KSKE 3 Cob 164/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/164/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899658 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899658.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu Mgr. Jolany Fuchsovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu: X.. X. I., V. XX, XXX XX J., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného Mgr. Petrom Dittrichom, advokátom, Mudroňova 29, 040 01 Košice, proti žalovanému v 1. rade: S. T., H. XX, XXX XX J., žalovanej v 2. rade K.. J. H., bytom J., A. XX, žalovanému v 3. rade V. F., 07X XX F., právne zastúpeného JUDr. Jozefom Füzerom, advokátom, M.R. Štefánika 1256/22, 075 01 Trebišov, o zaplatenie 5.626,37 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 19.4.2011, č.k. 36Cb/354/1999-348, jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaných v 1. a 2. rade zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu 5.626,37 eur s 18% úrokmi z omeškania ročne zo sumy 3.319,39 eur od 21.12.1994 do zaplatenia, zo sumy 2.306,18 eur od 21.8.1996 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku; proti žalovanému v 3. rade návrh na začatie konania zamieta a vyslovil, že o trovách konania súd rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca navrhol, aby súd žalovaného v 1. rade X.. S. T., D. 1, XXX XX J., IČO: XX XXX XXX a žalovaného v 2. rade V. F., XXX XX F. zaviazal na zaplatenie sumy 5.626,37 eur s 18% úrokmi z omeškania zo sumy 3.319,39 eur od 21.12.1994 do zaplatenia, zo sumy 2.306,98 eur od 21.8.1996 do zaplatenia a žalobcovi priznal náhradu trov konania. Dňa 28.1.1998 bol vydaný platobný rozkaz, proti ktorému podal žalovaný v 1. rade a žalovaný v 2. rade odpor s odôvodnením. Dňa 9.1.2003 žalovaný v 1. rade X.. S. T. zomrel. Osvedčením o dedičstve vydaným Okresným súdom Košice I dňa 27.5.2004 sp. zn. XXD XXX/XXXX a sp. zn. A. XX/XXXX súd zistil, že dedičmi zo zákona v1. dedičskej skupine po neb. X.. S. T. r.č. XXXXXX/XXXX naposledy bytom J., D. zomrelom dňa 9.1.2003 prichádzajú do úvahy poručitelia S.X. bytom J., H. XX a K.. J. H., rod. T., r.č. XXXXXX/XXXX, bytom J., A. XX. Vyššie uvedení dedičia nadobúdajú hnuteľný a nehnuteľný majetok a taktiež aktíva a pasíva rovnakým dielom v pomere k dedičstvu. Vyššie uvedené Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 27.5.2004. Na základe vyššie uvedenej skutočnosti na strane žalovaných v predmetnej právnej veci vystupujú žalovaný v 1. rade Jiří T., nar. X.XX.XXXX, r.č. XXXXXX/XXXX bytom H. XX, XXX XX J. a žalovaná v 2. rade K.. J. H. nar. XX.XX.XXXX, r.č XXXXXX/XXXX, bytom A. XX, J.. Žalovaný v 3. rade v predmetnej právnej veci vystupuje V. F., XXX XX F..

