KSKE 3 Cob 180/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/180/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209211326 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209211326.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky Mgr. Jolany Fuchsovej a sudcov JUDr. Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu X. D. republiky J., so sídlom T. 8, XXX XX J., IČO XX XXX XXX proti žalovanému T. stavebná spoločnosť a.s., so sídlom X. XX, XXX XX T., IČO XX XXX XXX zastúpeného spoločnosťou Advokát Pirč, s.r.o., Štrbská 4, 040 01 Košice, IČO 36 855 910 o zaplatenie784,34 eur s prísl. o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k.XXCb/ XXX/XXXX-XX zo dňa 19.4.2011 takto

r o z h o d o l :

Rozsudok súdu prvého stupňa m e n í tak, že žalobu z a m i e t a .

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému, na účet jeho právneho zástupcu, trovy odvolacieho konania vo výške 464,90 eur, do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II, ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo dňa 19.4.2011 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 748,34 eur so 14,25% ročným úrokom z omeškania od 4.4.2008 do zaplatenia a žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 44,50 eur, ktorú je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že návrhom na začatie konania podaným dňa 4.6.2009 žalobca navrhol, aby súd žalovaného zaviazal na zaplatenie sumy 748,34 eur so 14,25% úrokom z omeškania od 4.4.2008 do zaplatenia, titulom nezaplatenia ceny za odovzdané a prevzaté dielo a žalobcovi priznal náhradu trov konania. Vo veci súd vydal dňa 25.8.2009 platobný rozkaz, proti ktorému podal žalovaný dňa 12.10.2009 odpor s odôvodnením, v ktorom okrem iného uviedol, že žalobca sa svojim návrhom domáha zaplatenia vystavenej faktúry na základe objednávky žalovaného č. XX/XX-Iv. zo dňa 3.3.2008. Žalobca však nevykonal pre žalovaného práce: diagnostické meranie a nastavenie koľajového obvodu V 104 v žst. D. v plnom rozsahu a včas. Žalovaný neeviduje vo svojej evidencii ani odovzdávací a preberací protokol k poskytnutým prácam a uviedol, že žalovanému neboli doručené dôkazné materiály týkajúce sa podaného návrhu. Žalobca vo vyjadrení k odporu uviedol, že žalobca vykonal pre žalovaného práce a to diagnostické meranie a nastavenie koľajového obvodu V XXX v žst. D. na základe objednávky zo dňa 3.3.2008. Práce boli vykonané dňa 6.3.2008 a následne dňa 7.3.2008 bol vyhotovený zákazkový list č. XXX/XXXX/XXXX a súpis vykonaných prác pre odberateľa - žalovaného, ktorý vykonanie prác podpísal, účtovaných bolo 22,5 hod. v sume 22.544,60 Sk - 748,34 eur. Žalobca zároveň predložil súdu list organizačnej P. G., sekcie M. zo dňa 7.3.2008, ktorý bol zaslaný žalovanému a fotokópie listinných dôkazov, ktoré boli pripojené k žalobe. Písomným podaním doručeným súdu dňa 29.11.2010 žalovaný vzniesol kompenzačnú námietku proti uplatnenej peňažnej pohľadávke žalobcu s poukazom na § 98 druhá veta O.s.p. a uviedol, že dňa 10.12.2004 uzatvoril žalobca ako objednávateľ so žalovaným ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. XXXX/XXXX,

