KSKE 3 Cob 220/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/220/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809205927 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809205927.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu O. S., nar. X.X.XXXX, bytom L. č. XXX, zastúpeného spoločnosťou Z. dom - advokáti, s.r.o., I. č.XX, I. I., IČO: XX XXX XXX proti žalovanej 1/ O.. C. K., správkyni konkurznej podstaty úpadcu R. a.s., K. č. XX, X., IČO: XX XXX XXX a žalovanému 2/ D. L., nar. XX.X.XXXX, bytom X., D. č.XX, obaja žalovaní zastúpení O.. A. D., advokátom, L. č.XX, D., o určenie vlastníckeho práva k akciám a o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, o odvolaní žalovaných 1/ a 2/ proti rozsudku Okresného súdu Rožňava č.k. XCb/XX/XXXX-XXX zo dňa 4.7.2011 takto

r o z h o d o l :

Rozsudok z r u š u j e a v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava, ako súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 4.7.2011 určil, že vlastníkom akcií, vydaných emitentom R. a.s., IČO: XX XXX XXX, čísla akcií 01-50 a čísla 101 - 200, celkom v počte 150 kusov - druh: na meno, podoba: listinná, menovitá hodnota jednej akcie 332,00 eur, je žalobca a že uznesenia k bodu 3/, č.1 a 2 k bodu 4/, č. 1 a 2 k bodu 5/ a k bodu 6/ programu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti R. a.s., IČO: XX XXX XXX, K. XX, X., zapísané v notárskej zápisnici číslo N XX/XXXX, Nz XXXXX/XXXX zo dňa 15. 7. 2009 sú neplatné a žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania v celkovej sume 3 579,30 eur, na účet právnej zástupkyne žalobcu, v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného žalovaného zaniká v rozsahu plnenia povinnosť druhého žalovaného.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že žalobca sa podanou žalobou domáhal vydania rozhodnutia, uvedeného vo výrokovej časti tohto rozsudku t. j. určenia vlastníckeho práva k akciám v počte 150 kusov a neplatnosti vyššie uvedených uznesení valného zhromaždenia z dôvodu, že dňa 15.7.2009 bola na Notárskom úrade O.. B. P. spísaná notárska zápisnica, N XX/XXXX, Nz XXXXX/ XXXX osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti R. a.s., so sídlom XXX XX L. XXX, IČO: XX XXX XXX konaného dňa 7.7.2009 v rokovacom salóniku reštaurácie J. ruže na E.. I. XX v X. so začiatkom o 14:30 hod., ktorú považuje za neplatnú. Uviedol, že dňa 22.06.2009 mu bola doručená prázdna obálka od odosielateľa Advokátskej kancelárie O.. D., O.. D. a spol., zaslaná na adresu: O. S., XXX XX L. XXX, teda išlo o zásielku do rúk žalobcu ako fyzickej osoby. Na základe jeho žiadosti o vysvetlenie mu bola doručená ďalšia obálka od toho istého odosielateľa zaslaná na adresu: O. S., R. a.s., XXX XX L. XXX a nachádzala sa v nej žiadosť O.. A. D. o zaslanie faktúry za opravu motorového vozidla zn. K. S XX, C.: KE XXX CI vykonanú dňa 19.2.2009 a žiadna iná listina nebola žalobcovi zo strany spoločnosti R. a.s. zaslaná. Po týchto udalostiach sa žalobca dňa 24.7.2009 z výpisu z obchodného registra spoločnosti R. a.s. dozvedel, že do obchodného registra boli s účinnosťou od 7.7.2009 zapísané zmeny v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti R. a.s. a že bol z funkcie predsedu predstavenstva odvolaný. Uviedol, že z notárskej zápisnice N XX/XX, Nz XX/XX zo dňa 18.02.2002, ktorá osvedčovala rozhodnutie zakladateľov o založení spoločnosti R. a.s. vyplýva, že žalobca upísal 50 kusov akcií na meno spolu v menovitej hodnote 500.000,00 Sk a

druhý akcionár žalovaný 2/ upísal 50 kusov akcií na meno tiež v menovitej hodnote 500.000,00 Sk. Notárskou zápisnicou N XXX/XXXX, N XXXXX/XXXX, ktorá osvedčovala priebeh valného zhromaždenia spoločnosti R. a.s. zo dňa 12.9.2005 bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania tejto spoločnosti tak, že akcionári spoločnosti uzavreli dohodu o rozsahu ich účasti na základnom imaní tak, že žalobca upísal 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,00 Sk a žalovaný 2/ upísal 100 ks kmeňových akcií na meno v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,00 Sk, z čoho vyplýva, že spoločnosť R. a.s. bola založená dvoma zakladateľmi a to žalobcom a žalovaným 2/, ktorí sa podieľali na základnom imaní spoločnosti každý vo výške 50 %. V rovnakom pomere došlo aj k zvýšeniu základného imania spoločnosti a pomer počtu akcií oprávňujúcich na hlasovanie zostal nezmenený (žalovaný 2/ 50 %, žalobca 50 %) . V tejto súvislosti dal žalobca do pozornosti, že od emitovania akcií doposiaľ k žiadnemu prevodu akcií medzi žalobcom a žalovaným 2/ nedošlo, na základe ktorého by žalovaný 2/ nadobudol od žalobcu 1 ks akcie tak, ako to zatiaľ z výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR a.s. vyplýva. Z tohto dôvodu žalovaný 2/ nemôže vlastniť 151 ks akcií spoločnosti R. a.s. a nemôže vykonávať hlasovacie práva v rozsahu nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov. Z výpisu zo zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s., zo dňa 27.7.2009 podľa žalobcu vyplýva, že zapísaný stav neodráža skutočný stav a pri zápise akcionárov a akcií do zoznamu akcionárov došlo zrejme omylom k chybnému zápisu, ktorý nebol odstránený. Žalovaný 2/, hoci si bol vedomý nesprávnosti zápisu v evidencii vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a.s., zvolal valné zhromaždenie sám, využil chybný zápis v zozname akcionárov a uplatnil si aj tie hlasovacie práva, ktoré mu v skutočnosti nepatrili, a to na úkor žalobcu. Keďže podľa zápisu v obchodnom registri, uskutočnenom na základe napadnutého valného zhromaždenia žalobca nie je členom predstavenstva spoločnosti R. a.s., nemá ani oprávnenie konať v mene spoločnosti a bez tohto oprávnenia nie je oprávnený zaregistrovať zmenu v zozname akcionárov a urobiť nápravu chybného zápisu v ňom, a preto cestou súdu žiada o vykonanie tejto nápravy, a to prvým odsekom požadovaného petitu. Na základe uvedeného žalobca žiada súd, aby určil, že je akcionárom spoločnosti R. a.s. vlastniacim akcie v počte 150 kusov na meno, v listinnej podobe a v menovitej hodnote jednej akcie 332,00 eur. Naliehavým právnym záujmom na tomto určení je skutočnosť, že bez tohto určenia je žalobcove postavenie v spoločnosti R. a.s. neisté, nakoľko bez tohto určenia bude druhý akcionár spoločnosti - žalovaný 2/, vykonávať hlasovacie práva predstavujúce nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov neodrážajúc skutočnosť, že žalobca a žalovaný v 2/ sú akcionármi s rovnakým počtom hlasov. K neplatnosti uznesení VZ žalobca o.i. uviedol, že je akcionárom spoločnosti s hlasovacími právami predstavujúcimi 50% všetkých hlasov a zároveň odvolaným (bývalým) predsedom predstavenstva spoločnosti R. a.s. a neplatnosti uznesení prijatých na riadnom valnom zhromaždení zo dňa 7.7.2009 sa dovoláva z dôvodu, že valné zhromaždenie bolo zvolané v rozpore so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom, pretože nebolo zvolané predstavenstvom spoločnosti, ale len jedným jeho členom bez toho, aby ostatní členovia mali o zvolaní valného zhromaždenia vedomosť a aby sa na zvolaní valného zhromaždenia uzniesli, v čase pred konaním predmetného valného zhromaždenia predstavenstvo tvoril žalobca, E. S., Z. T. a žalovaný 2/. Z okolností, za ktorých bolo predmetné valné zhromaždenie zvolané vyplýva, že jedinou osobou, ktorá mala vedomosť o zvolaní a o konaní valného zhromaždenia bol člen predstavenstva a akcionár spoločnosti - žalovaný 2/, zrejme s cieľom získať obchodné vedenie spoločnosti R. a.s. do svojich rúk a uviedol, že konanie žalovaného 2/ ako člena predstavenstva a zároveň akcionára spoločnosti považuje za účelové. Vzhľadom k tomu, že valné zhromaždenie bolo zvolané v rozpore s § 184 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka, sú podľa názoru žalobcu uznesenia prijaté na tomto valnom zhromaždení neplatné. Uviedol, že žalovaný 2/, ako akcionár spoločnosti uplatňoval na valnom zhromaždení hlasovacie práva, ktoré mu v skutočnosti nepatrili a teda uznesenia valného zhromaždenia boli prijaté počtom hlasov, ktoré akcionárovi - žalovanému 2/ neprináležali, čo je tiež dôvodom neplatnosti prijatých uznesení.