Dňa 19.9.2008 bol v predmetnej veci vyhlásený rozsudok, ktorým súd žalovaných v 1. - 3. rade zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 100.000,00 Sk s 18% úrokom z omeškania od 21.12.2004 do zaplatenia spoločne a nerozdielne a žalovaného v 1. a 2. rade zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 69.500,00 Sk s 18% úrokom z omeškania od 21.8.1996 do zaplatenia spoločne a nerozdielne a rozhodol o trovách konania. Proti tomuto rozsudku podali v zákonnej lehote odvolanie žalovaní v 1., 2. a 3. rade. Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 30.9.2009 zrušil rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa. Krajský súd vo vyššie uvedenom uznesení okrem iného uviedol, že odvolanie žalovaných je dôvodné, pretože súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil. Je nepochybné, že právny predchodca žalovaných v 1. a 2. rade a žalovaný v 3. rade uzavreli zmluvu o vykonaní diela za dohodnutú cenu 45.000,00 Sk. Súd prvého stupňa sa žiadnym spôsobom pri rozhodovaní nevysporiadal s touto skutočnosťou a za vykonanie tohto diela uložil žalovaným zaplatiť spolu 169.500,00 Sk, teda sumu presahujúcu dohodnutú cenu podľa § 546 Obchodného zákonníka. Ďalej súd prvého stupňa vychádzal zo stanoviska, že žalovaný v 3. rade dohodou zo dňa 6.2.1996 sa stal dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi (právny predchodca žalovaných v1. a 2. rade) . Krajský súd ďalej uviedol, že kópie tejto dohody, ktorú predložil žalobca boli podpísané iba starostom žalovaného v 3. rade a neboli podpísané žalobcom. Teda v tomto prípade nemožno hovoriť o písomnej dohode podľa § 533 Občianskeho zákonníka. Okrem toho v tejto dohode sa uvádza, že žalobca so starostom sa dohodli na zaplatení faktúry za vykonané meračské práce pre projekt plynofikácie obce priamo firme Z. práce a nie firme E. J., ktorá tieto práce objednala. Z takéhoto znenia nemožno urobiť záver, že táto dohoda je určitá, pretože z nej nevyplýva o akú faktúru ide a aká je výška peňažného záväzku, ku ktorému sa pristupuje § 533 Občianskeho zákonníka a teda, že ide o dohodu platnú podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nebol odstránený rozpor v tvrdeniach účastníkov o tom, či dielo bolo riadne odovzdané alebo nie. Krajský súd v Košiciach podľa § 221 ods. 1 písm. h) ods. 3 O.s.p. napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Súd opätovne vykonal dokazovanie (výsluchom žalobcu - X.. X. I., výsluchom žalovaného - X.. S. T. na pojednávaní dňa 6.11.2000, výsluchom N. D., starostu obce F., výsluchom C. I., starostu obce F., výsluchom K. K., starostu obce F., výsluchom svedkov - U. C., obsahom fotokópií listinných dôkazov - obsahom zápisnice z pojednávania dňa 6.11.2000 z č.l. 48, 51, obchodnou zmluvou č. 01/Z/94 dňa 15.1.1994, objednávkou č. 3/94 zo dňa 15.2.1994, faktúrou č. 12/94, originálmi listinných dôkazov - Oznámenie geodetických prác", oznámením o priemerných úrokových sadzbách z úverov obchodných bánk v rozhodnom období) a zistil, že zmluvný vzťah medzi obcou F. - žalovaným v 3. rade ako objednávateľom a žalovaným v 1. rade - X.. S. T. ako zhotoviteľom vznikol Obchodnou zmluvou č. XX/Z/XX dňa 15.1.1994, podpis zhotoviteľa a dňa 20.9.1995 podpis starostom obce F.. Na pečiatke v niektorých listinných dôkazoch sa krstné meno X.. T. uvádza ako S.. Predmetom tejto zmluvy v čl. 2. bola povinnosť zhotoviteľa, že za podmienok uvedených v zmluve vypracuje a odovzdá zadanie stavby pre objednávateľa F. - plynofikácia. Objednávateľ - obec F. sa zaviazala, že dokončené zadanie prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Súd ďalej konštatoval, aké skutočnosti zistil.

Právny zástupca žalobcu navrhol, aby súd žalovaných v 1. a 2. rade zaviazal zaplatiť celú istinu a príslušenstvo s tým, že na úrokoch z omeškania sa žalobca vie so žalovanými v 1. a 2. rade dohodnúť a čo sa týka žalovaného v 3. rade, v tomto prípade je ochotný žalobca upustiť od vymáhania alebo od trvania návrhu vo vzťahu k žalovanému v 3. rade s tým, že žalovaný v 3. rade si proti žalobcovi nebude uplatňovať náhradu trov konania.

Žalovaní v 1. a 2. rade uviedli, že uplatnená peňažná pohľadávka žalobcu, ktorá je predmetom konania bola prihlásená v dedičskom konaní a to, že žalovaní v 1. a 2. rade zdedili po neb. otcovi X.. Jiřím T. aktíva vo výške 500.000,00 Sk a byt a uspokojenie pohľadávky žalobcu z dedičského konania by prevyšovalo zdedený poručiteľov majetok. Právny zástupca žalovaného v 3. rade navrhol, aby žalobca proti žalovanému v 3. rade zobral návrh na začatie konania späť s tým, že si náhradu trov konania neuplatňuje a poukázal na uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.9.2009, ktorým zrušil rozsudok súdu prvého stupňa.

