KSKE 3 Cob 186/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 186/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 186/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/186/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212202391 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212202391.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Q. W. U., s.r.o., E. 5, XXX XX X., IČO: XX XXX XXX zastúpeného spoločnosťou O. W. s.r.o., E. 5, XXX XX X., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému T. Y., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom J. č. XXX, zomrelom dňa X.X.XXXX za účasti vedľajšieho účastníka Združenie sa ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Važecká č. 16, 080 15 L., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného Y.. H. T., advokátom, B.. U. č. 7, XXX XX U.v, o zaplatenie 778,87 eur s prísl., o odvolaní vedľajšieho účastníka proti uzneseniu Okresného súdu W. II č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 27.7.2012 takto

r o z h o d o l :

Uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania p o t v r d z u j e.

Vedľajší účastník je povinný nahradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu, trovy odvolacieho konania v sume 40,03 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 27.7.2012 zastavil konanie, žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania a žalobcovi vrátil súdny poplatok za návrh v sume 39,90 eur.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že zo správy podanej Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov, G. 7, XXX XX W. zo dňa 27.3.2012 zistil, že žalovaný dňa X.X.XXXX zomrel a z uznesenia Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 29.6.2011, č. k. XXD XXX/XXXX J. XX/XXXX zistil, že dedičské konanie po poručiteľovi T. Y., nar. XX.X.XXXX v zmysle ustanovenia § 175 h) ods. 1 O.s.p. bolo zastavené. Vzhľadom na to, že dedičské konanie po poručiteľovi bolo ukončené bez majetkového právneho nástupníctva a na nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania na strane žalovaného, súd prvého stupňa podľa § 104 ods.1 prvá veta O.s.p. konanie zastavil.

O vrátení súdneho poplatku súd prvého stupňa rozhodol podľa § 11 ods. 3, 4 a 6 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o náhrade trov konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podal odvolanie vedľajší účastník, cestou svojho právneho zástupcu a navrhol napadnutý výrok zmeniť tak, že žalobca je povinný zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov prvostupňového konania vo výške 70,90 eur na účet jeho právneho zástupcu a uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania v sume 40,03 eur.

V dôvodoch odvolania vedľajší účastník uviedol, že súd prvého stupňa konanie zastavil z dôvodu, že žalovaný zomrel pred podaním žaloby. Na rozdiel od žalobcu, ktorý mal zmluvu a mohol so žalovaným komunikovať, on takú možnosť nemal a nemohol zistiť, že žalovaný je už mŕtvy a poukázal na to, že žalobca podal takúto žalobu vo viacerých prípadoch. Postup žalovaného je v súlade s § 93 ods. 2 O.s.p. a vznikli mu pritom trovy, pričom on sa snažil zasiahnuť, aby nedošlo k porušeniu práv spotrebiteľa. Vstupy do spotrebiteľských konaní vedľajší účastník realizuje z dôvodu naplnenia vysokých cieľov politiky EÚ pri ochrane spotrebiteľa. Má za to, že v danej veci súd prvého stupňa rozhodol nesprávne o trovách konania podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., ale podľa jeho názoru mal rozhodnúť podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p., pretože žalobca jednoznačne zavinil zastavenie konania tým, že podal žalobu proti osobe, u ktorej existovali procesnoprávne prekážky pre vedenie konania a v prípade, ak by žalovaný v čase podania žaloby žil, tak žaloba žalobcu celkom alebo aspoň jeho časť, by nebola dôvodná. Ak teda boli vedľajším účastníkom uplatnené trovy konania, súd mal dôsledne zisťovať, či žalobca svojim konaním nezavinil zastavenie konania a uviedol, že v obdobnej veci Krajský súd v L. uznesením sp.zn. XXCo/ XX/XXXX vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania priznal.

