KSKE 3 Cob 140/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/140/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109223321 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109223321.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: A. spol. s r. o., U. D. 7, N., L.: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Emíliou Balogovou, advokátkou, Černyševského 23, Bratislava proti žalovanému: I. A. O. s. r. o., A. XXX/X, G., L.: XX XXX XXX, o zaplatenie 908,52 eur s príslušenstvom o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I č. k. 27Cb/7/2010-36 zo dňa 6.5.2010 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania 749,76 eur na účet právneho zástupcu žalobcu do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 908,52 eur s úrokom z omeškania 8,5 % ročne od 4.2.2008 do zaplatenia do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku a zároveň zaviazal žalovaného nahradiť žalobcovi trovy konania 234,49 eur na účet právnej zástupkyne žalobcu do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že v konaní bolo preukázané, že medzi žalobcom a žalovaným došlo k uzavretiu zmluvy o uverejnení inzercie, na základe ktorej žalobca návrh žalovaného na zverejnenie inzercie uskutočnil, túto zverejnil v časopise RODINNÉ DOMY 2008 , avšak žalovaný hodnotu tejto zverejnenej inzercie neuhradil, a teda nesplnil povinnosť, na ktorú sa v zmysle zmluvy zaviazal. Hodnota nezaplatenej zverejnenej inzercie predstavovala sumu 908,52 eur vrátane DPH, ktorú žalobca vyfakturoval žalovanému faktúrou č. 0080/2008 zo dňa 21.1.2008, ktorá bola splatná do 14 dní. Citujúc §269 ods. 2 Obchodného zákonníka prvostupňový súd uzavrel, že v konaní bolo preukázané, že žalobca sa proti žalovanému dôvodne domáhal zaplatenia sumy 908,52 eur. Keďže žalovaný vyfakturovanú sumu neuhradil v lehote splatnosti a žalobca si uplatnil aj úroky z omeškania, prvostupňový súd citujúc ust. § 365 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka mal za to, že žalobcom požadovaný úrok z omeškania 8,5 % ročne, keďže k dohode o výške úrokov z omeškania medzi účastníkmi konania nedošlo, je v súlade so zákonom, a preto ho priznal.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania, ktoré pozostávali zo zaplateného súdneho poplatku 62 eur a trov právneho zastúpenia 172,93 eur v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. za 3 úkony po 41,49 eur (príprava a prevzatie zastúpenia, podanie žaloby a účasť na pojednávaní 6.5.2010) a 3 x režijný paušál 6,95 eur + 19% DPH 27,61 eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa, čo do výroku o trovách konania, podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie. Žiadal rozsudok v časti výroku o trovách konania zrušiť a uložiť žalovanému nahradiť

žalobcovi trovy právneho zastúpenia vo výške 858,39 eur do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že už v žalobe zo dňa 23.9.2009 žiadal priznať náhradu trov konania vzniknutých do 23.9.2009 vo výške 289,50 eur. Na ústnom pojednávaní v prejednávanej veci dňa 6.5.2010 bol vyzvaný na opätovné vyčíslenie trov konania do 3 pracovných dní odo dňa konania pojednávania, nakoľko sa trovy konania medzičasom zvýšili z dôvodu zastupovania na meritórnom pojednávaní na Okresnom súde Košice I. V súlade s ust. 151 ods. 1 O.s.p. listom zo dňa 11.5.2010 nanovo vyčíslil trovy konania za obdobie do 11.5.2010 vo výške 858,39 eur. Rozsudkom Okresného súdu Košice I zo dňa 6.5.2010 mu však bola priznaná náhrada trov konania vo výške 234,49 eur a nebola mu priznaná náhrada za 1 úkon právneho zastúpenia - pokus o zmier, ani náhrada za stratu času advokáta a náhrada cestovného v zmysle listu zo dňa 11.5.2010 a to v súlade s § 14 až 17 Zákona č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb ako aj v súlade so Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti takému rozhodnutiu, na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne dôvodné.

V nenapadnutej časti a to vo výroku, ktorým súd uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 908,52 eur s príslušenstvom, nadobudol rozsudok právoplatnosť, keďže odvolaním nebol dotknutý, a preto nebol odvolacím súdom preskúmavaný.

Podľa ust. § 151 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do 3 pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia, ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že súd rozhoduje o náhrade trov konania na návrh. Na to, aby sa priznala náhrada trov konania, treba navrhnúť, spravidla pred rozhodnutím vo veci samej, petit návrhu o náhrade trov konania a predložiť vyčíslenie tejto náhrady, pretože bez vyčíslenie nemožno takúto náhradu priznať. Účastník, ktorému sa teda prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do 3 pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. Ak účastník v tejto lehote trovy konania nevyčísli, súd mu z úradnej povinnosti prizná len náhradu trov konania, ktoré vyplývajú zo spisu, a to od okamihu vyhlásenia rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. To však neplatí pre náhradu trov právneho zastúpenia. Z uvedeného možno vyvodiť záver, že trovy právneho zastúpenia treba vždy v stanovenej lehote vyčísliť, inak ich náhradu súd nemôže priznať.

Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že po vyhlásení rozsudku v prejednávanej veci dňa 6.5.2010, ktorého pojednávania sa zúčastnila aj zástupkyňa žalobcu, podaním doručovaným cestou poštového úradu dňa 11.5.2010, čo vyplýva z predloženého podacieho lístku (t. j. do 3 pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia) zástupkyňa žalobcu vyčíslila trovy konania a tieto doručila aj s potrebnými dokladmi. Uplatnila si náhradu súdneho poplatku 62 eur, trovy právneho zastúpenia žalobcu a to odmenu za 4 úkony právnej služby po 61,41 eur (245,64 eur) , paušálnu odmenu spolu 6,95 eur + 19% DPH 47,99 eur, čo spolu predstavuje odmenu vo výške 362,58 eur a to v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách za poskytovanie právnych služieb. Taktiež si uplatnila náhradu za stratu času, za čas strávený cestou Bratislava - Košice a späť (12 hodín) podľa § 17 vyhlášky 24 x 12,02 t. j. spolu 288,48 eur a náhradu cestovného podľa § 16 ods. 4 vyhlášky vo výške 207,33 eur (základná náhrada za každý 1 km Bratislava - Košice a späť 850 km x 0,183 eur = 155,55 eur a náhradu za spotrebované pohonné

hmoty 45,9 l x 1,128 eur = 51,78 eur) , čo spolu s odmenou advokáta vrátane súdneho poplatku z návrhu predstavuje sumu 858,39 eur (tarifná odmena spolu 245,64 eur + paušálna odmena spolu 6,95 eur + 19 % DPH 47,99 eur + súdny poplatok 62 eur = 362,58 eur + náhrada za stratu času 288,48 eur + náhrada cestovného za vykonané cesty 207,33eur = 858,39 eur) .

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania v prejednávanej veci pochybil, pokiaľ nevzal do úvahy žalobcom uplatnené a vyčíslené trovy konania, ktoré žalobca cestou právnej zástupkyne doručil v súlade s ust. § 151 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku t. j. do 3 pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia, ktorým sa konanie na súde prvého stupňa skončilo. Je však potrebné zdôrazniť, že základná sadzba tarifnej odmeny advokáta za poskytovanie právnych služieb sa stanovuje podľa hodnoty - výšky istiny pohľadávky podľa § 9 ods. 1, § 10 ods. 2 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a vzhľadom na výšku pohľadávky predstavuje sumu 51,45 eur, teda nie sumu 41,49 eur, z ktorej vychádzal prvostupňový súd pri priznaní trov právneho zastúpenia ale ani suma 61,41 eur, ktorú si za 1 úkon právnej služby uplatnila zástupkyňa žalobcu.

Súd prvého stupňa správne rozhodol o náhrade trov konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p. avšak nesprávne rozhodol, pokiaľ ide o výšku priznaných trov konania.

Odvolací súd za účelné trovy konania žalobcu pred súdom prvého stupňa považuje odmenu za právne zastúpenie žalobcu a to za 3 úkony právnej služby po 51,45 eur (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby a zastupovanie na meritórnom pojednávaní dňa 6.5.2010) celkove vo výške 154,35 eur, čo spolu so žalobcom uplatnenou paušálnou odmenou spolu 6,95 eur predstavuje sumu 161,30 eur + 19 % DPH vo výške 30,65 eur vrátane zaplateného súdneho poplatku vo výške 62 eur, predstavuje sumu 253,95 eur. Úkon - tzv. predžalobnú výzvu odvolací súd nepovažuje za účelný, keďže tento úkon bol vykonaný pred začatím konania, ktoré sa podľa ust. § 82 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku začína dňom, kedy došiel súdu návrh na začatie konania a tento úkon - predžalobnú výzvu, platná zákonná úprava nevyžaduje k uplatneniu práva na súde. Celkové trovy konania žalobcu vrátane náhrady za stratu času vo výške 288,48 eur a náhradu cestovného vo výške 207,33 eur predstavujú sumu 749,76 eur (191,95 eur + 62 eur + 288,48 eur + 207,33 eur) .

Odvolací súd preto podľa § 220 Občianskeho súdneho poriadku zmenil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania tak, že žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 749,76 eur na účet právneho zástupcu žalobcu v súlade s ust. § 149 ods. 1 O.s.p. a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ust. §142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešný žalobca si žiadne trovy odvolacieho konania neuplatnil ani nevyčíslil (§ 151 ods. 1 O.s.p.) , preto mu neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.