Žalobca uviedol, že žalovaní v 1. a 2. rade nepreukázali v predmetnom konaní, že dedičstvo je predĺžené, iba sa bránili pasívnou legitimáciou. Cena uvedená v obchodnej zmluve uzatvorenej medzi žalovaným v 3. rade a X.. S. T. zo dňa 15.1.1994 a V. F., podpísaná dňa 20.9.2005 vo výške 45.000,00 Sk sa týka len vydania rozhodnutia pre umiestnenie stavby a nie geodetických prác. V čase, keď žalobca vyhotovoval predmetné dielo, cena bola omnoho vyššia a postupoval na základe cenníka, ktorý predložil súdu. Uviedol, že kedykoľvek je to kontrolovateľné a je zrejmé, že po 4 rokoch sa ceny menili smerom nižšie, pretože na nákup takýchto prístrojov, ktoré boli v tom čase novinkou, v r. 1994 boli omnoho vyššie investície ako 4 roky neskôr. Taktiež uviedol, že Ing. S. T. vykonával tzv. inžinierku činnosť t.j., že práce sprostredkoval pre V. F., či už sa jedná o geodetické práce, projektové práce alebo stavebný dozor. V zmluve, ktorú uzatváral X.. S. T. s obcou, uzatváral zmluvu pre seba a pre obecný úrad za sprostredkovanie týchto prác, to znamená za inžiniersku činnosť. V tejto činnosti a v tejto cene v žiadnom prípade nie sú zahrnuté projektové a geodetické práce. Celková výmera obce, ktorú zameral žalobca bola cca 15 ha a v takom prípade by vyšla cena nejakých 3.000,00 Sk za zameranie a digitálne spracovanie 1 ha záujmového územia. Cenu, ktorú žalobca kalkuloval, kalkuloval vtedy podľa platného cenníka, ktorý vydal Úrad geodézie a kartografie. Sú v ňom uvedené nomenklatúrne čísla a všetky položky tak, ako má byť. Žalobca vychádzal zo zameraných fyzických objemov, nič nie je nafakturované naviac a práca bola žalobcom urobená maximálne spoľahlivo.

Žalobca poukázal na dohodu, ktorú krajský súd kvalifikoval ako neplatnú a za neurčitú, pričom bola vystavená na Obecnom úrade F. a taktiež aj faktúra znejúca na sumu 100.000,00 Sk. Z čoho vyplýva, že starosta v tom čase podpísal nielen túto Dohodu , ale podpísal aj faktúru a prijal túto faktúru. Ďalej poukázal na žiadosť o úhradu faktúry Odpoveď F." zo dňa 9.8.1996, kedy samotná Obec F. a vtedajší starosta K. K. v bode č. 3 tejto odpovede podotýka, že správca vlastní iba jednu sadu projektu. To znamená, že táto práca bola odovzdaná a bola na obecnom úrade a taktiež predložil súdu čestné prehlásenie X.. N. S., konateľa spoločnosti E. - X., s.r.o..

Dňa 5.8.1996 bola žalovanému v 1. rade X.. T. predložená, resp. zaslaná faktúra č. 10/96 na sumu 69.500,00 Sk v ktorej bolo uvedené, že na základe Vašej objednávky č. 3/94 zo dňa 15.2.1994 a na základe dojednaných dodacích podmienok vykonal som pre Vás polohové a výškové zameranie Obce F. ako podklad pre plynofikáciu dňa 5.12.1994, za tieto práce som Vám fakturoval prvý preddavok vo výške 100.000,00 Sk. Dnešným dňom Vám dofakturovávam druhú konečnú splátku vo výške 69.500,00 Sk . Splatnosť tejto faktúry bola dňa 20.8.1996.