Žalovaný 1/ s návrhom žalobcu nesúhlasil a žalobu žiadal voči nemu zamietnuť. Poukázal na to, že určeniu, že žalobca je vlastníkom 150 kusov listinných akcií na meno, súd vyhovieť nemôže, jednak z procesných, ale aj hmotnoprávnych dôvodov. Mal za to, že návrh v tejto časti je neurčitý a rozsudok vydaný podľa návrhu žalobcu by bol nevykonateľný. Návrh neobsahuje jeden zo základných rozlišovacích (identifikačných) znakov listinných akcií, ktorým je podľa § 155 ods. 4/ Obchodného zákonníka ich číselné označenie. Na takomto určení nemôže byť daný ani naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c/ O. s. p., pretože nevedno, voči ktorým konkrétnym listinným akciám má žalobca pocit právnej neistoty. Podľa § 156 ods. 6/ Obchodného zákonníka, práva spojené s akciou

na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba, zapísaná v zozname akcionárov. Podľa zoznamu akcionárov, ktorý viedla spoločnosť žalovaného ešte v čase, keď žalobca bol predsedom predstavenstva, bol žalobca majiteľom 49 kusov akcií spolu menovitej hodnoty 490 000,00 Sk. Na základe zoznamu akcionárov bola dňa 12.9.2005 vyhotovená Listina prítomných akcionárov valného zhromaždenia spoločnosti žalovaného, konaného dňa 12.9.2005. V Listine prítomných, ktorej správnosť potvrdil svojim podpisom aj žalobca, ako predseda valného zhromaždenia je uvedené, že žalobca má ako akcionár 49 akcií v celkovej menovitej hodnote 490 000,00 Sk. Na tomto valnom zhromaždení došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti zo sumy 1 000 000,00 Sk na sumu 3 000 000,00 Sk a to vydaním nových 200 kusov akcií na meno. Z týchto 200 kusov akcií upísal žalobca 100 kusov, takže počet jeho akcií sa po tomto valnom zhromaždení zvýšil na 149 kusov a takto je žalobca dodnes zapísaný v zozname akcionárov. K neplatnosti uznesení valného zhromaždenia konaného dňa 7.7.2009 z dôvodu, že podľa názoru žalobcu bolo zvolané v rozpore so stanovami spoločnosti a v rozpore so zákonom, žalovaný 1/ uviedol, že žalobca vidí prvý rozpor v tom, že o zvolaní valného zhromaždenia nerozhodli všetci členovia predstavenstva. V tejto súvislosti žalovaný 1/ poukázal na ustanovenie § 184 ods. 2/ Obchodného zákonníka, podľa ktorého, ak zákon ustanovuje povinnosť zvolať valné zhromaždenie a predstavenstvo sa na jeho zvolaní bez zbytočného odkladu neuznieslo, alebo dlhší čas nie je schopné uznášať sa, valné zhromaždenie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen predstavenstva. V zmysle predmetného ustanovenia je povinnosť zvolať valné zhromaždenie najmenej raz za rok a to aj podľa článku VI bodu 6 stanov spoločnosti a to v lehote do 3 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia. Keďže účtovné obdobie účtovného roku 2008 bolo uzavreté dňom 31.12.2008, bolo povinnosťou predstavenstva zvolať valné zhromaždenie v lehote do 31.3.2009, čo sa nestalo. K nedoručeniu pozvánky na valné zhromaždenie žalovaný 1/ uviedol, že Obchodný zákonník v § 184 ods. 3 a aj z neho vychádzajúce stanovy spoločnosti, v článku VI bodu 7 zámerne nehovoria o povinnosti doručiť pozvánku, ale o povinnosti zaslať pozvánku akcionárovi s akciami na meno na adresu jeho bydliska, uvedenú v zozname akcionárov a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Spoločnosť totiž nevie zabezpečiť, aby akcionár pozvánku aj skutočne prevzal, ba dokonca, aby ju prevzal v určitej lehote. Povinnosť zaslať žalobcovi pozvánku na valné zhromaždenie najmenej 30 dní pred jeho konaním bola splnená tým, že mu bola písomná pozvánka zaslaná poštou, dňa 4.6.2009 na jeho adresu zapísanú v zozname akcionárov. Pozvánka bola vyvesená tiež na pracovisku spoločnosti žalovaného, nachádzajúcom sa na K. ul. č. XX v X.. Žalobca sa však valného zhromaždenia nezúčastnil, z dôvodu narušených vzťahov so žalovaným 2/ a nie z dôvodu, že by nemal o konaní valného zhromaždenia vedomosť. Posledný rozpor mal vidieť žalobca v uplatňovaní hlasovacích práv na valnom zhromaždení. Žalovaný 1/, ako to uviedol vo svojom vyjadrení, žiadny rozpor v tom nevidel. Podľa článku VIII bod 2 stanov spoločnosti, je valné zhromaždenie spôsobilé uznášania sa, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30 % základného imania spoločnosti, podľa článku VIII bod 3 stanov spoločnosti rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení spoločnosti vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica a v ostatných záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných hlasov. Valného zhromaždenia konaného dňa 7.7.2009 sa zúčastnil akcionár majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30 % základného imania spoločnosti a to bez ohľadu na to, či počet jeho akcií činil 151 alebo 150. Tento akcionár hlasoval za prijatie jednotlivých uznesení, takže uznesenia boli prijaté 100 % hlasmi prítomných akcionárov a to bez ohľadu na to, či týchto 100 % prítomných hlasov tvorilo 151 alebo 150 akcií a o priebehu valného zhromaždenia bola vyhotovená notárska zápisnica. Splnenie zákonných podmienok napokon preskúmal aj príslušný registrový súd, ktorý by v prípade porušenia zákonných podmienok nepovolil vykonanie zápisu zmien do obchodného registra. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žalovaný 1/ žiadal žalobu v celom rozsahu zamietnuť a zároveň si uplatnil aj trovy konania.

Žalovaný 2/ rovnako ako žalovaný 1/ so žalobou nesúhlasil z rovnakých dôvodov, ktoré uviedol aj žalovaný 1/ a zároveň poukázal na to, že v predmetnom konaní nie je pasívne vecne legitimovaný, a preto aj z toho dôvodu navrhol žalobu voči nemu zamietnuť, keď žalobe súd nemôže vyhovieť tak z procesných, ako aj hmotnoprávnych dôvodov.

Súd prvého stupňa uviedol, že v konaní sa oboznámil s výpoveďami svedkov B. a Z. P., ako aj s listinnými dôkazmi, ktoré vymenoval.

