KSKE 3 Cob 235/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/235/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610207468 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610207468.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu F. Z., s.r.o., D. XX/X, E., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou R. s.r.o., O. F. XX, V. V. proti žalovanému X. bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na adrese L.. N. X, G. - X.J. S., X. U.. U. Y., X. U. F., U. F., X. R. F., R. F., X. L. M., M. M., X. U. D., X. R. Y., E.. C. Y., X. Š. U., X. R. F., XX. U. Z., XX. L. G., XX. U. F., U. F., XX. L. Z.C., XX. K. L., XX. C.. Š. K., C.. T. K., XX. U. M., U. M., XX. U. E., U. E., XX. N. E., L. E., XX. U. Ž., M. Ž., XX. U. N., U. N., XX. K. D., XX. U. V., M. X., XX. F. R., Y. R., XX. U. E.M., R. E., XX. D. T., XX. R. R., L. L., XX. L. F., U. F., XX. U. Y., XX. X. O., V. O., XX. Y.R. F., R. F., XX. C.. U. X., U.. M. X., XX. L. G., P. G., zastúpení F. bytovým družstvom G., O. XX, G., IČO: XX XX XX, právne zastúpení L.. V. V., advokátom, D. XX, F. O. X. o zaplatenie 11.836,70 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 10Cb/46/2010-111 zo dňa 6. októbra 2011 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti t.j. vo výroku o náhrade trov konania tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 684,52 eur na účet právneho zástupcu, všetko do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a zaviazal žalobcu nahradiť žalovanému trovy konania 1.861,78 eur, na účet právneho zástupcu, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť dohodu o ukončení zmluvy o dodávke tepla a zaviazal žalovaného zaplatiť ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením od sústavy tepelných zariadení z dôvodu, že právny predchodca žalobcu dňa 2.1.2006 uzavrel so žalovaným Zmluvu o dodávke tepla č. XX/XXXX, predmetom ktorej bola dodávka tepla a teplej úžitkovej vody (TUV) a záväzok žalovaného odobrať teplo a zaplatiť za dodávku tepla a TUV.

Spoločnosť G. teplárenská, a.s., so sídlom K. riadok 2, XXX XX G., zanikla zlúčením do spoločnosti F. Z. s.r.o., t.j. do spoločnosti žalobcu, čím na neho prešli všetky práva a povinnosti tejto spoločnosti od 1.10.2008, čo je zrejmé z výpisu z obchodného registra.

Žalovaný dňa 13.7.2009 vypovedal zmluvu vo vzťahu k odbernému miestu I., O. R. N. X, G., pričom žalobca uvedenú výpoveď považuje za neplatnú, nakoľko žalovaný môže vypovedať Zmluvu len ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi najmenej 6 mesiacov pred požadovaným skončením dodávky a spĺňa niektorú z podmienok skončenia odberu tepla podľa § 20 zákona č. 657/2004 Z.z. Žalovaný napriek neplatnej výpovedi následne vrátil faktúru, v ktorej bola vyčíslená výška ekonomicky oprávnených

nákladov súvisiacich s odpojením sa od prenosovej sústavy. Žalovaný ukončil odber tepla a TUV a má postavený vlastný zdroj tepla. Reálne však nedošlo k ukončeniu zmluvy, preto navrhol ukončenie zmluvy dohodou s tým, že budú uhradené ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s odpojením.

Žalovaný k žalobe uviedol, že nie je opodstatnená a žalobca nepreukázal ani dôvodnosť uzavretia dohody, resp. jej nahradenia prejavom súdu. Bol to predchodca žalobcu, ktorý žalovanému predložil Zmluvu na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, na ktorej sa vzájomne dohodli. V čl. 12 predmetnej zmluvy bolo dohodnuté, že odberateľ môže vypovedať zmluvu o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody aj z iných dôvodov, práve z dôvodu ochrany spotrebiteľov. Zmluva bola uzavretá nie len podľa režimu zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, ale aj podľa § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka. V zmluve bola dohodnutá aj iná možnosť zrušenia zmluvného vzťahu. Na základe toho dal žalovaný žalobcovi výpoveď, na ktorú žalobca reagoval ústretovo, danú výpoveď akceptoval a po uplynutí výpovednej lehoty, teda dňa 1.2.2010, prostredníctvom svojich zamestnancov odpojil z vlastného rozhodnutia odberné miesto od dodávky tepla a zastavil prívod teplonosného zdroja tepla. Akceptoval objednávku žalovaného na dodávku a odber tepelnej energie, keď si žalovaný výslovne objednal pre toto odberné miesto dodávky energií do 31.1.2010 a žalobca ju prijal bez akýchkoľvek výhrad.

