KSKE 3 Cob 253/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/253/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610206920 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610206920.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: TV B., spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom I. V. XXX/XX, B., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného I.. C. D., advokátom, Y. XX, G. proti žalovanému: C. B., L. C. G. 4, B., IČO: 00 XXX XXX, o určenie neplatnosti výpovede zo zmluvy, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu D. L. Ves, č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa 18.10.2011, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie zo dňa 9.11.2011 a zo dňa 16.11.2011.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 64,41 eur na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom určil, že výpoveď žalovaného zo dňa 29.5.2009 zo Zmluvy o postúpení práva na predaj vysielacích časov pre C. B. č. XXXX/XXXX uzavretej medzi žalobcom a žalovaným dňa 19.3.2008 je neplatná. Zároveň žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 1.001,20 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku a protinávrh žalovaného v celom rozsahu zamietol.

Týmto rozsudkom prvostupňový súd rozhodol o nároku žalobcu, keď konštatoval, že primátor žalovaného konal nad rámec svojich kompetencií priznaných mu Štatútom mesta B., pokiaľ urobil právny úkon týkajúci sa rozhodovania o nakladaní s majetkovými právami nad 3.000,00 eur, ktoré právne úkony sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Keďže o výpovedi nerozhodlo mestské zastupiteľstvo žalovaného ale primátor sám, uzavrel, že ide o právny úkon, ktorý odporuje zákonu, z dôvodu ktorého je právny úkon - výpoveď zo dňa 29.5.2009 zo Zmluvy o postúpení práva na predaj vysielacích časov pre Mesto B. absolútne neplatný a hľadí sa naň, ako keby nebol vôbec urobený, a preto zmluva uzavretá účastníkmi je naďalej v platnosti aj po 1.6.2010.

Zamietnutie protinávrhu žalovaného, ktorým sa domáhal vyslovenia neplatnosti Zmluvy o postúpení práva na predaj vysielacích časov pre C. B. č. XXXX/XXXX zo dňa 19.3.2008 odôvodnil prvostupňový súd tým, že žalovaný v zmysle § 80 písm.c/ O.s.p. ničím nepreukázal naliehavosť právneho záujmu na určení, že zmluva je absolútne neplatná.

Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a keďže žalobca bol v konaní úspešný, priznal mu náhradu trov konania vo výške 1.001,20 eur.

Dňa 9.11.2011 bolo doručené na príslušný súd osobne podanie označené ako odvolanie , ktoré za žalovaného podali a podpísali piati poslanci Mestského zastupiteľstva - G.. I. V., G.. P. E., Bc. P. Komara, C. K. a S. T. a dňa 16.11.2011 bolo doručené na príslušný súd podanie označené ako odvolanie žalovaného , obsahovo totožné s predchádzajúcim podaním, ktoré za žalovaného podal a podpísal Ing. C. E..

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu zo dňa 9.11.2011 uviedol, že odvolanie nebolo podané a podpísané oprávnenými osobami. Citujúc ustanovenia zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, vrátane Štatútu mesta poukázal na to, že voľby primátora Mesta B., v ktorých bol za primátora mesta zvolený G.. C. C., vyhlásil Ústavný súd SR za neplatné, a preto bol poverený vykonávaním právomoci primátora mesta zástupca primátora - W.. I. J., ktorý bol právoplatne zvolený za zástupcu primátora mesta Mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo C. B., po vyhlásení volieb za neplatné, osobitným uznesením poverilo vedením Mesta B. práve W.. I. J. a to do času nových volieb primátora C. B.. Zastával názor, že odvolanie podpísané piatimi poslancami žalovaného je odvolanie podané neoprávnenými osobami, keďže tieto nie sú štatutárnym orgánom mesta a nie sú oprávnení konať v mene mesta vôbec, a to ani navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, t.j. aj súdom, ani dovnútra t.j. riešiť pracovnoprávne vzťahy a pod.. Štatutárnym orgánom Mesta B. (žalovaného) do času zvolenia nového primátora a zloženia sľubu nového primátora bol W.. I. J. - zástupca primátora a bol teda jedinou oprávnenou osobou na podanie a podpísanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa v mene Mesta B. t.j. žalovaného. Keďže poslanci Mestského zastupiteľstva žalovaného neboli oprávnení na odvolanie sa proti rozsudku súdu prvého stupňa, žiadal aby odvolací súd odvolanie odmietol ako odvolanie podané neoprávnenou osobou.