Z vykonaného dokazovania súd prvého stupňa zistil, že notárskou zápisnicou N XX/XXXX a Nz XXXXX/ XXXX, E. XXXXX/XXXX zo dňa 15. 7. 2009 bol osvedčený priebeh riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti R. a. s., na ktorom boli prijaté uznesenia, citované vo výrokovej časti tohto rozsudku, tieto boli prijaté podľa osvedčenia za účasti akcionárov spoločnosti podľa Listiny prítomných zo dňa 7.7.2009, podľa ktorej na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti R. a. s. bol prítomný akcionár D. L. - žalovaný 2/ s počtom akcií 151 kusov, s počtom hlasov 151 z celkového počtu 300 akcií, počtu hlasov 300, t. j. 50,33 %. Podľa Centrálneho depozitára cenných papierov SR a. s. Bratislava, z výpisu majiteľa O. S. celkový počet cenných papierov majiteľa je v počte 49 kusov ku dňu 27.7.2009. Ďalej súd uviedol, že notárskou zápisnicou N XX/XXXX a Nz XX/XXXX zo dňa 18.2.2002, napísanou na Notárskom úrade O.. A. A. v D., bola spísaná zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti R. a. s., zakladateľov O. S. (žalobcu) a D. L. (žalovaného 2/) , ktorí obaja upísali 50 kusov akcií na meno, čo predstavovalo 50 % akcií so základným imaním peňažného vkladu žalobcu vo výške 500 000,00 Sk a rovnako peňažného vkladu žalovaného 2/ vo výške 500 000,00 Sk, podľa notárskej zápisnice N XXX/ XXXX, N XXXXX/XXXX a E. XXXXX/XXXX zo dňa 12.9.2005 napísanej na Notárskom úrade O.. A. A. v D. bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia akciovej spoločnosti R. a. s., kedy okrem iného došlo aj k zvýšeniu základného imania spoločnosti zo sumy 1 000 000,00 Sk o sumu 2 000 000,00 Sk na 3 000 000,00 Sk, na základe ktorých bolo vydaných 200 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe a menovitej hodnote 10 000,00 Sk na jednu akciu. Z Listiny prítomných akcionárov valného zhromaždenia akciovej spoločnosti R. a. s. zo dňa 12.9.2005 súd zistil, že O. S. má počet akcií XX, D. L. počet akcií 51 z celkového počtu 100 akcií. Z listu žalobcu zo dňa 25.6.2009, ktorý bol adresovaný W. kancelárii O.. D., O.. D. a spol. so sídlom v D. zo dňa 25.6.2009 súd zistil, že žalobca v ňom žiadal o vysvetlenie, prečo mu bola doručená poštou prázdna obálka, podaná dňa 19.6.2009 na Pošte D. X doporučene aj so spätnou doručenkou.

Ďalej súd prvého stupňa uviedol, že rozhodnutím Okresného súdu D. I sp. zn. XX K/XX/XXXX bol na majetok dlžníka R. a. s. so sídlom v X., t. j. žalovaného 1/ vyhlásený konkurz a za predbežného správcu podstaty bola ustanovená O.. C. K. so sídlom kancelárie O. č. 8, XXX XX D..

Súd citoval ust. § 131 ods. 1, 2 a § 183, § 184 ods. 1 až 8, § 155 ods. 1 až 4, § 156 ods. 4, 6 Obchodného zákonníka, § 99 ods. 3, § 107 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, upravujúci povinnosti Centrálneho depozitára a § 120 ods. 1 a § 153 ods. 1 O.s.p. a uviedol, že účastníci konania majú procesnú dôkaznú povinnosť a procesný dôsledok, spojený s dôkaznou povinnosťou, môže mať za následok neunesenie dôkazného bremena.

V ďalšom súd prvého stupňa uviedol, že žalobca na pojednávaniach trval na podanej žalobe v celom rozsahu z dôvodov vyššie uvedených, vo svojej výpovedi, okrem iného zdôraznil v súvislosti s pozvánkou na valné zhromaždenie na 7.7.2009, že približne mesiac pred konaním valného zhromaždenia bola žalobcovi doručená prázdna obálka na meno žalobcu, pričom nebola adresovaná žalobcovi ako bývalému členovi predstavenstva žalovaného 1/ ale žalobcovi ako fyzickej osobe a poukázal na určité rozpory v tvrdení žalovaného 2/, keď na pojednávaní dňa 13.4.2010 tvrdil, že pozvánka bola odoslaná dňa 4.6.2009 žalobcovi a v ten istý deň bola pozvánka vyvesená na K. ulici v X. a na pojednávaní dňa 30.11.2010 už tvrdil, že nevie uviesť presne dátum, kedy tam bola pozvánka vyvesená, bolo to asi 14 dní pred konaním VZ, že v sídle žalovaného 2/ neboli k nahliadnutiu návrhy stanov, preto došlo aj k porušeniu § 184 ods. 6 Obchodného zákonníka, že žalovaný 1/ nepreukázal, že sa pozvánka na valné zhromaždenie dostala do dispozičnej sféry žalobcu, tak ako to predpisuje zákon, pričom svedok pán Z. P., ktorý je blízkym priateľom žalovaného 2/ na pojednávaní dňa 14.6.2011 uviedol nepravdivé skutočnosti ohľadne odosielania zásielky, ktorá mala obsahovať pozvánku na valné zhromaždenie, keď svedok uviedol, že pozvánku mal údajne odoslať na novej pošte v X., ktorá v čase, keď ju mal odoslať nebola ani v prevádzke. Podľa žalobcu teda zorganizovanie valného zhromaždenia trpí závažnými procedurálnymi vadami, a preto sú uznesenia na ňom prijaté neplatné a zmeny, ktoré boli vykonané na valnom zhromaždení, možno hodnotiť ako zásadné pre celú spoločnosť ako aj osoby, ktoré plnili funkcie štatutárneho orgánu, prípadne boli členmi dozornej rady a mal byť o nich informovaný žalobca ako predseda predstavenstva, akcionár s polovicou všetkých hlasovacích práv ako aj ďalší pôvodní členovia predstavenstva a pôvodní členovia dozornej rady. Navyše, uvedené vyústilo do založenia spoločnosti R. J. s.r.o., ktorá predstavuje z hľadiska obchodného zamerania a obchodnej činnosti spoločnosť obdobnú ako žalovaný 1/ (využívanie totožných priestorov, totožných zariadení, totožných reklamných predmetov,

totožnú webstránku upravenú len o identifikačné údaje spoločnosti R. J. s.r.o., spolupráca s bývalými zamestnancami žalovaného 1/, s rovnakými zákazníkmi a rovnakými odberateľmi) a do vyhlásenia konkurzu na žalovaného 1/, ktorý v čase konania sporného valného zhromaždenia bol prosperujúcou spoločnosťou, ktorého výsledkom bude pravdepodobne zánik žalovaného 1/.

Žalovaný 2/ navrhol pripustiť, aby vzhľadom na uzavretie zmluvy o prevode akcií, na jeho miesto vstúpila obchodná spoločnosť Z. s. r. o. D., avšak v priebehu konania upustil od zámeny účastníka, a preto súd o predmetnej zámene účastníka nekonal.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného súd prvého stupňa dospel k právnemu záveru, že žaloba je dôvodná a opodstatnená v celom rozsahu, a preto jej vyhovel.

