KSKE 3 Cob 244/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 244/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/244/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209221608 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209221608.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu JUDr. Gabriely Varhalíkovej a Mgr. Jolany Fuchsovej v právnej veci žalobcu: R. A. a.s., so sídlom O. 7, XXX XX K., IČO: XX XXX XXX, právne zast.: JUDr Marek Czompoly, Špitálska 10, 811 08 Bratislava, proti žalovanej: I. B., nar. XX.X.XXXX, O. 4, XXX XX C., zast. Advokátska kancelária JUDr. Anna Tarabčáková, Krivá 18, Košice, v konaní o zaplatenie 399,78 eur s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 33Cb/59/2010-46 zo dňa 9.8.2011, jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi sumu 399,78 eur s úrokom z omeškania a za obdobie, ktoré presne špecifikoval vo výroku napadnutého rozsudku; v prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania návrh na začatie konania zamietol a zároveň žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 111,89 eur, ktorú je žalovaná povinná zaplatiť žalobcovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca žalobným návrhom zo dňa 7.9.2009, doručeným súdu dňa 24.9.2009 navrhol, aby súd platobným rozkazom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť mu sumu 339,78 eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 0,08 % denne zo sumy 770,28 eur od 1.8.2005 do 17.10.2005, zo sumy 758,33 eur od 18.10.2005 do 23.1.2006, zo sumy 755,01 eur od 24.1.2006 do 11.12.2006, zo sumy 738,41 eur od 12.12.2006 do 11.1.2007, zo sumy 721,81 eur od 12.1.2007 do 9.2.2007, zo sumy 705,21 eur od 10.2.2007 do 9.3.2007, zo sumy 688,61 eur od 10.3.2007 do 10.4.2007, zo sumy 672,01 eur od 11.4.2007 do 9.5.2007, zo sumy 655,41 eur od 10.5.2007 do 11.6.2007, zo sumy 638,81 eur od 12.6.2007 do 9.7.2007, zo sumy 622,21 eur od 10.7.2007 do 9.8.2007, zo sumy 605,61 eur od 10.8.2007 do 10.9.2007, zo sumy 589,01 eur od 11.9.2007 do 9.10.2007, zo sumy 572,41 eur od 10.10.2007 do 9.11.2007, zo sumy 555,81 eur od 10.11.2007 do 10.12.2007, zo sumy 539,21 eur od 11.12.2007 do 9.1.2007, zo sumy 522,61 eur od 10.1.2007 do 10.3.2008, zo sumy 506,01 eur od 11.3.2007 do 9.4.2008, zo sumy 489,41 eur od 10.4.2008 do 9.5.2008, zo sumy 472,81 eur od 10.5.2008 do 18.7.2008, zo sumy 439,62 eur od 19.7.2008 do 18.9.2008, zo sumy 423,02 eur od 19.9.2008 do 14.11.2008, zo sumy 416,38 eur od 15.11.2008 do 10.12.2008, zo sumy 399,78 v od 11.12.2008 do zaplatenia.

Súd vydal dňa 30.9.2009 platobný rozkaz pod č.k. XXRob/XXX/XXXX-XX, ktorý bol uznesením č.k. XXRob/XXX/XXXX-XX. zo dňa 8.2.2010 zrušený z dôvodu, že platobný rozkaz nebolo možné doručiť odporkyni do vlastných rúk.

Súd vykonal dokazovanie - obsahom výpisu žalobcu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Z. č. XXXX/B, zmluvou o poskytnutí spotrebiteľského úveru č. XXXXXXXXXXXXXXX z 28.10.2002 a Všeobecnými podmienkami žalobcu, špecifikáciou revolvingového úveru poskytnutého na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere k 17.7.2009 a výpisom z účtu žalovanej, obsahom oznámenia o úrokovej sadzbe G. v rozhodnom období, písomným podaním žalobcu z 12.3.2010 a zistil, že zmluvný vzťah medzi účastníkmi konania vznikol na základe písomne uzavretej zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru č. XXXXXXXXXXXXXXX zo dňa 28.10.2002, na základe ktorej žalobca poskytol žalovanej úver na nákup tovaru vo výške 149,04 eur (4.490,00 Sk) . Žalovaná sa v zmysle vyššie uvedenej zmluvy zaviazala splácať poskytnutý úver v 10 pravidelných mesačných splátkach, každá po 16,36 eur (493,00 Sk) , splatných vždy k 15-tému dňu v mesiaci, so splatnosťou prvej splátky 15.11.2002. V zmysle zmluvy poskytol žalobca žalovanej úverový rámec vo výške 20.000,00 Sk (663,88 eur) a vydal žalovanej úverovú kartu. Žalovaná sa zaviazala splatiť uvedený úver a príslušné náklady v pravidelných mesačných splátkach vo výške minimálne 5 % z poskytnutého úverového rámca, t.j. 1.000,00 Sk (33,19 eur) , splatných vždy ku 10. dňu v mesiaci. Každá splátka pozostávala z príslušnej úverovej istiny, úrokov, poplatku za poistenie a poplatku za vedenie revolvingového účtu. Neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru boli Všeobecné podmienky R. A. a.s. pre poskytnutie spotrebiteľského úveru.

