KSKE 3 Cob 199/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/199/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111214816 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111214816.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Z. K. B., s.r.o., U. 5, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX zastúpeného obchodnou spoločnosťou C. K. s.r.o., U. 5, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX proti žalovanej B. Q. - DER., Budapeštianska XX, K., J.: XX XXX XXX, o zaplatenie 762,40 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 13.3.2012, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I, ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo dňa 13.3.2012 zamietol žalobu a žalobcovi nepriznal náhradu trov konania.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že žalobca sa žalobou doručenou súdu dňa 31.5.2011 domáhal voči žalovanej zaplatenia sumy vo výške 752,44 eur s prísl. a zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 9,96 eur a zároveň žiadal náhradu trov konania. Návrh uplatnil na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 18.12.2008, pričom pôvodným veriteľom žalovanej bola spoločnosť B. C., a.s., ktorá ako poskytovateľ uzavrela dňa 12.10.2006 so žalovanou Zmluvu o pripojení č. XXXXXXXXXX, predmetom ktorej bolo poskytovanie verejnej telefónnej služby poskytovateľom a záväzok žalovanej platiť za poskytované telekomunikačné služby cenu stanovenú v Zmluve a v Tarife ST. Na základe návrhu žalobcu súd vydal dňa 12.7.2011 platobný rozkaz č.k. XXRob/XX/XXXX-XX, ktorý následne uznesením zo dňa 27.7.2011 zrušil z dôvodu jeho nedoručenia žalovanej do vlastných rúk. Súd prvého stupňa uviedol, že z výpisu zo živnostenského registra zistil, že žalovaná, B. Q.- F., IČO: XX XXX XXX, má uvedenú adresu sídla v K. na ulici A. XX, na ktorej zásielku osobne prevzala dňa 17.2.2012, k veci sa písomne nevyjadrila a na pojednávanie sa nedostavila. Žalobca a jeho právny zástupca svoju neúčasť ospravedlnili a žiadali, aby súd z dôvodu hospodárnosti rozhodol v ich neprítomnosti a žalovaná svoju neúčasť neospravedlnila, preto súd vo veci konal a rozhodol na pojednávaní dňa 13.3.2012 bez prítomnosti účastníkov konania a ich právnych zástupcov v zmysle ust. § 101 ods. 2 O.s.p. Súd prvého stupňa podrobne popísal zistený skutkový stav a uviedol, že žalobca na výzvu súdu (osobne prevzal dňa 6.2.2010) , aby špecifikoval, za aké služby bola uvedená faktúra vystavená, resp. z akých zmluvných ustanovení vyplýva suma vo výške 5.950,00 Sk (5.000,00 Sk + DPH) , nereagoval. Uviedol, čo zistil z jednotlivých faktúr vystavených žalobcom a z Tarify ST, a.s. účinnej od 1.2.2006 a zo Všeobecných podmienok spoločnosti ST, a.s. pre poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby, citoval ustanovenia § 261 ods.1, 2 Obchodného zákonníka, § 524 a § 526 Občianskeho zákonníka, § 114 ods.2, § 120 ods. 1, 4, § 5, § 132 O.s.p. a uviedol, že z vykonaného dokazovania mal preukázané, že zmluvný vzťah vznikol v roku 2006 medzi žalovanou a spoločnosťou B. C., a.s., v tom čase so sídlom N. slobody 6, A., IČO: XX XXX XXX, že uvedená spoločnosť poskytla žalovanej ňou požadované telekomunikačné služby, za ktoré bola žalovaná povinná uhradiť cenu v zmysle Tarify ST platnej pre dané obdobie, avšak základným predpokladom pre vyhovenie nároku žalobcu v akomkoľvek konaní je preukázanie tzv. vecnej legitimácie. Občianske súdne konanie je konaním dôkazným, to znamená, že účastníka v konaní zaťažuje povinnosť tvrdenia a povinnosť na preukázanie svojich tvrdení