predmetom ktorej bola realizácia diela Sanácia manipulačného priestranstva v železničnej stanici J. . Cena diela bola dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. na základe záväzného rozpočtu, tvoriaceho prílohu zmluvy, v ktorej sa v bode 4.5 dohodli, že v prípade, že pri zhotovovaní diela bude potrebné zrealizovať práce, pôvodne v predmete diela nezahrnuté budú tieto práce realizované len so súhlasom objednávateľa, potvrdené zápisom v stavebnom denníku. Podľa dohody je v takom prípade zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie dodatok k rozpočtu, pričom objednávateľ ho odsúhlasí, prípadne vráti s odôvodnením nesúhlasu do 15 dní od jeho obdržania. Dňa 6.6.2005 bolo potrebné realizovať naviac práce. Pre ďalšie pokračovanie v plnení predmetu diela bolo potrebné vybúrať naviac 104,8 m3 betónu a dňa 7.6.2005 bolo z toho dôvodu aj potrebné prehĺbiť výkop zeminy cca o 60 cm. V súlade so zmluvou boli naviac práce odsúhlasené zástupcom objednávateľa v stavebnom denníku. Na základe vyššie uvedeného bol následne zhotoviteľom - žalovaným vypracovaný Dodatok č. 2 k zmluve, ktorý bol spolu s dodatkovým krycím listom rozpočtu predložený objednávateľovi - žalobcovi na odsúhlasenie dňa 1.7.2005. Cena naviac prác bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. vo výške 1.225.681,57 Sk, čo predstavovalo 1.458.561,00 Sk s DPH. Na základe objednávateľovej požiadavky zo dňa 1.8.2005 boli objednávateľovi dňa 24.8.2005 zaslané analýzy dokladujúce chemické znečistenie naviac odstránenej zeminy a sprievodné listy nebezpečného odpadu, ako doplnok k č.l. 4 cena diela, položka 9. Z dôvodu legislatívnych zmien na ŽSR zhotoviteľ opätovne zaslal Dodatok č. 2 objednávateľovi dňa 18.4.2007, ktorý nebol potvrdený ani po 5-tich urgenciách. Na základe vyššie uvedeného žalovaný má za to, že sa objednávateľ - žalobca bezdôvodne obohatil tak, že boli v jeho prospech zo strany zhotoviteľa - žalovaného vykonané ním odsúhlasené naviac práce a to za cenu celkovo vo výške 1.458.561,00 Sk s DPH, čo je 48.415,36 eur. Preto navrhol, aby sa žalobcova pohľadávka voči žalovanému vo výške 748,34 eur započítala s pohľadávkou žalovaného voči žalobcovi a to vo výške 748,34 eur podľa § 98 druhá veta O.s.p.. Ako listinné dôkazy predložil žalovaný súdu fotokópie zmluvy o dielo č. XXXX/XXXX zo dňa 10.12.2004, krycí list rozpočtu, stavebný denník zo dňa 6.6. - 8.6.2005, list č. XXXXXX, dodatok č.2 k zmluve o dielo č. XXXX/XXXX, krycí list rozpočtu zo dňa 23.6.2005, sprievodný list zo dňa 1.7.2005, list objednávateľa zo dňa 1.8.2005, odpoveď zhotoviteľa - zaslanie dokladov zo dňa 24.8.2005, urgencie zo dňa 2.10.2007, 26.5.2008, 24.9.2008, 2.12.2009 a 13.2.2009 a zápis o odovzdaní a prevzatí diela zo dňa 27.2.2006. Žalobca v písomnom vyjadrení doručenom súdu dňa 10.12.2010 uviedol, že žalovaný svoju kompenzačnú námietku opiera o pohľadávku voči ŽSR, ktorá mu mala vzniknúť z realizácie zmluvy o dielo č. XXXX/XXXX, podľa ktorej vyúčtovanie prác naviac, resp. ďalších prác sa viazalo na písomnú dohodu formou dodatku k zmluve, ktorý však nikdy nebol uzatvorený a žalobca neobdržal ani žiadnu faktúru. Kompenzačná námietka by podľa § 358 Obchodného zákonníka bola oprávnená v prípade pohľadávky opierajúcej sa o zmluvný záväzok riadne vyfakturovaný a nesporný, ktorá podmienka nie je splnená a pohľadávku žalovaného nepovažuje za spôsobilú pre započítanie. Z právneho hľadiska žalobca zastáva názor, že žalovaný svoj nárok môže uplatniť len z titulu bezdôvodného obohatenia a ako je z predložených listinných dôkazov zrejmé, lehotu na realizáciu svojho nároku cestou súdu zmeškal a vzniesol námietku premlčania. Žalovaný v písomnom vyjadrení doručenom súdu dňa 27.12.2010 uviedol, že žalobca opomína skutočnosť, že dôvodom neuzavretia dodatku č. 2 k zmluve bolo pochybenie na strane žalobcu, keď porušil svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 12.3 zmluvy, a to písomne sa vyjadriť do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Práce naviac, ktoré boli predmetom dodatku č. 2 k zmluve boli žalobcom objednané a následne odsúhlasené zástupcom žalobcu v stavebnom denníku zo dňa 6.6.2005, 7.6.2005 a 8.6.2005 a vykonané a ich hodnota predstavuje sumu 48.415,36 eur s DPH. Neuhradením ceny vykonaných naviac prác sa žalobca bezdôvodne obohatil. Práce naviac boli vykonané dňa 6.6.2005 a 7.6.2005 a i keď neboli vyfakturované, táto skutočnosť nemôže spôsobiť zánik nároku, ktorý zhotoviteľovi vykonaním prác naviac vznikol. Vznik samotného nároku z titulu bezdôvodného obohatenia nemožno spájať s momentom vystavenia faktúry, ktorá je účtovným dokladom. Tento nárok vznikol momentom vykonania prác naviac. Námietka premlčania vznesená zo strany žalobcu je irelevantná, pretože aj keď je nárok vzniknutý z titulu bezdôvodného obohatenia, v čase keď pohľadávky boli spôsobilé na započítanie premlčaný nebol a poukázal na § 358 a 388 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka a dĺžku premlčacej doby pri bezdôvodnom obohatení v obchodných veciach, ktorá je štvorročná. Ku dňu 3.4.2008, kedy bola pohľadávka žalobcu voči žalovanému vo výške 748,34 eur splatná, nárok z titulu bezdôvodného obohatenia premlčaný nebol, keďže k premlčaniu uvedeného nároku došlo v súlade s vyššie uvedeným až dňa 7.6.2009, t. j. po uplynutí štvorročnej premlčacej doby, teda ku dňu 3.4.2008, kedy sa vzájomné peňažné pohľadávky stretli, obe boli spôsobilé na započítanie, pretože existovali, vzájomne sa kryli a neboli premlčané.

