KSKE 3 Cob 183/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 183/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 183/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/183/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012898536 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012898536.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne A. Z., Z. B. obetí č. 2, D., ako právnej nástupkyne O.. L. Z., Z. B. obetí č. 2, D. proti žalovanému 1/ K. kameňolomy a štrkopiesky š.p. v likvidácii, K. námestie č. 4, S. E. K., U.: XX XXX XXX zastúpenému O.. C. S., advokátkou, K. námestie č. 4, S. E. K., žalovanému 2/ O. E., I. XX, D., žalovanému 3/ A. výstavby a regionálneho rozvoja, Z. X/B, I., o zaplatenie 4.767,50 eur (143.626,00 Sk) s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 23.4.2008 č.k. XXCb/XXX/XXXX-XXX takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e odvolacie konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I rozsudkom zo dňa 23.4.2008 zamietol žalobu a rozhodol, že o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal včas odvolanie žalobca a navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a žalobe v upresnenom znení vyhovieť s tým, že v časti uspokojených nárokov súd konanie zastaví a prizná náhradu prvostupňového a odvolacieho konania, alternatívne rozsudok zruší a vráti súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V priebehu konania žalobca zomrel a podľa Osvedčenia o dedičstve vydanom dňa 24.8.2011 sp.zn. XXD/XXX/XXXX, B. XX/XXXX O.. D. Z., notárkou ako súdnou komisárkou, dedičom žalobcu ohľadne pohľadávky uplatnenej v tomto konaní je manželka žalobcu, pani A. Z., bytom Z. B. obetí č. 2, D..

Vzhľadom na uvedené odvolací súd podľa § 107 ods. 3 O.s.p. pokračoval v konaní s uvedenou dedičkou žalobcu, ako so žalobkyňou.

Právna nástupkyňa žalobcu v podaní zo dňa 16.8.2012 označenom ako Oznámenie XXCb/XXX/XXXX - späťvzatie uviedla, že na výzvu súdu v podaní zo dňa 22.6.2012 oznámila, že na odvolaní trvá, avšak po dohode so synmi sa rozhodla, že jej prvé rozhodnutie berie späť.

Uvedené podanie odvolací súd posúdil ako späťvzatie odvolania.

Podľa § 207 ods. 2 O.s.p. dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova. Podľa § 207 ods. 3 O.s.p. ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Keďže žalobkyňa vzala späť odvolanie proti rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd, bez nariadenia pojednávania, odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavil.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu, keďže odvolacie konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.