KSKE 3 Cob 142/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 142/2012

KS v Košiciach, dátum 21.08.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 142/2012

/SK/ZZ/1963/99/#paragraf-147a/.odsek-2

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/142/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209226057 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209226057.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. - distribúcia, a.s., I. nivy XX/b, XXX XX H., IČO: XX XXX XXX zastúpeného I.. I. R., advokátom, R. XXX, F. proti žalovanej K. G. - T. G.S., K. XX, XXX XX Y. - C., IČO: XX XXX XXX, zast. N.. N. H., advokátka, D. 8, I., o zaplatenie sumy 1 850,37 eur s prísl., o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa 19.5.2012 takto

r o z h o d o l :

Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa m e n í tak, že žalobcovi nepriznáva právo na zaplatenie sumy 100,00 eur.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 19.5.2012 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 100,00 eur na účet právneho zástupcu žalobcu, v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že žalobca žalobným návrhom doručeným súdu dňa 2.11.2009 navrhol, aby súd žalovanej uložil povinnosť, zaplatiť mu sumu 1.850,37 eur titulom škody vzniknutej neoprávneným odberom zemného plynu a priznať mu náhradu trov konania. Na prejednanie veci súd nariadil pojednávanie na deň 22.5.2012, na ktoré sa dostavili právni zástupcovia žalobcu i žalovanej a účastníci konania sa na pojednávanie nedostavili. Právna zástupkyňa žalovanej na pojednávaní dňa 22.5.2012 predložila k nahliadnutiu ospravedlnenie neúčasti žalovanej na pojednávaní a žiadosť o odročenie pojednávania z dôvodu okolností hodných osobitného zreteľa. Uvedenou okolnosťou bolo nedostavenie sa klientky na dohodnuté stretnutie. Po telefonickom rozhovore so synom klientky M. G., bolo právnej zástupkyni oznámené, že klientka sa na dohodnuté stretnutie nedostavila, nakoľko dňa 7.3.2012 došlo k tragickej udalosti a to k úmrtiu jej syna M. G. nar. XX.X.XXXX, v dôsledku násilného trestného činu, a vzhľadom na to, že bola vykonaná súdnoznalecká pitva, pohreb sa konal len týždeň pred termínom pojednávania. V dôsledku týchto udalostí sa klientka nachádza v zlom psychickom stave a odmieta komunikovať s okolím. Na základe vyššie uvedeného, právna zástupkyňa žalovanej požiadala o odročenie pojednávania na iný neskorší termín, nakoľko predpokladala, že klienta by nesúhlasila s konaním pojednávania bez jej účasti. Samotné písomné podanie s uvedeným obsahom spolu s fotokópiou úmrtného listu vystaveného dňa 14.3.2012 podala právna zástupkyňa žalovanej osobne do podateľne tunajšieho súdu dňa 22.5.2012 o 11:15 hod. (t.j. 15 minút pred začatím pojednávania) . Písomným podaním zo dňa 1.6.2012, doručeným súdu dňa 5.6.2012, si právny zástupca žalobcu uplatnil právo na zaplatenie sumy 100,00 eur ako sankcie za to, že žalovaná svoju neúčasť na pojednávaní neospravedlnila a právna zástupkyňa žalovanej neúčasť žalovanej na pojednávaní ospravedlnila až v deň pojednávania.

Súd prvého stupňa citoval ustanovenie § 119 ods. 2 a § 147a ods.1, 2, 3, 4, 6 O.s.p. a uviedol, že v danej veci sa žalovaná nedostavila na pojednávanie, na ktoré bola riadne a včas predvolaná. Právna zástupkyňa žalovanej sa na nariadený termín dostavila, pričom neúčasť žalovanej na pojednávaní

