KSKE 3 Cob 30/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 30/2012

KS v Košiciach, dátum 28.05.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 30/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107211507 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107211507.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu Mgr. Jolany Fuchsovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu: N. F., s.r.o., S. 1, F., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: C., s.r.o., L. XXXX/XX, XXX XX F., IČO: XX XXX XXX, pr. zast. E.. H. F., advokátom, so sídlom v F., O. č. XX, o zaplatenie 23.116,48 eur (696.407,00 Sk) s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 9Cb/2/2008-133 zo dňa 27. októbra 2011, jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému na účet jeho právneho zástupcu trovy odvolacieho konania vo výške 433,40 eur do 3 dní od jeho právoplatnosti.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a žalobcu zaviazal nahradiť žalovanému trovy konania na účet právneho zástupcu žalovaného, E.. H. F., advokáta, O. č. XX, F., vo výške 5.131,19 eur, do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal voči žalovanému zaplatenia sumy 696.407,00 Sk spolu s príslušenstvom s tým, že podľa dohody dodal žalobca žalovanému motorové vozidlá, ktoré mu vyúčtoval faktúrou č. O zo dňa 04.04.2005 v sume 327.114,00 Sk so splatnosťou dňa 18.04.2005 a faktúrou č. O zo dňa 04.04.2005 v sume 369.293,00 Sk so splatnosťou dňa 18.04.2005.

Vo veci bol vydaný platobný rozkaz dňa 10.09.2007, č.k. XXRob/XXX/XXXX-XX, ktorý bol vzhľadom na podaný odpor zo zákona zrušený.

Žalovaný uviedol, že žalovaný kúpil od žalobcu motorové vozidlo zn. M. E. X,XTDi, EČV: KE XXX BU za kúpnu cenu 326.060,00 Sk, ktorú žalobca žalovanému vyfakturoval faktúrou č. XXXXX zo dňa 18.10.2004, pričom žalovaný predmetnú faktúru uhradil. V prípade motorového vozidla zn. J. J. combi, U.: KE XXX CR žalobca previedol na žalovaného práva leasingového nájomcu z leasingovej zmluvy č. Z./XX/XXXXX za odplatu vo výške 112.321,00 Sk, ktorú žalobca vyúčtoval žalovanému faktúrou č. XXXXX zo dňa 01.11.2004, pričom žalovaný predmetnú faktúru uhradil. Žalovaný sa preto domnieval, že nemá voči žalobcovi žiaden záväzok z faktúr č. FVP XXXX a O. XXXX, a preto navrhol žalobu v celom rozsahu zamietnuť.

Súd prvého stupňa vykonal dokazovanie prednesom právneho zástupcu žalobcu a žalovaného, výsluchom A.. U. P. - konateľa žalobcu, A.. G. H., A.. H. Y. - konateľky žalovaného a A.. H. Y. a

uviedol, že dňa 18.10.2004 došlo medzi žalobcom a žalovaným k uzatvoreniu písomnej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bol predaj ojazdeného motorového vozidla M. E. X,XTDi, EČ: KE XXX BU za kúpnu cenu 326.060,00 Sk, pričom v ten istý deň došlo, na základe vystavenej faktúry č. XXXXX, zo strany žalovaného aj k úhrade kúpnej ceny, o čom svedčí príjmový pokladničný doklad podpísaný žalobcom. Dňa 01.11.2004 došlo medzi žalobcom a žalovaným k uzatvoreniu ďalšej zmluvy, ktorej predmetom bolo postúpenie práv a povinností z Leasingovej zmluvy č. Z./XX/XXXXX za odplatu dojednanú vo výške 112.321,00 Sk, pričom dňa 02.11.2004 došlo, na základe vystavenej faktúry č. XXXXX, zo strany žalovaného aj k úhrade dojednanej odplaty, o čom svedčí príjmový pokladničný doklad podpísaný žalobcom. Na základe tejto zmluvy došlo ku dňu 13.12.2005 k prevodu vlastníckeho práva k motorovému vozidlu J. J. M. XXXC X.XD EČ: KE XXX CR na žalovaného. K uzatvoreniu vyššie uvedených zmlúv došlo v období, v ktorom bol popri súčasnom konateľovi, A.. U. P.. konateľom žalobcu taktiež A.. H. Y., pričom z výpisu z obchodného registra žalobcu súd zistil, že oprávnenie konať za žalobcu mali obaja konatelia samostatne. Spoločníčkou žalobcu bola v danom období popri A.. U. P. taktiež A.. H. Y., ktorá bola zároveň konateľkou žalovaného. Po prevode obchodného podielu žalobcu z A.. H. Y. na A.. U. P., ku ktorému došlo s účinnosťou od 29.11.2004 a po zániku funkcie konateľa A.. H. Y., ku ktorému došlo v ten istý deň, zistil jediný konateľ a spoločník žalobcu, A.. U. P., že došlo k prevodu vlastníckeho práva, resp. práv a povinností spojených s predmetom leasingu k vyššie uvedeným motorovým vozidlám na žalovaného.

