KSKE 3 Cob 251/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 251/2011

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 251/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/251/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210223540 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210223540.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Jolany Fuchsovej a členov senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu D. stavebná sporiteľňa, a.s., R. XX, XXX XX R., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému: 1/ H. G., nar. XX.X.XXXX, bytom M. XXXX/XX, XXX XX L., zastúpenému opatrovníkom C.. D. N., vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Košice - okolie a žalovanému 2/ D. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom F. E. XX, XXX XX L., o zaplatenie 15 871,92 eur s prísl., o odvolaní žalovaného 2/ proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 12.9.2011 č.k. 34Cb/25/2011-45 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II rozsudkom zo dňa 12.9.2011 žalovaných 1/ a 2/ zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi sumu 15 871,92 eur, úrok z omeškania vo výške 12,99% ročne zo sumy 15 704,25 eur od 1.9.2010 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu plnenia povinnosť druhého žalovaného, žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 952,00 eur, ktorú sumu sú žalovaní 1/ a 2/ povinní zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne do 3 dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu plnenia povinnosť druhého žalovaného.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že na pojednávanie sa nedostavili účastníci konania, pričom žalobca svoju neúčasť ospravedlnil a súhlasil, aby súd vec prejednal a rozhodol v jeho neprítomnosti. U žalovaného 1/ súd nemal preukázané prevzatie predvolania na pojednávanie a z potvrdenia Okresného riaditeľstva Policajného zboru poriadkovej polície L. súd zistil, že žalovaný 1/ má od 12.9.1979 trvalý pobyt na adrese M. XX, L. a súd konštatoval, že pri doručení predvolania žalovanému 1/ boli splnené podmienky podľa § 47 ods. 2 O.s.p. Pokiaľ ide o žalovaného 2/ súd uviedol, že neúčasť na pojednávaní písomne ospravedlnil a požiadal o odročenie pojednávania na iný termín, čo súd neakceptoval vzhľadom k tomu, že žalovaný 2/ nielenže neuviedol vážny dôvod, ale neuviedol žiadny dôvod neúčasti na pojednávaní.

Pokiaľ ide o vec samú, súd vychádzal z dôkazov predložených žalobcom, nakoľko žalovaní 1/ a 2/ žiadne vyjadrenie k žalobe nezaslali a mal za to, že nárok žalobcu tak, ako bol uplatnený v žalobe je dôvodný, a preto žalobe v celom rozsahu vyhovel a o náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods.1 O.s.p. a

neúspešných žalovaných zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 952,00 Sk titulom náhrady súdneho poplatku za návrh.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný 2/ z dôvodu, že súd prvého stupňa rozhodol bez jeho vypočutia, hoci svoju neúčasť na pojednávaní ospravedlnil a tým porušil viacero jeho práv, a to právo vyjadriť sa k veci, právo navrhnúť na pojednávaní dôkazy, doplniť návrhy a pod., a preto žiadal rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalobca vo vyjadrení zo dňa 5.12.2011 k odvolaniu žalovaného 2/ uviedol, že žalovaný 2/ bol na pojednávanie riadne predvolaný a na pojednávanie sa nedostavil, svoju neúčasť neospravedlnil z dôležitého dôvodu, a preto súd vec rozhodol v neprítomnosti žalovaného 2/, že s rozhodnutím súdu prvého stupňa vo veci samej súhlasí a navrhol rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť.

Výzvou zo dňa 11.1.2012 odvolací súd vyzval žalovaného 2/, aby v lehote do 10 dní oznámil súdu, 1/ či a ako reagoval na uznesenie súdu prvého stupňa 2.8.2011, ktoré prevzal dňa 22.8.2011, aby sa písomne vyjadril k pripojenému návrhu na začatie konania a ak nárok neuznáva, aby uviedol rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu a pripojil a označil dôkazy, ktorých sa dovoláva a 2/ aby predložil dôkazy o tom, že v čase pojednávania dňa 12.9.2011 sa zdržiaval mimo republiky a uviedol dôvod jeho pobytu.

Uvedenú výzvu žalovaný 2/ prevzal dňa 10.2.2012 a do dnešného dňa nezaslal odvolaciemu súdu žiadne stanovisko.

Odvolací súd podľa § 212 ods.1 O.s.p. prejednal odvolanie žalovaného 2/, a to bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods.2 O.s.p.

Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku bolo na úradnej tabuli tunajšieho súdu vyvesené dňa 5.3.2012 /§156 ods. 3 v spojení s § 214 ods. 2 O.s.p./.

Podľa § 212 ods.1 O.s.p. Odvolací súd je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný.

