KSKE 3 Cob 214/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 214/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/214/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109211642 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109211642.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci obchodnej spoločnosti O.-G., a.s., T. v likvidácii, so sídlom T. XX, T., IČO: XX XXX XXX, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vo vložke číslo XXX/V, v konaní o odvolaní likvidátora a o menovaní nového likvidátora spoločnosti, o odvolaní likvidátora proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. XXCbR/XX/XXXX-XX zo dňa 30.8.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bol menovaný za likvidátora W.. T. D. G.. bytom J. 8, T., so sídlom kancelárie N. 5, T..

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením odvolal z funkcie likvidátora W.. C. T., bytom Y. XX, T. a zároveň menoval za likvidátora W.. T. D. G.., bytom J. 8, T., so sídlom kancelárie N. 5, T..

V odôvodnení svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že písomným podaním dňa 19.5.2009 podal registrový súd podnet na odvolanie a menovanie likvidátora v súlade s ust. § 71 ods. 6 Obchodného zákonníka, nakoľko pri kontrole údajov v obchodnom registri u spoločnosti O.-G. a.s. T. v likvidácii bolo zistené, že likvidátor si neplní svoje povinnosti. Poukázal na to, že v dôsledku vyššie uvedeného opakovanými urgenciami vyzval likvidátora, aby súdu oznámil v akom stave sa nachádza likvidácia predmetnej obchodnej spoločnosti, avšak doručiť výzvy na adresu uvedenú v obchodnom registri nebolo možné, tieto sa vracali s poznámkou zásielka neprevzatá v odbernej lehote . Napriek tomu, že likvidátor bol predvolaný na výsluch aj cestou polície, vrátila sa neprevzatá doručenka, nakoľko na adrese vykonanou previerkou nebol nikto zastihnutý. Ďalej uviedol, že uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 20.2.2012 č.k. XXCbR/XX/XXXX-XX bolo začaté konanie o odvolanie likvidátora a menovanie nového likvidátora uvedenej spoločnosti. Prvostupňový súd citujúc ust. § 71 ods. 1, 4, 6 Obchodného zákonníka poukázal na to, že na konanie o zrušení obchodnej spoločnosti a nariadení jej likvidácie, o vymenovaní likvidátora, jeho odvolaní alebo nahradení inou osobou, ako aj na rozhodovanie o odmene likvidátora je v zmysle ust. § 200e O.s.p. v platnom znení príslušný registrový súd, v obvode ktorého je právnická osoba zapísaná. Uvedené konanie možno v zmysle ust. § 200e ods. 2, 3 O.s.p. začať aj bez návrhu, pričom nie je potrebné nariaďovať pojednávanie a že registrový súd rozhoduje uznesením. Súd pri vymenovaní nového likvidátora postupoval v súlade s ust. § 71 ods. 4 Obchodného zákonníka, nakoľko v predmetnej spoločnosti štatutárny orgán nie je ustanovený. Lustráciou zo zoznamu konkurzných správcov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR zistil, že W.. T. D. G.., bytom ul. J. 8, T., vykonáva funkciu konkurzného správcu v sídle Krajského súdu v Košiciach, o čom svedčí výpis zo zoznamu správcov zo dňa 30.8.2012. S poukazom na vyššie uvedené, odvolal z funkcie ustanoveného likvidátora a vymenoval nového likvidátora.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal odvolanie W.. T. D. G.. - menovaný likvidátor spoločnosti. Navrhol, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie, ktorým bol menovaný za likvidátora obchodnej spoločnosti O.-G. a.s. T. v likvidácii. Ako správca konkurznej podstaty vo viacerých veciach a konania a s nimi súvisiacich a taktiež ako ex offo menovaný likvidátor niektorých spoločností by vzhľadom na pracovnú vyťaženosť nemohol vykonávať funkciu likvidátora vo vyššie uvedenej spoločnosti s náležitým nasadením a s prihliadnutím na dôležitosť funkcie likvidátora. Funkciu likvidátora uvedenej spoločnosti by pravdepodobne nevedel vykonávať s náležitým nasadením aj pre zistenú eleváciu hladiny lipidov/ vysokej hladiny cholesterolu, ktorá mu bola zistená lekárskou prehliadkou, čo dokladoval lekárskym potvrdením o zdravotnom stave zo dňa 9.10.2012 a na základe čoho plánuje absolvovať liečenie pre zlepšenie zdravotného stavu. Zastával názor, že z vyššie uvedeného dôvodu sa od neho nedá spravodlivo požadovať výkon funkcie likvidátora predmetnej spoločnosti.