Žalovaná vyčerpala z poskytnutého úverového rámca sumu vo výške 866,36 eur (26.100,00 Sk) , pričom však uhradila iba časť dlhu vo výške 780,02 eur (23.499,00 Sk) . Každá mesačná splátka sa skladala z príslušnej úverovej istiny, úrokov a poplatku za vedenie revolvingového účtu. Z predloženého potvrdenia o prijatých platbách vyplýva, že žalovaná pravidelne uhrádzala mesačné splátky úveru vo výške 33,19 eur počnúc mesiacom 10/2003 do 8/2004. V ďalšom období od 10/2004 do 12/2008 žalovaná pravidelne platila mesačnú splátku úveru v rôznych výškach. Takouto formou mesačných splátok žalovaná splatila v uvedenom období časť dlžnej sumy vo výške 780,02 eur, ktorá bola žalobcom použitá na zaplatenie dohodnutých úrokov, zmluvných pokút, poplatkov a úverovej istiny. Po odpočítaní časti úverovej istiny z mesačných splátok, ktorých splatnosť nastala, od celkovej sumy, ktorú žalovaná do dňa 31.7.2005 vyčerpala, zostane tá časť úverovej istiny, ktorú by žalovaná mala zaplatiť, keby pokračovala v splácaní úveru v mesačných splátkach po 33,19 eur a nečerpala by už žiadne peňažné prostriedky z úverového rámca. Tento rozdiel predstavuje sumu 399,78 eur, t.j. úverová istina splatná ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy. Keďže žalovaná ďalšiu splátku úveru neuhradila riadne a včas, stal sa v zmysle čl. IV.- 4.-2. Všeobecných podmienok spotrebiteľského úveru splatným celý dlh.

Dňa 21.6.2005 žalobca poslal žalovanej čiastočné odstúpenie od úverovej zmluvy č. XXXXXXXXXXXXXX, ktorým ju zároveň vyzval na úhradu dlžnej sumy vo výške 23.444,00 Sk (778,20 eur) zloženej zo sumy 8.220,00 Sk (272,85 eur) , t.j. dlžných mesačných splátok úveru, 14.984,00 Sk (497,38 eur) t.j. úverovej istiny splatnej ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy, zo sumy 240,00 Sk (7,97 eur) t.j. zmluvnej pokuty za omeškanie so splácaním úveru. Zároveň žalovanú upozornil, že v prípade, ak dlžnú sumu neuhradí do 14 dní, bude jej účtovať úroky z omeškania vo výške 0,08 % z dlžnej sumy denne. Žalovaná na výzvu nereagovala a dlžnú sumu ani čiastočne neuhradila.

Špecifikáciou revolvingového úveru na meno B. I. zo dňa 17.7.2009 si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie sumy 399,78 eur (12.043,66 Sk) predstavujúcu úverovú istinu zo zvyšných splátok úveru so splatnosťou po odstúpení od úverovej zmluvy. Poukázal na odstúpenie od úverovej zmluvy k 31.7.2005.

V zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení (§ 265, § 369 ods. 1, § 497, § 499, § 502 ods. 1 a § 503 ods. 2 Obchodného zákonníka) a na základe vykonaného dokazovania mal súd za to, že žalovaná uzavrela so žalobcom zmluvu o spotrebiteľskom úvere a žalobca jej na základe uvedenej zmluvy poskytol úver vo výške 866,36 eur (26.100,00 Sk) , z ktorého žalovaná vrátila len časť dlhu vo výške 780,02 eur (23.498,88 Sk) . Nakoľko žalovaná svoj záväzok splácať poskytnutý úver riadne a včas nesplnila, mal súd za to, že nárok žalobcu je dôvodný, preto zaviazal žalovanú na zaplatenie dlžnej

istiny t.j. zvyšných splátok úveru so splatnosťou po odstúpení od úverovej zmluvy tak ako je uvedené vo výrokovej časti napadnutého rozsudku.

