KSKE 3 Cob 175/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 175/2012

KS v Košiciach, dátum 24.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 175/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/175/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111215894 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111215894.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci obchodnej spoločnosti E. - Z. s.r.o. v likvidácii, so sídlom J. č. XX, S., IČO: XX XXX XXX zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vo vložke č. XXXX/V, v konaní o vymenovanie likvidátora súdom, o odvolaní ustanoveného likvidátora B. Z. proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. XXCbR/XX/XXXX-XX zo dňa 22.5.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Odvolateľovi - B. - nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 22.5.2012 za likvidátora obchodnej spoločnosti E. - Z. s.r.o., menoval B. Z., nar. 31.8.1959, bytom C. č. XX, S. a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že uznesením zo dňa 5.8.2011 súd začal konanie o vymenovanie likvidátora spoločnosti E. - Z. s.r.o., z dôvodu, že likvidátor P. E. dňa 28.8.2007 zomrel. Výzvou z 2.11.2011 súd vyzval spoločnosť ako aj jediného spoločníka B. Z. aby uviedli, koho navrhujú za likvidátora s tým, že v prípade existencie prekážok pre výkon funkcie likvidátora tieto majú súdu oznámiť a boli poučení o skutočnosti, že súd môže za likvidátora vymenovať niektorého zo spoločníkov alebo člena štatutárneho orgánu, bez jeho súhlasu. Výzva adresovaná spoločnosti bola súdu vrátená s označením adresát neznámy, preto súd považoval zásielku za doručenú podľa § 48 ods. 2 O.s.p.

Súd prvého stupňa uviedol, že z vykonaného dokazovania zistil, že obchodná spoločnosť E. - Z. s.r.o. v likvidácii vstúpila do likvidácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 17.7.1995 a likvidátorom spoločnosti bol ustanovený P. E., ktorý dňa 28.8.2007 zomrel. Spoločník B. Z. na výzvu súdu v podaní, doručenom súdu dňa 25.11.2011 oznámil, že nevie určiť žiadnu osobu na funkciu likvidátora, on sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a osobné záležitosti za neho vybavuje p. K., na ktorú uviedol telefonicky kontakt. Súd prvého stupňa citoval ustanovenie § 71 ods. 1, 3, 4 O.s.p. a uviedol, že z vykonaného dokazovania má za preukázané, že spoločnosť nedodržala zákonom uloženú povinnosť po smrti likvidátora vymenovať nového likvidátora, a preto sú splnené podmienky na jeho vymenovanie súdom. Pri jeho vymenovaní súd postupoval podľa § 71 ods. 1, 2 O.s.p. a mal za to, že jediný spoločník neuviedol ani nepreukázal žiadne skutočnosti, pre ktoré nemožno od neho požadovať výkon funkcie likvidátora a skutočnosť, že sa zdržiava v zahraničí ho nezbavuje zodpovednosti za spoločnosť, ktorej je zakladajúcim a t.č. jediným spoločníkom, naopak, bolo by nespravodlivé, prenášať zodpovednosť za spoločnosť, zriadenú za účelom podnikania, na štát. Preto súd za likvidátora vymenoval B. a o trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa v zákonnej lehote podal odvolanie B. Z., ako ustanovený likvidátor z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p., že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Uviedol, že na výzvu súdu prvého stupňa riadne reagoval tak, že nevie určiť žiadnu osobu, ktorá by mohla zastávať funkciu likvidátora spoločnosti a vylúčil možnosť, aby do tejto funkcie bol menovaný on, a to z dôvodu, že sa dlhodobo, od roku 2007 zdržiava vo B. O., má tam stále zamestnanie a na Slovensku sa zdržiava minimálne. Uviedol, že súd prvého stupňa na uvedené mal prihliadnuť a že výkon funkcie likvidátora nie je v jeho časových ani odborných schopnostiach a spôsobilostiach, čo bolo aj dôvodom, prečo sa v roku 1997 nestal likvidátorom. Uviedol, že spoločnosť nikdy nebola jednoosobovou spoločnosťou a on počas jej trvania nenadobudol všetky jej obchodné podiely a že na Slovensku sa nebude zdržiavať minimálne ešte 10 rokov. Poukázal na to, že poučenie súdu prvého stupňa uvedené v jeho výzve o nemožnosti vykonávať funkciu likvidátora nebolo dostatočné a že ak objektívne neexistuje osoba spôsobilá na výkon funkcie likvidátora, tak má byť vymenovaná zo zoznamu správcov vedeného podľa osobitného predpisu. Ďalej uviedol, že ešte v roku 1997 udelil spoločníkovi P. E. plnomocenstvo, aby ho zastúpil vo všetkých úkonoch súvisiacich s likvidáciou a jej ukončením, nakoľko k reálnemu začatiu podnikania spoločnosti nedošlo a spoločnosti sa vôbec nevenoval. Poukázal na to, že súd vo veci nekonal a zapísaného likvidátora neviedol k splneniu jeho povinnosti, pričom on v súčasnosti nemá ani možnosť dopracovať sa k dokumentácii spoločnosti. Z dôvodu nedostatočnej spôsobilosti a dlhodobej neprítomnosti na Slovensku nie je spôsobilý vykonávať funkciu likvidátora a navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. prejednal odvolanie ustanoveného likvidátora proti uzneseniu súdu prvého stupňa, a to podľa § 224 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Z obsahu spisu vyplýva, že obchodná spoločnosť E. - Z. s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného Košice I so vznikom dňa 27.3.1995, pri vzniku mala dvoch spoločníkov - P. E. a B. Z., na valnom zhromaždení konanom dňa 17.7.1995 spoločnosť prijala rozhodnutie o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie a za likvidátora bol ustanovený spoločník P. E., ktorý dňa 28.8.1997 zomrel a registrovému súdu nezaslal žiadne doklady o prebiehajúcej likvidácii.

Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť, necelé štyri mesiace po vzniku spoločnosti, prijala rozhodnutie o zrušení a vstupe do likvidácie. Z vykonaného dokazovania nevyplýva, či spoločnosť vôbec má majetok, na vysporiadanie ktorého je potrebné vykonať likvidáciu. Ak však spoločnosť v roku 1995 prijala rozhodnutie o vstupe do likvidácie, a nie o svojom zrušení bez likvidácie, tak možno predpokladať, že majetok mala. Ako uviedol súd prvého stupňa v napadnutom uznesení, po úmrtí ustanoveného likvidátora spoločnosť mala menovať nového likvidátora, ktorú povinnosť nesplnila. V súčasnosti ako jediný žijúci spoločník spoločnosti je zapísaný B. Z., a preto by mal mať záujem na vysporiadaní majetku spoločnosti a ak spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť, tak na jej zániku. Ak bol aktívny pri založení spoločnosti, tak by mal byť aktívny aj pri zániku spoločnosti a neprenášať povinnosti s tým spojené na štát.

Podľa právnej úpravy uvedenej v ust. § 71 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak spoločnosť nevymenuje likvidátora, tak súd môže vymenovať za likvidátora niektorého zo spoločníkov alebo štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu aj bez jeho súhlasu. Takúto osobu nemožno vymenovať iba v prípade, ak podľa osobitného predpisu nemôže túto funkciu vykonávať.

Takýmto osobitným predpisom je napr. Zákon o cenných papieroch, o kolektívnom investovaní, avšak u B. Z. súd prvého stupňa, ako ani odvolací súd nezistil, že by u neho existovali zákonné prekážky na vymenovanie za likvidátora. Skutočnosť, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí ani že sa necíti spôsobilý na výkon funkcie likvidátora takouto prekážkou nie je. Podľa zákonnej úpravy uvedenej v § 71 ods. 1

Obchodného zákonníka na vymenovanie do funkcie likvidátora sa nevyžaduje jeho súhlas. Preto ak súd prvého stupňa vymenoval za likvidátora spoločnosti B. Z., postupoval v súlade so zákonnou úpravou a je jeho vecou, aby sa zariadil tak, aby uvedenú funkciu mohol vykonávať. Odvolací súd má za to, že skôr jemu, ako tretej osobe, ktorá nemá žiadne informácie o spoločnosti, za situácie, že pôvodný likvidátor zomrel, môžu byť známe aktíva a pasíva spoločnosti, ktoré je potrebné v likvidácii riešiť.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 219 O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne.

V odvolacom konaní bol ustanovený likvidátor neúspešný, preto podľa § 224 ods. 1 O.s.p. mu nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.