Žalobca v žalobe uviedol, že bola neplatne uplatnená výpoveď, ale presne nešpecifikoval z čoho odvodil tento záver a či tento právny úkon považuje za absolútne neplatný alebo za relatívne neplatný. Žalovaný dal výpoveď v súlade s dohodnutým obsahom zmluvy. V čl. 14 bod 14.2. sa zmluvné strany dohodli, že v prvom rade platia pre ich zmluvný vzťah dojednania v tejto zmluve a len tie právne vzťahy, ktoré zmluva neupravuje sa spravujú zákonom č. 657/2004 Z.z.

Žalovaný už v roku 2007 dal právnemu predchodcovi žalobcu výpoveď z tejto zmluvy z 5 odberných miest a zmluvný vzťah ku týmto miestam skončil 30.9.2007. Právny predchodca obdobne, ako v tomto prípade, odpojil dňa 1.10.2007 prívody tepla a vody a až potom žalovaný napojil svoje rozvody.

Prvostupňový súd na základe vykonaného dokazovania konštatoval, že žalobca sa svojím zmeneným žalobným návrhom domáhal úhrady sumy 11.836,70 eur s prísl., pretože dospel k presvedčeniu, že pôvodne uplatnený nárok - povinnosť uzavrieť dohodu o ukončení zmluvy o dodávke tepla v prípade úspechu by nenaplnil svoj účel. Túto sumu si uplatnil v zmysle § 20 ods. 4 zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, podľa ktorého ak odberateľ ukončí zmluvu o dodávke tepla dohodou, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov. Žalovaná suma predstavuje výšku ekonomicky oprávnených nákladov a žalovanému ju vyfakturoval faktúrou č. XXXXXXXXX zo dňa 15.2.2010 s lehotou splatnosti 20.3.2010. Žalobca ako žalovaného po spresnení označil jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na adrese N. X, G., zastúpených F. bytovým družstvom G., O. XX, G..

Žalobca pripojil aj spôsob výpočtu a podklady, na základe ktorých vyfakturoval žalovanému ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení. Uviedol, že ekonomicky oprávnené náklady tvorí v zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 505/2006 Z.z. pomerná časť fixných nákladov za objednané množstvo tepla v roku vo výške schválenej úradom, náklady na likvidáciu časti sústavy tepelných, náklady na opätovné hydraulické vyregulovanie časti sústavy tepelných zariadení, od ktorej sa dodávateľ alebo konečný spotrebiteľ odpojil, taktiež náklady na práce súvisiace s odpojením časti sústavy tepelných zariadení (tepelnej prípojky) , pomerná časť investičných nákladov vynaložených na vybudovanie sústavy tepelných zariadení a náklady na zabezpečenie určených meradiel. V zmysle znenia ustanovenia § 1 Vyhlášky v rámci rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov si uplatňuje iba: a) náklady na práce súvisiace s odpojením a b) pomernú časť investičných nákladov vynaložených na vybudovanie sústavy tepelných zariadení.

Žalovaný však uviedol, že doplnený návrh je nedostatočný, nie je zrejmé o čom je spor a čoho sa domáha. Nijakým spôsobom nerozvádza svoje výpočty. Poukázal na nesprávne označenie žalovaného, pretože raz uvádza, že žaluje vlastníkov bytového domu N. X a raz I. X, čo sú odlišní účastníci. Zmluvný vzťah medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným neskončil dohodou, ale výpoveďou a nárok na oprávnené náklady vzniká iba v prípade, ak odber tepla je ukončený dohodou.

Žalobca následne spresnil označenie žalovaného, keď v pôvodnom návrhu označil žalovaného ako Vlastníkov bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na adrese I. X, G. hoci správne išlo o bytový dom L.. N. X, G., čo je zrejmé aj z obsahu žaloby. Súd uznesením č.k. XXCb XX/ XXXX - 91 zo dňa 19.5.2011 túto zmenu pripustil.

Žalovaný vzhľadom na takto spresnené označenie účastníkov konania na strane žalovaného namietal nedostatok pasívnej legitimácie takto označeného žalovaného v tomto konaní.

Návrh na doplnenie dokazovania výsluchom svedka C.. U. U. k výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením súd zamietol z dôvodu, že žalobca nesprávne označil žalovaného, ktorý tak ako je označený v žalobe aj po zmenách nie je v tomto konaní pasívne legitimovaný.