Súdu bol zo strany žalovaného t.č. v 3. rade predložený list Slovenského plynárenského priemyslu zo dňa 28.10.1997. Tento list je adresovaný V. úradu F., okr. T., vec: Plynofikácia Obce F. - zaujatie stanoviska k PD" - Vami predloženú PD Projekt stavby plynofikácie obce F." sme posúdili z hľadiska prevádzkovateľa rozvodných plynárenských zariadení a dodávateľa zemného plynu a k predloženej PD zaujímame nasledovné stanovisko - Obec F. bola zahrnutá do rozvojového programu plynofikačného projektu F. a okolie. Vzhľadom na to, že stavba nebola doposiaľ zahájená je nutné z hľadiska koncepčného prepracovať PD, nakoľko pôvodne spracovaná PD je v súčasných podmienkach nevyhovujúca. Vo vyššie uvedenom liste sa nachádzajú ďalšie podmienky na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá by bola platná a použiteľná v súčasných podmienkach, resp. vyhovujúca . Z vyššie uvedeného listu nie je zrejmé, či bola na príslušný SPP, odštepný závod predložená projektová dokumentácia, spracovaná X.. I. alebo iná projektová dokumentácia na plynofikáciu V. F.. Podľa predložených listinných dôkazov zrejme sa jednalo o projektovú dokumentáciu vypracovanú X.. I. a z obsahu tohto listu sa možno domnievať, že projektová dokumentácia bola dodaná v potrebnom počte na diskete a v čase, keď bola dodaná bola vyhovujúca, v súčasných podmienkach asi zrejme nie a keďže sa neuvádza, kedy táto projektová dokumentácia bola odovzdaná I., príslušnému odštepnému závodu a nie je zrejmé, kto túto projektovú dokumentáciu vypracoval.

Žalovaným t.č. v 3. rade boli predložené aj faktúry X.. S. I. z 15.6.1998 s dňom vystavenia 15.6.1998 so splatnosťou 29.6.1998 na sumu 53.000,00 Sk za spracovanie projektovej dokumentácie a zameranie stavby a plynofikácie obce a na sumu 53.000,00 Sk za geodetické zameranie pre spracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie obce. Z originálu Knihy odoslaných faktúr žalobcu súd zistil, že

predmetné faktúry (12/94, 10/96) , ktoré boli zaslané X.. T. sú zapísané na str. 5 a 8 a predmetná objednávka v origináli Knihe objednávok na str. 5. Vzhľadom na tieto skutočnosti je zrejmé, že medzi X.. T. a Obcou F. došlo dňa 15.1.1994 k uzatvoreniu Obchodnej zmluvy č. 01 /Z/94.

Dňa 15.2.1994 objednal X.. T. u žalobcu práce tak, ako vyplýva z obsahu objednávky. Dňa 5.12.1994 odovzdal žalobca žalovanému v 1. rade X.. T. projektovú dokumentáciu, diskety a doklady tak, ako v vyplýva z obsahu faktúry č. 12/94 zo dňa 5.12.1994 na sumu 100.000,00 Sk ako to vo svojej výpovedi potvrdil X.. T. na pojednávaní dňa 6.11.2000. Faktúra, ktorou bol účtovaný preddavok k sume 100.000,00 Sk bola odovzdaná žalovanému v 1. rade X.. T., ako bolo vyššie uvedené 3-krát geodetického prieskumného zamerania podľa zoznamu ulíc, 2 krát disketa digitálnej mapy a zoznamu súradníc bodov. Dňa 18.2.1994 bolo na Katastrálny úrad v J., Správa katastra T. odovzdané písomné podanie žalobcu - oznámenie geodetických prác a plynofikácia Obce F. . V skutočnosti sa jednalo o projektovú dokumentáciu na plynofikáciu Obce F. a nie vodovod, kde je aj list príslušného odštepného závodu I. zo dňa 28.10.1997 adresovaný žalovanému v 3. rade Obci F., že pôvodne spracovaná projektová dokumentácia v súčasných podmienkach je nevyhovujúca. Následne vystavené faktúry X.. I. na sumu dvakrát po 53.000,00 Sk Obci F. v tomto prípade nie sú podstatné.