Súd prvého stupňa s poukazom na ustanovenie § 156 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka uviedol, že žalovaný 2/ nepredložil v tomto konaní akciu, ktorá by spĺňala náležitosti jej prevodu na neho. Preto podľa názoru súdu žalovaný 2/ v tomto smere neuskutočnil platný prevod akcie. Navyše žalobca disponuje a aj v čase konania valného zhromaždenia dňa 7.7.2009 disponoval všetkými 150 kusmi akcií na meno žalovaného 1/, t. j. v takom počte, ktorý vyplýva zo zakladateľských dokumentov a následného zvýšenia základného imania, a teda žalobca je akcionárom vlastniacim 50 % všetkých akcií žalovaného 1/. Žalovaný 2/ tak na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 7.7.2009 vykonával hlasovacie práva, ktoré mu v skutočnosti nepatrili a ani nepatria, a preto aj z toho dôvodu súd uznesenia na ňom prijaté považuje za neplatné pre rozpor so zákonom. Napokon tak ako žalobca, aj súd poukázal na skutočnosť, že pán B. F., ktorý je súčasným spoločníkom spoločnosti R. J. s.r.o., IČO: XX XXX XXX, so sídlom L. dlhá XX, XXX XX X. overil ako overovateľ zápisnicu o tom, že žalovaný 2/ má hlasovacie práva zodpovedajúce 151 ks akcií, avšak podľa zápisu Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj Centrálny depozitár cenných papierov alebo CDCP ) , mal žalovaný 2/ v čase konania valného zhromaždenia 151 ks akcií a v priebehu tohto súdneho konania sa žalovaný 2/ vyjadril, že nedisponuje žiadnymi akciami žalovaného 1/. Z uvedeného takto vyplývajú nekalé praktiky žalovaného 2/ v kooperácii s inými osobami, teda aj s pánom B. F., s ktorým je v súčasnosti spoločníkom obchodnej spoločnosti R. J. s.r.o.. Povinnosťou žalovaného 2/ pre úspech v tomto spore v časti konania o určenie vlastníckeho práva k akcii, bolo potrebné preukázať, že boli splnené zákonné náležitosti prevodu akcie, v zmysle vyššie uvedeného. Žalovaný 2/ dôkazné bremeno v tomto smere neuniesol, naopak, žalobca preukázal, že nedošlo k platnému prevodu spornej akcie, a preto súd dospel k právnemu záveru, že k prevodu akcie podľa tvrdenia žalovaného 2/ nedošlo a výsledky doterajšieho dokazovania preukázali, že zápis v zozname akcionárov vedený Centrálnym depozitárom cenných papierov, nevychádza z faktického stavu, ale je nesprávny vo vzťahu k 1 akcii, ktorej majiteľom je reálne žalobca a nie žalovaný 2/. Naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva k akciám vyplýva z § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka v spojení s § 107 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a tiež podľa § 99 ods. 3 písm. i) uvedeného zákona, podľa ktorých je spoločnosť povinná pri akciách na meno viesť zoznam akcionárov, pričom práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. V CDCP došlo omylom k zapísaniu o jednu akciu menej u žalobcu ako mu v skutočnosti patrí a aj keď sa žalobca chybný zápis snažil odstrániť námietkami majiteľa účtu v zmysle Zákona o cenných papieroch, bol odkázaný na súdne konanie, a preto aj z tohto dôvodu žiadal súd o určenie vlastníckeho práva k akciám. Žalobca poukázal hlavne na to, že žalovaný 2/ využil chybný zápis v CDCP a na valnom zhromaždení uskutočňoval hlasovacie práva, ktoré mu v skutočnosti nepatrili a chybný zápis neodstránil ani na základe písomnej výzvy žalobcu zo dňa 24.11.2009 a v priebehu súdneho konania nepreukázal, že vlastní 151 ks akcií žalovaného 1/. Na druhej strane žalobca preukázal, že 150 ks akcií má vo fyzickej držbe (teda nedošlo k odovzdaniu akcií žalovanému 2/) , pričom ani na jednej akcii nie je uvedený rubopis v prospech žalovaného 2/. Naliehavý právny záujem vyplýva už aj z toho, že počas celého konania žalovaný 2/ tvrdil, že vlastní 151 ks akcií, pričom žalobca v konaní preukázal opak.

V súvislosti s konkurzným konaním na majetok žalovaného 1/, ku ktorému došlo v priebehu konania, súd prvého stupňa uviedol, že má za to, že ani konkurzné konanie na majetok žalovaného 1/ nie je prekážkou rozhodnutia súdu o určení vlastníckeho práva, nakoľko konkurz ako taký nemá vplyv na majetok akcionárov v podobe akcií. Na základe uvedeného naliehavý právny záujem na určení

vlastníckeho práva ku všetkým 150 kusom akcií je daný, nakoľko bez tohto určenia zostáva postavenie žalobcu v spoločnosti neisté, umožňujúce vykonávať žalovanému 2/ hlasovacie práva, ktoré mu nepatria a tým pádom žalobca nemôže vykonávať hlasovacie práva, ktoré mu prináležia, nakoľko sa tieto odvíjajú od zápisu v zozname akcionárov v CDCP. K námietke žalovaného 1/, že v zmysle Obchodného zákonníka a v zmysle Zákona o cenných papieroch je možné neistotu žalobcu odstrániť jednoduchou zmenou v zozname akcionárov vedeným žalovaným 1/, je potrebné uviesť, že z gramatického výkladu ustanovenia § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka vyplýva, že spoločnosť nevedie zoznam akcionárov, ale zabezpečuje jeho vedenie prostredníctvom subjektu vymedzeného osobitným predpisom, ktorým je CDCP. Zároveň z ustanovenia § 107 ods. 10 zákona o cenných papieroch vyplýva povinnosť emitenta uzavrieť s CDCP zmluvu o vedení zoznamu akcionárov a odkazuje na ustanovenie § 156 Obchodného zákonníka, ktorý upravuje povinnosť spoločnosti viesť zoznam akcionárov. Z uvedeného možno vyvodiť, že povinnosť spoločnosti viesť zoznam akcionárov je zadefinovaná v Obchodnom zákonníku a podrobnosti ďalej určuje zákon o cenných papieroch s tým, že plnenie povinnosti viesť zoznam akcionárov spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom CDCP (viď komentár k Obchodnému zákonníku, 2. aktualizované vydanie, autorský kolektív B.. O.. A. Z., T.. a kolektív, 2006) , podľa ktorého ak sú akcie na meno vydané v listinnej podobe, potom zoznam akcionárov zo zákona vedie centrálny depozitár podľa § 99 ods. 3 písm. i Zákona o cenných papieroch a spoločnosť je povinná uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno (§ 107 ods. 12 Zákona o cenných papieroch) . Argumenty žalovaného 2/ z hľadiska relevancie zoznamu akcionárov vedeného žalovaným 1/ neobstoja, keďže sám žalovaný 2/ sa podieľal na zneužití nesprávnych údajov uvedených v zozname akcionárov v neprospech žalobcu a podstatne tak ovplyvnil majetkové pomery žalovaného 1/ a žalobcu, že žalovaný 2/ zneužil mylný zápis v zozname akcionárov, a preto sa žalobca aj z dôvodu svojej právnej neistoty domáhal určenia vlastníckeho práva k 150 ks akcií. Súd prvého stupňa poukázal na to, že CDCP koná len na základe pokynov emitenta, teda v tomto prípade žalovaného 1/, konajúceho prostredníctvom žalovaného 2/, ktorý ale doposiaľ aj napriek žiadosti žalobcu zápis v zozname akcionárov vedený CDCP neupravil. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že nie je v moci žalobcu relevantný zápis v CDCP zmeniť a tým odstrániť neistotu vo svojom právnom postavení a zabrániť tak zasahovaniu do jeho práv a ich uplatňovaniu prostredníctvom osoby, ktorej nepatria.

K otázke naliehavého právneho záujmu súd prvého stupňa uviedol, že sa ňou zaoberal v počiatkoch konania a až po osvedčení existencie naliehavého právneho záujmu vzniklo súdu oprávnenie zaoberať sa vecnou stránkou žaloby.

K dôvodom neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, súd prvého stupňa uviedol, že má za to, že pri zvolaní valného zhromaždenia bol porušený zákon a stanovy žalovaného 1/, a to s poukazom na ustanovenie § 184 ods. 6 Obchodného zákonníka, ktorý stanovuje povinnosť umožniť akcionárom nahliadnuť do navrhovaného zoznamu zmien stanov. V danom prípade, ale tento zoznam vyhotovený nebol, žalobca o ňom nemal žiadnu vedomosť a na adrese sídla žalovaného 1/ (ktorá zároveň bola v tom čase aj adresou trvalého bydliska žalobcu) uložený nebol, čo bolo potvrdené aj vo výpovedi žalovaným 2/. Súd prvého stupňa uviedol, že podľa článku VI ods. 2 stanov žalovaného 1/ rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, pričom tieto osoby sa rokovania nezúčastnili, nakoľko nedostali pozvánku na valné zhromaždenie, čo opätovne potvrdil aj žalovaný 2/ vo svojej výpovedi. O zmenách stanov a o zmenách vo vedení žalovaného 1/ nebola informovaná ani dozorná rada, čo súd prvého stupňa považoval za ďalší dôvod na vyslovenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia. Súd prvého stupňa uviedol, že žalobca nebol na rokovanie valného zhromaždenia pozvaný ani písomnou pozvánkou a táto pozvánka nebola ani vyvesená na všetkých hlavných pracoviskách žalovaného 1/, ktoré sú podľa žalobcu v pôvodnom sídle žalovaného 1/ v L. a na K. ulici v X.. Zo svedeckých výpovedí svedkov, ktorých navrhol žalovaný 2/ (B. F., U.. O. I.) vyplynulo, že pozvánka bola údajne vyvesená len na K. ulici v X.. Nie je možné jednoznačne hodnotiť výpovede týchto svedkov za vierohodné, keďže ani jeden z pôvodných (odvolaných) členov predstavenstva (ktorí chodili na K. ulicu v X. takmer každý deň) túto pozvánku na predmetnej nástenke nevideli a navyše ani jeden z novozvolených členov predstavenstva aj napriek tomu, že sa so žalobcom stretávali takmer každý deň sa nezmienili o tom, že sa bude konať valné zhromaždenie.