Súd prvého stupňa z vykonaného dokazovania zistil, že písomnou objednávkou zo dňa 3.3.2008 žalovaný, v tom čase pod obchodným menom X. železničná, a.s., objednal u žalobcu nastavenie a premeranie koľajového obvodu V XXX v žst. D. v rámci stavby Distribučný sklad N. D. a z predložených dôkazov mal za preukázané vykonanie dohodnutých prác, ktoré žalobca následne vyúčtoval žalovanému daňovým dokladom - faktúrou č. XXXXXXXXXX dňa 7.3.2008, splatnou dňa 3.4.2008 v sume 22.544,60 Sk - 748,34 eur. Právny vzťah medzi účastníkmi konania súd prvého stupňa posúdil ako zmluvu o dielo podľa § 536 a násl. Obch. zák., mal za preukázané vykonanie prác a vznik povinnosti žalovaného tieto práce uhradiť, ktorú povinnosť žalovaný nesplnil a s jej splnením sa dostal do omeškania a vznikla mu povinnosť okrem ceny diela zaplatiť aj úroky z omeškania podľa § 369 ods.1 Obchodného zákonníka, ktorých výška nebola medzi účastníkmi konania dohodnutá. Súd prvého stupňa uviedol, že výška úrokov uplatnených žalobcom a začiatok omeškania za ktoré žalobca uplatňuje úrok z omeškania je v súlade so zákonnými ustanoveniami .

K vznesenej kompenzačnej námietke súd prvého stupňa uviedol stanoviská žalobcu a žalovaného a uviedol, že z obsahu fotokópií predložených listinných dôkazov zistil, že Zmluvou o dielo č. XXXX/XXXX podpísanou dňa 10.12.2004 objednávateľ - žalobca objednal u zhotoviteľa - žalovaného predmet zmluvy Sanácia manipulačného priestranstva v X. stanici J. s termínom začatia realizácie prác november 2004, termín ukončenia realizácie prác 31.7.2005. Cena diela bola dohodnutá podľa zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 7.279.620,00 Sk s DPH a vrátane inžinierskej činnosti a výkonu činnosti oprávneného geológa, bola spolu celková cena diela bez DPH dohodnutá vo výške 7.427.498,00 Sk. Dňa 6.2005 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. XXXX/ XXXX, kde došlo k zmene termínu začatia realizácie diela a termínu ukončenia realizácie diela na začatie 05/2005 a ukončenia realizácie diela 30.9.2005. Bod 5.1. sa zmenil tak, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať mesačne podľa skutočne vykonaných prác, vždy k poslednému dňu v mesiaci. Podkladom pre fakturáciu je písomné potvrdenie zmocneného zástupcu objednávateľa na pracovisku o skutočnom množstve a rozsahu vykonaných prác. Faktúry budú zasielané na uvedenú adresu. Zmenil sa bod 6.14. zmena funkcie technického dozoru za objednávateľa. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami dňa 1.6.2005. Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy o dielo zostali nezmenené a v platnosti. Dodatok č.2 k predmetnej zmluve o dielo nebol účastníkmi konania a účastníkmi zmluvného vzťahu podpísaný, ani po viacerých výzvach žalovaného.

Z obsahu fotokópií stavebného denníka predloženého žalovaným - list č. XXXXXX súd prvého stupňa zistil, že dňa 6.6.2005 - 8.6.2005 boli žalovaným vykonané okrem iného práce naviac, na fotokópií stavebného denníka sa nachádzajú nečitateľné podpisy . Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela č. zápisu XXX/XXXX, začatie preberacieho konania dňa 25.4.2005 a skončenie preberacieho konania dňa 30.9.2005, teda na základe Zmluvy o dielo č. XXXX/XXXX je zrejmé, že v čase odovzdávania predmetného diela žalovaný pre žalobcu vykonal tzv. práce naviac, ktoré sú uvedené v predmetnom stavebnom denníku v dňoch 6.6.2005 až 8.6.2005. Uvedený zápis je podpísaný oboma účastníkmi konania a nie sú v ňom uvedené záznamy o tom, že boli žalovaným vykonané práce naviac. Podľa názoru súdu prvého stupňa, žalovaný mal možnosť v tomto zápise uviesť vykonané práce naviac a ich cenu, ktorú uplatňuje ako cenu za bezdôvodné obohatenie vo vzťahu k žalobcovi a mal za to, že predmet zmluvy o dielo v zmysle jej dodatku bol účastníkmi konania a účastníkmi zmluvného vzťahu splnený. Uviedol, že podľa dodatku č. 1 k zmluve o dielo, zhotoviteľ - žalovaný mal právo a povinnosť fakturovať mesačne podľa skutočne vykonaných prác, vždy k poslednému dňu v mesiaci vykonané práce. a žalovaný nevyužil svoje právo a povinnosť, keď ani v Zápise o odovzdaní a prevzatí zo dňa 30.9.2005 nevyúčtoval žalobcovi vykonané práce naviac a čakal aj po viacerých urgenciách na podpísanie Dodatku č. 2. Podľa názoru súdu prvého stupňa žalovaný nepreukázal podpísanie krycích listov, resp. protokolu alebo zápisu o odovzdaní a prevzatí prác naviac. Bolo povinnosťou žalovaného zasielať žalobcovi nielen Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve, ktorý žalobcom nebol podpísaný, ale aj krycie listy, resp. protokoly o odovzdaní a prevzatí alebo zápis o odovzdaní a prevzatí prác naviac tak, ako sa uvádza v predmetnej zmluve o dielo. Vyčkávanie žalovaného nakoniec viedlo k skutočnosti, že svoj nárok neuplatnil na súde proti žalobcovi z dôvodu premlčania a uplatnil ho ako kompenzačnú námietku v predmetnej právnej veci s poukazom na § 98 O.s.p..