Konateľ žalobcu, A.. U. P. dal vypracovať znalecké posudky na uvedené motorové vozidlá a nakoľko ten mal za to, že k úhrade dlžnej sumy zo strany žalovaného nedošlo, vystavil žalobca žalovanému dňa 04.04.2005 faktúru č. O XXXX znejúcu na sumu 369.239,00 Sk s dátumom splatnosti dňa 18.04.2005 predstavujúcu časovú cenu za nákladný automobil M. E. X,XTDi, EČ: KE XXX BU a faktúru č. O XXXX znejúcu na sumu 327.114,00 Sk s dátumom splatnosti dňa 18.04.2005 predstavujúcu časovú cenu za osobný automobil J. J. M. XXXC X,XD EČ: KE XXX CR. Konateľ žalobcu uviedol, že peňažné prostriedky za prevod vlastníckeho práva, resp. práv a povinností spojených s predmetom leasingu sa u žalobcu neobjavili.

Nakoľko žalovaný zaplatil poslednú leasingovú splátku v hodnote 112.321,00 Sk, čo predstavuje 3.728,37 eur žalobca v tejto časti vzal svoj návrh späť a požiadal súd, aby konanie v tejto časti zastavil, o čom súd rozhodol uznesením zo dňa 28.01.2010, č.k. XCb/X/XXXX-XX, o zastavení konania v časti o zaplatenie istiny vo výške 3.728,37 eur. Uznesenia nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2010.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia (§ 409 ods. 1, § 411, § 443 ods. 1, § 447 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka) súd prvého stupňa dospel k záveru, že sa jedná o prevod práv a povinností k tým istým motorovým vozidlám, a preto žalobu v celom rozsahu zamietol ako nedôvodnú.

Súd prvého stupňa poukázal na skutočnosť, že pre rozhodnutie daného právneho sporu medzi žalobcom a žalovaným je právne irelevantné, či zmluvy za žalobcu uzatvoril samostatne vtedajší konateľ A.. H. Y., bez vedomia druhého konateľa A.. U. P. ako aj to, že menovaný konateľ prekročil svoje oprávnenie samostatne konať upravené v spoločenskej zmluve žalobcu, nakoľko sa v danom prípade jedná len o vnútorný vzťah v rámci spoločnosti žalobcu. Rovnaký záver o vnútornom vzťahu v rámci spoločnosti žalobcu súd vyvodil aj v prípade otázky odplaty za vyššie uvedené zmluvy, nakoľko má súd na základe príjmových pokladničných dokladov podpísaných vtedajším konateľom A.. H. Y. za preukázané, že žalovaný dlžné sumy uhradil.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa ust. § 142 ods. 1 O. s. p., a žalovanému, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal náhradu účelne vynaložených trov konania vo výške 5.131,19 eur.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonom lehote odvolanie žalobca podľa § 205 ods. 2 písm. d/, f/ O.s.p., v ktorom uviedol, že vzhľadom na dlhodobý pracovný pobyt žalobcu v zahraničí, ako aj na skutočnosť, že došlo k ukončeniu právneho zastúpenia právneho zástupcu, podrobné dôvody odvolania doplní žalobca dodatočne.