V súvislosti s avizovanou zmenou účastníka konania t. j. žalovaného 2/ žalobca s uvedenou zámenou nesúhlasil. Súd s poukazom na ustanovenie § 92 ods. 2, 3, 4 O. s. p. uviedol, že na zmenu žalovaného 2/ je okrem iného potrebný predovšetkým návrh a tiež rozhodnutie súdu, ktorým tento návrh schváli. Podľa návrhu žalovaného 2/, právnou skutočnosťou na zmenu žalovaného 2/ mala byť Zmluva o prevode akcií, ktorou mal žalovaný 2/ údajne previesť 151 kusov akcií, vrátane akcie, ohľadom ktorej sa vedie toto konanie, teda tá, ktorá je sporná. Predmetom prevodu uvedenej Zmluvy sú listinné akcie a perfektný prevod listinnej akcie na meno je podľa zákonnej úpravy spojený až s vyplneným rubopisom, odovzdaním samotnej akcie a zaznamenaním uvedených zmien do zoznamu akcionárov. Podľa názoru súdu prvého stupňa predložená zmluva o prevode akcií nie je spôsobilá na to, aby s ňou zákon spájal účinky nadobúdania vlastníckeho práva k akciám, a preto takáto zmluva ani nie je spôsobilá privodiť prevod akcie. Aj táto skutočnosť by bola dôvodom, aby súd nevyhovel návrhu na zámenu účastníka a uvedenú zámenu nepripustil, čo však súd už následne neriešil, keďže žalovaný 2/ na predmetnom návrhu zámeny účastníka netrval.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti súd prvého stupňa rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozsudku, keď žalobe v celom rozsahu vyhovel. O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1/ O. s. p. a žalobcovi, ktorý mal vo veci úspech, priznal náhradu trov konania vo výške 3 579,30 eur, z čoho trovy právneho zastúpenia sú vo výške 3 446,80 eur, ktorú podrobne špecifikoval. Na ich zaplatenie súd prvého stupňa zaviazal žalovaných 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne s poukazom na ustanovenie § 296 Obchodného zákonníka a v zmysle § 149 ods. 1 O. s. p. na účet právnej zástupkyne žalobcu.

Spoločnosť R. a.s. v konkurze, ako žalovaný 1/ označený v žalobe a žalovaný 2/, cestou svojho právneho zástupcu, podali odvolanie proti rozsudku z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. a/, b/, c/, d/, f/ O.s.p. V podanom odvolaní obaja žalovaní uviedli, že žalovaný 1/ nie je pasívne vecne legitimovaný vo vzťahu k určeniu vlastníctva akcie. Z odôvodnenia rozsudku nie je zrejmé, na základe akej právnej skutočnosti, resp. z akého titulu bola ako žalovaná 1/ zaviazaná O.. C. K., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu R. a.s., v dôsledku čoho rozsudok trpí inou vadou, čo ho činí nezákonným a nepreskúmateľným. Uviedli, že žalovaný 1/ ako úpadca je z pohľadu výkonu práv akcionára viazaný zoznamom akcionárom, vedeným CDCP, a preto ak žalobca tvrdí, že má platné listinné akcie na meno /resp. spornou je jedna/, potom jeho vlastníctvo resp. majiteľstvo na základe uvedeného je nesporné a potrebuje dosiahnuť zápis v zozname akcionárov, a keďže tento vedie CDCP, tak je oprávnený domáhať sa opravy zmeny zápisu u CDCP. Uviedli, že podkladom pre zápis do zoznamu akcionárov v CDCP bola i prezenčná listina podpísaná žalobcom, preto ak spoločnosť R. a.s. následne nemala preukázanú zmenu v osobe majiteľa akcií, resp. spornej akcie pod č. 50, nebola ani povinná podľa § 156 ods.7 Obchodného zákonníka zabezpečiť zmenu v zozname akcionárov a poukázali na to, že žalobca až v konaní pred súdom dokladoval listinné akcie na meno, /žalovaným 2/ spochybňované/, ktoré majú dokazovať jeho práva ako majiteľa akcií. Obaja žalovaní zotrvali na tvrdení, že žalobca nemôže mať naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva k akciám, ktoré má vo svojej fyzickej držbe, a to aj v prípade, ak by tomu nemal korešpondovať zápis v zozname akcionárov, ale má možnosť podať inú žalobu, prípadne sa domáhať neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Akcia je cenný papier a ak žalobca tvrdí, že ju vlastní, tak sa vlastne domáha plnenia povinnosti voči iným subjektom /CDCP/, z čoho vyplýva nedostatok naliehavého právneho záujmu na určovacej žalobe. Žalovaní nesúhlasili s dôvodmi súdu ku vplyvu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu R. a.s., ale práve naopak obaja žalovaní považujú neskoršie odpadnutie naliehavého právneho záujmu za dôvod pre zamietnutie žaloby, nakoľko podľa § 154 O.s.p. pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Vzhľadom na znenie zákona č. 566/2001 Z.z., ktorý používa pojem majiteľ cenného papiera, je i výrok o určení vlastníckeho práva k akciám nesprávny. Ďalej poukázali na to, že vo vzťahu k pravosti listinnej akcie, resp. akcií súd prvého stupňa nevykonal dôkaz navrhovaný žalovaným 1/, aby sa zistilo, či spoločnosť R. a.s. skutočne vydala akcie právne relevantným spôsobom.

K druhému výroku rozsudku žalovaní uviedli, že listinnými dôkazmi i svedeckými výpoveďami bolo dostatočne preukázané, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadne v súlade so stanovami a zákonom a uznesenia sú platne prijaté. Skutkové zistenia, ku ktorým dospel súd prvého stupňa nepovažuje za správne, má za to, že súd k nim dospel nesprávnym hodnotením dôkazných prostriedkov. Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s čl.VI bod 7 písm.a, b/ Stanov, keď pozvánka bola vyvesená

na nástenke na hlavnom pracovisku spoločnosti na K. v X., kde je aj výkon podnikateľskej činnosti spoločnosti. Vyhodnotenie výpovedi B. F. a U.. O. I., ako nevierohodných, len preto že oni si pozvánku na nástenke všimli a odvolaní členovia predstavenstva si ju nevšimli, neznamená, že tí, čo ju videli, vypovedajú nepravdivo. Pokiaľ ide o zaslanie pozvánky žalobcovi, ako akcionárovi uviedli, že táto mu bola zaslaná a ak sa nedostavil, neznamená to porušenie stanov s následkom neplatnosti uznesení prijatých valným zhromaždením /VZ/. Aj napriek jeho neúčasti bolo VZ uznášaniaschopné a jeho neúčasť ako člena predstavenstva nebráni riadnemu priebehu a platnosti uznesení VZ. Rovnako to platí aj pre neprítomnosť členov dozornej rady /čl.VI bod 2/.

Vzhľadom na uvedené odvolacie dôvody žalovaní za nesprávny považujú aj výrok o trovách konania a navrhli napadnutý rozsudok zrušiť a vrátiť súdu prvého stupňa na opätovné prejednanie a rozhodnutie.

K odvolaniu žalovaných zaujal právny zástupca žalobcu stanovisko v podaní zo dňa 12.9.2011. K námietke nedostatku pasívnej legitimácie žalovaného 1/ poukázal na znenie § 156 ods.6 Obchodného zákonníka, z ktorého vyplýva, že spoločnosť nevedie zoznam akcionárov, ale zabezpečuje jeho vedenie prostredníctvom subjektu vymedzeného osobitným predpisom, ktorým je CDCP a tiež na ust. § 107 ods. 10 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch /ďalej ZCP/, z ktorého vyplýva, že voči CDCP koná ako emitent cenných papierov práve žalovaný 1/, čo znamená, že je pasívne legitimovaný.

