KSKE 3 Cob 187/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 187/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 187/2011

/SK/ZZ/1963/99/#paragraf-153a/.odsek-1 § 157 ods. 4 OSP

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/187/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7709209002 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7709209002.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Q. L. s.r.o., so sídlom N. XXX, XXXXX N., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného: Advokátska kancelária Nagyová Tenkač, s.r.o., so sídlom Ružinovská 42, Bratislava, IČO: 36 862 169, proti žalovanému: O.. s.r.o., so sídlom Q. 7, Y., K.: 31 XXX XXX, zastúpeného JUDr. Jurajom Gavalčinom, advokátom Platanova 5, Košice o zaplatenie istiny 25.465,92 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Michalovce č.k. XXCb/XXX/XXXX-XXX zo dňa 1. júla 2011 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi istinu 592,06 eur s 0,05% úrokom z omeškania denne za obdobie a zo súm, ktoré sú presne špecifikované v napadnutom rozsudku a trovy konania 2.074,43 eur na účet právneho zástupcu žalobcu do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Konanie do výšky istiny 24.873,85 eur zastavil; vrátil žalobcovi súdny poplatok 1.485,40 eur; zrušil uznesenie Okresného súdu Michalovce sp.zn. XXRob/XXX/XXXX zo dňa 21.9.2009 /č.1.425/ a zaviazal žalovaného zaplatiť na účet Okresného súdu Michalovce súdny poplatok za podaný odpor vo výške 35,50 eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca si žalobou uplatnil proti žalovanému právo na zaplatenie peňažnej sumy 25.465,92 eur s 0,05% úrokom z omeškania denne z jednotlivých istín, tak ako je to uvedené v žalobe. Svoj nárok odôvodnil tým, že medzi účastníkmi bola dňa 2.9.2008 uzatvorená kúpna zmluva č. XXXXX/XXXX, podľa ktorej žalobca ako predávajúci dodal žalovanému ako kupujúcemu tovar. Ďalej boli uzatvorené medzi účastníkmi rámcové nájomné zmluvy o prenájme strojov zariadení č. X/XXXXX/XXXX zo dňa 20.4.2008 a č. X/XXXXX/XXXX zo dňa 20.4.2008 a č. X/XXXXX/ XXXX zo dňa 2.9.2008, na základe ktorých žalobca prenajal žalovanému stroje špecifikované v týchto zmluvách. Za poskytnuté služby žalobca vystavil žalovanému faktúry a dobropisy v počte 45 kusov tak ako sú špecifikované v čl. I. v bod 1.3. žaloby s tým, že ku dňu podania žaloby dlh činí 25.465,92 eur. V zmluvách bol dohodnutý úrok z omeškania 0,05% denný za omeškanie s úhradou faktúr.

Podaním zo dňa 7.10.2009 zobral žalobca žalobu späť do výšky istiny 10.716,24 eur a zotrval na žalobe do výšky 14.749,68 eur s úrokom z omeškania, ktorý je špecifikovaný v čl. III. tohto vyjadrenia / č.1.427-432/. Ďalším podaním zo dňa 29.10.2010 zobral žalobu späť do výšky istiny 14.157,61 eur a zotrval na žalobe do výšky istiny 592,06 eur spolu s 0,05% úrokom z omeškania z jednotlivých istín tak ako je to uvedené v čl. IV. tohto podania /č.1.450-455/ a vo výroku I. napadnutého rozsudku. Žalobca zobral žalobu späť, istinu celkove do výšky 24.873,85 eur, a preto súd konanie do tejto výšky istiny zastavil v súlade s ustanovením § 96 ods. 1,3 O.s.p..

Žalovaný podaním zo dňa 28.4.2011 uznal zostatok nároku žalobcu do výšky istiny 592,06 eur s príslušenstvom tak ako je vyčíslené v podaní zo dňa 29.10.2010 /č.1.460/.

Súd v súlade s ust. § 153a/ ods. 1 a § 157 ods. 4 O.s.p. zaviazal zaplatiť žalovaného istinu 592,06 eur a 0,05% úrokom z omeškania denne z jednotlivých istín tak ako je to uvedené vo výroku I. napadnutého rozsudkum keďže uvedený nárok zodpovedá uzatvoreným zmluvám medzi účastníkmi.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania v celkovej výške 2.074,43 eur, ktoré pozostávajú jednak z časti súdneho poplatku zo zaviazanej istiny 35,50 eur a z časti kráteného súdneho poplatku 6,63 eur, spolu 42,13 eur a z trov právneho zastúpenia vo výške 2.032,30 eur. Súd priznal zástupcovi žalobcu tarifnú odmenu podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. za 4 úkony právnej pomoci (príprava prevzatie veci, vypracovanie žaloby, vyjadrenie k odporu žalovaného zo dňa 7.10.2009, vyjadrenie a čiastočné späťvzatie žaloby zo dňa 29.10.2010) s tým, že tarifná odmena za 1 úkon právnej pomoci činí 419,94 eur. Žalobca vo vyčíslení trov konania zo dňa 6.5.2011 /č.1.465/ požadoval tarifnú odmenu aj za úkon právnej pomoci vyjadrenie zo dňa 29.9.2009 k odporu žalovaného, avšak takéto vyjadrenie sa v spise nenachádza a nebolo doručené súdu, keďže súdu bolo doručené iba vyjadrenie k odporu zo dňa 7.10.2009. Z uvedeného dôvodu prvostupňový súd preto nepriznal zástupcovi žalobcu tarifnú odmenu za tento úkon právnej pomoci. Tarifná odmena za 4 úkony právnej pomoci činí 1.679,76 eur /419,94 eur x 4/. Súd priznal aj režijný paušál za 3 úkony vykonané v roku 2009 po 6,95 eur (spolu 20,85 eur) a za 1 úkon vykonaný v roku 2010 - 7,21 eur, spolu režijný paušál 28,06 eur. Tarifná odmena + režijný paušál činia 1.707,82 eur /l.679,76 eur +28,06/. Po pripočítaní 19 % DPH k uvedenej čiastke tarifná odmena + režijný paušál celkove činia 2.032,30 eur. Celkove trovy právneho zastúpenia činia 2.074,43 eur /2.032,30 eur + 42,13 eur/.