Právny zástupca žalobcu vo vyjadrení zo dňa 14.9.2012 k odvolaniu vedľajšieho účastníka uviedol, že vedľajší účastník - združenie na ochranu občanov - musí byť sám z podstaty svojej existencie schopný poskytnúť právnu pomoc pri súdnych konaniach v spotrebiteľských veciach. Podľa údajov registrácie MV SR samotné združenie má v radoch členov, ktorí evidentne majú právnické vzdelanie a podľa § 25 zák.č. 250/2007 Z.z. má možnosť využívať aj určenú podporu ministerstva a poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v X. sp.zn. XCob/XXX/XXXX, ktorým vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Ak by sa vedľajší účastník mal dať zastúpiť advokátom, potom by združenie nevedelo naplniť predmet svojej činnosti a uviedol, že z uvedeného je zrejmé, že právne zastúpenie vedľajšieho účastníka je neúčelné a zbytočné. V danej veci k zastaveniu konania došlo z dôvodu úmrtia účastníka, a preto súd prvého stupňa správne rozhodol o trovách konania podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.. Poukázal na to, že tým, že vedľajší účastník vstupuje do konaní bez ohľadu na stav konania a vôľu žalovaného, čo navodzuje dojem, že účelom vstupu nie je ochrana spotrebiteľa ale získanie finančných prostriedkov v podobe náhrady trov právneho zastúpenia a poukázal na rozhodnutia viacerých súdov. Takýto vstup do konania nenapĺňa ani podstatu úkonu, ktorou je príprava a prevzatie, vrátane prvej porady s klientom. Konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania, na čo prihliadol aj súd prvého stupňa a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal.

Odvolací súd prejednal odvolanie vedľajšieho účastníka v napadnutom výroku o trovách konania v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, keďže odvolanie smeruje proti uzneseniu.

Pokiaľ obaja účastníci konania poukazujú na rozhodnutia iných krajských súdov, odvolací súd uvádza, že tieto nie sú pre toto konanie záväzné.

Vedľajší účastník nespochybňuje, že v čase začatia konania žalovaný už nežil, a preto nemal hmotnoprávnu spôsobilosť mať práva a povinnosti ako ani procesnú spôsobilosť byť účastníkom konania, a preto ak súd prvého stupňa rozhodol o náhrade trov konania podľa § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., rozhodol správne a v súlade so zákonnou úpravou. Účastníkovi, ktorý nemá spôsobilosť na práva a povinnosti, ani nemôžu vzniknúť trovy konania. V tomto konaní vedľajší účastník vstúpil do konania podľa § 93 ods. 2 O.s.p., ako právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, v danom prípade zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Odvolací súd má za to, že ak vedľajší účastník má chrániť práva účastníka konania, tak tento účastník musí mať spôsobilosť mať práva a povinnosti a spôsobilosť byť účastníkom konania, ktorá skutočnosť by vedľajšiemu účastníkovi mala byť pred vstupom do konania známa. Vedľajší účastník môže vstúpiť do konania iba v prípade ak účastník, na strane ktorého do konania vstupuje, má takúto spôsobilosť. Vedľajší účastník mal rovnako ako žalobca možnosť si preveriť, či žalovaný je spôsobilý byť účastníkom konania, veď jeho identifikačné údaje si mohol zistiť zo žaloby, o podaní ktorej zrejme mal vedomosť,

keď oznamoval svoj vstup do konania, naviac ak sám tvrdí, že vo viacerých prípadoch zistil, že žalobca podáva žaloby aj voči zomrelým osobám.

O vstupe vedľajšieho účastníka do konania nemal vedomosť ani žalobca, takže ani nemal možnosť jeho vstup do konania namietať a odvolací súd má za to, že ak by súd o jeho vstupe do konania rozhodoval za stavu, že žalovaný už v čase začatia konania nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, tak by návrhu vedľajšieho účastníka pre nesplnenie podmienok ani nevyhovel. Ak neexistuje účastník, tak neexistujú ani práva, ktoré by vedľajší účastník mal chrániť.

Náklady vedľajšieho účastníka spojené s jeho oznámením o vstupe do konania, odvolací súd v danej veci nepovažuje za účelné, a preto, aj keby mu, na rozdiel od žalovaného vzniklo právo na náhradu trov konania, tak tieto neboli účelné, a preto mu ani nevzniklo právo na ich náhradu. Keďže odvolací súd nepovažoval trovy vedľajšieho účastníka za účelné, neposudzoval jeho právo dať sa zastúpiť advokátom.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu, odvolací súd podľa § 219 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania potvrdil ako vecne správne.

V odvolacom konaní bol vedľajší účastník neúspešný, preto mu podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. vznikla povinnosť nahradiť žalobcovi, trovy odvolacieho konania. Tieto si právny zástupca žalobcu titulom odmeny za 1 úkon právnej pomoci, rež. paušál a DPH uplatnil vo výške 40,03 eur /25,72 + 7,63 + 6,68/ a keďže tieto zodpovedajú nároku podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z., odvolací súd zaviazal vedľajšieho účastníka tieto trovy nahradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.