ospravedlnila písomným podaním podaným do podateľne súdu 15 minút pred začatím pojednávania s poukazom na jej zlý psychický stav. V zmysle ust. § 119 ods. 3 O. s. p. dôvodom na odročenie pojednávania môže byť zdravotný stav účastníka. Návrh na odročenie pojednávania v takom prípade musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v ust. § 119 ods. 2 O.s.p. aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára o tom, že zdravotný stav účastníka neumožňuje účasť na pojednávaní, teda, že účastník nie je schopný bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania. Keďže z písomného podania právnej zástupkyne žalovanej nevyplýva, že žalovaná by nebola schopná bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu zúčastniť sa pojednávania, súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 119 ods. 3 O.s.p. nepovažoval ospravedlnenie neúčasti žalovanej na pojednávaní dňa 22.5.2012 za náležite odôvodnené a jej neúčasť posúdil ako neospravedlnenú. Z dôvodu neúčasti žalovanej si žalobca, zastúpený advokátom N.. I. R., ktorý sa dostavil na nariadené pojednávanie, uplatnil právo na zaplatenie sumy 100,00 eur a keďže v danom prípade boli naplnené všetky predpoklady uvedené v § 147a ods. 2 a 3 O.s.p., súd prvého stupňa zaviazal žalovanú, aby sumu 100,00 eur zaplatila na účet právneho zástupcu žalobcu.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie žalovaná, cestou svojej právnej zástupkyne a uviedla, že sa nestotožňuje s uložením sankčného opatrenia za jej neúčasť na pojednávaní a žiada návrh právneho zástupcu žalobcu zamietnuť. Uviedla, že neúčasť žalovanej na pojednávaní dňa 22.5.2012 nebola spôsobená subjektívnymi okolnosťami na strane žalovanej, ktorými sa snažila zmariť priebeh súdneho pojednávania, ale objektívnymi okolnosťami majúcimi povahu v psychickom rozpoložení žalovanej v dôsledku násilnej smrti jej syna. Považuje za pochopiteľné a aj ľudsky akceptovateľné, že s takouto tragickou udalosťou žalovaná, ako matka sa ťažko vyrovnáva a vyrovná a návrh právneho zástupcu žalobcu na priznanie separátnych trov považuje za prejav necitlivosti. K oneskorenému oznámeniu dôvodu neúčasti žalovanej na pojednávaní uviedla, že k tomu došlo preto, že ako jej právna zástupkyňa sa o ňom dozvedela od syna žalovanej až tesne pred pojednávaním, keď chcela zistiť dôvod neúčasti žalovanej na dohodnutom stretnutí pred pojednávaním, a preto nemohla skôr požiadať o odročenie pojednávania. K preukázaniu zdravotného stavu uviedla, že nepriaznivý psychosomatický stav, nie je chorobou, je len reakciou na tragickú udalosť a nie je skutočnosťou, pre ktorú by sa účastník nemohol zúčastniť pojednávania, avšak nebol by schopný vnímať a chápať priebeh pojednávania a lekár by mu zrejme nevydal potvrdenie vyžadované zákonom. Vzhľadom na uvedené zákonnú úpravu považuje za nedostatočnú a má za to, že pri rozhodovaní je potrebné sa riadiť aj skúsenosťami konajúceho sudcu. Dôvod neúčasti žalovanej na pojednávaní a vyššie uvedené okolnosti podania žiadosti o odročenie pojednávania, považuje za okolnosť hodnú osobitého zreteľa a poukázala aj na oslobodenie žalovanej od súdnych poplatkov a dôvody tohto oslobodenia, a to nepriaznivý zdravotný stav žalovanej po operácii mozgu, v dôsledku čoho bola uznaná za invalidnú dôchodkyňu a skutočnosť, že v dôsledku svojho zdravotného stavu musela zrušiť svoju podnikateľskú činnosť a okrem invalidného dôchodku nemá iné príjmy.