Odvolací súd prejednal odvolanie menovaného likvidátora v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd konštatuje správnosť napadnutého uznesenia a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého uznesenia súdu prvého stupňa a k podanému odvolaniu odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 71 ods. 1 Obchodného zákonníka, likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva, prípadne zakladateľská listina alebo stanovy neurčujú inak. Ak štatutárny orgán nie je ustanovený alebo nemá ustanoveného žiadneho člena alebo ak likvidátor nie je vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje likvidátora súd; osobitný zákon môže ustanoviť, kto je oprávnený navrhnúť súdu vymenovanie likvidátora. Súd môže vymenovať za likvidátora niektorého zo spoločníkov alebo štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu aj bez jeho súhlasu. Súd nevymenuje za likvidátora takú osobu, ktorá podľa osobitného predpisu nemôže túto funkciu vykonávať. Spoločník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorého súd vymenoval za likvidátora, sa nemôže vzdať funkcie. Môže však podať návrh na súd, ktorý ho vymenoval, o odvolanie z funkcie likvidátora, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby ju vykonával. Ak je likvidátorom právnická osoba, vykonáva v jej mene pôsobnosť likvidátora štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu spoločne, ak spoločnosť neurčí inú fyzickú osobu, ktorá bude za ňu pôsobnosť likvidátora vykonávať.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že súd môže za likvidátora obchodnej spoločnosti menovať niektorého zo spoločníkov tejto spoločnosti alebo jeho štatutárny orgán, prípadne člena štatutárneho orgánu. Tieto osoby môže súd menovať za likvidátora aj bez ich súhlasu. Ak menovanie likvidátora z uvedených osôb nie je možné, súd ustanoví likvidátora zo zoznamu správcov vedeného podľa zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a podľa ust. § 71 ods. 4 Obchodného zákonníka.

V prejednávanej veci súd prvého stupňa postupoval v súlade s ust. § 71 ods. 4 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého, ak nemožno ustanoviť likvidátora spôsobom podľa odseku 1, vymenuje súd likvidátora z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona, keď menoval za likvidátora spoločnosti O.-G. a.s. T. v likvidácii, so sídlom v T. odvolateľa, ktorý je vedený v zozname konkurzných správcov na Ministerstve spravodlivosti SR.

Pokiaľ odvolateľ vo svojom odvolaní poukázal na svoju pracovnú vyťaženosť, pretože je správcom konkurznej podstaty vo viacerých veciach a konaniach s nimi súvisiacich a je tiež ex offo menovaný ako likvidátor niektorých spoločností, v dôsledku čoho by nemohol vykonávať funkciu likvidátora vo

vyššie uvedenej spoločnosti s náležitým nasadením a s prihliadnutím na dôležitosť funkcie likvidátora, odvolací súd má za to, že tieto ním tvrdené skutočnosti hodnoverným spôsobom nepreukázal. Pokiaľ odvolateľ poukazoval na svoj zdravotný stav, ktorý mu neumožní vykonávať funkciu likvidátora a v tejto súvislosti predložil potvrdenie vydané na vlastnú žiadosť MUDr. S. T., Všeobecným lekárom pre dospelých, je potrebné uviesť, že z uvedeného potvrdenia len vyplýva, že menovaný je sledovaný v liečbe pre elevované hladiny lipidov/cholesterolu. Skutočnosť, že na základe tohto potvrdenia zároveň plánuje absolvovať liečenie pre zlepšenie zdravotného stavu, neznamená ešte, že by išlo o také vážne zdravotné dôvody odvolateľa, ktoré by mu bránili vykonávať funkciu likvidátora, a preto odvolací súd na tento dôvod neprihliadol.

Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie v napadnutej časti podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

V prípade, že odvolateľ bude mať skutočne vážne dôvody, pre ktoré nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby funkciu likvidátora vykonával (čo by mal aj hodnoverne preukázať) , môže podať súdu, ktorý ho do tejto funkcie menoval, návrh na odvolanie z funkcie likvidátora.

O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods.1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 146 ods. 1 písm.a/ O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania podľa jeho výsledku, pretože toto konanie začalo bez návrhu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.