predložiť alebo aspoň označiť dôkazy osvedčujúce ich pravdivosť a ak účastník nesplní svoju povinnosť predloženia dôkazov spôsobilých preukázať pravdivosť svojich tvrdení, dostáva sa do procesnej situácie neunesenia tzv. dôkazného bremena, a súdu neostáva nič iné len na okolnosti a skutočnosti, ktoré neboli riadne preukázané, neprihliadať. Pri skúmaní vecnej aktívnej legitimácie žalobcu na uplatnenie práva voči žalovanej súd prvého stupňa zistil, že túto žalobca odvodzuje od Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 18.12.2008, ktorá však súdu nebola doložená a to ani napriek poučeniu v zmysle citovaných zákonných ustanovení, ktoré žalobca prostredníctvom právneho zástupcu prevzal osobne dňa 6.2.2012. Súd prvého stupňa uviedol, že žalobcu osobitne nevyzýval na doloženie uvedenej Zmluvy o postúpení pohľadávok, pretože žalobca je zastúpený advokátom a súdu neprislúcha v zmysle citovaných zákonných ustanovení poučovať právnych zástupcov o hmotných právach účastníkov konania a súd taktiež poukazuje na skutočnosť, že žalobca a jeho právny zástupca majú viacero obdobných vecí, takže by mali vedieť, aké doklady je potrebné na preukázanie svojho nároku doložiť. List, nazvaný ako POKUS O ZMIER zo dňa 11.4.2011, súd nemohol brať ako relevantný doklad, z ktorého je zrejmé, že uplatnená pohľadávka voči žalovanej prislúcha žalobcovi, pretože žalobca nie je postupcom uplatnenej pohľadávky na súde a z textu predmetného listu ani nevyplýva kto je postupca, kto postupník a z akého titulu došlo k zmene veriteľa a žalobca navyše ani nepreukázal, že postúpenie pohľadávky bolo oznámené žalovanej postupcom, tak ako to vyžadujú hmotnoprávne predpisy a ani skutočnosť, že list nazvaný pokus o zmier bol doručený žalovanej. Z takto vykonaného dokazovania súd prvého stupňa dospel k záveru, že nároku žalobcu voči žalovanej nemožno vyhovieť, nakoľko žalobca dostatočne nepreukázal, že je v konaní aktívne legitimovaný, t.j. že je riadnym vlastníkom žalovanej pohľadávky a preto žalobu zamietol. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 a § 151 ods. 1, 2 O.s.p. a uviedol, že v konaní bola úspešná žalovaná, náhradu trov konania nežiadala a o trovách konania neúspešného žalobcu súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku a náhradu trov konania mu nepriznal.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal odvolanie žalobca, cestou svojho právneho zástupcu a navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť, prípadne zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania vo výške 70,90 eur.

V dôvodoch odvolania žalobca uviedol, že súd prvého stupňa ho nevyzval na doplnenie dôkazov za účelom preukázania sporných skutočností, pričom podľa neho nie je sporné, že je veriteľom žalovanej pohľadávky a mal za to, že keď súd prvého stupňa vo veci vydal platobný rozkaz, tak uvedené mu bolo zrejmé, a preto sa domnieval, že predložené dôkazy dostatočne preukazujú jeho nárok. Má za to, že išlo o odstrániteľnú podmienku konania podľa § 104 ods.2 O.s.p., pričom namieste bol aj postup podľa § 43 ods.1 O.s.p. Pokiaľ ide o poukaz na § 526 ods.1 Občianskeho zákonníka, uvedené ustanovenie nemá za následok, že by na postupníka neprešla pohľadávka.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie.

Súd prvého stupňa žalobu zamietol z dôvodu, že po zhodnotení predložených dôkazov podľa § 132 O.s.p. mal za to, že žalobca predloženými dôkazmi nepreukázal, že je v konaní aktívne legitimovaný, t.j. že je riadnym vlastníkom žalovanej pohľadávky voči žalovanej, keďže súdu ani po doručení uznesenia podľa § 114 ods.2 O.s.p., nepredložil Zmluvu o postúpení pohľadávok, na základe ktorej právo na zaplatenie žalovanej sumy uplatnil.

K námietke žalobcu v odvolaní odvolací súd uvádza, že nepredloženie dôkazu o aktívnej legitimácii práva žalobcu na zaplatenie žalovanej sumy nemožno považovať za nedostatok podmienky konania podľa § 104 ods.2 O.s.p. ako ani za nedostatok žaloby, ktorý by spočíval v nesprávnom, neúplnom alebo nezrozumiteľnom podaní, a zakladal by povinnosť súdu uvedený nedostatok odstrániť postupom podľa § 43 O.s.p. Jednoznačne ide o dôkaz, ktorý je žalobca povinný súdu predložiť, bez toho, aby ho súd na jeho predloženie vyzýval a ak taký dôkaz nepredloží, ani po uznesení súdu vyhotovenom podľa § 114 ods.2 O.s.p., musí znášať dôsledky neunesenia dôkazného bremena na svoje tvrdenia uplatnené v konaní.

V danej veci však odvolací súd zo žaloby zistil, že žalobca v závere žaloby označenej ako Prílohy o.i. uviedol, že Zmluva o postúpení pohľadávky je zaregistrovaná na súde prvého stupňa pod Spr. XSprV/

XXX/XXXX a plnomocenstvo taktiež B..X Spr/V/XXX/XXXX a dotazom na súd prvého stupňa odvolací súd zistil, že uvedené tvrdenie zodpovedá skutočnosti. Z uvedeného odvolací súd vyvodil, že žalobca uvedené dôkazy označil, uviedol, že tieto sú uložené na súde prvého stupňa a súd prvého stupňa mal teda možnosť sa s nimi oboznámiť a tieto právne posúdiť a ak tak neurobil, tak je potrebné prisvedčiť žalobcovi, že rozhodol na základe neúplne zisteného skutkového a právneho stavu a nesprávneho právneho posúdenia veci.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 221 ods.1 písm.h/ O.s.p. rozsudok zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom sa oboznámi s prílohami, ktoré sú na súde prvého stupňa zaregistrované a uložené pod Spr. XSprV/XXX/XXXX a Spr.1 Spr/V/XXX/ XXXX, tieto právne posúdi a na základe toho o veci rozhodne.

V novom rozhodnutí súd prvého stupňa rozhodne o trovách konania podľa § 224 ods.3 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.