Súd prvého stupňa citoval ust. § 358, § 388 ods. 2 písm. b/ Obchodného zákonníka a § 580 Občianskeho zákonníka a uviedol, že zánik započítavaných pohľadávok nastáva okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie a boli splnené zákonné podmienky. Súd prvého stupňa uviedol, že skúmal spôsobilosť započítania uplatnenej peňažnej pohľadávky žalovaného a podľa jeho názoru pohľadávka žalovaného uplatnená v predmetnom konaní nie je spôsobilá na započítanie z vyššie uvedených dôvodov. Ďalej uviedol, že žalovaný súdu nepreukázal spôsobilosť tejto pohľadávky na započítanie z dôvodu, že nie je zrejmé, v akej cene vykonal žalovaný pre žalobcu práce naviac, že tieto práce neboli žalobcom odsúhlasené a neexistuje ani žiaden listinný dôkaz, ktorým by tieto práce odsúhlasené boli, aj keď žalovaný túto možnosť mal aj napriek nepodpísaniu Dodatku č. 2 k predmetnej zmluve. Skutočnosti uvedené v stavebnom denníku sú dôkazom toho, že boli vykonané práce, avšak ich cena určená žalovaným nie je preukázaná. Taktiež žalovaný nevyužil svoje právo a povinnosť uvedenú v bode 3. dodatku č. 1 k predmetnej zmluve o dielo a vyššie uvedené práce žalobcovi nevyúčtoval tak, ako bolo dohodnuté a túto možnosť nevyužil ani pri zápise o odovzdaní a prevzatí diela z predmetnej zmluvy o dielo; pri preberacom konaní sa stretli zástupcovia žalobcu a žalovaného, teda objednávateľa a zhotoviteľa. Žalovaný zanedbal možnosť uplatniť svoj nárok v konaní na súde o vydanie bezdôvodného obohatenia, avšak tomu by malo predchádzať splnenie vyššie uvedených podmienok, t. j. odovzdanie a prevzatie predmetu diela. Aj keď došlo k vykonaniu diela, nedošlo k jeho prevzatiu žalobcom, nebola dohodnutá cena za práce naviac a táto cena nebola žalobcovi vyúčtovaná. Aj keď žalovaný uplatňuje kompenzačnú námietku titulom bezdôvodného obohatenia, ani v takomto prípade podľa názoru súdu prvého stupňa táto uplatnená peňažná pohľadávka žalovaného v predmetnom konaní nie je spôsobilá na započítanie, preto rozhodol tak, ako je uvedené. Taktiež predmetom návrhu uplatnenej peňažnej pohľadávky žalobcu proti žalovanému boli úroky z omeškania. Žalovaný v predmetnom konaní uplatnil kompenzačnú námietku týkajúcu sa istiny, úroky z omeškania v predmetnej kompenzačnej námietke neboli uplatnené. O trovách konania súd rozhodol podľa 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého žalobcovi vzniklo právo na náhradu trov konania, ktoré tvorí súdny poplatok za podanie návrhu na začatie konania v sume 44,50 eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, cestou svojho právneho zástupcu z dôvodov podľa §205 ods. 2 písm. a, c/, d/, f/ O.s.p. a navrhol rozsudok zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a uplatnil nárok na trovy konania, pozostávajúce zo súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia..