Právny zástupca žalobcu v podaní zo dňa 15.8.2012 k odvolaniu žalovanej uviedol, že dôvody uvedené v odvolaní žalovanej, považuje za účelové a urážajúce ho ako advokáta, ktorý má dostatok skúseností na to, aby vedel individuálne posúdiť uplatňovaný nárok a poukázal na opakované odročovanie štyroch pojednávaní, nariadených na prejednanie veci. Uviedol, že z ľudskej stránky chápe zložitú situáciu žalovanej, avšak pojednávanie bolo začaté dňa 30.10.2009 a už uplynulo dostatok času, aby bolo vo veci samej rozhodnuté. Inštitút separátnych trov nepovažuje za vhodne formulovaný, ale je to zákonné právo, ktoré nemožno uprieť osočovaním protistrany. Považuje za neférové, aby zložitá situácia žalovanej bola riešená na úkor toho, aby sa v primeranom čase dosiahlo spravodlivé rozhodnutie. Uviedol, že vzhľadom na svoje sídlo, samotná cesta na pojednávanie znamená celodennú stratu času, keď sa pojednávanie odročí bez prejednania veci. Žalovaná a jej právna zástupkyňa mali dostatok času, aby zabezpečili doklady a predložili ich súdu v primeranom čase, stačilo aspoň deň vopred oznámiť, že zo zdravotných dôvodov sa žalovaná pojednávania nemôže zúčastniť a práceneschopnosť doloží dodatočne. Okrem toho žalovaná, ktorá je zastúpená advokátkou, mala možnosť požiadať, aby vec bola prejednaná bez jej účasti, ktorú možnosť nevyužila. Považuje preto za nehospodárne a odporujúce zásadám občianskeho konania, aby takéto konanie žalovanej nebolo sankcionované a poukázal na to, že predsedovi súdu už bola daná sťažnosť na prieťahy v konaní.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. prejednal odvolanie žalovanej proti uzneseniu súdu prvého stupňa, vrátane posúdenia konania, ktoré jeho vydaniu predchádzalo, a to podľa § 214 ods.2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Z obsahu spisu vyplýva, že do 22.5.2012 na prejednanie veci boli súdom prvého stupňa nariadené 4 pojednávania, z ktorých iba jedno bolo odročené na žiadosť žalovanej, a to z dôvodu, že v deň pojednávania žalovaná poverila svojim zastupovaním N.. J. H., advokátku, a táto sa do pojednávania nemala možnosť oboznámiť sa s vecou. Z uvedeného nevyplýva, že by žalovaná robila úkony, smerujúce k oddiaľovaniu prejednania a rozhodnutia danej veci.

Z obsahu spisu a odvolania žalovanej nie je sporné, že žalovaná sa nezúčastnila pojednávania nariadeného súdom prvého stupňa na 22.5.2012, na ktoré predvolanie bolo v súlade s právnou úpravou doručené iba právnej zástupkyni žalovanej, ktorá neúčasť žalovanej na pojednávaní ospravedlnila a o odročenie pojednávania požiadala až písomným podaním doručeným súdu 15 minút pred pojednávaním a osobne na pojednávaní a že právny zástupca žalobcu si podaním zo dňa 1.6.2012 uplatnil nárok na zaplatenie sumy 100,00 eur podľa § 147a ods. 2 O.s.p.

Odvolací súd uznáva, že žalobcovi, podľa súdom prvého stupňa citovaných zákonných ustanovení, vzniklo právo na zaplatenie sumy 100,00 eur, ktoré právo si žalobca aj uplatnil v zákonnej lehote a o ktorom práve je súd povinný rozhodnúť, ktorú povinnosť súd prvého stupňa splnil a návrhu žalobcu na zaplatenie sumy 100,00 eur vyhovel.

Ustanovenie § 147a O.s.p. upravujúce vznik práva žalobcu na uvedenú sankciu bolo do právneho poriadku zaradené s účinnosťou od 1.1.2012 ako reakcia zákonodarcu na obštrukcie účastníkov konania a ich právnych zástupcov v súvislosti s vyhýbaním sa účastí na pojednávaní.

Ako vyplýva zo žiadosti o odročenie pojednávania ako aj z odvolania, týždeň pred pojednávaním sa konal pohreb syna žalovanej, ktorý zomrel v dôsledku násilného trestného činu. Odvolací súd považuje za pochopiteľné, že žalovaná si v dôsledku uvedeného ani nemusela uvedomiť, že bola právnou zástupkyňou informovaná o termíne pojednávania, ktorého sa chcela zúčastniť, a preto ani neoznámila súdu, či svojej právnej zástupkyni, že vzhľadom na svoj psychický stav sa pojednávania nemôže zúčastniť a žiada o jeho odročenie.

Okolnosť, pre ktorú sa žalovaná nezúčastnila pojednávania nariadeného na 22.5.2012 bez včasného ospravedlnenia svojej neúčasti ako aj skutočnosť, že u žalovanej dovtedy nebolo zistené, že by sa vyhýbala účasti na pojednávaní, odvolací súd, za primeraného použitia ustanovenia § 150 O.s.p., považuje za dôvod hodný osobitného zreteľa, pre ktorý má za to, že sú splnené podmienky na to, aby žalobcovi, výnimočne, nárok na zaplatenie sumy 100,00 eur nebol nepriznaný.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 220 O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobcovi nepriznáva právo na zaplatenie sumy 100,00 eur.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.