KSKE 3 Cob 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 3/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510206943 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510206943.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu Mgr. Jolany Fuchsovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu: O. A. spol. s r.o., IČO: XX XXX XXX, O. O. XX, C., zast.: JUDr. C. I., advokátkou so sídlom v C., Z. XX, proti žalovanému: M. I. - M., T.: XX XXX XXX, M. XX, zast. B.. B. K., advokát, ul. P. 1, C. v konaní o zaplatenie 1.250,80 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice- okolie č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX zo dňa 3.10.2011 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi na účet jeho právnej zástupkyne trovy odvolacieho konania vo výške 68,82 eur do 3 dní od jeho právoplatnosti.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1.250,80 eur spolu s 12% úrokom z omeškania zo sumy 891,41 eur od 2.9.2008 až do zaplatenia a na účet právnej zástupkyne žalobcu trovy konania v sume 372,44 eur (z toho trovy právneho zastúpenia 297,44 eur) , všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku; v prevyšujúcom rozsahu žalobu ohľadom úroku z omeškania za obdobie od 18.3.2008 do 1.9.2008 zamietol.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal úhrady sumy 1.250,00 eur spolu s 12% úrokom z omeškania zo sumy 891,41 eur od 18.3.2008 do zaplatenia a náhrady trov konania. Žalovaná suma pozostáva 1) zo sumy 891,41 eur titulom nedoplatku vyúčtovanej sumy za havarijnú ochranu v celkovej sume 1.281,65 eur, z ktorej žalovaný časť zaplatil a s týmto zvyškom je žalovaný v omeškaní od 18.3.2008 a 2) zo sumy 359,39 eur, tvoriace kapitalizované úroky z omeškania z jednotlivých splátok, s ktorých úhradou bol žalovaný v omeškaní.

Žalovaný žiadal žalobu ako nedôvodnú zamietnuť. V odpore proti platobnému rozkazu namietal dôvodnosť a nesprávnosť vyúčtovaných úrokov z omeškania, ale aj zmluvnej pokuty tvrdiac, že žalobca si dokonca uplatňuje niečo, čo v lízingových zmluvách nebolo dohodnuté. Uplatnený nárok ako celok žalovaný považoval za premlčaný, a preto vzniesol námietku premlčania. Taktiež si uplatnil započítaciu námietku v rozsahu sumy 399,18 eur z dôvodu poistného plnenia, ktoré bolo vyplatené žalobcovi 31.7.2009 z poistnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 19.1.2009.

Súd vykonal dokazovanie (lízingovými zmluvami č. L a č. L a faktúrami č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č:

XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č. XXXXXXXXX, č. XXXXXXXXX a zistil, že žalobca dňa 12.9.2002 uzavrel so žalovaným lízingovú zmluvu č. L týkajúca sa 1 ks ťahača T. N. MP XXXEXX T/P R. XX a 1 ks návesu C. (interne označené ako O. XXXXX a XXXXX) . Lízing bol dohodnutý na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu lízingu. Mesačná splátka lízingu činila u ťahača 1.324,82 eur s DPH a u návesu 574,56 eur s DPH, + havarijná ochrana v sume 159,69 eur za ťahač a 70,05 eur za náves mesačne. Podkladom úhrady každej mesačnej splátky boli žalobcom vystavené faktúry, ktoré boli splatené v lehote 14 dní. Pre prípad omeškania si strany dohodli zmluvnú pokutu 12% ročne, prepočítanú na dennú sadzbu a násobenú počtom dní omeškania.

Dňa 27.1.2004 žalobca so žalovaným uzavrel lízingovú zmluvu č. L ohľadom X ks ťahača T. N. XXXPS R. K. N. II (interné označenie O. XXXXX) a 1 ks valníkového návesu R. N. (interné označenie O. XXXXXA) . Lízing bol dohodnutý na dobu 48 mesiacov na ťahač a 36 mesiacov na náves. Mesačná splátka lízingu činila u ťahača 942,90 eur a u návesu 454,71 eur, + havarijná ochrana v sume 4,50 eur za ťahač a 1,97 eur za náves denne, ktorá bola účtovaná mesačne. Podkladom úhrady mesačnej splátky boli žalobcom vystavené faktúry, ktoré boli splatené v lehote 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Pre prípad omeškania si strany dohodli poplatok z omeškania 12% ročne až do doby zaplatenia.