V dôvodoch odvolania žalovaný uviedol, že v podaní zo dňa 29.11.2010 vzniesol kompenzačnú námietku a uviedol a preukázal, že dňa 10.12.2004 uzatvoril žalobca ako objednávateľ so žalovaným, ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo č.XXXX/XXXX, predmetom ktorej bola realizácia diela Sanácia manipulačného priestranstva v železničnej stanici J. v ktorej bola cena dohodnutá na základe záväzného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu zmluvy. Podľa bodu 4.5. v prípade realizácie prác oproti dohodnutému predmetu diela, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie dodatok k rozpočtu, ktorý objednávateľ odsúhlasí prípadne vráti s odôvodnením svojho nesúhlasu do 15 dní. V súlade so zmluvou bolo dňa 6.6.2005 potrebné zrealizovať naviac práce - vybúrať naviac 104,80 m3 betónu a dňa 7.6.2005 prehĺbiť výkop zeminy cca o 60 cm a v súlade so zmluvou boli tieto naviac práce objednané a odsúhlasené zástupcom žalobcu, ako objednávateľa v stavebnom denníku a následne bol zhotoviteľom vypracovaný dodatok č.2 k zmluve spolu s dodatkovým krycím listom rozpočtu a predložený žalobcovi na odsúhlasenie dňa 1.7.2005 a cena naviac prác bola v ňom stanovená vo výške 1 458 561,00 Sk s DPH /bez DPH 1 225 681,57 Sk/. Na základe požiadavky žalobcu zo dňa 1.8.2005 mu boli zaslané analýzy dokladujúce chemické znečistenie zeminy, ktorá bola odstránená naviac prácami a sprievodné listy nebezpečného odpadu, ako doplnok k čl. 4 cena diela, položka 9. Žalovaný, ako zhotoviteľ, opätovne dňa 18.4.2007 zaslal žalobcovi dodatok č. 2 k zmluve a celkom 5 urgencií na jeho potvrdenie, ktoré boli bezvýsledné a medzičasom došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela. Nepodpísanie dodatku č.2 žalobca následne účelovo využil ako dôvod neuhradenia naviac prác. Vzhľadom na uvedené má žalovaný za to, že žalobca sa bezdôvodne obohatil tak, že v jeho prospech boli zo strany žalovaného vykonané objednávateľom odsúhlasené naviac práce vo výške 1 458 561,00 Sk a preto žalobca uvedenú pohľadávku uplatnil na započítanie voči pohľadávke žalobcu vo výške 748,34 eur a súd prvého stupňa túto posúdil ako nespôsobilú na započítanie. Žalovaný uviedol, že žalobca v konaní nepoprel

existenciu uvedenej pohľadávky žalovaného z čoho vyplýva, že táto existovala a bola preukázaná. K tvrdeniu súdu prvého stupňa uvedenému v rozsudku, že Skutočnosti uvedené v stavebnom denníku sú dôkazom toho, že boli vykonané práce, avšak ich cena určená žalovaným nie je preukázaná. žalovaný uviedol, že v rozpore s týmto tvrdením je ďalšie konštatovanie súdu prvého stupňa, že neexistuje žiaden listinný dôkaz, ktorým by boli tieto /naviac/ práce odsúhlasené. Žalovaný uviedol, že stavebný denník preukazuje nielen samotné vykonanie prác ale aj súhlas žalobcu s ich vykonaním a v súlade s bodom 4.5. zmluvy boli naviac práce realizované so súhlasom objednávateľa a potvrdené zápisom v stavebnom denníku a že stavebný denník je listinným dôkazom, ktorého pravosť nespochybnil ani žalobca a aj súd prvého stupňa ho akceptoval ako pravý, a preto údaje v ňom uvedené sú pravé a pravdivé. Okrem uvedeného písomného súhlasu žalobcu s vykonaním naviac prác má žalovaný za to, že tento súhlas je zjavný aj z následného konania žalobcu, najmä z jeho požiadavky z 1.8.2005 o zaslanie analýz, ktoré mu boli zaslané listom zo dňa 24.8.2005. Záver súdu prvého stupňa, že naviac práce neboli preukázané, je preto nesprávny. Taktiež nesprávne je konštatovanie súdu prvého stupňa, že žalobcovi neboli zaslané krycie listy, keďže tieto vždy tvorili prílohu dokumentov, ktoré boli žalovaným riadne podpísané a ktoré sa na krycie listy aj odvolávali.

K tvrdeniu súdu prvého stupňa, že ak žalovaný nefakturoval za vykonané naviac práce, tak táto skutočnosť je tiež dôvodom, že ich cena nebola v konaní preukázaná, žalovaný uviedol, že za uvedené práce nevystavil účtovný ani daňový doklad, nakoľko čakal na podpísanie dodatku č.2. Nevystavenie faktúr však nemá vplyv na súhlas žalobcu s vykonaním prác alebo na cenu za ne a nemá konštitutívne účinky vo vzťahu k samotnej pohľadávke ani k cene za naviac práce a ani nepodpísanie krycích listov resp. protokolu o odovzdaní a prevzatí naviac prác nemá vplyv ma skutočnosť, že v čase začatia výkonu naviac prác žalobca súhlasil s ich vykonaním, a preto záver súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Žalovaný v odvolaní zopakoval, že žalobca nespochybnil jeho pohľadávku uplatnenú na započítanie, a teda táto nebola v konaní sporná a keď na pojednávaní dňa 19.4.2011 súd prvého stupňa vyslovil pochybnosť týkajúcu sa ceny za naviac práce, žalovaný navrhol doplnenie dokazovania vypočutím svedkov a nariadením znaleckého dokazovania, ktorému návrhu súd nevyhovel a na pojednávaní rozhodol a poukázal na to, že žalobca v konaní cenu uvedenú žalovaným nespochybnil ani nenavrhol je zisťovanie. Ako vyplýva z rozsudku, určenie ceny naviac prác bolo nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci a ak súd neakceptoval cenu uvedenú žalovaným, bol povinný na jej určenie nariadiť znalecké dokazovanie, pričom v rozhodnutí súd prvého stupňa neodôvodnil, prečo návrhu žalovaného na doplnenie dokazovania nevyhovel. K priznanému úroku z omeškania žalovaný uviedol, že súd prvého stupňa pri jeho posúdení vychádzal z nesprávneho ustanovenia právneho predpisu.