Súd konštatoval, že medzi X.. S. T. a Obcou F. došlo dňa 15.1.1994 k uzatvoreniu Zmluvy o dielo. Objednávkou žalovaného v 1. rade Ing. S. T. k žalobcovi zo dňa 15.2.1994 a následne jej plnenie obsahuje podmienky Zmluvy o dielo, preto obsah a následné skutočnosti vyplývajúce z tejto objednávky a texty uvedené v predmetných daňových dokladoch, podľa názoru súdu sa jedná o Zmluvu o dielo. Je zrejmé, že X. S. T. pôsobil ako sprostredkovateľ medzi žalobcom a žalovaným v 3. rade. Žalobca pre žalovaného v 1. rade - Ing. S. T. sprostredkovateľ vykonával projektové a geodetické práce pre plynofikáciu Obce F. v prospech X.. S. T. a skutočnosť, že predmetné dielo (projektová dokumentácia) , t. j. projektové a geodetické práce boli žalobcom odovzdané a žalovaným prevzaté dňa 5.12.1994. Skutočnosť, že dielo nebolo odovzdané žalovanému v 3. rade, nemá vplyv na uplatnenú peňažnú pohľadávku žalobcu. Žalobca uzatvoril Zmluvu o dielo, resp. žalovaný v 1. rade u neho objednal dielo a žalobca dielo žalovanému v 1. rade riadne a včas odovzdal a žalovaný v 1. rade dielo prevzal. Vyplýva to z vyššie uvedených listinných dôkazov, svedeckých výpovedí a následne aj z nového listinného dôkazu - čestného prehlásenia Ing. N. S. zo dňa 18.4.2011, ktorý okrem iného uviedol, že podklady, t. j. projektové a geodetické zamerania použil ako podklad na vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie Obce F. a tieto mu boli dané starostom obce. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že obec disponovala predmetom diela, ktoré žalobca vykonal a odovzdal a že žalovaný v 1. rade, ktorému dielo odovzdal žalobca a ktorý dielo prevzal, zrejme tieto podklady odovzdal Obci F., keďže Obec F. týmito dokladmi disponovala. Cena za vykonané, odovzdané a prevzaté dielo vyúčtovaná žalobcom daňovým dokladom č. 12/1994 na sumu 100.000,00 Sk a cena vyúčtovaná daňovým dokladom - faktúrou č. 10/1996 v sume 69.500,00 Sk je s poukazom na predložené cenníky obvyklá v čase odovzdania a prevzatia diela. V predmetnom konaní nebolo preukázané, že by cena nebola obvyklá, resp. že bola účtovaná nedôvodne.

S poukazom na § 226 O.s.p. súd proti žalovanému v 3. rade návrh na začatie konania zamietol.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia (§ 536 ods. 1, § 537 ods. 1 prvá veta a ods. 2, § 539 ods. 1 Obchodného zákonníka) súd dospel k záveru, že uplatnená peňažná pohľadávka žalobcu je skutkovo a právne dôvodná, preto súd žalovaných v 1. a 2. rade zaviazal tak, ako je uvedené vo výroku rozsudku.

Predloženie listinných dôkazov žalovanou v 2. rade o predĺžení nadobudnutého dedičstva, nemá vplyv na predmetné rozhodnutie. Túto skutočnosť, že dedičstvo je predĺžené môžu žalovaní v 1. a 2. rade uplatniť v exekučnom konaní.

So zaplatením uplatnenej peňažnej pohľadávky žalobcu sa žalovaní v 1. a 2. rade dostali do omeškania. Výška úrokov z omeškania nebola medzi účastníkmi konania zmluvne dohodnutá, preto súd priznal

žalobcovi úroky z omeškania podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 502 ods. 1 Obchodného zákonníka s poukazom na obsah o priemerných úrokových sadzbách z úverov obchodných bánk v r.1994. Začiatok omeškania, za ktoré žalobca uplatňuje úrok z omeškania je v súlade s § 122 ods. 1 prvá veta Občianskeho zákonníka podľa ktorého, lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok a v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami.

O trovách konania rozhodne súd až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej § 151 ods. 3 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku - druhému výroku, podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Navrhol, aby odvolací súd voči žalovaným v 1. a 2. rade rozsudok potvrdil v zmysle návrhu na rozhodnutie na odvolacom súde a voči žalovanému v 3. rade rozsudok zmenil tak, že všetkých žalovaných t.j. žalovaných v 1, 2 a 3. rade zaviaže zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu 5.626,37 eur s 18 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 3.319,39 eur od 21.12.1994 do zaplatenia a zo sumy 2.306,18 eur od 21.08.1996 do zaplatenia a zároveň nahradiť mu trovy konania a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 2 písm.d/) a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm.f/) .

Svoje odvolanie odôvodnil tým, že zaviazaným na úhradu žalovaného nároku mal byť popri žalovaných v 1. a 2. rade aj žalovaný v 3. rade, a to z dôvodu, že dielo vykonané a odovzdané žalobcom, žalovaný v 3. rade mal k dispozícii a využil ho.