Podaním zo dňa 4.1.2012 žalobca doplnil dôvody odvolania a navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnuté rozhodnutie a zaviazal žalovaného zaplatiť 15.659,74 eur s 13% ročným úrokom z omeškania od 19.4.2005 do zaplatenia ako aj nahradiť trovy konania, resp. napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Svoje odvolanie odôvodnil tým, že aj keď prvostupňový súd v odôvodnení rozhodnutia cituje všetky rozhodujúce skutočnosti ako z písomných dôkazov, tak aj z vyjadrenia svedkyne Ing. G. H., ktoré jednoznačne preukazujú, že zo strany A.. H. Y. a jeho manželky A.. H. Y. išlo o účelné konanie zbaviť žalobcu, v ktorého spoločnosti obaja už nemali žiadny obchodný podiel, majetku vo forme odpredaja, resp. prevzatia leasingu motorových vozidiel.

Z výpovede svedkyne A.. G. H., ktorá spracovávala podklady, ktoré jej odovzdala A.. Y. za účelom ohodnotenia obchodných podielov jednoznačne vyplynulo, že spoločnosti žalobcu chýba majetok a to konkrétne motorové vozidlá, ktoré sú predmetom žalobného návrhu, ako aj neodovzdaná pokladničná hotovosť. Taktiež potvrdila, že faktúry vystavené A.. Y., ako aj doklady o ich úhrade sa v účtovníctve spoločnosti žalobcu nenachádzajú.

Aj keď sa súd vo svojom odôvodnení odvoláva na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce kúpne zmluvy s poukázaním na skutočnosť, že súd mal bez akýchkoľvek pochybnosti preukázané, že v tomto prípade išlo o prevod práva a povinnosti má žalobca za to, že zo strany manželov A.. H. Y. ako aj A.. H. Y. išlo o nulitné (ničotné) právne úkony, na základe ktorých žiadne úhrady predmetných motorových vozidiel neboli vykonané.

K podanému odvolaniu sa vyjadril žalovaný, ktorý považuje napadnutý rozsudok za vecne a právne správny.

Tvrdí, že dôvody odvolania resp. ich odôvodnenie sa javia žalovanému ako zmätočné. Žalobca požadoval po žalovanom úhradu peňažnej sumy vyčíslenej ako súčet hodnôt oboch motorových vozidiel. V dôvodoch odvolania uvádza, že považuje právne úkony - kúpnu zmluvu a zmluvu o postúpení leasingových práv za nulitné (ničotné) právne úkony. Ak by však išlo o nulitné právne úkony, žalobca by zjavne nemohol požadovať úhradu za predané a postúpené vozidlá, pretože by z nulitných právnych úkonov nemali prejsť na žalovaného žiadne práva a povinnosti, ani vlastníctvo, ani práva z leasingovej zmluvy.

Tvrdenia žalobcu o tom, že nedošlo zo strany žalovaného k úhrade za predaj a postúpenie práv k vozidlám je osamotené nepreukázané tvrdenie. Dokazovanie naopak potvrdilo, že zo strany žalovaného došlo k úhrade dojednanej odplaty a to ako za predaj vozidla, tak aj za postúpenie leasingových práv. Pochybnosti, či až presvedčenie žalobcu, že k úhrade nedošlo sú z pohľadu žalovaného, ktorý preukázal dokladmi ich úhradu neopodstatnené a týkajú sa vnútorných vzťahov a fungovania v spoločnosti žalobcu.

Preto žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil a žalobcu zaviazal na náhradu trov odvolacieho konania žalovanému vo výške 433,40 eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné:

Žalobca v dôvodoch odvolania neuvádza žiadne nové skutočnosti, iba opakuje svoje predchádzajúce tvrdenia.

To, že mu nebola odovzdaná pokladničná hotovosť a v majetku spoločnosti nie sú motorové vozidlá vo vzťahu k žalovanému je právne irelevantné.

Žalovaný preukázal, že kúpnu cenu za oba motorové vozidlá uhradil.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny.

Žalovaný mal v odvolacom konaní plný úspech, a preto je žalobca povinný nahradiť mu trovy odvolacieho konania na účet jeho právneho zástupcu a to za jeden úkon (vyjadrenie k odvolaniu zo dňa 30.1.2012) 353,54 eur, režijný paušál 7,63 eur + DPH 72,23 eur, spolu 433,40 eur (§ 142 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.