Žalobca vo vyjadrení zo dňa 5.8.2011 k odvolaniu žalovaného uviedol, že dňa 10.12.2004 došlo medzi účastníkmi konania k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o dielo č.XXXX/XXXX, v ktorej boli v bode 4.5. dohodnuté podmienky ako postupovať, ak je potrebné vykonať práce naviac, a týmito boli súhlas žalobcu potvrdený v stavebnom denníku a ocenenie a vykonanie prác výlučne na základe uzatvoreného dodatku k zmluve a podľa bodu 4.7. zmluvy dodatok k zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, dotýkajúci sa zmeny ceny diela bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatneniu ceny naviac prác vo faktúre a uviedol, že k splneniu uvedených podmienok nedošlo, nakoľko dodatok k zmluve nebol podpísaný. Pohľadávku žalovaného považuje žalobca za účelovú právnu fikciu. Trval na tom, že k zmluve mal byť najskôr uzatvorený dodatok a následne mali byť vykonané práce, žalovaný sa mal pri výkone prác riadiť zmluvou a dodržiavať to, čo v nej bolo dohodnuté. V konaní žalobca nesúhlasil s kompenzačnou námietkou žalovaného a nepotvrdil, že práce boli vykonané. Použitie kompenzačnej námietky by bolo adekvátne iba v prípade, ak by sa táto opierala o zmluvný záväzok riadne fakturovaný a nesporný, čo v danom prípade nebolo splnené a preto pohľadávku žalovaného považuje za nespôsobilú na započítanie. Žalobca uviedol, že v zápise o odovzdaní stavby zo dňa 27.3.2006 je uvedená cena diela v takej výške, ako bola zmluvne dohodnutá a zástupcovia žalovaného túto nenamietali, resp. si neuplatnili vyššiu cenu, ako bola dohodnutá a navrhol rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť.

Na výzvu odvolacieho súdu žalovaný v podaní zo dňa 22.3.2012 uviedol, že zotrváva na svojich vyjadreniach, že nepodpísaním dodatku č.2 k zmluve o dielo, žalovaný vyjadril svoj postoj k veci a dôvody nepodpísania dodatku sú irelevantné, žalovaný svoj nárok mohol uplatniť súdnou cestou, čo neurobil a uviedol, že pohľadávku žalovaného nepovažuje za spôsobilú na započítanie.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie žalovaného proti rozsudku súdu prvého stupňa , a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Z obsahu spisu a z podaného odvolania je nesporné, že žalovaný nespochybňuje oprávnenosť pohľadávky žalobcu uplatnenej v tomto konaní, t.j. nárok na zaplatenie sumy 748,34 eur .

Taktiež nie je sporné, že v priebehu konania žalovaný podľa § 98 druhá veta O.s.p. v rámci obrany, uplatnil na započítanie svoju pohľadávku voči žalobcovi titulom bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniklo žalobcovi realizáciou naviac prác žalovaným na stavbe Sanácia manipulačného priestranstva v železničnej stanici J. vo výške 1 458 561,00 Sk. Ani časť uvedenej pohľadávky žalovaný neuplatnil ako vzájomný návrh, ale výlučne iba ako obranu, teda do výšky žalovanej sumy.

Z obsahu spisu a podaného odvolania vyplýva, že medzi účastníkmi konania je sporné, či uvedená pohľadávka žalovaného je spôsobilá na započítanie a či bola žalovaným uplatnená v premlčacej dobe.