Havarijnú ochranu za ťahač O. XXXX žalobca v súlade so zmluvou vyúčtoval žalovanému faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou dňa 17.3.2008 za obdobie od 1.4.2007 do 24.3.2008 v sume 1.281,65 eur. Z tejto sumy žalobca žalovanému dobropisoval sumu 399,18 eur faktúrou č. XXXXXXXXX zo dňa 7.8.2009, splatnou 21.8.2009 v dôsledku poistnej udalosti zo dňa 19.1.2009, ktorú C. poisťovňa a.s. likvidovala v prospech žalobcu dňa 30.7.2009. O túto sumu sa výška havarijnej ochrany znížila zo sumy 1.281,64 eur na žalovanú výšku v sume 891,41 eur, s ktorou je žalovaný v omeškaní od 18.3.2008.

Žalovaný nepreukázal, že by túto pohľadávku žalobcovi uhradil a nenamietal ani dôvodnosť jej uplatnenia a jej výšku upravil v dôsledku prijatia poistného plnenia. Vo vzťahu k tejto pohľadávke žalobca žalovanému vyúčtoval aj úrok z omeškania 12% ročne z pôvodnej sumy 1.281,65 eur (v prepočte na počet dní omeškania) . Celková suma za omeškanie bola faktúrami č. XXXXXXXXX, č. XXXXXXXXX, č. XXXXXXXXX. č. XXXXXXXXX a č. XXXXXXXXX za obdobie od 18.3.2008 do 1.9.2008 kapitalizovaná vo výške 64,90 eur a teda, ak by súd žalobcovi zo sumy 891,41 eur priznal úrok z omeškania aj za toto obdobie tak ako žiadal žalobou, bol by mu priznaný dvakrát. Z uvedeného dôvodu bola žaloba ohľadom úroku z omeškania zo sumy 891,41 eur za obdobie od 18.3.2008 do 1.9.2008 zamietnutá z dôvodu, že predmetom konania bola okrem sumy 891,41 eur tiež suma 359,39 eur z dôvodu omeškania niektorých lízingových splátok, ktoré boli žalovanému vyúčtované faktúrami č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č: XXXXXXXXX, č. XXXXXXXXX, č. XXXXXXXXX.

Na úrok z omeškania má veriteľ právo aj vtedy, ak medzi účastníkmi právneho vzťahu nedôjde k dohode o ňom. Čo sa týka výšky (sadzby) , tak v aktuálnom čase by vzhľadom na znenie § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka mal žalobca právo na úrok z omeškania vo výške od 14,25 - 12,5% ročne (v závislosti od výšky základnej sadzby NBS v prvý deň omeškania) a teda, ak sa žalobca domáhal jednotného úroku z omeškania 12%, bol v nižšej tolerancii, než mal podľa zákona nárok a teda žalovaného nijako nepoškodil (skôr naopak) .

Čo sa týka obrany žalovaného formou započítacej námietky sumy 399,18 eur titulom poistného plnenia zo strany poisťovne, túto sumu žalobca v prospech žalovaného vyúčtoval dobropisom zo dňa 7.8.2009, v dôsledku čoho sa pôvodne dlžná suma znížila z 1.281,65 eur na konečných 891,41 eur.

