KSKE 3 Cob 43/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512201134 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512201134.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu G. s.r.o., so sídlom C. trieda č. XX L., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému L.D. V. s.r.o., so sídlom L. č. XXXX/XX, XXX 14 W., o vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu -okolie č.k. 17Cb/4/2012-47 zo dňa 21.2.2012 takto

r o z h o d o l :

Uznesenie súdu prvého stupňa m e n í tak, že :

Žalovanému z a k a z u j e scudziť, založiť v prospech tretej osoby alebo inak zaťažiť dodané technologické časti welnessového zariadenia v členení uvedenom v čl. II zmluvy o dielo zo dňa 25.3.2011 uzavretej medzi účastníkmi konania, a to :

1/ fínska sauna (vrátane všetkých jej súčastí)

2/ parná sauna v rátane všetkých jej súčastí

3/ vírivka

4/ infrakabína - infra sauna,

5/ ohrievané ležadlá - TEPIDÁRIUM v počte 4 kusov,

6/ ochladzovacie zariadenia,

7/ pitná fontána studňa,

8/ sprchové prvky - vodná masáž,

9/ masážny stôl,

10/ ležadlá MYYOUR v počte 5 kusov,

11/ kneipov kúpeľ sedací - masáž nôh,

12/ kneip vodná cesta,

13/ sklo-vodná atrakcia s vodopádom,

14/ elektronické infračervené tabule pri zariadeniach s LED podsvietením,

15/ stojan pod umývadlom (podkova) s drevným umývadlom,

16/ umývadlo v priestore mokrej masáže,

17/ hviezdne nebo (kupola) ,

18/ elektroinštalačný materiál slúžiaci na sfunkčnenie wellnesu,

a to všetko vrátane všetkých súčastí, patriacich ku konkrétnemu zariadeniu.

Žalobcovi u k l a d á podať na súd žalobu vo veci samej v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice - okolie, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 21.2.2012 zamietol návrh žalobcu na vydanie predbežného opatrenia.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že žalobca sa podaným návrhom domáhal, aby súd nariadil predbežné opatrenie podľa § 76 ods. 1 písm. e) O.s.p., ktorým by až do právoplatného skončenia konania vo veci samej zakázal akýmkoľvek spôsobom nakladať so všetkými dodanými technologickými časťami wellnesového zariadenia, ktoré tvoria hnuteľné veci: fínska sauna (vrátane všetkých jej súčastí) , parná sauna vrátane všetkých jej súčastí, technologické vybavenie vírivky, infrakabína - infrasauna, ohrievané ležadlá - TEPIDÁRIUM v počte 4 kusov, pitná fontána studňa, sprchové prvky - vodná masáž, masážny stôl, ležadlá MXXOUR v počte 5 kusov, kneipov kúpeľ sedací, kneip vodná cesta, sklo-vodná atrakcia s vodopádom, elektronické infračervené tabule pri zariadeniach s LED podsvietením, stojan pod umývadlom (podkova) s drevným umývadlom, umývadlo v priestore mokrej masáže, hviezdne nebo (kupola) elektroinštalačný materiál slúžiaci na sfunkčnenie wellnesu, a to všetko vrátane všetkých súčastí, patriacich ku konkrétnemu zariadeniu. Zákaz mal byť vydaný v rozsahu, aby žalovaná spoločnosť nemohla tieto veci scudziť, založiť v prospech tretej osoby alebo inak zaťažiť a zároveň sa podľa § 76 ods. 1 písm. d) O.s.p. mala žalovanej uložiť povinnosť zložiť do súdnej úschovy dlžnú sumu 48.103,69 eur a to v lehote do 3 dní od vykonateľnosti uznesenia, ktorým bude predbežné opatrenie nariadené a žalobcovi mala byť súčasne uložená povinnosť, aby do 30 dní od doručenia uznesenia o nariadení predbežného opatrenia podal návrh na začatie konania vo veci samej. Žalobca naliehavosť dočasnej ochrany odôvodnil tým, že účastníci konania dňa 25.3.2011 uzavreli Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zo strany žalobcu vykonanie wellness zariadenia a dodanie technologických častí, bližšie špecifikovaných v samotnej zmluve, že žalovaná sa zaviazala zaplatiť žalobcovi dojednanú cenu, určenú stranami sumou 86.295,60 eur spolu s DPH, pričom zaplatila iba dohodnutú zálohu dňa 28.3.2011 na základe zálohovej faktúry č. XXXXXXXXXX. a po dokončení diela nezaplatila druhú faktúru č. XXXXXXXX splatnú 19.9.2011, ktorú žalobca odoslal na novú adresu sídla žalovanej na L. ulicu v L., kde si ju ale žalovaná nevyzdvihla a z ďalšieho prístupu žalovanej k danej veci je zrejmé, že sa doplateniu zvyšnej časti ceny diela vyhýba, pretože do dňa podania návrhu dielo ako také neprevzala v súlade so zmluvou, pritom žalobca vady, ktoré žalovaná vytkla pri prvom preberaní diela, odstránil bezodkladne a podľa požiadaviek žalovanej, že dielo je funkčné a žalovaná ho riadne využíva a ponúka ho prostredníctvom internetu na prenájom a že žalovaná do 24.8.2011 vystupovala pod obchodným menom euro invest limited s.r.o. a jej sídlom boli L., D. ulica č XX. Žalobca dôvodil, že existenciu svojej pohľadávky voči žalovanej preukázal a napriek tomu, že dielo je ukončené a žalovanou riadne užívané, odmieta vyplatiť zvyšnú časť jeho ceny, a že osvedčenie o reálnosti obavy zmarenia výkonu súdneho rozhodnutia je daná tým, že akákoľvek dispozícia žalovanej s technologickými časťami, tvoriacimi súčasť wellnesu ako celku by viedla k nezaplateniu dlžnej sumy a tak k bezdôvodnému obohateniu z jej strany, žalovanej nevznikne taká ujma, ktorú by bolo možné považovať za závažnejšiu než tá, ktorá hrozí žalobcovi, ak nebude jeho dôvodný nárok zabezpečený pre prípadný výkon rozhodnutia a že nenariadením predbežného opatrenia by mohlo dôjsť k vytvoreniu nezvratného stavu, ak by žalovaná wellness zariadenia alebo jeho technologické časti previedla na tretie osoby, čím by bol nárok žalobcu na uspokojenie jeho pohľadávky ohrozený.