K námietke premlčania uplatnenej žalobcom odvolací súd uvádza, že táto nie je dôvodná. Ak by žalovanému vzniklo právo na zaplatenie sumy 1 458 561,00 Sk, hoci aj titulom bezdôvodného obohatenia, toto právo by mu vzniklo najskôr vykonaním prác, k čomu došlo v dňoch 6.-8.6.2005 a keďže pohľadávka žalobcu, voči ktorej žalovaný uplatnil započítanie bola splatná dňa 3.4.2008, ku stretu splatnosti započítavaných pohľadávok by došlo dňa 3.4.2008, teda v čase, kedy ešte neuplynula 4-ročná premlčacia doba na uplatnenie pohľadávky žalovaného. Ako uviedol súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku, podľa § 580 Občianskeho zákonníka, pre posúdenie zániku započítavaných pohľadávok nie je rozhodné, kedy bola uplatnená započítacia námietka, ale podstatný je deň stretu splatnosti započítavaných pohľadávok. Preto uplatnenie započítacej námietky po uplynutí premlčacej doby na uplatnenie započítavanej pohľadávky, je bez právneho významu /§ 388 ods. 2 písm. b/ Obchodného zákonníka/, nakoľko ako už odvolací súd uviedol, pre posúdenie námietky premlčania je podstatné to, či započítavaná pohľadávka bola alebo nebola premlčaná v deň stretu splatnosti započítavaných pohľadávok, a v danej veci k tomuto dňu pohľadávka žalovaného premlčaná nebola.

Pokiaľ ide o spôsobilosť započítavanej pohľadávky z hľadiska jej dôvodnosti, žalovaný túto uplatnil titulom bezdôvodného obohatenia vzniknutého žalobcovi realizáciou naviac prác oproti prácam dohodnutým v zmluve o dielo č. XXXX/XXXX.

Zo zmluvy o dielo č.XXXX/XXXX zo dňa 10.12.2004 odvolací súd zistil, že jej predmetom bola realizácia diela Sanácia manipulačného priestranstva v železničnej stanici J. . Pokiaľ ide o cenu diela, v čl. 4 je uvedené, že je dohodnutá podľa zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách na základe záväzného rozpočtu tvoriaceho nedeliteľnú prílohu zmluvy. V bode 4.3. boli dohodnuté prípady, kedy môže dôjsť k zmene ceny, a to v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, pri zmene technológie požadovanej objednávateľom, pri zmene zákonnej sadzby DPH s uvedením, že ostatné zmeny ceny sú neprípustné. V bodoch 4.5., 4.6. boli dohodnuté podmienky pri postupe pri realizácii naviac prác a v bode 4.7. bolo uvedené, že dodatok k zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre.

V danej veci pohľadávku, ktorý si žalovaný uplatnil na započítanie voči pohľadávke žalobcu tvorila cena za práce, vykonané naviac oproti projektu, a teda práce, s ktorými projektová a rozpočtová dokumentácia - projekt stavby neuvažoval. Vychádzajúc zo záznamov v stavebnom denníku zo dňa 6.6., 7.6. a 8.6.2005 -list č.XXXXXX založený v spise na č.l. 49, žalovaný pri realizácii výkopových prác na stavbe Sanácia manipulačného priestranstva v žst. J. zistil, že pod vrstvou zeminy sa tam nachádza súvislá panelová plocha, betónové pätky, betónové základy a liate betónové plochy, ktoré boli vybúrané búracím kladivom a v zázname zo dňa 6.6.2008 je uvedené presné množstvo vykonaných prác , podľa ktorého spolu bolo vybúrané 124,3 m3 betónu, že v rozpočte je uvažované s 19,50 m3 betónu, a teda naviac bolo vybúraných 104,80 m3 betónu. V zázname zo dňa 7.6.2005 na tom istom čísle listu je uvedené, že pri prácach bolo zistené, že sa jedná o kontaminovanú zeminu a v zmysle projektovej dokumentácie bolo nutné prehĺbiť výkop o cca 60 cm, až po vrstvu nepriepustného ílu. V zázname zo dňa 8.6.2005 na rovnakom čísle listu je zápis pracovníka žalobcu, že uvedené údaje zodpovedajú skutočnosti a pre posúdenie kontaminácie naviac odstránenej zeminy je potrebné odobrať vzorky zemín hydrogeologickým dozorom. V konaní nebolo zo strany žalobcu spochybnené tvrdenie žalovaného, že bez uvedených prác nebolo možné v prácach na diele pokračovať a dielo riadne dokončiť. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby /č.l. 65/ vyplýva, že predmetná stavba bola žalobcovi odovzdaná a ním prevzatá dňa 27.3.2006.

Z uvedeného vyplýva, že vykonanie búracích prác betónu v rozsahu 104,80 m3 práce bolo žalovaným vykonané naviac oproti prácam, ktoré boli uvažované a ocenené v rozpočte, a teda cena za uvedené množstvo prác nebola zahrnutá do ceny prác, ktorá bola v zmluve dohodnutá.