V podanom odvolaní žalovaný 2/ ako jediný odvolací dôvod uviedol, že súd prvého stupňa porušil jeho zákonné práva tým, že uskutočnil pojednávanie v jeho neprítomnosti, bez jeho vypočutia, i keď svoju neúčasť na pojednávaní ospravedlnil, a preto odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. posudzoval iba uvedený dôvod.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa vo veci vydal platobný rozkaz, ktorý žalovaný 2/ spolu s návrhom na začatie konania prevzal dňa 22.11.2010 a nepodal proti nemu odpor, avšak z dôvodu, že platobný rozkaz nebolo možné žalovanému 1/ doručiť do vlastných rúk, súd prvého stupňa uznesením zo dňa 28.1.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.2.2011, platobný rozkaz zrušil.

Následne súd prvého stupňa uznesením zo dňa 2.8.2011, ktoré žalovaný 2/ prevzal dňa 22.8.2011, spolu s predvolaním na pojednávanie nariadeným na 12.9.2011, uložil mu písomne sa vyjadriť k pripojenému návrhu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia a ak nárok neuznáva, aby uviedol rozhodujúce

skutočnosti na svoju obranu a pripojil a označil dôkazy, ktorých sa dovoláva a poučil ho o.i. o tom, že všetky dôkazy musí predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

Uvedené uznesenie ako aj predvolanie na pojednávanie žalovaný 2/ prevzal dňa 22.8.2011 a v stanovenej lehote nezaslal súdu prvého stupňa žiadne stanovisko. Prípisom zo dňa 8.9.2011, ktorý bol súdu prvého stupňa doručený osobne dňa 12.9.2011 o 9,30 hod. ospravedlnil svoju neúčasť na pojednávaní dňa 12.9.2011 s tým, že sa pojednávania nemôže zúčastniť, nakoľko je toho času mimo republiky a žiadal pojednávanie odročiť, keďže trvá na osobnej prítomnosti a predpoklad jeho návratu je koncom novembra 2011.

Zo zápisnice o pojednávaní konanom dňa 12.9.2011 vyplýva, že súd prvého stupňa uvedené ospravedlnenie neakceptoval, nakoľko žalovaný 2/ nielenže neuviedol vážny dôvod, ale neuviedol žiadny dôvod na odročenie pojednávania.

Žalovaný 2/ ani na výzvu odvolacieho súdu nespochybnil, že na vyššie uvedené uznesenie súdu prvého stupňa zo dňa 2.8.2011, ktoré prevzal dňa 22.8.2011 vôbec nereagoval a nezaslal žiadne vyjadrenie k žalobe a neoznámil ani konkrétny dôvod a miesto jeho pobytu mimo republiky.

K ospravedlneniu neúčasti žalovaného 2/ na pojednávaní, odvolací súd uvádza, že toto bolo súdu prvého stupňa osobne doručené v deň pojednávania, pričom predvolanie na pojednávanie žalovaný 2/ prevzal dňa 22.8.2011, v ospravedlnení uviedol iba všeobecný dôvod, že v čase pojednávania je mimo republiky až do novembra, pričom nekonkretizoval z akého dôvodu a kde sa v deň pojednávania nachádza a prečo si nemohol záležitosti vybaviť tak, aby sa mohol na pojednávanie dostaviť. Rovnako ako súd prvého stupňa, aj odvolací súd má za to, že takto uvedený dôvod neúčasti na pojednávaní, nemožno považovať za riadne ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní.

Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. Súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Podľa § 115 ods. 2 O.s.p. Predvolanie sa musí účastníkom doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať.

Zo spisu vyplýva, že predvolanie na pojednávanie zvolané na 12.9.2011 žalovaný 2/ prevzal dňa 22.8.2011, a teda podľa § 115 ods. 2 O.s.p. včas, a keďže žalovaný 2/ svoju neúčasť na pojednávaní riadne neospravedlnil, súd prvého stupňa bol podľa § 101 ods. 2 O.s.p. oprávnený pojednávanie uskutočniť v jeho neprítomnosti s tým, že bol povinný v rozhodnutí prihliadnuť na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Žalobca na dôvodnosť svojho nároku uplatneného v žalobe predložil dôkazy, v žalobe popísal právny dôvod a výšku svojho nároku a žalovaný 2/ ani na výzvu súdu prvého stupňa neuviedol žiadny dôvod, ktorým by nárok žalobcu spochybnil. Keďže žalovaný 2/ sa voči nároku žalobcu vôbec nebránil, na svoju obranu neuviedol ani neoznačil žiaden dôkaz, súd prvého stupňa nemal čo posudzovať. Žalobcom predložené dôkazy súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku posúdil a v podanom odvolaní žalovaný 2/ právne posúdenie súdu prvého stupňa nenapadol. Keďže žalovaný 2/ ani v podanom odvolaní ani

neskôr, neuviedol žiaden dôvod na svoju obranu, preto odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. ani nemal možnosť jeho námietky voči nároku žalobcu posúdiť.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd má za to, že odvolací dôvod žalovaného 2/ nie je daný, preto podľa § 219 O.s.p. napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správny, vrátane výroku o trovách konania, o ktorom súd prvého stupňa rozhodol v súlade so zákonnou úpravou.

V odvolacom konaní bol žalovaný 2/ neúspešný, preto podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. mu nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom také trovy nevznikli, preto odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.