Je nepochybné, že žalobca vykonal polohové a výškové zameranie Obce F., ktoré v potrebnom počte vyhotovení a s prílohami odovzdal pôvodne žalovanému v 1 rade /S. T./. Žalobca si následne faktúrou č. 12/94 znejúcou na sumu 100.000,00 Sk a faktúrou č. 9/96 znejúcou na sumu 69.500,00 Sk uplatnil svoju odmenu za vykonanie diela u pôvodne žalovaného v 1. rade - X.. S. T.. Výška uplatnenej odmeny vychádza z rozsahu diela, ktoré bolo vykonané a v tom čase platného cenníka prác. Odôvodnenosť výšky odmeny žalobca preukázal rozsahom vykonaného diela a platným cenníkom prác v danom čase.

Žalobca, vzhľadom k skutočnosti, že pôvodne žalovaný v 1. rade neuhrádzal vystavené faktúry, po rozhovore s vtedajším starostom obce F. (p. I.) , pre ktorú obec ako koncového odberateľa žalobca dielo vykonal a vzhľadom na ponuku starostu, uzatvoril dňa 06.02.1996 dohodu so štatutárnym zástupcom Obce F., v ktorej sa Obec F. zaviazala uhradiť faktúry za vykonané meračské práce pre projekt plynofikácie obce priamo firme Geodetické práce a nie firme E. J., ktorá tieto práce objednala. Uvedená dohoda je nevyvrátiteľne potvrdená aj vystavením faktúry č. 7/96, zo dňa 06.02.1996, znejúca na sumu 100.000,00 Sk, ktorú vystavil žalobca pre Obec F. a štatutárny zástupca obce, starosta, túto faktúru prevzal, bez akýchkoľvek pripomienok a bez dokladu o jej vrátení ako bezpredmetnej.

Autenticita vyššie uvedenej dohody medzi žalobcom a žalovaným v 3. rade, bola počas prebiehajúceho konania spochybnená a to dvojakým spôsobom:

Žalobca v priebehu konania doložil konajúcemu súdu originál podpísanej dohody, čím odstránil žalovanými vytýkaný nedostatok a zásadne odmieta skutočnosť, že ju ako osoba z tejto dohody nie povinná, dodatočne podpísala, čo sa v prípade potreby dá dokázať súdnoznaleckým posudkom. Uvedená obrana Obce F., že dohoda nebola podpísaná žalobcom je aj logicky neopodstatnená, nakoľko dohoda bola podpísaná starostom, teda štatutárnym orgánom obce, ktorá sa zaviazala zaplatiť faktúry a zároveň dohoda bola napísaná na hlavičkovom papieri obce, teda pri racionálnej argumentácii je zjavné, že v tom čase sa k dohode dospelo, a dohoda predložená súdu dodatočne podpísaná oboma zmluvnými stranami je pravá a originálna /bola nájdená v archíve žalobcu/. Zároveň bola dohoda spochybnená a to z dôvodu jej neurčitosti. K tejto výhrade má žalobca za to, že obsah dohody je dostatočne určitý, nakoľko je v nej uvedený jej predmet, a to záväzok Obce F. zaplatiť faktúry za vykonané meračské práce pre plynofikáciu obce priamo firme Geodetické práce a nie firme E. J.. Neurčitosť tejto dohody by mohla byť

preukázaná v prípade, ak by existovalo viacero vzťahov medzi tými istými subjektmi a nebolo by zrejmé, ktorého ich vzťahu sa dohoda dotýka. Nakoľko žalobca a žalovaný v 3. rade nemajú založený iný právny vzťah ako právny vzťah plynúci z vykonania diela v Obci F. so súhlasom starostu obce a žalovaný nemal iný právny vzťah s pôvodne žalovaným v 1. rade - X.. S. T., je obsah dohody, ktorá bola predložená súdu dostatočne určitý na jej právnu klasifikáciu podľa ustanovenia § 533 Občianskeho zákonníka a nasl..

Určitosť obsahu tejto dohody potvrdzuje aj vyššie uvedený fakt, že spoločne s uzatvorením tejto dohody bola žalobcom vystavená a starostom obce prijatá faktúra č. 7/96 zo dňa 06.02.1996.