Pokiaľ žalovaní tvrdia, že k prevodu listinných akcií na meno nedošlo, je toto tvrdenie pravdivé a pokiaľ ide o vlastnícke právo k akcii č.50, toto bolo v priebehu konania preukázané. Poukázal tiež na to, že evidencia CDCP neobsahuje zápis o akciách žalobcu č.101-200, ktorých emisia súvisí so zvýšením základného imania spoločnosti a vzhľadom na to, že ide o listinné akcie, /č.01-50, 101-200 - zrejme nesprávne žalobca uviedol akcie č.100-200/, ktoré žalobca fyzicky vlastní je podľa § 156 Obchodného zákonníka ich prevod možný len rubopisom a odovzdaním akcie, ktoré podmienky neboli splnené, pričom požiadavku rubopisu a odovzdania akcie vyžadujú aj Stanovy žalovaného 1/ v čl. III bod 3/. Z toho vyplýva, že prevod žiadnej akcie zo žalobcu nebol uskutočnený, a preto zápis v CDCP nevychádza z faktického stavu. Podľa § 108 ZCP je CDCP povinný vykonať opravu na základe námietky majiteľa účtu alebo emitenta a tiež na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Riešenie situácie formou námietky žalobcu uplatnenej u CDCP nebolo úspešné a bolo mu oznámené, že CDCP koná len na základe pokynu žalovaného 1/, ako emitenta. Námietky teda môže podať iba žalovaný 1/. Poukázal na to, že výkladom zákonov upravujúcich danú tématiku možno dôjsť k záveru, že by bolo nelogické, aby emitent bol povinný vykonať zmenu zápisu len v prípade prevodu listinných akcií, ale žalobca má za to, že je tiež povinný zabezpečiť, aby zoznam akcionárov bol vedený správne, pretože v opačnom prípade by nespĺňal svoj účel. Ak žalobca vlastní a fyzicky drží 150 kusov listinných akcií a v zozname akcionárov je uvedený ako vlastník 49 kusov akcií, potom žalovaný 1/ ako emitent je povinný zmeniť údaj o akcionárovi, a to napr. námietkou adresovanou CDCP, nakoľko k prevodu 1 kusa akcie nedošlo a žalobca nemá zapísané ani vlastníctvo ďalších 100 kusov akcií.

K námietke nedostatku naliehavého právneho záujmu žalobca uviedol, že tento vyplýva z § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka v spojení s § 107 ods. 10 a § 99 ods. 3 písm. i/ ZCP. Poukázal na to, že žalovaný 2/ využil chybný zápis v CDCP, podľa ktorého žalobca vlastní iba 49 akcií a na valnom zhromaždení využil hlasovacie práva, ktoré mu nepatria. Preto je nevyhnutné, aby súd stav preukázaný žalobcom, teda že vlastní 150 kusov akcií, premietol do súdneho rozhodnutia a poukázal na to, že žalovaný 2/ vykonával funkciu štatutárneho orgánu žalovaného 1/, a teda reálne vedel ovplyvniť plnenie povinnosti vo vzťahu k CDCP vo svoj prospech.

Žalobca sa stotožnil s názorom žalovaných, že konkurz vyhlásený na majetok žalovaného 1/ nie je prekážkou rozhodnutia súdu o určení vlastníckeho práva, preto naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva ku všetkým 150 kusom akcií stále trvá, keďže postavenie žalobcu je i naďalej neisté, umožňujúce žalovanému 2/ vykonávať hlasovacie práva, ktoré mu nepatria, nakoľko tieto sa odvíjajú od zápisu v zozname akcionárov v CDCP a žiadal, aby súd určil vlastnícke právo k 150 ks akcií.

K námietke žalovaných, že postačí, ak sa žalobca obráti na CDCP bez toho, aby podával žalobu, je nepravdivé, nakoľko zákon o cenných papieroch v § 108 uvádza, že opravu v zozname možno vykonať aj prostredníctvom súdneho konania.

Tvrdenie žalovaných, že žalobca sa dožaduje plnenia a že nejde o určovaciu žalobu, považuje žalobca za účelové. Trvá na tom, že sa jedná o určovaciu žalobu a tvrdenie žalovaných, že žaloba na plnenie vylučuje naliehavý právny záujem na určovacej žalobe, je preto právne bezvýznamná.

Žalobca trval na tom, že pri zvolaní valného zhromaždenia bol porušený zákon a stanovy žalovaného 1/ a to - návrh zmien stanov a voľba členov orgánov nebola na nahliadnutie v sídle spoločnosti /§ 184 ods. 6 Obchodného zákonníka/, rokovania sa nezúčastnili členovia predstavenstva a dozornej rady / čl. VI ods. 2 stanov/, dozorná rada neprerokovala zmenu stanov a vedenia spoločnosti /čl.X ods.7 stanov/, žalobca nebol pozvaný ani písomnou pozvánkou a nebola vyvesená na všetkých pracoviskách žalovaného 1/, ktoré sú v L. aj na K. ul. v X. - pôvodní členovia pozvánku nevideli ani na K. ul. v X. a jeden z novozvolených členov predstavenstva, i keď sa so žalobcom stretával takmer každý deň, sa nezmienil o tom, že sa bude konať valné zhromaždenie, žalobcovi bola doručená prázdna obálka, takže pozvánka sa nedostala do dispozičnej sféry žalobcu. Zmeny, ktoré boli prijaté na valnom zhromaždení sú zásadné pre celú spoločnosť ako aj osoby, ktoré boli členmi predstavenstva a dozornej rady, boli vykonané zneužijúc chybný zápis v zozname akcionárov vedenom CDCP. V dôsledku uvedených porušení boli porušené práva žalobcu zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom a zúčastniť sa vedenia spoločnosti. Konanie žalovaných viedlo k založeniu spoločnosti R. TRQ. s.r.o. s rovnakým predmetom činnosti, rovnakými zamestnancami a k vyhláseniu konkurzu na majetok žalovaného 1/, výsledkom čoho bude pravdepodobne zánik žalovaného 1/.

K námietke nedostatku pasívnej legitimácie žalovaného 2/ z dôvodu uzavretia zmluvy o prevode akcií z 28.4.2011 žalobca poukázal na svoje vyjadrenie zo dňa 31.5.2011 a uviedol, že uvedenou zmluvou sa malo previesť aj vlastníctvo k jednej akcii, ktorá je však vo vlastníctve a držbe žalobcu, pričom podľa § 156 ods. 4 Obchodného zákonníka prevod akcie môže byť iba rubopisom a odovzdaním akcie a podľa § 156 ods. 7 Obchodného zákonníka na účinnosť prevodu sa vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov a podľa žalobcu žalovaný 2/ predložil iba zmluvu o prevode akcií, čo je nedostatočné, nakoľko s ňou zákon nespája účinky nadobudnutia vlastníckeho práva k akciám, a preto takáto zmluva nie je spôsobilá privodiť prevod akcie. Zdôraznil, že pokiaľ ide o jednu akciu, ktorá je v držbe a vo vlastníctve žalobcu, žalovaný 2/ túto ani nemohol platne ďalej previesť, pretože nemôže prevádzať to, čo nevlastní.

K námietke žalovaných, že nebol vykonaný nimi navrhovaný dôkaz, žalobca uviedol, že podľa § 120 ods.1 O.s.p. súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná, a preto uvedený odvolací dôvod považuje za neopodstatnený, nakoľko dokazovanie sa riadi úvahou súdu, do ktorého účastníci nezasahujú. Žalobca navrhol odvolanie žalovaných zamietnuť, rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť a uplatnil náhradu trovy odvolacieho konania vo výške 100,09 eur.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie spoločnosti R. a.s. a žalovaného 2/ proti rozsudku súdu prvého stupňa, vrátane konania ktoré mu predchádzalo, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Z obsahu spisu vyplýva, že ako žalovaný 1/ bol v žalobe doručenej súdu prvého stupňa označený R. a.s., K. XX, X., s ktorým súd prvého stupňa aj konal. V priebehu konania bol uznesením Okresného súdu D. I zo dňa 8.11.2010 vyhlásený konkurz na majetok uvedeného žalovaného a za správkyňu konkurznej podstaty bola ustanovená O.. C. K.. Predvolania na pojednávania nariadené po vyhlásení konkurzu na majetok žalovaného 1/ súd zasielal právnemu zástupcovi spoločnosti R. a.s. ako aj O.. C. K. a v úvodnej časti rozsudku ako žalovanú 1/ označil O.. C. K., správkyňu konkurznej podstaty úpadcu R. a.s., K. XX, X.. Uvedenú zmenu v označení žalovaného 1/ v odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa neodôvodnil.