Súd prvého stupňa k námietke žalovaného, že ešte v roku 2006 boli žalobcovi vrátené faktúry, ktorými si účtoval úrok z omeškania 12% v celkovej výške 359,39 eur a že faktúrami, ktoré sú priložené k žalobe, bolo vyúčtované niečo čo nebolo zmluvnými stranami dohodnuté uviedol, že faktúry, resp. úhrady, vyúčtované fa č. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX a XXXXXXXXX vôbec nie sú predmetom konania a teda nemajú s prejednávanou vecou súvis. Námietka, že žalobca žaluje úrok z

omeškania 12% ročne, pričom takto mali dohodnutú zmluvnú pokutu a že predmetom konania je niečo, čo si nedohodli, tiež neobstojí, pretože nároky veriteľa titulom úroku z omeškania boli ozrejmené a aj uplatnená výška bola v súlade so zákonom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia ( § 365 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka) súd prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba je dôvodná a preto jej v časti vyhovel tak, ako je to uvedené vo výroku napadnutého rozsudku.

Keďže zamietavý výrok sa vzťahuje na predmet konania v zanedbateľnom rozsahu, súd priznal žalobcovi trovy konania.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, pričom navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil v celom rozsahu a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, alternatívne, aby odvolací súd zrušil rozsudok prvého stupňa v celom rozsahu a sám vo veci rozhodol tak, že žalobu v celom rozsahu zamieta. Zároveň si žalovaný uplatňuje náhradu trov konania pred súdom prvého stupňa ako aj náhradu trov odvolacieho konania.

Žalovaný v odvolaní poukázal na ust. § 205 ods. 2 písm. a/ d/ f/ O.s.p. a § 221 ods. 1 O.s.p., pretože mu postupom súdu bola odňatá možnosť konať pred súdom prvého stupňa, pretože na pojednávania, ktoré súd nariadil na deň 06.06.2011 a 03.10.2011 sa nemohol dostaviť z dôvodov dočasnej práceneschopnosti, o čom predložil súdu doklad. Nesprávne postupoval súd prvého stupňa pokiaľ vo veci uskutočnil pojednávania s odôvodnením, že žalovaný o odročenie týchto pojednávaní nepožiadal.

Žalobca sa predmetnou žalobou domáhal zaplatenia faktúry č. XXXXXXXX splatnej 17.03.2008 na sumu 1.281,65 eur za havarijnú ochranu vyplývajúcu z leasingovej zmluvy č. L Predmetnou faktúrou žalobca fakturoval žalovanému havarijnú ochranu za obdobie od 01.04.2007 do 24.03.2008 za 1 kus ťahača značky IVECO N. XXX PS, číslo podvozku H Po čiastočnom zápočte zo strany žalovaného predmetom konania bol len zostatok faktúry v sume 891,41 eur.

Žalovaný už v podanom odpore proti vydanému platobnému rozkazu považoval nárok žalobcu za neoprávnený, pretože žalobcovi nárok na platenie poistnej ochrany za obdobie od 1.4.2007 do 24.03.2008 zanikol v dôsledku ukončenia leasingovej zmluvy dňom 27.01.2008. Poistnú ochranu fakturoval žalobca žalovanému neoprávnene od 01.04.2007 do 24.3.2008 napriek tomu, že ako vyplýva z priložených listinných dokladov leasingová zmluva bola ukončená ku dňu 27.01.2008, pretože bola uzavretá na 48 mesiacov.

Súd prvého stupňa na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu veci rozhodol tak, že žalovanú sumu vo výške 891,41 eur uznal ako nezaplatenú havarijnú ochranu v zmysle leasingovej zmluvy. Obdobne súd nesprávne rozhodol pokiaľ zaviazal žalovaného zaplatiť aj úrok z omeškania zo sumy 891,41 eur od 02.09.2008 až do zaplatenia. Pokiaľ zanikol nárok žalobcu na platenie havarijnej ochrany nemohol sa žalovaný dostať do omeškania s plnením tohto záväzku.

Žalovaný v podanom odpore taktiež namietal premlčanie uplatnených úrokov z omeškania. Námietkou premlčania sa súd vôbec nezaoberal.

Skončením leasingovej zmluvy zanikli všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto leasingovej zmluvy a pokiaľ žalobca po skončení leasingovej zmluvy fakturoval fa č. XXXXXXXX dňa 03.03.2008 havarijnú ochranu postupoval v rozpore s leasingovou zmluvou, pričom poukázal na bod 4.3. leasingových podmienok.

