KSKE 3 Cob 212/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 212/2011

KS v Košiciach, dátum 27.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 212/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/212/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210211479 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210211479.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členom senátu Mgr. Jolany Fuchsovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu: L. C., a.s., so sídlom v W., O. XX, IČO: XX XXX XXX, zastúpený Y. kanceláriou M. & F., s.r.o., so sídlom v W., Q. XX, proti žalovaným v 1. rade: P. M., nar. X.XX.XXXX, trvalé bytom v O., J. 4, t.č. na neznámom mieste, zastúpená opatrovníkom P.. Q. U., súdnym úradníkom Okresného súdu Košice I, v 2. rade: D. M., nar. X.X.XXXX, bytom v O., M. 7, v 3. rade: P. O., nar. XX.X.XXXX, bytom v O., Y. 1, v konaní o 5.339,64 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného v 3. rade proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 35Cb/181/2010-97 zo dňa 16.5.2011 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaných v 1., 2. a 3. rade zaplatiť žalobcovi sumu 5.339,64 eur s 9%- ným ročným úrokom z omeškania od 14.9.2004 do zaplatenia s tým, že žalovaní v 1. a 2. rade sú povinní plniť solidárne, pričom plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu jeho plnenia povinnosť ostatných žalovaných; zároveň žalovaných v 1., 2. a 3. rade zaviazal spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 1.029,37 eur, na účet Advokátskej kancelárie M. & F., s.r.o. so sídlom v W., Q. XX, do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobou žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaných v 1., 2. a 3. rade zaplatiť sumu 5.339,64 eur s 9%-ným ročným úrokom z omeškania od 14.9.2004 do zaplatenia a trovy konania, z titulu nevrátenia medziúveru v zmysle Úverovej zmluvy, poskytnutého zo zmluvy o stavebnom sporení na základe žiadosti poberateľa úveru, uzavretej medzi právnym predchodcom žalobcu (X. sporiteľňa Q. - K.) a žalovanými v 1. a 2. rade dňa 20.10.2003. Pohľadávka žalobcu bola zabezpečená ručením žalovaného v 3. rade.

Vzhľadom na to, že sa súdu nepodarilo zistiť pobyt žalovanej v 1. rade, preto jej v zmysle ust. § 29 ods. 2 O.s.p. ustanovil opatrovníka.

Súd vykonal dokazovanie a konštatoval, že dňa 20.10.2003 uzavrel právny predchodca žalobcu so žalovanými v 1. a 2. rade Úverovú zmluvu, na základe ktorej poskytol žalobca žalovaným v 1. a 2. rade

medziúver vo výške 165.000,00 Sk. Žalovaní v 1. a 2. rade sa zaviazali do pridelenia cieľovej sumy splácať úroky medziúveru vo výške 7% ročne pravidelnými mesačnými splátkami po 1.940,00 Sk. Po pridelení cieľovej sumy a transformácii medziúveru na stavebný úver sa zaviazali splácať stavebný úver pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 1.650,00 Sk. Poskytnutý úver zabezpečil žalobca ručením žalovaného v 3. rade. Súčasťou zmluvy bola dňa 20.10.2003 podpísaná Ručiteľská listina č. 1 ručiteľa - P. O., nar. XX.X.XXXX, že na seba berie voči veriteľovi povinnosť uspokojiť pohľadávku, ak ju neuspokojí dlžník. Listom zo dňa 14.9.2004 požiadal právny predchodca žalobcu žalovaných v 1. a 2. rade o úhradu celého zostatku stavebného úveru v celkovej výške 160.861,90 Sk a to okamžite, nakoľko riadne a včas splátky neplatili, avšak bezvýsledne. Ku dňu 14.9.2004 predstavovala výška pohľadávky pôvodného veriteľa sumu 160.861,90 Sk ( 5.339,64 eur) .

Dňa 21.12.2005 uzavrel pôvodný veriteľ K. stavebná sporiteľňa, a.s. - ako postupca, so žalobcom - ako postupníkom Zmluvu o postúpení pohľadávok, ktorej predmetom bola i pohľadávka tvoriaca predmet tohto konania.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia (§ 497, § 504, § 303, § 306 Obchodného zákonníka) súd žalobe vyhovel a zaviazal žalovaných v 1., 2. a 3. rade, v zmysle citovaných zákonných ustanovení, plniť žalobcovi sumu 5.339,64 eur s tým, že plnením jedného z nich zaniká v rozsahu plnenia povinnosť ostatných žalovaných.

Súd zároveň priznal v zmysle ust. § 365 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 369 ods. l Obchodného zákonníka účinného do 31.12.2008 a v spojení s čl. V., bodom 4 Zmluvy žalobcovi aj žiadané, dohodnuté úroky z omeškania vo výške 9% ročne z istiny od 14.9.2004 do zaplatenia.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p,

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný v 3. rade.

Svoje odvolanie odôvodnil predovšetkým konštatovaním, že ako je možné v dnešnej dobe, aby obaja žalovaní v 1. a 2. rade riadne a aj nadštandardne žili priamo v P. O., pracovali a voľne sa pohybovali po meste a vôbec ich netrápia ich dlhy a nemajú ani trošku hanby a charakteru prísť za veriteľom a dojednať sa na nejakom reálnom splátkovom kalendári. Oni nemajú ani toľko úcty, aby sa unúvali preberať akékoľvek zásielky zo súdu a už tobôž ignorovali akékoľvek súdne pojednávanie, alebo jeho rozhodnutia. Aj keď na jednej strane, by žalovaný v 3. rade ako ručiteľ vedel pochopiť a uznať aj svoju povinnosť voči žalobcovi v prípade ich smrti, alebo iných okolností, ako je ich zlá životná úroveň a hmotná núdza, ale u ľudí, ktorí si žijú nad rámec ostatných obyčajných ľudí aj nad úroveň žalovaného v 3. rade ako nezamestnaného. Žalovaný v 3. rade cíti veľkú nespravodlivosť voči jeho osobe.