Taktiež súd právne posúdil otázku primeranosti žalobcom uplatnených úrokov z omeškania ako sankcie za včasné nesplnenie záväzku žalovanej. Ak si účastníci pre prípad omeškania dohodnú úrokovú sadzbu, tak v zásade platí, že dlžník je povinný platiť sankciu z omeškania (úrok z omeškania) v dohodnutej výške, keďže pre určenie úrokov z omeškania v obchodných záväzkových vzťahoch platí zmluvná voľnosť. Neznamená to však, že zmluvne dohodnutá úroková sadzba pre prípad omeškania je úplne neobmedzená. Aj pre dohodu o úrokoch z omeškania platí ust. § 265 Obchodného zákonníka, podľa ktorého musí byť výkon práva v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Pokiaľ boli úroky z omeškania zmluvne dohodnuté vo výške, ktorá zásadám poctivého obchodného styku odporuje, nemožno právu z takejto dohody priznať ochranu. Na základe uvedeného preto súd žalobcovi úroky z omeškania v uplatnenej výške 0,08 % denne z jednotlivých dlžných splátok nepriznal a podľa ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka priznal žalobcovi zákonné úroky z omeškania, ktorých konkrétna výška sa odvíja od základnej úrokovej sadzby G. banky A. uplatňovanej pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 142 ods. 3 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie žalovaná, pričom navrhla, aby odvolací súd žalobu v celom rozsahu zamietol a zaviazal žalobcu na náhradu trov konania vrátane trov právneho zastúpenia žalovanej.

Svoje odvolanie odôvodnila tvrdením, že podľa žalobcu žalovaná dlhuje z poskytnutého úveru zostatok vo výške 399,78 eur. Z dôvodu úplného nesplatenia poskytnutého úveru žalobca s účinnosťou k 31.7.2005 odstúpil od úverovej zmluvy, čím sa celý zostatok dlhu stal zročným a súčasne začala plynúť 4-ročná premlčacia lehota dňa 1.8.2005. Na základe vyššie uvedených skutočností žalovaná má za to, že pohľadávka žalobcu je premlčaná.

K odvolaniu žalovanej sa vyjadril žalobca, ktorý poukázal na skutočnosť, že žalovaná aj po odstúpení od úverovej zmluvy naďalej uhrádzala úroky z úveru, keď v čase od 16.06.2005 do 10.12.2008 uhradila celkom 23 splátok úveru v celkovej výške 378,47 eur. Tieto skutočnosti sú zrejmé z potvrdenia o prijatých splátkach ako aj z výpisu z úverového účtu žalovanej, ktoré žalobca predložil v konaní. Týmito platbami žalovaná uhrádzala úrok z dlžnej úverovej istiny, čím uznala svoj záväzok v súlade s ustanovením § 407 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, a v dôsledku čoho v súlade s ustanovením § 407 ods. 1 Obchodného zákonníka začala plynúť nová štvorročná premlčacia doba od tohto uznania.

Preto je žalobca toho názoru, že k premlčaniu záväzku žalovanej nedošlo a žiada, aby odvolací súd rozhodnutie prvostupňového súdu ako vecne správne potvrdil.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovanej podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie žalovanej nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné:

Jediným odvolacím dôvodom žalovanej je tvrdenie o premlčaní nároku.

Podľa § 407 ods. 2 Obchodného zákonníka, platenie úrokov sa považuje za uznanie záväzku ohľadne sumy, z ktorej sa úroky platia.

Žalovaná aj pri odstúpení od zmluvy v období od 16.6.2005 do 10.12.2008 platila úroky z úveru (celkove uhradila 378,47 eur v 23 splátkach) , čo je zrejmé z výpočtu z úverového účtu žalovanej a z potvrdenia o prijatých splátkach.

Tým došlo podľa § 407 ods. 1 Obchodného zákonníka k plynutiu novej štvorročnej premlčacej lehoty, ktorá začala plynúť od 10.12.2008, žaloba bola podaná na súde 24.9.2009, teda nárok bol uplatnený včas.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O. s. p., § 142 ods. 1 O. s. p., neúspešný odvolateľ (žalovaná) na náhradu trov odvolacieho konania nemá právo a žalobca náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil ani nevyčíslil (§ 151 ods. 1, 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.