V súlade s ust. § 11 ods. 3, 4, 9 a 11 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vrátil prvostupňový súd žalobcovi súdny poplatok vo výške 1.485,40 eur cestou príslušného daňového úradu.

Žalovanému bol vyrubený súdny poplatok za podaný odpor uznesením zo dňa 21.9.2009 sp.zn. XXRob/ XXX/XXXX vo výške 1.327,50 eur, ktorý však žalovaný nezaplatil, preto súd v súlade s ustanovením § 11 ods. 9 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch zákona, zrušil vyššie citované uznesenie a zaviazal žalovaného zaplatiť súdny poplatok za podaný odpor, ktorý zodpovedá predmetu konania po späťvzatí návrhu t.j. súdny poplatok z istiny 592,06 eur, ktorý činí 35,50 eur.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, čo do výroku o trovách konania, pričom navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnuté rozhodnutie a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 1.481,86 eur.

Vo svojom odvolaní žalovaný namieta predovšetkým skutočnosť, že súd priznal odmenu za 4 úkony právnej služby vypočítanú z počiatočnej istiny 15.465,92 eur aj napriek skutočnosti, že žalovaná istina sa v priebehu konania znižovala z dôvodu čiastočných späťvzatí návrhu zo strany žalobcu až po konečnú sumu 592,06 eur. Po každom späťvzatí návrhu bola žalovaná istina nižšia a primerane tejto skutočnosti mal súd posudzovať základ pre výpočet odmeny právneho zástupcu pri jednotlivých úkonoch. Pri úkonoch prevzatie a príprava veci, vypracovanie žaloby bola istina 25.465,92 eur . V čase vyjadrenia k odporu a zároveň právneho čiastočného späťvzatia návrhu zo dňa 7.10.2009 bola nezaplatená istina a teda predmet konania (čo uviedol sám žalobca vo svojom vyjadrení) už iba 14.749,68 eur. V čase druhého vyjadrenia a čiastočného späťvzatia návrhu zo dňa 29.10.2010 bol predmet konania už iba 592,06 eur.

K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca, ktorý tvrdí, že čiastočné späťvzatia návrhu na začatie konania počas konania boli žalobcom vykonané z dôvodu postupných úhrad dlhu žalovaným a začiatok konania bol tak zavinený výlučne konaním žalovaného. Žalobca mal v tomto konaní plný úspech, keď mu bola priznaná celá výška istiny, ktorej sa domáhal v návrhu na začatie konania po odpočítaní úhrad zo strany žalovaného, čo aj žalovaný sám priznáva. Žalobca má preto nárok na plnú náhradu trov konania.

Citujúc ust. § 10 ods. 2 vyhlášky MS č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov žalobca poukázal na to, že pri začatí poskytovania právnej služby, ako aj začiatku tohto konania bola hodnota záväzku 25.465,92 eur. Z tejto sumy si žalobca uplatnil náhradu trov právneho zastúpenia.

Súd prvého stupňa tak rozhodol podľa názoru žalobcu správne, keď mu priznal náhradu trov právneho zastúpenia vo výške 2.032,30 eur.

Preto žalobca navrhol, aby odvolací súd na základe uvedených skutkových a právnych dôvodov napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie odvolací súd uvádza nasledovné:

Predmetom konania bol nárok na zaplatenie 25.465,92 eur.

V priebehu konania vzal žalobca žalobu čiastočne späť a to dvakrát.

O tomto späťvzatí však rozhodol súd prvého stupňa až týmto napadnutým rozsudkom a to tak, že konanie do výšky istiny 24.873,85 eur zastavuje.

Teda až do tohto rozhodnutia sa viedlo konania o zaplatenie 25.465,92 eur a z tejto sumy sa vypočítava odmena za právne zastúpenie.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti t. j. vo výroku o náhrade trov konania ako vecne správny.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O. s. p., § 142 ods. 1 O. s. p., neúspešný odvolateľ (žalovaný) na náhradu trov odvolacieho konania nemá právo a žalobca náhradu trov odvolacieho konania nežiadal (§ 151 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.