Žalovaný v 3. rade disponoval dielom, ktoré vykonal žalobca. Žalovaný v 3. rade po celý čas súdneho konania zavádzal konajúce súdy v tom, že nedisponoval dielom, ktoré vykonal žalobca, pričom nezobral do úvahy skutočnosť, a to odpoveď Obce F. na Žiadosť žalobcu o úhradu faktúr - zo dňa 09.08.1996, v ktorej starosta obce, pán Mikuláš K., potvrdzuje, že obec vlastní projekt - /pričom dielo žalobcu je len časťou projektu plynofikácie - nie samotným projektom/ a zároveň píše, že faktúru obec neuhradí z finančných dôvodov, teda nie pre skutočnosť, že by práce neboli vykonané a odovzdané ani z nijakého iného dôvodu.

Žalovaný v 3. rade tvrdil, že projekt plynofikácie musel zadať na opätovné spracovanie. Túto skutočnosť žalobca nespochybnil. Žalobca však predložil konajúcemu súdu čestné prehlásenie pána X.. Petra S., konateľa spoločnosti E. - X., spol. s.r.o., ktorá spoločnosť vyhotovovala projekt plynofikácie Obce F., ktorým dokazuje, že obec disponovala geodetickou dokumentáciou, ktorú vypracoval žalobca a túto dokumentáciu obec odovzdala ako podklad spoločnosti E. - X., spol. s.r.o. pre vypracovanie celého projektu.

Uvedeným dôkazom žalobca dokázal, že dielom, ktoré vyhotovil, obec disponovala a tvrdenia žalovaného v 3. rade sú nepodložené a zavádzajúce.

Žalobca má za to, že všetkými dôkazmi, ktoré boli navrhnuté a vykonané, je preukázané, že obec dielo, ktoré vyhotovil žalobca vlastnila, mala k dispozícii a použila vo svoj prospech a za takéto dielo neuhradila odmenu.

Pri vyhodnocovaní dôkazov, konajúci súd hodnotí dôkazy, a to každý jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom má prihliadať aj na to, čo vyšlo počas konania najavo. Súd musí pri hodnotení dôkazov vychádzať z formálne logického úsudku založeného na vykonaných dôkazoch. V prípade, ak súd považuje vykonaný dôkaz za nedôveryhodný, je povinný odlišný záver, akému nasvedčuje vykonaný dôkaz, odôvodniť. Zároveň je nutné v rámci hodnotenia dôkazov zohľadniť všetky okolnosti, ako sú vzájomná nadväznosť, súlad alebo rozpor medzi skutočnosťami, ktoré z vykonaných dôkazov vyplývajú.

Z vykonaných dôkazov je nepochybne zrejmé, že žalovanému v 3. rade bolo dodané dielo žalobcu, že žalovaný v 3. rade uzatvoril dohodu so žalobcom o pristúpení k záväzku, že prijal faktúry vystavené žalobcom na úhradu ceny diela, ktoré vyhotovil žalobca (tieto faktúry žalovaný nevrátil ako neodôvodnené, ani ako neopodstatnené, ani sa nijakým spôsobom neohradil voči ich vystaveniu žalobcom v danom čase) , že žalovaný v 3. rade použil dielo zhotovené žalobcom a neuhradil cenu diela v súlade s vystavenými a žalovaným v 3. rade bez výhrady prijatými faktúrami.

K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný v 3. rade, ktorý uviedol, že tvrdenia žalobcu v odvolaní sú nepreukázané z vykonaného dokazovania. Obec nedisponovala s dokumentáciou na plynofikáciu od žalobcu. Projekt plynofikácie si objednal u spoločnosti E. s.r.o. a za to aj zaplatil. Ak by mal dokumentáciu od žalobcu alebo od iného žalovaného, tak by nemusel dávať objednávku na projekt stavby plynofikácie spoločnosti E. s.r.o., pričom aj projekt spoločnosti E. s.r.o. bol vadný, s prihliadnutím na stanovisko SPP.

Z uvedeného dôvodu dielo - projekt stavby plynofikácie vykonal a zhotovil X.. S. I. a podľa tohto projektu bola aj stavba celkovo zrealizovaná. Z toho vyplýva, že žalobca ani žalovaný v 1. rade neodovzdal projekt žalovanému v 3. rade a medzi žalobcom a žalovaným v 3. rade nevznikla dohoda o pristúpení záväzku.