Už pri samotnom prevzatí platobného rozkazu č. k. XXRob/lXX/XXXX-XX a následne po obdržaní uznesenia o jeho zrušení z dôvodu nemožnosti jeho doručenia do vlastných rúk odporcom v 1. a 2. rade zostal žalovaný v 3. rade, ako ručiteľ trochu zaskočený, nakoľko obaja žalovaní, ktorí prevzali pôžičku a túto si aj v pokoji užívajú, resp. užili. F. M. možno pracoval aj niekde v zahraničí, ale žalovaný v 3. rade ho osobne videl a stretol v O..

Žalovaný v 3. rade je toho názoru, že žalobca, ale aj priamo súd za pomoci polície nevyčerpali všetky možné prostriedky na zistenie pobytu menovaných, ich zamestnávateľa a platobné a zárobkové pomery týchto osôb.

Podľa vedomostí žalovaného v 3. rade žalovaní v 1. a 2. rade nie sú v žiadnej hmotnej núdzi a ani v biede a nič im nebránilo dohodnuté splátky na pôžičke uhrádzať. Žiaľ zvolili si takúto protiprávnu cestu a vyhýbajú sa aj súdom. Pani P. M. pracuje v reštaurácií O." v O. na ul. M..

Z toho dôvodu žalovaný v 3. rade navrhol, aby odvolací súd využil všetky dostupné možnosti a spôsoby, aby sa tieto osoby mohli priamo zúčastniť na pojednávaní a aby mal možnosť s nimi aj priamo do očí povedať a vytknúť ich vyhýbavý spôsob života na úkor žalovaného v 3. rade aj keď z predmetnej pôžičky nevidel ani jeden cent.

K odvolaniu žalovaného v 3. rade sa vyjadril žalobca, ktorý uviedol, že v predmetnej právnej veci prebehlo riadne a v súlade so zákonom súdne konanie, v priebehu ktorého mal žalovaný v 3. rade možnosť preukázať svoje tvrdenia, prípadne navrhnúť či predložiť dôkazy na ich preukázanie, čo však nespravil, nakoľko sa na pojednávanie dňa 16.05.2011 bez ospravedlnenia nedostavil, napriek skutočnosti, že bral predmetný termín pojednávania na vedomie.

Pokiaľ ide o pobyt žalovanej v 1. rade, tento sa súdu ani po využití všetkých dostupných prostriedkov nepodarilo zistiť, a preto súd v súlade s § 29 ods. 2 O.s.p. ustanovil žalovanej v l. rade opatrovníka, ktorý sa na pojednávanie taktiež nedostavil. Pobyt žalovaného v 2. rade bol zistený, nakoľko tento si predvolanie na pojednávanie prevzal dňa 26.04.2011, avšak bez ospravedlnenia sa na pojednávanie neustanovil. Súd preto v zmysle § 101 O.s.p. prejednal vec v neprítomnosti účastníka konania, ak sa tento hoci riadne predvolaný nedostavil na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, pritom súd prihliadol na obsah spisu a na dosiaľ vykonané dôkazy. Nakoľko mal súd za preukázané, že žalovaní v 1. a 2. rade porušili podmienky Úverovej zmluvy, keďže poskytnutý úver nesplácali riadne a včas a taktiež, že žalovaný v 3. rade ako ručiteľ porušil podmienky uzavretej Úverovej zmluvy, keďže dlžnú sumu žalovaných v 1. a 2. rade nezaplatil žalobcovi, vydal súd po vykonanom dokazovaní vyplývajúcom z tvrdení žalobcu a ním predložených listinných dôkazov rozsudok.

Konštatovanie žalovaného v 3. rade v jeho odvolaní nie je v zmysle § 205 O.s.p. odvolacím dôvodom, nakoľko ho nemožno subsumovať pod žiaden v tom taxatívne uvedených dôvodov, t.j, pod vady konania alebo vady rozhodnutia. Taktiež nemožno na uvedené tvrdenie žalovaného v 3. rade aplikovať ustanovenie § 205a O.s.p., nakoľko nejde o nové skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa.

Z uvedených dôvodov považuje žalobca odvolanie žalovaného v 3. rade v zmysle § 205 O.s.p. za nedôvodné a účelové.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v 3. rade podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné:

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní a konaní postupoval v súlade s príslušnými ustanoveniami O.s.p..

Zisťovanie pobytu, majetkových pomerov a neuhrádzanie pôžičky dlžníkovi, navrhované žalovaným v 3. rade nemá pre správne rozhodnutie v tejto veci žiaden právny význam a v konečnom dôsledku nemôže v žiadnom smere zlepšiť právne postavenie žalovaného v 3. rade v tomto spore.

Iné dôvody žalovaný v 3. rade, ktorými by sa mal odvolací súd zaoberať neuvádza.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O. s. p., § 142 ods. 1 O. s. p., neúspešný odvolateľ (žalovaný v 3. rade) na náhradu trov odvolacieho konania nemá právo a zástupca žalobcu trovy nevyčíslil (§ 151 ods. 1, 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.