Z predloženej dokumentácie - vzájomnej korešpondencie medzi účastníkmi vyplýva, že medzi sebou komunikovali dosť často (na každý list jedného z nich bola reakcia druhého už na druhý deň) a medzi iným sa v nej hovorí aj o vadách a nedorobkoch, ktorých menný zoznam tvorí súčasť listu žalovanej zo dňa 26.7.2011 ako aj to, že listom zo dňa 1.8.2011 žalovaná podmienila úhradu zvyšku ceny diela

formou zloženia do notárskej úschovy tým, že si notára určí sama, že náklady s tým spojené bude hradiť žalobca, že úschova bude limitovaná do 10.8.2011 a že podmienkou úhrady bude predloženie odovzdávajúceho protokolu v súlade s dojednaním v zmluve o dielo. Dňa 2.8.2011 žalobca reagoval tak, že o.i. vyzval žalovanú na doručenie zoznamu vád a nedorobkov a popisu spôsobu ich odstránenia a po tomto doručení niet dôvodu, prečo nenavštíviť notára, pretože vzor preberacieho formulára už má pripravený. Listom z toho istého dňa žalovaná reagovala tak, že vytkla žalobcovi časový sklz, že si už dva týždne iba dopisujú, a že termín dokončenia diela, určený na deň 10.8.2011 je hraničný, že rokovanie ohľadom úschov celý proces iba predlžuje a v prípade, ak na druhý deň nedôjde k dohode, žalovaná od zmluvy odstúpi. Na tento list žalobca 3.8.2011 odpovedal tak, že sa zameral na doriešenie niektorých technologických nejasností, zároveň zaslal žalovanej zoznam vád na doplnenie zo strany žalovanej okrem tých, ktoré boli pri poslednom odstraňovaní odstránené. Okrem iného bola v tomto liste tiež zmienka o tzv. naviac prácach v hodnote 3 549,91 eur bez DPH v dôsledku použitia drahších špárovacích hmôt.