Z predloženej Zmluvy o dodávke tepla č. XX/XXXX zo dňa 2.1.2006 súd prvého stupňa zistil, že táto bola uzavretá medzi právnym predchodcom žalobcu ako dodávateľom a Stavebným bytovým družstvom G. ako odberateľom, ktorého postavenie ako priameho odberateľa tepla (nie ako zástupcu vlastníkov) vyplýva priamo zo zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia (§ 2 písm.e/, f/, § 14, § 19 ods. 1 zak.č. 657/2004 Z.z.) súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaní - vlastníci bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na adrese N. X, G., zastúpení F. bytovým družstvom G., O. XX, G., nie sú pasívne legitimovaní v tomto konaní. Pasívne legitimovaný v tomto spore je F. bytové družstvo G., preto súd žalobu zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p a zaviazal žalobcu, ktorý v konaní nemal úspech nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 1.861,78 eur ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia za úkony ( prevzatie a príprava zastúpenia, vyjadrenie zo dňa 19.10.2010, vyjadrenie zo dňa 20.4.2011, účasť na pojednávaní dňa 18.1.2011 - vo výške 71,78 eur, účasť na pojednávaní dňa 19.5.2011 a účasť na pojednávaní dňa 6.10.2011) spolu 1.507,43 eur, režijný paušál 2x 7,21 eur, 4x 7,41 eur, spolu 44,06 eur + 20% DPH t.j. 310,29 eur. Súd nepriznal trovy konania za úkony - vyjadrenie zo dňa 12.11.2010 a 15.11.2010, pretože ide o zhodné vyjadrenia a sú doplnením vyjadrenia zo dňa 19.10.2010.

Proti tomuto rozsudku, čo do výroku o trovách konania, podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti.

Svoje odvolanie odôvodnil predovšetkým tvrdením, že tak ako je uvedené v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, žalobca sa svojim návrhom domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť dohodu o ukončení zmluvy o dodávke tepla. Je preto nepochybné, že hodnotu veci alebo práva, ktorá bola predmetom tohto konania nebolo možné vyjadriť v peniazoch. Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby v prípade, ak hodnotu veci alebo práva nie je možné vyjadriť v peniazoch je jedna trinástina výpočtového základu.

Následne súd uznesením č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 19.5.2011 pripustil zmenu žalobného návrhu, v zmysle ktorého je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi sumu 11.836,70 eur s prísl.. Nadobudnutím právoplatnosti tohto uznesenia a zaplatením doplatku súdneho poplatku, súd ďalej pojednával a rozhodoval o žalobe o zaplatenie sumy 11.836,70 eur, čo malo vplyv na hodnotu úkonu právnej služby, ktorá sa zvýšila zo sumy 1/13 výpočtového základu, ktorý bol v roku 2011 vo výške 57,00 eur za jeden úkon právnej služby na sumu 287,14 eur za jeden úkon právnej služby.

Súd však priznal právnemu zástupcovi žalovaného výšku trov právneho zastúpenia nesprávne, vychádzajúc zo sumy 11.836,70 eur za každý úkon právnej pomoci. Úkony z 12.10.2010 (príprava a prevzatie zastúpenia) , 19.10.2010 (vyjadrenie) , 20.4.2011 (vyjadrenie) , 18.1.2011 (účasť na pojednávaní) , 19.5.2011 (účasť na pojednávaní) však boli vykonané v čase, keď predmetom konania nebolo zaplatenie peňažnej sumy, ale uloženie povinnosti uzavrieť dohodu o ukončení zmluvy o dodávke tepla. Náhradu trov za tieto úkony mal súd vyčísliť v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Súd však nesprávne, v rozpore so znením vyhlášky priznal za tieto úkony právnemu zástupcovi trovy vo výške podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 vyhlášky.

Žalobca poukázal na rozhodnutie Okresného súdu V. C., so sp. zn. XXC XXX/XXXX-XXX, kde súd priznal právnemu zástupcovi náhradu trov konania v závislosti od charakteru predmetu konania.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Žalobca žiadal uložiť žalovanému povinnosť uzavrieť dohodu a od 30.5.2011 sa domáhal zaplatenia 11.836,70 eur na základe rozhodnutia súdu o pripustení zmeny žaloby.

Za takejto situácie žalovanému, resp. jeho právnemu zástupcovi patrí odmena takto: - prevzatie a príprava zastúpenia zo dňa 12.10.2010 vo výške 55,49 eur, písomné podanie na súd týkajúce sa veci samej zo dňa 19.10.2010 vo výške 55,49 eur, účasť na pojednávaní (ktoré bolo odročené bez prejednania veci) dňa 18.1.2011 (§ 14 ods. 5 písm.b/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) vo výške 14,25 eur, písomné podanie na súd zo dňa 20.4.2011 (týkajúce sa veci samej) vo výške 57,00 eur, účasť na pojednávaní dňa 19.5.2011 vo výške 57,00 eur, účasť na pojednávaní dňa 6.10.2011 vo výške 287,14 eur; režijný paušál podľa § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. - 2x 7,21 eur (rok 2010) t.j. 14,42 eur a 4x7,41 eur (rok 2011) t.j. 29,64 eur + DPH podľa § 18 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. vo výške 114,09 eur, spolu vo výške 684,52 eur.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania tak, že žalovanému priznal náhradu vo výške 684,52 eur.

Žalobca si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, žalovaní nemajú právo na ich náhradu, a preto odvolací súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.