Odvolací súd sa stotožňuje s námietkou žalovaných, že neodôvodnenie označenia O.. C. K., správkyni konkurznej podstaty úpadcu R. a.s. v úvodnej časti rozsudku ako žalovanej 1/, znamená porušenie povinnosti súdu uvedenej v ustanovení § 157 ods.2 O.s.p., ktorým je povinnosť rozsudok riadne odôvodniť. Porušenie uvedenej povinnosti má za následok nepreskúmateľnosť a tým nezákonnosť napadnutého rozsudku

K zmene účastníka po vyhlásení konkurzu odvolací súd poukazuje na ustanovenie § 47 ods.1, 3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, podľa ktorého 1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Lehoty v týchto konaniach ustanovené alebo určené počas prerušenia týchto konaní neplynú. Na účastníkov konania, ktorí vystupujú na strane úpadcu, prerušenie konania pôsobí, len ak ide o nerozlučné spoločenstvo alebo o vedľajšie účastníctvo. (3) V konaniach prerušených podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh správcu; správca sa podaním návrhu na pokračovanie v konaní stáva účastníkom konania namiesto úpadcu.

Predmetom tohto konania je návrh žalobcu, ako akcionára a bývalého predsedu predstavenstva o určenie vlastníckeho práva k akciám a o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia. Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, ako aj oboch účastníkov konania, že vyhlásenie konkurzu na majetok žalovaného 1/, ako úpadcu sa netýka majetku patriaceho do konkurzu a okrem toho v spise sa nenachádza ani návrh O.. C. K., ako ustanovenej správkyni konkurznej podstaty na pokračovanie v konaní. Keďže v odôvodnení rozsudku nie je uvedené, na základe čoho súd ako žalovanú 1/ označil správkyňu konkurznej podstaty, odvolací súd k takému označeniu nezaujíma stanovisko.

K námietke žalovaných o nedostatku vecnej pasívnej legitimácie žalovaného 1/ - spoločnosti R. a.s. k návrhu na určenie, že žalobca je vlastníkom akcií vydaných emitentom R. a.s., čísla akcií 01-50 a 101-200, celkom v počte 150 kusov - druh: na meno, podoba: listinná, menovitá hodnota jednej akcie 332,00 eur, odvolací súd uvádza, že túto nepovažuje za oprávnenú. Jedná sa predsa o určenie vlastníka, prípadne majiteľa akcií, ktoré tvoria základné imanie akciovej spoločnosti, a preto sa konanie o tom kto je vlastníkom, prípadne majiteľom akcií, dotýka aj spoločnosti.

K námietke nedostatku vecnej pasívnej legitimácie žalovaného 2/ vo vzťahu k určeniu neplatnosti uznesení prijatých na valnom zhromaždení, odvolací súd uvádza, že pasívne legitimovaným v takýchto konaniach je spoločnosť a nie osoby, ktoré za uznesenie hlasovali. V danej veci sa jedná o neplatnosť uznesení prijatých na valnom zhromaždení žalovaného 1/, a preto iba tento subjekt je vo vzťahu k takému výroku pasívne legitimovaný.

K námietke žalovaných, že vychádzajúc z obsahu žaloby, vo vzťahu k výroku o určenie, že žalobca je vlastníkom akcií, sa jedná o žalobu na plnenie a nie o určovaciu žalobu, odvolací súd uvádza, že tomu tak nie je. Žalobca výslovne v žalobe navrhol určiť, že je vlastníkom akcií, ktoré aj špecifikoval, a preto ak súd prvého stupňa takto žalobu posudzoval, posudzoval ju správne, vrátane posúdenia naliehavého právneho záujmu na takom určení.

Ako uviedol súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku, z notárskej zápisnice N XX/XXXX a Nz XX/ XXXX zo dňa 18.2.2002, napísanej na Notárskom úrade O.. A. A. v D. vyplýva, že bola spísaná zakladateľská zmluva akciovej spoločnosti R. a. s., zakladateľov O. S. (žalobcu) a D. L. (žalovaného 2/) , obaja upísali 50 kusov akcií na meno, čo predstavovalo 50 % akcií so základným imaním peňažného vkladu žalobcu vo výške 500 000,00 Sk a rovnako peňažného vkladu žalovaného 2/ vo výške 500 000,00 Sk a z notárskej zápisnice N XXX/XXXX, N XXXXX/XXXX a E. XXXXX/XXXX zo dňa 12.9.2005 napísanej na Notárskom úrade O.. A. A. v D. vyplýva, že ňou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia akciovej spoločnosti R. a. s., na ktorom okrem iného došlo aj k zvýšeniu základného imania spoločnosti zo sumy 1 000 000,00 Sk o sumu 2 000 000,00 Sk na 3 000 000,00 Sk, na základe čoho bolo vydaných 200 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe a menovitej hodnote 10

000,00 Sk na jednu akciu, a bola osvedčená aj dohoda žalobcu a žalovaného 2/, že každý z nich upisuje po 100 kusov akcií.

Vychádzajúc z uvedeného, odvolací súd má za to, že žalobca aj žalovaný 2/ boli ku dňu 12.9.2005 majiteľmi akcii spoločnosti R. a.s. , a to každý po 150 kusov akcií.

Žalovaný 2/ sa však na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 15.7.2009 v Listine prítomných zapísal ako akcionár, ktorý je majiteľom 151 kusov akcií s počtom hlasov 151.

Pokiaľ ide o jednu spornú akciu, ktorou je akcia č. 50, tak žalovaný 2/ svoje vlastníctvo k nej vyvodzoval iba zo zoznamu akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom SR a.s. vyhotovenom dňa 3.8.2005 / založený v spise na č.l. 87/, podľa ktorého je žalovaný 2/ vlastníkom akcií č. 50 až 100, čo je 51 kusov akcií. Podľa uvedeného zoznamu je žalobca vlastníkom akcií č. 01-49, teda celkom v počte 49 kusov akcií.

V spise na č.l. 438 je založená fotokópia Zoznamu akcionárov /vybraná emisia/ vedená Centrálnym depozitárom SR a.s. zo dňa 26.10.2009 /založený v spise na č.l. 438/, podľa ktorého z emisie číslo P je žalobca majiteľom 100 akcií a žalovaný 2/ je majiteľom 100 akcií, a celkový počet akcií emisie emitenta R. a.s. je 200 kusov.

V spise nie je založený Zoznam akcionárov vedený Centrálnym depozitárom, ktorý bol vyhotovený ku dňu konania valného zhromaždenia, t.j. ku dňu 15.7.2009, na ktorom sa žalovaný 2/ do Listiny prítomných na valnom zhromaždení zapísal ako majiteľ 151 kusov akcií.

Ako uviedol súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku, podľa § 156 ods. 4 Obchodného zákonníka, prevod listinných akcií na meno sa uskutočňuje rubopisom a odovzdaním akcie, pričom žalovaný 2/ v konaní nespochybnil, že po vydaní akcií č. 01-100, nedošlo k prevodu ani jednej z týchto akcií, a teda ani akcie č. 50, zo žalobcu na neho. Odvolací súd má preto za to, že je nepochybné, že zápis v Zozname akcionárov vedený Centrálnym depozitárom z 3.8.2005, je pokiaľ ide o vlastníka, resp. majiteľa akcie č. 50, nesprávny. Žalobca v konaní na súde prvého stupňa preukázal, že akciu č. 50 má v držbe a na jej rubopise nie je údaj o jej prevode na žalovaného 2/.

