpení pohľadávky oznámil súdu, že nastali právne skutočnosti, s ktorými právny predpis spája prechod alebo prevod práv, súd môže v zmysle citovaných ustanovení zákona pripustiť vystúpenie účastníka a vstup nového účastníka do konania len na návrh. Žalobca zároveň nepredložil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pretože k zmluve o postúpení pohľadávky nepripojil prílohu, na ktorú sa zmluva odvoláva a teda nie je z predloženého zrejmé, že došlo k postúpeniu pohľadávky, ktorá je predmetom tohto konania.

Vychádzajúc z uvedeného uzavrel, že žalobca aj napriek právnemu zastúpeniu a napriek opakovanému vyzývaniu zo strany súdu nesplnil uloženú povinnosť a to ani napriek poučeniu o tom, že súd uloží

poriadkovú pokutu. Keďže ide o úkon, ktorý má zásadný význam pre pokračovanie v konaní, dopúšťa sa tak opakovane hrubého sťaženia postupu v konaní, pričom svoju nečinnosť žiadnym spôsobom neospravedlnil. Je povinnosťou súdu v súlade s ustanoveniami O.s.p. využiť všetky opatrenia, aby súdne konanie bolo plynulé. Preto súd v súlade s citovanými ustanoveniami zákona využil jedno z poriadkových opatrení a uložil žalobcovi poriadkovú pokutu.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Žiadal napadnuté uznesenie ako nedôvodné zrušiť. V odvolaní poukázal na to, že súd požadoval od žalobcu vykonanie dispozičného úkonu spočívajúceho v podaní návrhu, pričom vykonanie takéhoto úkonu je žalobcovým právom, nie však jeho povinnosťou. Z uvedeného je zrejmé, že vykonanie úkonu žalobcu na podanie akéhokoľvek návrhu nemožno konajúcim súdom od žalobcu nejakým spôsobom vynucovať.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu, v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, keďže odvolanie smeruje proti uzneseniu.

Súd prvého stupňa uložil žalobcovi poriadkovú pokutu za to, že žalobca síce oznámil súdu, že uplatnenú pohľadávku postúpil na spoločnosť G. s.r.o., predložil súdu zmluvu o postúpení pohľadávky, avšak bez jej prílohy, ako aj oznámenie postupcu o postúpení pohľadávky adresované žalobcovi, ale ani na opakovanú výzvu súdu neuviedol, čoho sa uvedeným oznámením domáha.

Odvolací súd sa stotožňuje s námietkou žalobcu, uvedenou v podanom odvolaní, že vykonanie súdom požadovaného úkonu je právom, a nie povinnosťou žalobcu, a preto vykonanie úkonu nemožno sankcionovať uložením poriadkovej pokuty, dodáva však, že ak žalobca ani naďalej nevykoná požadovaný úkon, tak súd prvého stupňa bude pri rozhodovaní vychádzať z dôkazov a podaní žalobcu.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd má za to, že nie sú splnené podmienky na uloženie poriadkovej pokuty podľa § 53 O.s.p., preto podľa § 221 ods.1 písm.h/ O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.