Žalobca aj vo svojom vyjadrení k odvolaniu žalovaného zo dňa 16.11.2011 opakovane poukázal na ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj na Štatút mesta a obsah pôvodného vyjadrenia k odvolaniu a zdôraznil, že aj odvolanie podpísané Ing. C. E. je odvolaním podaným neoprávnenou osobou, keďže v čase podania tohto odvolania nebol primátorom Mesta B., a teda nebol štatutárnym orgánom mesta. Doručením Nálezu Ústavného súdu SR o vyhlásení volieb za neplatné síce zanikol mandát G.. C. C. ako primátora C. B., avšak neobnovil sa automaticky mandát W.. C. E. na výkon funkcie primátora C. B., nakoľko Ústavný súd SR rozhodol len o vyhlásení volieb za neplatné podľa § 63 ods. 1 písm.a/ zákona č. 38/1993 Z.z., a neuplatnil svoju právomoc podľa § 63 ods. 1 písm.c/ citovaného zákona t.j. nezrušil rozhodnutie volebnej komisie a nevyhlásil za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený. Vzhľadom na dátum doručenia odvolania príslušnému súdu považoval ho naviac za podané oneskorene. Žiadal aj odvolanie W.. C. E. odmietnuť a priznať žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania, ktoré zároveň vyčíslil.

Odvolací súd pred prejednaním veci v odvolacom konaní skúmal, či v dôsledku podaného odvolania sú splnené podmienky odvolacieho konania, teda či odvolanie bolo podané včas a oprávnenou osobou a dospel k záveru, že podanie doručené súdu dňa 9.11.2011 označené ako odvolanie bolo podané neoprávnenou osobou a podanie zo dňa 16.11.2011 označené ako odvolanie žalovaného bolo podané oneskorene a navyše neoprávnenou osobou.

Podľa § 13 ods. 1 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Podľa § 13 ods. 4 písm.c/ citovaného zákona, starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Podľa § 13 ods. 5 citovaného zákona, starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a

právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Podľa § 13b ods. 1 citovaného zákona, starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu.

Podľa § 13b ods. 4 citovaného zákona, ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Podľa § 27 ods. 3 citovaného zákona, ak Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánu územnej samosprávy za neplatné alebo zruší ich výsledok, úkony orgánu územnej samosprávy, ktorého sa rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky týka a ktoré vykonal do rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, sa považujú za úkony vykonané oprávneným orgánom.

Podľa čl. 16 bod 3 VZN mesta Levoča č. 6/2007 (Štatút mesta) zástupca primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v súlade s § 13b ods. 1 Zákona o obecnom zriadení.

Podľa čl. 16 bod 4 VZN mesta B. č. 6/2007 ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Odvolací súd z vyžiadaných listinných dôkazov a to z Osvedčenia Mestskej volebnej komisie v B. zo dňa 26.6.2011 zistil, že Mestská volebná komisia v B. osvedčila, že G.. C. C. bol dňa 25.6.2011 zvolený za primátora Mesta B..

Z uznesenia z 9. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v B., konaného dňa 25. júla 2011 č. X/B/X odvolací súd zistil, Mestské zastupiteľstvo konštatovalo, že primátor mesta G.. C. C. zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.

Z uznesenia z 9. slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 25. júla 2011 č. 9/A/2 odvolací súd zistil, že Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu primátora mesta o poverení poslanca MsZ W.. I. J. zastupovaním primátora mesta na celé funkčné obdobie 2011-2014 v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení.

Z Nálezu Ústavného súdu SR č. PL. ÚS XXX/XXXX-XX zo dňa 19.10.2011 odvolací súd zistil, že voľby primátora Mesta B. konané 25. júna 2011 vyhlásil za neplatné. Išlo o voľby primátora Mesta B., v ktorých bol za primátora Mesta B. zvolený G.. C. C..

Z predloženého poverenia primátora Mesta B. G.. C. C., odvolací súd zistil, že v zmysle ustanovenia § 13b ods. 3 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta G.. C. C. poveril W.. I. J., ako zástupcu primátora C. B. v plnom rozsahu práv a povinností.

Z uznesenia z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 27. októbra 2011 č. XX/ B/XX odvolací súd zistil, že Mestské zastupiteľstvo schválilo poverenie primátora mesta G.. Milana C. pre W.. I. J., nar. 20.9.1952, bytom B., I. V. XXXX/XX, ako zástupcu primátora Mesta B., zastupovaním primátora Mesta B. v plnom rozsahu práv a povinností s účinnosťou od právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu SR o neplatnosti volieb primátora Mesta B. konaných dňa 25.6.2011 do zloženia sľubu novozvoleným primátorom Mesta B.. Uvedené uznesenie bolo zrušené uznesením z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v B., konaného dňa 26. januára 2012 č. XX/G/X.