V súlade so zmluvnou dohodou, žalovaný 2/ vypracoval dodatok č. 2 /č.l. 48/, predmetom ktorého bolo dohodnutie ceny za naviac práce zapísané v stavebnom denníku dňa 6.6., 7.6. a 8.6.2005 list č.XXXXXX - búranie betónových a železobetónových konštrukcií a zväčšený výkop zeminy na objekte D. - sanácia priestranstva vo výške 1 225 681,00 Sk bez DPH, čo v novej mene činí 40 685,16 eur a prípisom zo dňa 1.7.2005 /č.l. 51/ ho zaslal žalobcovi na potvrdenie. Žalobca prípisom zo dňa 1.8.2005 /č.l. 53/ potvrdil obdržanie dodatku č. 2, ale žiadal o o doplnenie ceny diela o analýzy dokladujúce znečistenie naviac odstránenej zeminy a zdokladovanie množstva odpadov, odvezených na zneškodnenie, predložením D. a žalovaný prípisom zo dňa 24.8.2005 /č.l. 52/ zaslal žalobcovi požadované doklady v počte 39 kusov.

Pokiaľ ide o množstvo a cenu naviac prác uvedenú v dodatku č.2, žalobca ani v jednom prípise túto nespochybnil. Žiadal iba zdokladovať, že sa jednalo o kontaminovanú zeminu a že táto bola odvezená, ktoré požiadavky žalovaný splnil.

Žalobca v konaní nepredložil žiadne dôkazy o tom, že žalovaným predložené doklady nepreukazujú oprávnenosť jeho nároku a takéto dôkazy žalobca neoznačil ani nepredložil ani v tomto konaní. Skutočnosť, že žalobca ani po viacerých urgenciách nepodpísal žalovaným predložený dodatok č. 2 k zmluve, i keď sa žalovaný jeho podpisu domáhal, nemôže byť posúdená na ujmu žalovaného. Preto za daného skutkového stavu odvolací súd má za preukázané, že žalovaný vykonal a odovzdal žalobcovi na predmetom diele naviac práce v cene 40 685,16 eur bez DPH, ktoré mu zo strany žalobcu neboli uhradené.

Podľa § 451 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. (2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Podľa § 456 Občianskeho zákonníka Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu.

Podľa § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

V danej veci odvolací súd má za to, že prevzatím stavby žalobca prijal od žalovaného aj búracie práce v hodnote 40 685,16 eur nad rozsah zmluvne dohodnutý medzi žalobcom a žalovaným v zmluve o dielo č.XXXX/XXXX zo dňa 10.12.2004 v znení dodatku č.1 na stavbu Sanácia manipulačného priestranstva v žst. J., tieto nezaplatil a ich vydanie vzhľadom na skutočnosť, že tvoria súčasť stavby odovzdanej žalobcovi nemožno žalovanému vrátiť. Preto je žalobca povinný v hodnote vykonaných prác poskytnúť žalovanému peňažnú náhradu. Žalobca si v tomto konaní z uvedenej pohľadávky uplatnil iba sumu vo výške žalovanej istiny, t.j. vo výške 748,34 eur.

Keďže pohľadávku žalovaného uplatnenú na započítanie odvolací súd posúdil ako dôvodnú a spôsobilú na započítanie, pohľadávka žalobcu uplatnená v tomto konaní podľa § 580 Občianskeho zákonníka zanikla dňom jej splatnosti, t.j. dňom 3.4.2008, kedy sa stretla splatnosť pohľadávky žalobcu a pohľadávky žalovaného, a preto sa žalovaný s úhradou pohľadávky žalobcu nedostal do omeškania, a preto žalobcovi nevzniklo právo na úrok z omeškania.

V konaní bol žalobca neúspešný, preto podľa § 142 ods. 1 a § 149 ods. 1 O.s.p. mu vznikla povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania, a to prvostupňového ako aj odvolacieho, na účet právneho zástupcu žalovaného. Právny zástupca žalovaného vyčíslil trovy konania vo výške 581,59 eur. Po ich preskúmaní odvolací súd za oprávnené a účelné trovy konania uznal náhradu súdnych poplatkov za odpor a odvolanie vo výške 2 x 44,50 eur, odmenu za 5 úkonov právnej služby po 51,45 eur - prevzatie veci, odpor, vyjadrenie zo dňa 27.12.2010, účasť na pojednávaní dňa 19.4.2011 a odvolanie, za 1 úkon právnej služby po 12,86 eur - účasť na pojednávaní dňa 30.11.2010, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, rež. paušál 2 x 6,95 eur, 2 x 7,21 eur, 2 x 7,41 eur a 20% DPH v sume 62,65 eur, celkom vo výške 464,90 eur. Odvolací súd nepovažoval za účelné trovy konania podanie právneho zástupcu žalovaného zo dňa 26.11.2010, v ktorom uplatnil kompenzačnú námietku, a to z dôvodu, že túto mal a mohol uplatniť v odpore, čo však neurobil a odmenu za účasť na pojednávaní dňa 30.11.2010 odvolací súd uznal podľa § 14 ods. 4 vyhl.č. 655/2004 Z.z., keďže pojednávanie bolo odročené bez prejednania veci.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd má za to, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav veci, ale tento nesprávne právne posúdil, preto podľa § 220 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu zamietol a neúspešného žalobcu zaviazal nahradiť žalovanému, na účet jeho právneho zástupcu, trovy konania vo výške 464,90 eur.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.