K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca, ktorý uviedol, že je pravdivé tvrdenie žalovaného, že súd prvého stupňa konal nesprávne, keď uskutočnil pojednávanie s odôvodnením, že žalovaný o odročenie týchto pojednávaní nepožiadal.

Čo sa týka tvrdení žalovaného v odvolaní tieto sú v rozpore s písomnými dôkazmi. Havarijná ochrana bola žalovanému účtovaná v súlade s uzavretou leasingovou zmluvou a faktúrou č. XXXXXXXX, ktorá bola splatná dňa 17.3.2008, bola vyhotovená ešte v čase platnosti zmluvy. Leasingová zmluva č. L XXXXX bola uzavretá 12.9.2002, leasingová zmluva č. L XXXXX bola uzavretá dňa 27.1.2004. Zo znenia leasingovej zmluvy vyplýva, že leasingová zmluva vstúpi do platnosti podpisom obidvoch zmluvných strán a je účinná dňom odovzdania predmetu zmluvy nájomcovi. Účinnosť leasingovej zmluvy bola podmienená prevzatím vozidla a od prevzatia predmetu nájmu začala plynúť doba leasingu. Toto vyplýva z ustanovenia 2 citovanej leasingovej zmluvy. Zo zmluvy teda vyplýva, že leasingová zmluva bola uzavretá na dobu 36 mesiacov a jej účinnosť nastala až dňom prebratia vozidla žalovaným.

Fakturácia žalobcom, pokiaľ ide o úhradu havarijnej ochrany za obdobie namietané v odvolaní faktúrou č. XXXXXXXX, je dôvodné. K ukončeniu leasingovej zmluvy teda nedošlo dňa 27.1.2008 ako to uvádza žalovaný, pretože žalovaný vychádzal z termínu kedy došlo k uzavretiu leasingovej zmluvy, ale opomenul, že účinnosť zmluvy nastáva až dodaním predmetu nájmu. Podľa preberacích protokolov, žalovaný prevzal predmet leasingu dňa 25.3.2004, a preto účinnosť zmluvy nastáva až dňom prebratia vozidla, čo vyplýva z preberacieho protokolu. Z týchto dôvodov fakturácia zo strany žalobcov bola v súlade s podmienkami leasingovej zmluvy.

Žalovaný vzniesol námietku premlčania uplatnených úrokov z omeškania. Súd sa touto námietkou zaoberal a zistil, že nárok nie je premlčaný. Uplatnený nárok prostredníctvom súdu bol dňa 2.6.2010, úroky z omeškania boli uplatnené prvou faktúrou XXXXXXXXX zo dňa 21.9.2006, splatnou 21.9.2006, teda v lehote 4 rokov, z tohto dôvodu je tvrdenie žalovaného účelové.

Žalobca fakturoval žalovanému leasingové splátky ako aj faktúry spojené s havarijnou ochranou v čase existencie leasingovej zmluvy.

Preto žalobca navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil ako vecne správny a aby zaviazal žalovaného nahradiť žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné:

Súd prvého stupňa sa zaoberal dôvodnosťou uplatneného nároku.

Žalovaný zásielku prevzal 25.3.2004 a týmto dňom podľa uzavretej zmluvy nastala jej účinnosť.

Preto je fakturácia žalobcu za poskytnutie havarijnej ochrany správna.

Nárok žalobcu nie je ani premlčaný, pretože nárok bol splatný 21.9.2006 a tento bol uplatnený na súde 2.6.2010, teda v 4 ročnej premlčacej lehote.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým bolo žalobe vyhovené ako aj vo výroku o náhrade trov konania ako vecne správny.

Žalobca mal v odvolacom konaní plný úspech, a preto je žalovaný povinný nahradiť mu trovy odvolacieho konania na účet jeho právnej zástupkyne a to za jeden právny úkon (vyjadrenie k odvolaniu žalovaného) 61,41 eur, režijný paušál 7,41 eur, spolu 68,82 eur (§ 142 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.