Zákonná úprava uvedená v § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka stanovuje, že pri akciách na meno zabezpečuje spoločnosť vedenie zoznamu akcionárov podľa tohto zákona a osobitných predpisov, pričom osobitným zákonom je zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a podľa § 156 ods. 4 Obchodného zákonníka na platnosť prevodu akcie vyžaduje zapísanie prevodu na rubopise a odovzdanie akcie a na účinnosť prevodu akcie voči spoločnosti sa podľa § 156 ods. 7 Obchodného zákonníka vyžaduje zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov, ktorú zmenu je povinná zabezpečiť spoločnosť.

Nie je sporné, že podľa § 2 ods. 2 písm.a/ zák.č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch /ďalej ZoCP/ sú akcie cenným papierom a podľa § 99 ods. 3 písm. i/ uvedeného zákona Centrálny depozitár / ďalej CD/ vedie zoznamy akcionárov pri listinných akciách na meno. Podľa § 107 ods. 10 ZoCP, činnosti súvisiace s vedením zoznamu akcionárov vykonáva CD na základe zmluvy o vedení zoznamu akcionárov s emitentom akcií na meno, ktorú zmluvu je emitent listinných akcií na meno povinný uzavrieť s Centrálnym depozitárom bezodkladne po vydaní listinných akcií na meno.

Vychádzajúc z uvedených ustanovení Obchodného zákonníka a Zákona o cenných papieroch, odvolací súd má za to, že spoločnosť, ako emitent akcií na meno je povinná evidovať ňou vydané akcie na meno a bezodkladne po ich vydaní uzavrieť s Centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov. Na spracovanie zoznamu akcionárov je spoločnosť povinná poskytnúť CD potrebné podklady, obsahujúce všetky údaje, ktoré sa podľa § 156 ods. 6 Obchodného zákonníka do zoznamu

akcionárov zapisujú, najmä číselné označenie akcie, jej druh a menovitú hodnotu, meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Odvolací súd má za to, že Centrálny depozitár môže do zoznamu akcionárov zapísať iba údaje, ktoré mu budú poskytnuté spoločnosťou, a to jednak údaje o nadobudnutí akcií na meno ako aj o prevode takýchto akcií a nestotožňuje sa s názorom žalovaných, že takú povinnosť má iba pri prevode akcii.

Podľa § 108 ods. 1 druhá veta ZoCP, je ohľadom zmien v zozname akcionárov oprávnený konať iba emitent, ktorým v danej veci je žalovaný 1/. To znamená, že ak spoločnosť poskytla CD nesprávne údaje o majiteľovi akcií č. 01-100, resp. spornej akcie č. 50, je iba ona oprávnená požiadať CD o odstránenie zistenej nesprávnosti. Uvedené vyplýva aj zo stanoviska CD zo dňa 29.10.2009 /č.l. 160/. V danej veci spoločnosť však taký návrh nepodala, pričom, ako vyplýva z jej vyjadrení, neuznáva, že majiteľom akcie č. 50 je žalobca. Za takéhoto stavu má odvolací súd za to, že je daný naliehavý právny záujem na určení, že žalobca je majiteľom, resp. vlastníkom akcie č. 50, keďže spornosť akcií č. 01-49 medzi účastníkmi konania nie je daná a správne je zapísaná aj v zozname akcionárov vedenom CD.

Pokiaľ ide o výrok o určenie neplatnosti uznesení prijatých na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti R. a.s. konanom dňa 15.7.2009, odvolací súd uvádza, že súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku neposúdil, či žalovaný 2/ bol oprávnený zvolať valné zhromaždenie podľa § 184 ods. 2 druhá veta Obchodného zákonníka, t.j. za situácie, že valné zhromaždenie nebolo predstavenstvom spoločnosti zvolané bez zbytočného odkladu po tom, čo sa podľa zákona alebo stanov malo zvolať. Za situácie, že by boli splnené podmienky podľa uvedeného ustanovenia, je potrebné mať za to, že žalovaný 2/ bol oprávnený valné zhromaždenie zvolať.

Ak by žalovaný 2/ mal podľa uvedeného ustanovenia právo zvolať valné zhromaždenie, tak pre jeho zvolanie taktiež museli byť splnené podmienky uvedené v § 184 ods. 3 až 6 Obchodného zákonníka, pričom základnou podmienkou je, aby pozvánka bola zaslaná všetkým akcionárom vlastniacim akcie na meno, na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

V danej veci žalobca je akcionárom vlastniacim akcie na meno, preto bolo povinnosťou zaslať mu pozvánku na adresu jeho bydliska najneskôr do 15.6.2009 a splnenie tejto povinnosti nemožno nahradiť vyvesením pozvánky na pracovisku spoločnosti. Žalovaní v konaní tvrdili, že pozvánka bola žalobcovi zaslaná v zásielke, ktorá bola daná na poštu dňa 4.6.2009.

Žalobca v žalobe, ako aj počas celého konania tvrdil, že dňa 22.6.2009 mu bola na jeho meno, ako fyzickej osoby doručená obálka, na ktorej ako odosielateľ bola uvedená Advokátska kancelária O.. D., O.. D. a spol., však táto obálka bola prázdna, a preto listom zo dňa 25.6.2009 /č.l. 13/ požiadal odosielateľa o vysvetlenie, keďže na telefonickú žiadosť mu toto nebolo podané. Následne mu bola rovnakým odosielateľom doručená ďalšia zásielka, avšak už ako predsedovi predstavenstva R. a.s., v ktorej sa nachádzala žiadosť o zaslanie faktúry za opravu motorového vozidla zn. K. S XX, C.: KE XXX CI vykonanú dňa 19.2.2009 /č.l. 14/.

Žalovaní na splnenie povinnosti zaslať žalobcovi, ako akcionárovi vlastniacemu akcie na meno pozvánku, nepredložili žiaden dôkaz a vôbec sa nevyjadrili k tvrdeniam žalobcu, že dňa 22.6.2009 mu bola doručená iba prázdna obálka a ako sa vyjadrili na jeho prípis zo dňa 25.6.2009 o podanie vysvetlenia.

Odvolací súd uvádza, že súd prvého stupňa nevyhodnotil uvedené tvrdenie žalobcu a nevykonal naň dokazovanie, a teda za terajšieho stavu dokazovania odvolací súd nemá preukázané, či v zásielke danej na poštu dňa 4.6.2009 bola žalobcovi zaslaná pozvánka na valné zhromaždenie alebo iba prázdna obálka.

V prípade, že nebude preukázané, že žalobcovi bola riadne zaslaná pozvánka na valné zhromaždenie konané dňa 15.7.2009, potom odvolací uvádza, že ani uznesenia prijaté na uvedenom valnom zhromaždení nemožno považovať za platné.

V prípade, že bude preukázané riadne zaslanie pozvánky žalobcovi podľa § 183 ods. 3 až 6 Obchodného zákonníka, potom je potrebné platnosť prijatých uznesení posúdiť podľa § 186 Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti s tým, že sa má za to, pokiaľ nebude preukázané iné, tak je potrebné mať za to, že žalovaný 2/ bol v čase konania valného zhromaždenia majiteľom iba 150 kusov akcií a mal hlasovacie práva iba k týmto akciám /§186 ods. 3 Obchodného zákonníka/.

K námietke žalovaných o nesprávnom posúdení výpovedi svedkov B. F. a U.. O. I., odvolací súd uvádza, že výpovede týchto svedkov boli v rozpore s výpoveďami ďalších svedkov, a teda sa jedná o svedectvo proti svedectvu a bolo právom súdu prvého stupňa uvedené výpovede posúdiť aj so zohľadnením ďalších zistení v konaní, čo súd prvého stupňa aj urobil.

Za takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd má za to, že nie sú splnené podmienky na potvrdenie napadnutého rozsudku ani na jeho zmenu, a preto podľa § 221 ods. 1 písm. h/, ods. 2 O.s.p. rozsudok zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V ďalšom konaní sa súd prvého stupňa vysporiada s posúdením, či a na základe čoho došlo k zmene žalovaného 1/ na správkyňu konkurznej podstaty úpadcu R. a.s. a doplní dokazovanie na vyššie uvedené skutočnosti a až následne o veci rozhodne. O trovách konania rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci /§ 224 ods. 3 O.s.p./.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.