Z obsahu zmluvy o dielo (čl. IV. bod 3) súd prvého stupňa zistil, že dielo malo byť vykonané do 30.4.2011, a že si vzájomne upravili zmluvnú pokutu pre prípad omeškania (v prípade žalobcu pri omeškaní s dokončením diela v termíne podľa čl. IV.3 a prípade žalovanej pri omeškaní s úhradou svojho peňažného záväzku, a to obojstranne 0,5% z dlžnej sumy denne) . Okrem toho žalobca predložil dokumentáciu uverejnenú žalovanou na internete - farebné fotografie z detailov objektu wellnesu (čl.38) , ktorý bol ponúknutý na prenájom za cenu 4.500,00 eur ako aj podrobnosti (čl.39) vrátane textu, ktorým sa o prenájom týchto priestorov uchádzal neznámy záujemca.

Súd prvého stupňa citoval ustanovenia § 74, § 76 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) a uviedol, že pod pojem dočasná úprava pomerov účastníkov možno zahrnúť aj dočasné obmedzenie dispozície s majetkom z dôvodu ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia, že zmyslom predbežného opatrenia je teda dočasná úprava pomerov účastníkov (nie s konečnou platnosťou) , pričom musí byť poskytnutá ochrana ako tomu, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada, tak v rámci ústavných a zákonných pravidiel aj tomu, voči komu predbežné opatrenie smeruje. Ochrana toho, proti komu má navrhované predbežné opatrenie smerovať, však nemôže dosiahnuť takú intenzitu, aby prakticky znemožnila ochranu oprávnených záujmov druhej strany, t.j. toho, kto o vydanie predbežného opatrenia žiada. Ďalej treba uviesť, že predbežným opatrením nie je prejudikovaný konečný výsledok sporu, len sa ním zaisťuje, aby konečné rozhodnutie mohlo mať vôbec reálny význam. Tam, kde dosiaľ nebolo vydané rozhodnutie, treba, aby okrem skutočností, ktoré odôvodňujú obavu z ohrozenia exekúcie, bolo tiež preukázané alebo aspoň osvedčené (kumulatívne) , že žalobca má pohľadávku alebo iný nárok a že mu jeho nárok bude priznaný súdnym rozhodnutím. Z uvedeného vyplýva, že zákonná úprava postupu pri nariaďovaní predbežných opatrení vyžaduje, aby žalobca súdu preukázal (osvedčil) jednak sám nárok a jednak, že je tu obava z ohrozenia výkonu súdneho rozhodnutia. Súd preto musí tieto okolnosti zvážiť.

Súd prvého stupňa uviedol, že prenájom predmetu diela ešte neznamená, že tým dochádza k zníženiu stavu majetku žalovanej, t.j. že sa takého majetku, ktorého predajom by sa dosiahol výťažok za účelom uspokojenia pohľadávky žalobcu, zbavuje. Snaha žalovanej na wellnese zarobiť titulom nájomného je vlastne neopodstatnené vyčítanie úplne prirodzeného práva nakladať s ním týmto spôsobom a žalobca tendencie scudzovania či zaťažovania v prospech tretej osoby žalovanej nijako neosvedčil. K zloženiu sumy 48 103,69 eur do úschovy súd prvého stupňa uviedol, že bez toho, aby súd prejudikoval právny názor vo veci samej, sa z kontextu obsahu predložených listín javí ako pravdepodobné, že žalovaná sa výške uplatnenej sumy bude v základnom konaní o zaplatenie sumy 48 103,79 eur, ktoré ešte ani nezačalo, brániť a konečná výška, ktorá bude žalobcovi priznaná, ešte nie je známa a súd má za to, že zložením celej sumy 48.103,69 eur do súdnej úschovy by sa mohlo neprimerane zasiahnuť do majetkovej sféry žalovanej zrejme na dlhší čas, čo nemôže ísť na jej ťarchu. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti preto súd návrh žalobcu na predbežné opatrenie zamietol.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca z dôvodu, že súd prvého stupňa dospel na základe predložených dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Žalobca uviedol, že súd prvého stupňa nedostatočne prihliadol na zmenu obchodného mena a sídla žalovaného, vrátane osoby oprávnenej konať v jeho mene. Uviedol, že so žalovaným uzavrel dňa 25.3.2011 zmluvu