Z Osvedčenia Mestskej volebnej komisie v B. zo dňa 31.3.2012 odvolací súd zistil, že táto osvedčila, že W.. C. E. nar. XX.X.XXXX, bytom B., C. O. E. XXXX/X bol dňa 31.3.2012 zvolený za primátora Mesta B. a z uznesenia z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v B. konaného dňa 26. apríla 2012 č. 25/3 zistil, že Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že primátor mesta Ing. C. E. zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta a zároveň Mestské zastupiteľstvo berie na vedomosť informáciu primátora mesta o poverení poslanca MsZ G.. P. E. zastupovaním primátora mesta na volebné obdobie 2011-2014 v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení, ktorého termín bol určený na 1.5.2012.

S poukazom na vyššie uvedené a vychádzajúc aj z citovaných zákonných ustanovení možno vyvodiť záver, že podanie zo dňa 9.11.2011 označené ako odvolanie , ktoré bolo podané a podpísané piatimi poslancami žalovaného je odvolanie podané neoprávnenými osobami, keďže v danom prípade štatutárnym orgánom Mesta B. - žalovaného do času zvolenia nového primátora a zloženia sľubu nového primátora (31.3.2012) bol W.. I. J. zástupca primátora. Keďže podanie odvolania je vo výlučnej právomoci štatutárneho orgánu mesta, W.. I. J. ako zástupca primátora bol jedinou oprávnenou osobou na podanie a podpísanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa v mene žalovaného.

Podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Keďže piati poslanci Mestského zastupiteľstva neboli štatutárnym orgánom mesta a neboli oprávnení konať v mene mesta, nimi podané odvolanie odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p. odmietol, pretože bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Z uvedeného dôvodu odvolací súd odmietol aj odvolanie podpísané Ing. C. E., keďže tento v čase podania odvolania (16.11.2011) taktiež nebol oprávnenou osobou na podanie odvolania, v tom čase nebol primátorom Mesta B., a teda nebol štatutárnym orgánom mesta. Navyše jeho odvolanie bolo odmietnuté ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm.a/ O.s.p.

V danom prípade bol rozsudok súdu prvého stupňa doručený žalovanému dňa 25.10.2011 (čl. 193) . Lehota 15-tich dní na podanie odvolania v zmysle ustanovenia § 204 ods. 1 O.s.p. začala žalovanému plynúť nasledujúci deň po doručení t.j. dňa 26.10.2011 a uplynula dňa 9.11.2011. Žalovaný mal teda zákonnú možnosť v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia podať odvolanie proti rozsudku do 9.11.2011 vrátane, odvolanie však v mene žalovaného podal Ing. E. osobne na súde prvého stupňa 16.11.2011, teda zjavne po uplynutí lehoty na podanie odvolania a ako už bolo vyššie uvedené, išlo o odvolanie, ktoré bolo podané navyše niekým, kto na odvolanie ani nebol oprávnený.

Odvolací súd preto podľa § 218 ods. 1 písm.a/ a písm.b/ O.s.p. odvolanie žalovaného odmietol ako oneskorene podané a podané niekým, kto na odvolanie nebol oprávnený a nemohol preto ani odvolanie meritórne prejednať.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu účelne vynaložených trov odvolacieho konania 64,41 eur podľa § 11 ods. 1 písm.a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej služby a to za jeden úkon právnej služby (vyjadrenie k odvolaniu zo dňa 28.11.2011 doručené súdu dňa 5.12.2011) vo výške 57,00 eur, keďže predmetom sporu je neplatnosť právneho úkonu, kedy základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak hodnotu predmetu sporu možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami a 1x režijný paušál 7,41 eur podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky, čo spolu predstavuje 64,41 eur. Odvolací súd žalobcovi nepriznal odmenu za vyjadrenie k odvolaniu zo dňa 28.12.2011, keďže ide o obsahovo totožné vyjadrenie s vyjadrením k odvolaniu zo dňa 28.11.2011. Na náhradu účelných trov odvolacieho konania úspešného žalobcu súd zaviazal žalovaného, ktorý nebol v odvolacom konaní úspešný a ktorý je povinný nahradiť trovy odvolacieho konania na účet právneho zástupcu žalobcu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.