Ďalej uviedol, že dielo žalobcom nebolo riadne vykonané a odovzdané, žalovanému v 3. rade nikto neodovzdal dielo, pretože sa na obecnom úrade nenachádza a sám žalobca potvrdil, že nedodal v potrebnom počte písomné vyhotovenie diela. Preto nedošlo k riadnemu ukončeniu diela a z toho dôvodu má dielo vady a objednávateľ nemá povinnosť dielo s vadami prevziať, ale má povinnosť dielo prevziať bez vád. Obchodný zákonník nepovažuje za riadne splnenie záväzku splnenie vadné. Z uvedeného dôvodu ak zhotovitel' dodá dielo s vadami, nevzniká objednávateľovi povinnosť zaplatiť cenu diela ( § 537 ods. 2 Obchodný zákonník) .

Preto žalovaný v 3. rade navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok pokiaľ ide o výrok, ktorým súd žalobu proti nemu zamietol.

Odvolací súd preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa zásad uvedených v ust. § 212 O.s.p. aj s konaním, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné:

Zmluvný vzťah, predmetom ktorého bol projekt plynofikácie obce a ďalšie, vznikol medzi žalovaným v 3. rade ako objednávateľom a právnym predchodcom žalovaných v l. a 2. rade - X.. S. T. ako zhotoviteľom Obchodnou zmluvou č. 01/Z/94 z 15.1.1994.

X.. S. T. objednal objednávkou č. 3/94 z 15.2.1994 u dodávateľa - žalobcu spracovanie geodetickej dokumentácie Obce F. atď.

Žalobca dielo vykonal a fakturoval za ne odmenu u X.. S. T. faktúrou č. 12/94, ktorú prevzala pracovníčka X.. J. T. - U. C..

Z týchto skutočností jednoznačne vyplýva, že zmluva o zhotovení zadania stavby - plynofikácia Obce F. podľa - 536 ods. 1 Obchodného zákonníka vznikla medzi X.. J. T. a žalovaným v 3. rade.

X.. J. T. poveril žalobcu podľa § 538 Obchodného zákonníka vykonaním polohového a výškového zamerania Obce F. a žalobca po vykonaní týchto zameraní uplatnil odmenu u Ing. J. T. faktúrou č. 12/94 na sumu 100.000,00 Sk a faktúrou č. 9/96 na sumu 69.500,00 Sk, čo sám žalobca potvrdzuje v odvolaní.

Z uvedeného vyplýva, že žalobca, pokiaľ ide o polohové a výškové zameranie nebol v právnom vzťahu so žalovaným v 3. rade, ale s X.. J. T.. Preto je žalobca aj pokiaľ ide o odmenu v právnom vzťahu s X.. J. T. a nie so žalovaným v 3. rade.

Dňa 6.2.1996 uzavrel žalobca so žalovaným dohodu, podľa ktorej sa starosta so žalobcom dohodli na zaplatení faktúry za vykonané meračské práce pre projekt plynofikácie obce priamo firme Geodetické práce a nie firme E. J., ktorá tieto práce objednala.

Ako už bolo konštatované odvolacím súdom takáto dohoda je podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka neplatná, pretože nie je určitá.

V tejto dohode nie je presne uvedené o aký konkrétny záväzok ide, ktorej faktúry sa týka a aká je výška peňažného záväzku.

V tom čase jedna z faktúr a to č. 10/96 z 5.8.1996 nebola ani vystavená.

Všetko to svedčí o neplatnosti tejto dohody (§ 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka) .

Napokon pre účinné pristúpenie k záväzku podľa § 533 Občianskeho zákonníka sa vyžaduje, aby tretia osoba aj bez súhlasu dlžníka sa písomne dohodla s veriteľom, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok.

V tomto prípade žalovaný v 3. rade sa dohodol so žalobcom, že mu zaplatí faktúru a túto faktúru nezaplatí svojmu dlžníkovi, t.j. X.. J. T.. Tým žalovaný v 3. rade chcel obísť X.. J. T., s ktorým bol v právnom vzťahu, čím je aj podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatná.

Na záver treba poznamenať, že stavba sa realizovala podľa projektu X.. I., ktorý stál podstatne menej i to, že podľa pôvodnej zmluvy medzi žalovaným v 3. rade a Obcou F. č. 01/Z/94 cena diela bola dohodnutá na sumu 45.000,00 Sk, čo je nepomer k uplatnenej pohľadávke.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti - t.j. vo výroku, ktorým bola žaloba proti žalovanému v 3. rade zamietnutá ako vecne správny.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa podľa § 224 ods. 4 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.