o dielo, predmetom ktorej bolo vykonanie welness zariadenia a dodanie jeho technologických častí a do 24.8.2011, a teda aj v čase uzavretia zmluvy žalovaný vystupoval pod obchodným menom euro invest limited, s.r.o. a jeho sídlo bolo v L. a od 24.8.2011 je v W.. Uviedol, že materiálnym predpokladom pre nariadenie predbežného opatrenia je existencia pohľadávky žalobcu, ktorá vznikla na základe zmluvného vzťahu, pričom v súčasnosti je dielo ukončené a žalovaným riadne užívané, ale nie je vyplatená zvyšná časť hodnoty diela. V súvislosti s nesplnením povinnosti žalovaného prevziať dokončené dielo a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, sa žalobca mieni domáhať zaplatenia dlžnej sumy na súde. Má za to, že je daná naliehavosť dočasnej ochrany, pretože žalovaný od 25.8.2011 zmenil obchodné meno, sídlo a konateľa spoločnosti, čím vzniká obava, že majetok žalovaného môže byť nekontrovane prevedený. Poukázal na zmluvnú dohodu, podľa ktorej vlastníkom diela je žalovaný, a to v každom štádiu jeho zhotovenia a akákoľvek dispozícia žalovaného s technologickými časťami by viedla k nezaplateniu dlžnej sumy. Dočasným obmedzením dispozície žalovaného s dielom, mu nevznikne taká ujma, ktorú by bolo možné považovať za závažnejšiu, ako tá, ktorá hrozí žalobcovi nezabezpečením jeho dôvodného nároku, pre prípad výkonu súdneho rozhodnutia. Nenariadením predbežného opatrenia hrozí žalobcovi, že žalovaný dielo prevedie na tretiu osobu a uspokojenie pohľadávky žalobcu bude ohrozené. Preto navrhol napadnuté uznesenie zmeniť a návrhu na vydanie predbežného opatrenia vyhovieť a žalovanému až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej zakázať akýmkoľvek spôsobom nakladať so všetkými dodanými technologickými časťami welnessového zariadenia, ktoré tvoria hnuteľné veci, ktoré špecifikoval /fínska sauna, parná sauna, technologické vybavenie vírivky, infrakabína, ohrievané ležadlá - TEPIDÁRIOUM - 4 kusy, atď./, predovšetkým tieto veci scudziť, založiť v prospech tretej osoby alebo inak zaťažiť a zároveň navrhol, aby mu bola uložená povinnosť do 30 dní od doručenia uznesenia podať návrh na začatie konania vo veci samej.

Odvolací súd prípisom zo dňa 6.3.2012 zaslal žalovanému, na adresu jeho sídla zapísanú v obchodnom registri, odvolanie žalobcu s výzvou o vyjadrenie a zásielka bola súdu vrátená dňa 9.3.2012 s oznámením pošty, že adresát je na udanej adrese neznámy.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie žalobcu proti uzneseniu súdu prvého stupňa, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalobca návrhom doručeným súdu prvého stupňa navrhol voči žalovanému nariadiť predbežné opatrenie, ktorým mu zakáže nakladať so špecifikovanými hnuteľnými vecami, ktoré žalovanému dodal na základe uzavretej zmluvy o dielo a zároveň zložiť do súdnej úschovy sumu 48 103,69 eur, čo je neuhradená časť dohodnutej ceny za zhotovenie diela, ktorú žalobca vyúčtoval žalovanému faktúrou č. XXXXXXXX splatnú dňa 19.9.2011. V podanom odvolaní žalobca už zloženie uvedenej sumy do úschovy nepožaduje.

Podľa § 74 ods.1 O.s.p. Pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Podľa § 75 ods. 2 prvá veta O.s.p. Návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana, a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy. Podľa § 76 ods. 1 písm. d/, e/ O.s.p. Predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby zložil peňažnú sumu alebo vec do úschovy na súde a nenakladal s určitými vecami alebo právami.

Ako uviedol súd prvého stupňa v napadnutom uznesení, účelom predbežného opatrenia je rýchla, aj keď dočasná úprava právnych pomerov účastníkov konania alebo zabezpečenie výkonu očakávaného rozhodnutia. Súd môže v rámci predbežného opatrenia zakázať nakladať s vecami alebo právami, ale len v takom rozsahu, aby to bolo primerané právu, ktoré žalobca uplatňuje.

Podľa § 76 O.s.p. sa spravidla nezisťuje dokazovaním danosť obsahových podmienok predbežného opatrenia, ale súd sa obmedzuje len na osvedčenie tých najzákladnejších skutočností, aby mohol

posúdiť, či tu prípadný nárok, ktorého predbežnú úpravu okolnosti vyžadujú, môže byť a či ohrozenie záujmov žalobcu je také, že bez vydania predbežného opatrenia mu hrozí značná ujma.

Pokiaľ ide o osvedčenie existencie nároku žalobcu, odvolací súd má za to, že tento je z predložených dôkazov pre potreby predbežného opatrenia osvedčený. Pohľadávka žalobcu vyplýva zo zmluvy o dielo zo dňa 25.3.2011 uzavretej medzi účastníkmi konania na zhotovenie diela za cenu 86 295,60 eur s DPH, z ktorej žalovaný na základe zálohovej faktúry uhradil dňa 28.3.2011 50% v sume 43 147,80 eur a neuhradená zostala zvyšná časť dohodnutej ceny diela. Žalobca faktúrou č. XXXXXXXX splatnou dňa 19.9.2011 vyúčtoval žalovanému sumu 48 103,69 eur, ktorá prevyšuje dohodnutú cenu diela o 4 955,89 eur. Keďže dielo je ponúknuté na prenájom, pre potreby nariadenia predbežného opatrenia možno mať nárok žalobcu na doplatenie zvyšnej ceny diela za osvedčený.

Dielo je zhotovené v priestoroch, ktoré nie sú vlastníctvom žalobcu ale v priestoroch určených žalovaným, a podľa tvrdenia žalobcu ho žalovaný riadne užíva, ale odmieta podpísať preberací protokol, i keď žalobca ním vytknuté drobné vady odstránil. Užívanie diela žalovaným odvolací súd má preukázané inzerátom spoločnosti euro invest limited SK, s.r.o., ktorá spoločnosť nie je totožná so spoločnosťou žalovaného, z ktorého vyplýva, že táto spoločnosť ešte pred podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia ponúkala na prenájom luxusné a nadštandardne zariadené A.G. s tým, že jeho prehliadka je možná kedykoľvek. Podľa tvrdenia žalobcu nie je namontovaný automatický dávkovací systém chémie pre vírivku v hodnote 138,35 eur, ktorého inštaláciu žalobca podmienil zaplatením zvyšnej časti dohodnutej ceny. Je nesporné, že dielo je v dispozícií žalovaného a že s ním aj disponuje, okrem časti diela v cene 138,35 eur.

Ako je uvedené vyššie, ďalšou podmienkou na vyhovenie návrhu na vydanie predbežného opatrenia je podľa § 74 O.s.p. obava, že by budúci výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Odvolací súd má za to, že skutočnosti, že od splatnosti zvyšnej časti ceny diela uplynulo cca 6 mesiacov a najmä to, že dodané zariadenie je napriek neuhradeniu polovice dohodnutej ceny diela vo vlastníctve žalovaného, čo mu umožňuje s ním nakladať, pričom dielo ponúka na prenájom tretí subjekt, teda nie žalovaný, sú také, že sú spôsobilé vyvolať u žalobcu obavu, že budúci výkon rozhodnutia súdu je ohrozený.

Odvolací súd má za to, že zákaz nakladať s dodaným dielom nezbavuje žalovaného jeho vlastníctva k dielu a keďže dielo bude môcť i naďalej užívať, uloženie zákazu s dielom nakladať, a to scudziť ho, založiť v prospech tretej osoby alebo inak zaťažiť, nemôže mať negatívny vplyv na podnikateľskú činnosť žalovaného. Uvedený zákaz však splní zabezpečovaciu funkciu pohľadávky žalobcu vyplývajúcu z rozhodnutia vo veci samej.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 220 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o zamietnutí návrhu na vydanie predbežného opatrenia zmenil tak, že návrhu vyhovel, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Podľa § 76 ods. 3 O.s.p. Súd pri nariadení predbežného opatrenia uloží navrhovateľovi, aby v lehote, ktorú mu určí, podal návrh na začatie konania na súde alebo na rozhodcovskom súde; ak ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu, súd vydá uznesenie o začatí konania. Môže tiež určiť, že predbežné opatrenie bude trvať len po určený čas.

Na základe uvedeného ustanovenia súd uložil žalobcovi podať návrh na začatie konania vo veci samej v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Podľa § 77 ods. 1 písm. a/ O.s.p. Predbežné opatrenie zanikne, ak navrhovateľ nepodal v súdom určenej lehote návrh na začatie konania.

O trovách konania bude rozhodnuté v rozhodnutí o veci samej /§ 224 ods. 1 a § 145 O.s.p./.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.